ਕਹਾਉਤਾਂ 13:1-25

  • ਸਲਾਹ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ (10)

  • ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰਦੀ (12)

  • ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਾਜਦੂਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (17)

  • ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ (20)

  • ਤਾੜਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ (24)

13  ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਮਖੌਲੀਆ ਝਿੜਕ* ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ।+   ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ* ਦੇ ਫਲ ਕਾਰਨ ਭਲਾਈ ਖਾਵੇਗਾ,+ਪਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।   ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ* ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।+   ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,+ਪਰ ਮਿਹਨਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।*+   ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ,+ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।   ਨੇਕੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ,+ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।   ਇਕ ਜਣਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ;+ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।   ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਸ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,+ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।*+   ਧਰਮੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੇਜ਼ ਚਮਕਦਾ ਹੈ,*+ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।+ 10  ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੀ ਛਿੜਦੇ ਹਨ,+ਪਰ ਸਲਾਹ ਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ* ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।+ 11  ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਮਾਈ ਧਨ-ਦੌਲਤ* ਘੱਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ,+ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਧਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ* ਧਨ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12  ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,+ਪਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਇੱਛਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਖ਼ਤ ਹੈ।+ 13  ਜਿਹੜਾ ਹਿਦਾਇਤ* ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੇਗਾ,+ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।+ 14  ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ* ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ+ਜੋ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। 15  ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਮਿਹਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਉਬੜ-ਖਾਬੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 16  ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਮੂਰਖ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।+ 17  ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਾਜਦੂਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।+ 18  ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਤਾੜਨਾ* ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ।+ 19  ਇੱਛਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ।+ 20  ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ,+ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।+ 21  ਬਿਪਤਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,+ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।+ 22  ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਪਾਪੀ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਧਰਮੀ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।+ 23  ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਵਾਹੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਉਹ* ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 24  ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਛਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ,* ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ,+ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ* ਤਾੜਦਾ ਹੈ।+ 25  ਧਰਮੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਤਾੜਨਾ।”
ਇਬ, “ਮੂੰਹ।”
ਜਾਂ, “ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।”
ਇਬ, “ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਬ, “ਕੋਈ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।”
ਇਬ, “ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਇਕੱਠੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ।”
ਜਾਂ, “ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ।”
ਇਬ, “ਹੱਥੀਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ।”
ਜਾਂ, “ਬਚਨ।”
ਜਾਂ, “ਕਾਨੂੰਨ।”
ਜਾਂ, “ਝਿੜਕ।”
ਜਾਂ, “ਗ਼ਰੀਬ।”
ਜਾਂ, “ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਉਸੇ ਵੇਲੇ।”