ਜ਼ਬੂਰ 9:1-20

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ

    • ਯਹੋਵਾਹ, ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ (9)

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ (10)

ਮੂਥਲੇਬਨ* ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। א [ਅਲਫ਼] 9  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ;ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ।+   ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਾਗ਼-ਬਾਗ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ;ਹੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।*+ ב [ਬੇਥ]   ਜਦ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ,+ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਡਿਗ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।   ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ;ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।+ ג [ਗਿਮਲ]   ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ+ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।   ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਦਾ ਲਈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ;ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ।+ ה [ਹੇ]   ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ;+ਉਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।+   ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ* ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ;+ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ।+ ו [ਵਾਉ]   ਯਹੋਵਾਹ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ,*+ਹਾਂ, ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ ਬਣੇਗਾ।+ 10  ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ;+ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਂਗਾ।+ ז [ਜ਼ਾਇਨ] 11  ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਓਨ ’ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ;ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕਰੋ।+ 12  ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ;+ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ।+ ח [ਹੇਥ] 13  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਂ,+ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ; ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 14  ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਾਂ+ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂ।+ ט [ਟੇਥ] 15  ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਟੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਡਿਗ ਪਈਆਂ ਹਨ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।+ 16  ਯਹੋਵਾਹ ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।+ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।+ ਹਿੱਗਯੋਨ।* (ਸਲਹ) י [ਯੋਧ] 17  ਦੁਸ਼ਟ ਕਬਰ* ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 18  ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ+ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਲੀਮ* ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਮਿਟੇਗੀ।+ כ [ਕਾਫ਼] 19  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉੱਠ! ਮਰਨਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।+ 20  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਬਿਠਾ ਦੇ।+ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਨਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। (ਸਲਹ)

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ।”
ਜਾਂ, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ।”