ਜ਼ਬੂਰ 46:1-11

  • ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਹੈ’

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ (8)

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (9)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਕੋਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ+ ਦਾ ਗੀਤ। ਅਲਾਮੋਥ* ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ। 46  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ,+ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ।+   ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚ ਜਾਵੇ,ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜ ਉਖੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿਚ ਡਿਗ ਜਾਣ,+   ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਗਰਜਣ ਅਤੇ ਝੱਗ ਛੱਡਣ,+ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਕੰਬਣ। (ਸਲਹ)   ਇਕ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,+ਜੋ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਡੇਰਾ ਹੈ।   ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੈ;+ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੜਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਵੇਗਾ।+   ਕੌਮਾਂ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ;ਉਸ ਦੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਪਿਘਲ ਗਈ।+   ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ;+ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ* ਹੈ। (ਸਲਹ)   ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖੋ,ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।   ਉਹ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।+ ਉਹ ਧਣੁਖ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਬਰਛੇ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਥਾਂ* ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। 10  “ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;+ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”+ 11  ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ;+ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ ਹੈ।+ (ਸਲਹ)

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ।”
ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਢਾਲਾਂ।”