Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Indeks van Bybelwoorde

A

AANBEVEEL

, 2Kor 4:2 ons voor God a.

2Kor 6:4 in elke opsig as bedienaars a.

AANBID

, Mt 4:10 moet Jehovah jou God a.

Joh 4:24 met gees en waarheid a.

AANDAG

, Ps 41:1 a. gee aan hulpelose

1Kor 7:35 dien Here sonder dat a. afgetrek word

AANDMAAL

, 1Kor 11:20 nie om Here se A. te eet

AANGEMOEDIG

, 1Kor 14:31 kan leer en a. kan word

AANGENAAM

, Ps 147:1 a. en gepas om hom te loof!

AANGENEEM

, Ro 8:15 deur God se gees as kinders a.

AANGETREK

, Spr 7:10 soos ’n prostituut a.

AANKLEEF

, Ge 2:24 pa en ma verlaat en vrou a.

AANMOEDIG

, Han 13:15 woorde wat a., sê dit

Ro 1:12 mekaar a. deur ons geloof

Heb 10:25 moet mekaar a., al hoe meer

AANROEP

, Ro 10:13 wat naam van Jehovah a.

AANSPOOR

, Heb 10:24 tot liefde en goeie werke a.

AANVAAR

, Job 2:10 net goeie dinge van God a.?

Joh 8:37 omdat julle nie a. wat ek sê

AANVAARBAAR

, Ef 5:10 seker maak wat vir Here a.

AANVAARDING

, 2Kor 6:2 Nou is die tyd van a.

AANVAL

, Sag 14:13 hulle sal mekaar a.

AARDBEWINGS

, Lu 21:11 Daar sal groot a. wees

AARDE

, Ge 1:28 vul die a. en bewerk dit

Eks 9:29 die a. behoort aan Jehovah

Job 38:4 toe ek fondamente van a. gelê het?

Ps 37:11 nederiges sal a. besit

Ps 37:29 regverdiges sal a. besit

Ps 104:5 a. sal nie uit plek verskuif word

Ps 115:16 hy het a. aan mense gegee

Spr 2:21 net goeie mense sal op a. woon

Jes 45:18 a. gemaak om bewoon te word

Mt 5:5 dié wat saggeaard is, sal a. ontvang

AARTSENGEL

, 1Te 4:16 a. se stem

Jud 9 Migael, a., met Duiwel gestry

ABBA

, Ro 8:15 roep ons uit: A., Vader!

ABEL

, Ge 4:8 Kain het A. aangeval

Mt 23:35 van die bloed van A. af

ABIGAIL

, 1Sa 25:3 A. was verstandig en pragtig

ABRAHAM

, Ge 21:12 God vir A. gesê: Luister na haar

2Kr 20:7 u vriend A.

Mt 22:32 God van A., God van lewendes

Ro 4:3 A. geloof gestel, as regverdig beskou

ADAM

, Ge 5:5 A. 930 jaar oud toe gesterf het

1Kor 15:22 net soos almal in A. sterf

1Kor 15:45 Die laaste A.

1Ti 2:14 A. nie bedrieg nie, maar die vrou

ADMINISTRASIE

, Ef 1:10 om ’n a. te hê

AFBREEK

, Ro 14:20 werk van God a. ter wille van

2Kor 10:4 dinge wat soos vestings is, a.

AFGEDWAAL

, Ps 119:176 soos verlore skaap a.

AFGEKEUR

, 1Kor 9:27 nie a. sou word nie

AFGELEI

, Lu 10:40 Marta se aandag a.

AFGESNY

, Mt 25:46 Hulle sal vir ewig a. word

AFGODE

, Ps 115:4 Hulle a. is silwer en goud

1Kor 6:9 a. aanbid, nie Koninkryk erf

1Jo 5:21 bly weg van a.

AFGODEDIENS

, 1Kor 10:14 vlug vir a.

AFGROND

, Op 11:7 wilde dier wat uit a. opkom

Op 17:8 wilde dier sal uit a. opkom

Op 20:3 hom in die a. gegooi

AFHANG

, Ro 12:18 sover dit van julle a., lewe in vrede

AFSKRIF

, De 17:18 a. skryf van hierdie Wet

AFSONDER

, Spr 18:1 Iemand wat hom a.

