ਕਹਾਉਤਾਂ 31:1-31

 • ਰਾਜਾ ਲਮੂਏਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (1-31)

  • ਗੁਣਵਾਨ ਪਤਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? (10)

  • ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ (17)

  • ਦਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ’ਤੇ ਹੈ (26)

  • ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (28)

  • ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਲ ਭਰ ਦੀ (30)

31  ਰਾਜਾ ਲਮੂਏਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ:+   ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ,ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ,ਮੇਰੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,+ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ?   ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀਂ,+ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੀਂ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।+   ਹੇ ਲਮੂਏਲ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ,ਹਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਰਸ ਪੀਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, “ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਾਮ?”+   ਕਿਤੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਲ ਜਾਣਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲੈਣ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ+ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ।*+   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ।   ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬੋਲੀਂ;ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਂ।+   ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰੀਂ;ਤੂੰ ਦੁਖੀਏ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀਂ।*+ א [ਅਲਫ਼] 10  ਗੁਣਵਾਨ* ਪਤਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?+ ਉਹ ਮੂੰਗਿਆਂ* ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ב [ਬੇਥ] 11  ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ג [ਗਿਮਲ] 12  ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰਉਸ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ד [ਦਾਲਥ] 13  ਉਹ ਉੱਨ ਤੇ ਮਲਮਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ;ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।+ ה [ਹੇ] 14  ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ+ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ו [ਵਾਉ] 15  ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੂੰਹ-ਹਨੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।+ ז [ਜ਼ਾਇਨ] 16  ਉਹ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖੇਤ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ;ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ* ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ח [ਹੇਥ] 17  ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ*+ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ט [ਟੇਥ] 18  ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ;ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ। י [ਯੋਧ] 19  ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅਟੇਰਨ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨਅਤੇ ਤੱਕਲੇ* ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।+ כ [ਕਾਫ਼] 20  ਉਹ ਦੁਖੀਏ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।+ ל [ਲਾਮਦ] 21  ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਗਰਮ* ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ। מ [ਮੀਮ] 22  ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਲਮਲ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਉੱਨ ਦੇ ਹਨ। נ [ਨੂਣ] 23  ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਹੈ+ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ס [ਸਾਮਕ] 24  ਉਹ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ* ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਮਰਬੰਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ע [ਆਇਨ] 25  ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਉਸ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ।* פ [ਪੇ] 26  ਉਹ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ;+ਦਇਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ* ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। צ [ਸਾਦੇ] 27  ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈਅਤੇ ਉਹ ਆਲਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।+ ק [ਕੋਫ਼] 28  ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ;ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ר [ਰੇਸ਼] 29  ਗੁਣਵਾਨ* ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈਂ। ש [ਸ਼ੀਨ] 30  ਆਕਰਸ਼ਣ ਛਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਲ ਭਰ ਦੀ,*+ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।+ ת [ਤਾਉ] 31  ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ,*+ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਨ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੌੜਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੀਂ।”
ਜਾਂ, “ਉੱਤਮ।”
ਜਾਂ, “ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ।” ਇਬ, “ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ।”
ਇਬ, “ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ।”
ਅਟੇਰਨ ਅਤੇ ਤੱਕਲਾ ਡੰਡੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਤੇ ਸੂਤ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਬ, “ਦੁਗਣੇ।”
ਜਾਂ, “ਅੰਦਰਲੇ ਕੱਪੜੇ।”
ਜਾਂ, “ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਹਿਦਾਇਤ; ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ।”
ਜਾਂ, “ਉੱਤਮ।”
ਜਾਂ, “ਵਿਅਰਥ।”
ਇਬ, “ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ।”