ਜ਼ਬੂਰ 10:1-18

  • ਯਹੋਵਾਹ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ

    • ਦੁਸ਼ਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ” (4)

    • ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (14)

    • “ਯਹੋਵਾਹ ਯੁਗਾਂ-ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ” (16)

ל [ਲਾਮਦ] 10  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈਂ?+   ਦੁਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੇਸਹਾਰੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ।+   ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਆਰਥੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;* נ [ਨੂਣ]ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।   ਘਮੰਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ;ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।”+   ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ;+ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।*   ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ;*ਮੈਂ ਕਦੇ* ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ।”+ פ [ਪੇ]   ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਰਾਪ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ;+ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।+   ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।+ ע [ਆਇਨ] ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।+   ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ* ਵਿਚ।+ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।+ 10  ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਦਾ ਹੈ;ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ* ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 11  ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।+ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।”+ ק [ਕੋਫ਼] 12  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉੱਠ!+ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ।+ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ।+ 13  ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਂਗਾ।” ר [ਰੇਸ਼] 14  ਪਰ ਤੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।+ ਲਾਚਾਰ ਇਨਸਾਨ ਮਦਦ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ;+ਤੂੰ ਯਤੀਮ* ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ।+ ש [ਸ਼ੀਨ] 15  ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਭੰਨ ਸੁੱਟ,+ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। 16  ਯਹੋਵਾਹ ਯੁਗਾਂ-ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ।+ ਕੌਮਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।+ ת [ਤਾਉ] 17  ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਹਲੀਮ* ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਸੁਣੇਂਗਾ।+ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੇਂਗਾ+ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਂਗਾ।+ 18  ਤੂੰ ਯਤੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਂਗਾ+ਤਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਰਨਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰਾ ਸਕੇ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ।”
ਇਬ, “ਪੀੜ੍ਹੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ।”
ਜਾਂ, “ਝਾੜੀਆਂ।”
ਜਾਂ, “ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਿਆਂ।”
ਇਬ, “ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ।”