AFVALLIGE

, Spr 11:9 a., medemens se ondergang

AFVALLIGHEID

, 2Te 2:3 die a. moet eers kom

AFWAGTING

, Lu 3:15 volk was in a. en het gewonder

AGAN

, Jos 7:1 A. het van die goed gevat

AGTER

, Lu 9:62 begin ploeg en kyk wat a. is

AKKURATE KENNIS

, Ro 10:2 ywer, maar nie a.

Kol 3:10 persoonlikheid, deur a. nuut gemaak

1Ti 2:4 wie se wil dit is dat mense a. kry

ALFA

, Op 1:8 die A. en die Omega

ALKOHOL

, Spr 20:1 a. maak lawaaierig

ALLEEN

, Joh 16:32 sal my a. laat. Maar ek is nie a.

ALLERHOOGSTE

, Ps 83:18 Jehovah, die A.

Da 4:17 weet dat A. die Heerser is

ALLES

, Flp 4:8 a. wat waar, a. wat rein

ALTAAR

, Ge 8:20 Noag a. gebou

Eks 27:1 maak a. van akasiahout

Mt 5:24 los jou offer voor a.

Han 17:23 a. aan Onbekende God

AMBASSADEURS

, 2Kor 5:20 a. vir Christus

AMEN

, De 27:15 hele volk moet sê: A.!

1Kor 14:16 A. sê op jou dankgebed

2Kor 1:20A. deur middel van hom

ANANIAS

, Han 5:1 A. met sy vrou Saffira

ANDER SKAPE

, Joh 10:16 a., nie van hierdie kraal

ANGSTIG

, Jes 41:10 Moenie a. wees, ek is jou God

ANGSTIGHEID

, 2Sa 22:7 In my a. tot Jehovah geroep

Spr 12:25 A. maak mens terneergedruk

ANKER

, Heb 6:19 hoop as a. vir siel

ANNA

, Lu 2:36, 37 A., ’n profetes, 84 jaar oud

ANTICHRISTE

, 1Jo 2:18 nou reeds baie a.

ANTWOORD

, Spr 15:1 Sagte a. laat woede bedaar

Spr 15:23 Man bly as hy regte a. gee

Spr 15:28 regverdige dink voordat hy a.

Spr 18:13 op saak a. voordat hy feite hoor

Jes 65:24 voordat hulle uitroep, sal ek a.

Kol 4:6 weet hoe julle elkeen behoort te a.

APOLLOS

, Han 18:24 A. kon goed praat

APOSTELS

, Mt 10:2 name van die 12 a.

Han 15:6 a. en ouermanne bymekaargekom

1Kor 15:9 ek is minste van a.

2Kor 11:5 julle super-a.

APPEL

, Ps 17:8 Bewaar my soos a. van u oog

APPELS

, Spr 25:11 goue a. in silwerhouers

AQUILA

, Han 18:2 Jood met die naam A.

ARARAT

, Ge 8:4 ark kom op A.-berge tot rus

ARENDE

, Jes 40:31 sal sweef soos a.

AREOPAGUS

, Han 17:22 Paulus in A. gestaan

ARK

, Ge 6:14 Maak vir jou ’n a.

Eks 25:10 maak ’n a. van akasiahout

2Sa 6:6 Ussa A. gegryp

1Kr 15:2 Niemand mag A. dra, behalwe Leviete

ARM

, 1Sa 2:8 haal een wat a. is, van ashoop af

Spr 30:9 Laat my nie a. word en steel

2Kor 6:10 a., tog maak ons baie mense ryk

2Kor 8:2 baie vrygewig, al was hulle a.

2Kor 8:9 Christus a. geword vir julle

ARMAGEDDON

, Op 16:16 in Hebreeus A.

ARMES

, Ps 9:18 a. sal nie vir altyd vergeet word

Ps 69:33 Jehovah luister na a.

Lu 4:18 om goeie nuus aan a. te verkondig

Joh 12:8 julle het altyd a. by julle

Ga 2:10 vra dat ons aan a. dink

ARMOEDE

, Spr 30:8 Moenie vir my rykdom of a. gee

ARROGANT

, 2Pe 2:10 uitdagend en a.

ARTEMIS

, Han 19:34 geskree: Groot is A.!

ASASEL

, Le 16:8 Aäron sal lot werp vir A.

ASEM

, Ge 2:7 a. van lewe in neusgate

ASEMHAAL

, Ps 150:6 Laat alles wat a. Jah loof

ASSEBLIEF

, Ge 15:5 Kyk a. op na hemel

ASSOSIASIE

, 1Kor 15:33 Slegte a. bederf

ASSOSIEER

, 1Kor 5:9 ophou a. met onsedelike

2Te 3:14 hou op om met hom te a.

