ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 33:1-33

  • ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (1-20)

  • ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ (21, 22)

  • ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ (23-29)

  • ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ (30-33)

    • ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ “ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ” (32)

    • “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ” (33)

33  ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ:  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ,+ “‘ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਲਵਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ+ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਲਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਸਿੰਗਾ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।+  ਜੇ ਕੋਈ ਨਰਸਿੰਗੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ+ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ,* ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।*+  ਉਸ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ।  “‘ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤਲਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਰਸਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ+ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਵਾਂਗਾ।’*+  ‘ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰੀਂ।+  ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ‘ਓਏ ਦੁਸ਼ਟਾ! ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ,’+ ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮਰੇਗਾ,+ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਵਾਂਗਾ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮਰੇਗਾ,+ ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗਾ।+ 10  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ: “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।+ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”’+ 11  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,+ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ+ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ।+ ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਮੁੜ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆ।+ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?”’+ 12  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ‘ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਗੇ;+ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਗੇਗਾ ਨਹੀਂ।+ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।+ 13  ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ: “ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਂਗਾ,” ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ* ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,+ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।+ 14  “‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ: “ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ,” ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ+ 15  ਅਤੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,+ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ+ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।+ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। 16  ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।*+ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।’+ 17  “ਪਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,’ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। 18  “ਜਦ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ।+ 19  ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।+ 20  “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’+ ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।” 21  ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਆਇਆ ਸੀ।+ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: “ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ!”+ 22  ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ* ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।+ 23  ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ: 24  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ+ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਅਬਰਾਹਾਮ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ।+ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ; ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ।’ 25  “ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੂਨ ਸਣੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ,+ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ* ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ।+ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? 26  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ,+ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।+ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?”’+ 27  “ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ, ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ; ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ।+ 28  ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਤੇ ਵੀਰਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ+ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਘਮੰਡ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ+ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। 29  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ+ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਤੇ ਵੀਰਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ,+ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।”’ 30  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।+ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਆ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਏ।’ 31  ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ।+ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨਗੇ,* ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। 32  ਦੇਖ! ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। 33  ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਇਬ, “ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਵੇਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਅਨਿਆਂ।”
ਇਬ, “ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਇਬ, “ਹੱਥ।”
ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ “ਗੋਹੇ” ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਿਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਉਹ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ।”