ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 5:1-20

  • ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ (1-6)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (7-11)

  • ਤੁਹਾਡੀ “ਹਾਂ” ਦੀ ਹਾਂ ਹੋਵੇ (12)

  • ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (13-18)

  • ਪਾਪੀ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ (19, 20)

5  ਹੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਵੋ-ਪਿੱਟੋ।+  ਤੁਹਾਡੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਗਲ਼-ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ ਹਨ।+  ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।+  ਦੇਖੋ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਢਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਢੇ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ* ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।+  ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ+ ਤਕ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਕ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ!+ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਫ਼ਸਲ ਵਾਸਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।+  ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ;+ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।+  ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਨਾ ਕਰੋ* ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।+ ਦੇਖੋ! ਨਿਆਂਕਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 10  ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ+ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ+ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ* ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।+ 11  ਧਿਆਨ ਦਿਓ! ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼* ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।+ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਸਨ+ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ* ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।+ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ* ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ।+ 12  ਪਰ ਭਰਾਵੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ “ਹਾਂ” ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ “ਨਾਂਹ” ਦੀ ਨਾਂਹ+ ਹੋਵੇ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਓ। 13  ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।+ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇ।+ 14  ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ* ਹੈ? ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ+ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ* ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ* ਝੱਸਣ।+ 15  ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸ ਬੀਮਾਰ* ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ* ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 16  ਇਸ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਬੂਲ ਕਰੋ+ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਵਿਚ ਬੜਾ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।+ 17  ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ।+ 18  ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੱਤੀ।+ 19  ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇ, 20  ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ+ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।*+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ।” ਯੂਨਾ, “ਹਉਕੇ ਨਾ ਭਰੋ।”
ਜਾਂ, “ਧੰਨ।”
ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਥੱਕੇ ਹੋਏ।”
ਯੂਨਾ, “ਪਾਪ ਢਕੇ ਜਾਣਗੇ।”