ਜ਼ਬੂਰ 84:1-12

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋਚ

    • ਇਕ ਲੇਵੀ ਦੀ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ (3)

    • “ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ” (10)

    • “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ” (11)

ਗੱਤੀਥ* ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ; ਕੋਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ।+ 84  ਹੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ!+   ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹਾਂ,+ਮੇਰਾ ਤਨ-ਮਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।   ਹੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਅਬਾਬੀਲ* ਆਪਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ।   ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ!+ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।+ (ਸਲਹ)   ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ,+ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।   ਜਦ ਉਹ ਬਾਕਾ ਦੀ ਵਾਦੀ* ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਰਖਾ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।*   ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;+ਹਰ ਕੋਈ ਸੀਓਨ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।   ਹੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਸੁਣ;ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। (ਸਲਹ)   ਹੇ ਸਾਡੀ ਢਾਲ+ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਧਿਆਨ ਦੇ,*ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ।+ 10  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ!+ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। 11  ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ+ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ;+ਉਹ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ* ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।+ 12  ਹੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ,ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਬਾਲ ਕਟਾਰਾ।”
ਜਾਂ, “ਬਾਕਾ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਦੀ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਜਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ।”
ਜਾਂ, “ਖਰਿਆਈ।”