ਜ਼ਬੂਰ 81:1-16

  • ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ

    • ਝੂਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੋ (9)

    • ‘ਕਾਸ਼! ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ’ (13)

ਗੱਤੀਥ* ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ।+ 81  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।+ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਸ ਗਾਓ।   ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਛੇੜੋ ਅਤੇ ਡਫਲੀ ਵਜਾਓ,ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ।   ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਨਰਸਿੰਗਾ ਵਜਾਓ,+ਨਾਲੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।+   ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।+   ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ,+ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।+ ਮੈਂ ਇਕ ਆਵਾਜ਼* ਸੁਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ:   “ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾਹਿਆ;+ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਟੋਕਰੀ ਛੁਡਾਈ।   ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ;+ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰਜਦੇ ਬੱਦਲਾਂ* ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।+ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰੀਬਾਹ* ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਪਰਖਿਆ।+ (ਸਲਹ)   ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕਾਸ਼! ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ।+   ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਂਗਾ।+ 10  ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ,ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ।+ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ।+ 11  ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ;ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।+ 12  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।*+ 13  ਕਾਸ਼! ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ+ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ,+ 14  ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ।+ 15  ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣਗੇ,ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 16  ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ* ਖਾਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਕਣਕ ਦੇਵੇਗਾ+ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਛੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰਜਾਏਗਾ।”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਭਾਸ਼ਾ।”
ਇਬ, “ਗਰਜ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਥਾਂ।”
ਮਤਲਬ “ਝਗੜਾ।”
ਇਬ, “ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ।”
ਇਬ, “ਉਸ ਨੂੰ,” ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ।