ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 2:1-10

  • ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਨਬੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ (1-10)

    • ‘ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ’ (5)

    • ਕੀਰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ (9, 10)

2  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,* ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ।”+  ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ+ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਕੌਮਾਂ* ਕੋਲ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ+ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।+ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਉ-ਦਾਦੇ ਅੱਜ ਤਕ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।+  ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢੀਠ* ਅਤੇ ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ+ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ, ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।’  ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਗ਼ੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ,+ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।+  “ਪਰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀਂ+ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾਈਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲ਼ੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ* ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ+ ਅਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀਂ+ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾ ਖਾਈਂ+ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਗ਼ੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।  ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਗ਼ੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।+  “ਪਰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਗ਼ੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਗ਼ੀ ਨਾ ਬਣੀਂ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈ।”+  ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ+ ਅਤੇ ਉਸ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ* ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।+ 10  ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।+ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀਰਨੇ,* ਵਿਰਲਾਪ ਅਤੇ ਵੈਣ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 93 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਸਖ਼ਤ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਢੀਠ ਅਤੇ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ।”
ਜਾਂ, “ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਮਾਤਮ ਦੇ ਗੀਤ।”