ਜ਼ਬੂਰ 70:1-5

  • ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

    • “ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ” (5)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 70  ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ;ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ।+   ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ।   ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ!” ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।   ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ।+ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ।”   ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਬੱਸ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ;+ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ।+ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ;+ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ।+

ਫੁਟਨੋਟ