ਜ਼ਬੂਰ 88:1-18

  • ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

    • “ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ” (3)

    • “ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” (13)

ਕੋਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ+ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ; ਇਹ ਗੀਤ ਮਹਲਥ* ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟੱਪਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜ਼ਰਾਹੀ ਹੇਮਾਨ+ ਦਾ ਮਸਕੀਲ।* 88  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,+ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।+   ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ,+ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ।*+   ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ+ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਬਰ* ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।+   ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਟੋਏ* ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਗਏ ਹਨ;+ਮੈਂ ਬੇਬੱਸ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ।+   ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਰਗੀ,ਹਾਂ, ਕਬਰ ਵਿਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੇਰੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ* ਨਹੀਂ ਹੈ।   ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਤ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਹਾਂ, ਇਕ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ।   ਤੇਰੇ ਡਾਢੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ,+ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਸਲਹ)   ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ;+ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਘਿਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।   ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।+ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ;+ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। 10  ਕੀ ਤੂੰ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰੇਂਗਾ? ਕੀ ਮੁਰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?+ (ਸਲਹ) 11  ਕੀ ਕਬਰ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ* ’ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ? 12  ਕੀ ਹਨੇਰੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਜਾਂ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦਾ?+ 13  ਪਰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ,+ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।+ 14  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?+ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੈਥੋਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ?+ 15  ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ;+ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ-ਸਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 16  ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਝੁਲ਼ਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,+ਤੇਰਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17  ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ;ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 18  ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ;+ਹਨੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਝੁਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਕਬਰ।”
ਇਬ, “ਤੇਰਾ ਹੱਥ।”
ਜਾਂ, “ਅਬਦੋਨ ਵਿਚ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।