ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 37:1-28

  • ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ (1-14)

  • ਦੋ ਸੋਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (15-28)

    • ਇਕ ਰਾਜੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕੌਮ (22)

    • ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ (26)

37  ਫਿਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ* ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਆਇਆ+ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।  ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।+  ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਿਰਫ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ।”+  ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ‘ਹੇ ਸੁੱਕੀ ਹੱਡੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ:  “‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਸਾਹ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।+  ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਢਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਸਾਹ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।”’”  ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜ-ਖੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।  ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿ, ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਹੇ ਹਵਾ,* ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਗ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਵੇ।”’” 10  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਸੀ। 11  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ।+ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।+ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।’ 12  ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ+ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ।+ 13  ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।”’+ 14  ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।+ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,’ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।” 15  ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ: 16  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਕ ਸੋਟੀ ਲੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖ, ‘ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।’*+ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਟੀ ਲੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖ, ‘ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਸੋਟੀ, ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।’*+ 17  ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਟੀ ਬਣ ਜਾਣ।+ 18  ਜਦ ਤੇਰੇ ਲੋਕ* ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ, ‘ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਂਗਾ?’ 19  ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ, ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ+ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।”’ 20  ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। 21  “ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ, ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ।+ 22  ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ+ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।+ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।+ 23  ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ,* ਆਪਣੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।+ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।+ 24  “‘“ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ+ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਚਰਵਾਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।+ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।+ 25  ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਣਗੇ+ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ* ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ+ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਸਣਗੇ+ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ* ਹੋਵੇਗਾ।+ 26  “‘“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ;+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਵਾਂਗਾ+ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। 27  ਮੇਰਾ ਤੰਬੂ* ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ* ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ।+ 28  ਜਦ ਮੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”’”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਹੱਥ।”
ਜਾਂ, “ਸਾਹ।”
ਜਾਂ, “ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ।”
ਜਾਂ, “ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ।”
ਇਬ, “ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ।”
ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ “ਗੋਹੇ” ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਿਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਬ, “ਪੁੱਤਰ।”
ਜਾਂ, “ਹਾਕਮ।”
ਜਾਂ, “ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ; ਘਰ।”
ਜਾਂ, “ਉੱਪਰ।”