B

BAÄL

, Jer 19:5 seuns as heelbrandoffers aan B.

BABEL

, Ge 11:9 B. genoem, want daar

BABILON

, Jer 51:6 Vlug uit B. uit!

Jer 51:30 vegters van B. het ophou veg

Jer 51:37 B. sal kliphope word

Op 17:5 B. die Grote, die moeder van

Op 18:2 B. die Grote het geval

BAND

, Ef 4:3 verenigende b. van vrede

Kol 3:14 liefde, ’n volmaakte b. van eenheid

BANG

, Ge 9:2 Al die diere sal vir julle b. wees

2Kr 20:15 moenie b. wees vir groot leërmag

Job 31:34 b. vir wat mense sou sê?

Ps 56:4 stel vertroue in God, ek is nie b.

Ps 91:5 nie b. vir verskriklike dinge van nag

Ps 118:6 Jehovah aan my kant. Ek is nie b.

Spr 29:25 vir mense b., ’n strik

Jes 41:10 Moenie b. wees, ek is met jou

Mi 4:4 niemand sal hulle b. maak

Lu 21:25 nasies b., nie weet wat om te doen

Flp 1:28 nie deur teenstanders b. gemaak

Op 2:10 nie b. wees vir dinge wat jy gaan ly

BARNABAS

, Han 9:27 B. het hom kom help en

BARUG

, Jer 45:2 wat Jehovah oor jou sê, B.

BASIESE DINGE

, Ga 4:9 terugkeer na b.

BATSEBA

, 2Sa 11:3 B., die vrou van Uria

BEDEK

, Lu 8:17 niks b. wat nie geopenbaar sal word

1Kor 11:6 as vrou nie hoof b.

BEDERF

, Spr 29:21 As b. word, sal ondankbaar word

BEDIENAARS

, 2Kor 3:6 bekwaam om b. te wees

2Kor 6:4 beveel onsself as God se b. aan

BEDIENING

, Han 20:24 my loopbaan en b. voltooi

Ro 11:13 heg groot waarde aan b.

2Kor 4:1 hierdie b. deur genade

2Kor 6:3 sodat daar nie met b. foutgevind word

1Ti 1:12 b. aan my toegewys, my getrou beskou

2Ti 4:5 b. ten volle uitvoer

BEDIENINGSKNEGTE

, 1Ti 3:8 b. moet

BEDRIEGLIK

, Spr 3:32 Jehovah haat mense wat b. is

Mal 2:15 nie b. optree teenoor vrou van jeug

BEDRIEGLIKER

, Jer 17:9 hart is b. as

BEDROEF

, Ef 4:30 God se heilige gees b.

BEDROG

, Le 19:13 mag nie b. pleeg

Ps 34:13 Hou lippe weg van b.

Ef 4:25 laat b. agter, praat die waarheid

BEDRYWIGHEID

, 1Pe 1:13 Berei verstande voor vir b.

BEELD

, Ge 1:26 mense na ons b. maak

Eks 20:4 mag nie b. maak

Da 2:31 U het groot b. gesien

Da 3:18 ons sal nie goue b. aanbid

BEEN

, Ge 2:23 uiteindelik b. van my gebeente

Spr 25:15 vriendelike tong kan b. breek

BEENDERE

, 2Kn 13:21 man raak aan b. van Elisa

BEER

, 1Sa 17:37 my van leeu en b. gered

Jes 11:7 koei en b. sal saam wei

BEGEER

, Eks 20:17 nie medemens se vrou b. nie

BEGEERTE

, Ps 51:12 Gee my b. om u te gehoorsaam

Ps 145:16 bevredig b. van alles wat lewe

Ro 1:27 mans b. vir mekaar

Ga 5:16 sal geen vleeslike b. uitvoer

Flp 2:13 Hy gee julle die b. en krag

Jak 1:14 deur sy eie b. gelok en verlei

1Jo 2:16 b. van vlees en b. van oë

BEGEERTES

, Ps 37:4 sal jou b. van hart gee

Ro 1:26 onbeheerste seksuele b.

Ro 16:18 slawe van hulle eie b.

Ef 2:3 volgens b. van vlees

Kol 3:5 onbeheerste seksuele b.

1Te 4:5 nie deur gierige, onbeheerste seksuele b.

2Ti 2:22 Vlug vir b. van jeug

1Pe 2:11 nie swig voor vleeslike b.

