ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 6:1-23

  • ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (1-11)

  • ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ (12-14)

  • ਪਾਪ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ (15-23)

    • ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (23)

6  ਤਾਂ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?  ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,+ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ?+  ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿਚ ਬਪਤਿਸਮਾ+ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ?+  ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ+ ਤਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ।+  ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਂਗ ਮਰੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਂਗ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।+ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।+  ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਲ਼ੀ ’ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ+ ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲੇ+ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਾ ਰਹੀਏ।+  ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਵੀ।  ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ+ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ;+ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10  ਜੋ ਮੌਤ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਰਿਆ ਸੀ,+ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਓ।+ 12  ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ+ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੋ। 13  ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ* ਬਣ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣ।+ 14  ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ,+ ਸਗੋਂ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ,+ ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਾ ਪਓ। 15  ਤਾਂ ਫਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ?+ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! 16  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?+ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਮੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ+ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 17  ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। 18  ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,+ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋ।+ 19  ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਓ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰੋ।+ 20  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। 21  ਤਾਂ ਫਿਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਮੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।+ 22  ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ+ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।+ 23  ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ,+ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾ, “ਹਥਿਆਰ।”