ਜ਼ਬੂਰ 139:1-24

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ (7)

    • “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੈ” (14)

    • ‘ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ’ (16)

    • “ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ” (24)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 139  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ।+   ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ-ਬੈਠਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ।+ ਤੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।+   ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ-ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਲੇਟਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ;*ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈਂ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।+   ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ;ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।   ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।* ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।+   ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?+   ਜੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਂ,ਜੇ ਮੈਂ ਕਬਰ* ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖ! ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਂ।+   ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂਅਤੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾ ਵੱਸਾਂ, 10  ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।+ 11  ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ: “ਹਨੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਵੇਗਾ!” ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਛਾਇਆ ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 12  ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ+ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।+ 13  ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਬਣਾਏ;ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਜਿਆ।*+ 14  ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੈ।+ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ।+ 15  ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਪਤ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ,+ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੈਥੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। 16  ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ;ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ। 17  ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਹਨ!+ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ!+ 18  ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।+ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।*+ 19  ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕਾਸ਼! ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਂ!+ ਫਿਰ ਹਿੰਸਕ ਲੋਕ* ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 20  ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ* ਤੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ;ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।+ 21  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?+ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?+ 22  ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਹੈ;+ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 23  ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ।+ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ* ਨੂੰ ਜਾਣ।+ 24  ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਝੁਕਾਅ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ,+ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਮੈਨੂੰ ਮਿਣਦਾ ਹੈਂ।”
ਜਾਂ, “ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਬੁਣਿਆ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਜਾਂ, “ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ।”
ਜਾਂ, “ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ।”
ਜਾਂ, “ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ।”