BEGIN

, Jes 46:10 Van b. af voorspel ek uiteinde

Sag 4:10 dag van klein b. as onbelangrik beskou?

Mt 24:8 hierdie dinge is b. van baie moeilike tyd

Mt 25:34 Koninkryk van b. van mensdom voorberei

BEGINSEL

, Ga 6:16 ordelik volgens hierdie b. lewe

BEGRIP

, Spr 3:5 moenie op eie b. staatmaak

Spr 4:7 maak seker dat jy ook b. verkry

Da 11:33 sal baie mense help om b. te verkry

BEHEER

, Spr 10:19 een wat lippe b., verstandig

Spr 16:32 hy wat woede b., beter

1Kor 6:12 sal my nie deur enigiets laat b.

1Te 4:4 weet hoe om liggaam onder b. te hou

BEHOORT

, Ro 14:8 as ons sterf, b. ons aan Jehovah

1Kor 6:19 julle b. nie aan julleself

BEKEND GEMAAK

, Eks 9:16 my naam b. kan word

BEKENDMAKING

, Heb 10:23 openbare b. van hoop

BEKER

, Mt 20:22 b. drink wat ek gaan drink?

Lu 22:20 b. beteken nuwe verbond

Lu 22:42 as u wil, neem b. weg

1Kor 11:25 dieselfde met b. gedoen

BEKOMMER

, Lu 12:25 el by lewe voeg deur te b.?

BEKOMMERD

, Mt 6:34 nooit b. oor volgende dag

Mt 10:19 nie b. oor wat julle moet sê

Flp 4:6 Moet oor niks b. wees

BEKOMMERNISSE

, Mr 4:19 b. van hierdie wêreld

Lu 8:14 deur b. en rykdom afgelei

Lu 21:34 harte oorweldig deur b.

1Kor 7:32 wil hê julle moet sonder b. wees

BEKWAAM

, 2Kor 3:5 God maak ons b.

2Ti 2:2 b. om ander te onderrig

BEKWAME

, Eks 18:21 b., betroubare manne kies

BELAAI

, Lu 11:46 julle b. mense met vragte

BELANG

, 1Kor 13:5 [liefde] soek nie sy eie b.

BELANGE

, Flp 2:4 nie net aan eie b. dink

Flp 2:21 ander soek eie b.

BELANGRIKE

, 1Kor 1:26 nie baie was uit b. familie

BELANGRIKER

, Mt 23:23 b. sake van Wet, genade en

Flp 1:10 seker maak van b. dinge

BELASTING

, Lu 20:22 b. aan keiser betaal of nie?

Lu 23:2 verbied mense om b. aan keiser te betaal

Ro 13:6 Daarom betaal julle ook b.

Ro 13:7 Betaal b. aan een wat b. vra

BELASTINGGAARDER

, Mt 18:17 vir jou soos b. wees

Lu 18:11 ek dank u dat ek nie soos hierdie b. is

BELEDIG

, Mt 5:11 Gelukkig wanneer mense julle b.

1Pe 2:23 Toe b., nie terug b.

BELEDIGENDE TAAL

, Ef 4:31 woede, geskree en b.

BELOFTE

, Ps 15:4 Hy hou b., al is dit sleg vir hom

Heb 10:23 een wat b. gemaak het, is getrou

BELOFTES

, 1Kn 8:56 Nie een woord van b. onvervuld

2Kor 1:20 b. van God ja deur hom

BELONER

, Heb 11:6 hy word b. van dié wat hom soek

BELONING

, Kol 3:24 erfenis as b. van Jehovah

BELOON

, Rut 2:12 Mag Jehovah jou b.

BELSASAR

, Da 5:1 Koning B. het feesmaal gehou

BELY

, Ps 32:5 Uiteindelik sonde aan u b.

Spr 28:13 persoon wat b., ontvang genade

Jak 5:16 B. sondes aan mekaar

1Jo 1:9 As ons sondes b., vergewe hy

BENADEEL

, 1Kor 6:7 laat julle eerder b. word

BENE

, Ps 34:20 bewaar al sy b., nie een gebreek nie

Joh 19:36 Nie een van sy b. sal gebreek word nie

BEOEFEN

, 1Jo 3:6 in eenheid met hom, b. nie sonde

BEPEINSING

, Ps 19:14 b. van hart aangenaam wees

BEPERKINGS

, 1Kor 7:35 sê dit nie om b. te plaas

BEREID

, Eks 19:8 wat Jehovah sê, b. om te doen

BEREKEN

, Lu 14:28 gaan b. eers koste

BERG

, Ps 24:3 Wie mag na b. van Jehovah opgaan?

