ਜ਼ਬੂਰ 27:1-14

  • ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਕਦਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ (4)

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾ ਕਰਨ (10)

    • “ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਰੱਖ” (14)

ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 27  ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ+ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ?+ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ।+ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼?   ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ,+ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿਗ ਪਏ।   ਭਾਵੇਂ ਸੈਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇ,ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ।+ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਪਵੇ,ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗਾ।   ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ​—ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਹੈ​—ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵੱਸਾਂ+ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ* ਹੈਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ* ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੱਕਾਂ।*+   ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਵਿਚ ਲੁਕੋ ਲਵੇਗਾ;+ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਲੁਕੋ ਲਵੇਗਾ;+ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚਟਾਨ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।+   ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;ਮੈਂ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ;ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।*   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ;+ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ।+   ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ: “ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ।” ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ।+   ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੁਕਾ।+ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਾ ਠੁਕਰਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈਂ;+ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ। 10  ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ,+ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।+ 11  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾ,+ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਾਂ। 12  ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰ+ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ+ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ-ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 13  ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਉਂਦੇ-ਜੀ* ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇਖਾਂਗਾ?*+ 14  ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਰੱਖ;+ਦਲੇਰ ਬਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਕੜਾ ਕਰ।+ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਰੱਖ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ।”
ਜਾਂ, “ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ।”
ਜਾਂ, “ਦੇਖ ਕੇ ਮਨਨ ਕਰਾਂ।”
ਜਾਂ, “ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਿਹਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇਖਾਂਗਾ।”