ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9:1-18

  • ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (1-3)

  • ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ (4-12)

    • ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ (5)

    • ਕਬਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ (10)

    • ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ (11)

  • ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ (13-18)

9  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ।+ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।  ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,+ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ,+ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਬਲ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲ਼ੀਆਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ: ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,+ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!*  ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਉਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।+  ਜੀਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨਗੇ,+ ਪਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ+ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਾਮ* ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।+  ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਈਰਖਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।+  ਇਸ ਲਈ ਜਾਹ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ+ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ।+  ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਰਹਿਣ* ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਂ।+  ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ* ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ।+ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਹੀ ਫਲ ਹੈ।+ 10  ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰ* ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾਂ।+ 11  ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ,+ ਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਲਮੰਦ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ+ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ+ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 12  ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ।+ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 13  ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ: 14  ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਆਦਮੀ ਸਨ; ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। 15  ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।+ 16  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: ‘ਬੁੱਧ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ,+ ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।’+ 17  ਮੂਰਖਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। 18  ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਪੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲ਼ਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਮਜ਼ਦੂਰੀ।”
ਯਾਨੀ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਕਿ ਸੋਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂ, “ਵਿਅਰਥ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।