ਜ਼ਬੂਰ 63:1-11

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਤਰਸਣਾ

    • “ਤੇਰਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਅਨਮੋਲ ਹੈ” (3)

    • ‘ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ’ (5)

    • ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ (6)

    • ‘ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਾਂਗਾ’ (8)

ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਸੀ।+ 63  ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।+ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ।+ ਇਸ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ-ਤਰਸਦਾ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ।+   ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ;ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੀ+   ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਅਨਮੋਲ ਹੈ,+ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ।+   ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ;ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗਾ।   ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸੇ* ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ,ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ।+   ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ;ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ+   ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈਂ,+ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।+   ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਾਂਗਾ;ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।+   ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। 10  ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ;ਉਹ ਗਿੱਦੜਾਂ* ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਨਗੇ। 11  ਪਰ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ*ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ।”
ਜਾਂ, “ਲੂੰਬੜੀਆਂ।”
ਜਾਂ, “ਉਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ।”