Jes 2:3 laat ons opgaan na b. van Jehovah

Jes 11:9 sal niks slegs doen op my heilige b.

Da 2:35 groot b. geword, aarde gevul

BERGE

, Ge 7:20 waters het bo b. gestyg

BERIG

, Spr 25:25 Goeie b. uit ver land

BEROEMD

, Ge 11:4 sodat ons b. kan word

BEROOF

, Le 19:13 jy mag niemand b. nie

Heb 10:34 vreugde behou toe van besittings b. is

BEROU

, Lu 3:8 Bring vrugte voort wat by b. pas

Lu 15:7 hemel vreugde oor sondaar wat b. toon

Han 3:19 Toon b. en draai om sodat

Han 17:30 alle mense moet b. toon

Han 26:20 werke doen wat by b. pas

Ro 2:4 God wil jou help om b. te toon

2Kor 7:10 hartseer volgens God se wil, lei tot b.

Op 16:11 God gelaster, nie b. getoon

BES

, 2Ti 2:15 Doen b. om God se goedkeuring te hê

2Pe 3:14 b. doen om vlekkeloos bevind te word

BESALEËL

, Eks 31:2 ek het B. gekies

BESIGHEID

, Mt 22:5 nie gesteur, weggegaan na b.

Jak 4:13 ons sal b. doen en wins maak

BESINNING

, 1Kn 8:47 tot b. kom en terugkeer

BESITTING

, Heb 10:34 beter b. wat permanent is

BESITTINGS

, Lu 14:33 nie dissipel as nie b. opgee

Heb 10:34 vreugde behou toe van b. beroof is

BESKEIDENHEID

, 1Ti 2:9 vrouens versier met b.

BESKEIE

, Spr 11:2 wysheid by dié wat b. is

Mi 6:8 b. wandel met jou God!

BESKERM

, Spr 4:23 B. jou hart, want

BESKERMING

, Pr 7:12 wysheid is b. soos geld

Sef 3:12 in naam van Jehovah b. soek

Flp 3:1 skryf dieselfde dinge, dit is vir julle ’n b.

BESKULDIGER

, Op 12:10 b. van broers neergegooi

BESKULDIGING

, Ro 8:33 Wie sal ’n b. maak teen

1Ti 5:19 Moenie b. teen ouer man aanvaar

Tit 1:7 opsiener moet vry van b. wees

BESLUIT

, Han 15:25 saam b. om manne te stuur

1Kor 7:5 saam b. om van omgang te weerhou

BESLUITELOOS

, 1Kn 18:21 Hoe lank b. bly?

BESLUITELOSE

, Jak 1:8 Hy is ’n b. mens, onstabiel

BESNY

, 1Kor 7:19 b. te wees, nie belangrik

BESNYDENIS

, Ro 2:29 b. van hart deur gees

BESOEDEL

, 2Kor 7:1 ons reinig van alles wat b.

BESOEK

, Han 15:36 b. broers, sien hoe dit gaan

BESORG

, 1Kor 7:32 ongetroude b. oor dinge van Here

1Kor 12:25 liggaamsdele oor mekaar b.

2Kor 11:28 b. oor al die gemeentes

BESPOEDIG

, Jes 60:22 Ek, Jehovah, sal dit b.

BESPOT

, Lu 18:32 sal b. en mishandel word

Ga 6:7 God laat hom nie b. nie

BESPOTTING

, Jer 20:7 Ek het b. geword

BESPREEK

, Spr 15:22 Planne misluk as saak nie b.

BESTAAN

, Joh 7:28 Een wat my gestuur, b. werklik

BESTUURDER

, Lu 12:42 Wie is werklik getroue b.?

BESTUURDERS

, 1Kor 4:2 b. moet getrou wees

BETAAL

, Mt 22:21 B. wat aan keiser behoort

BETALING

, Ge 31:7 my b. tien keer verander

Ro 6:23 b. vir sonde is die dood

BET-EL

, Ge 28:19 plek B. genoem

BETER

, 1Kor 12:31 weg wat b. is as enigiets anders

BETLEHEM

, Mi 5:2 B. Efrata, uit jou sal

BETROUBAAR

, Ps 19:7 herinnering van Jehovah b.

Ps 33:4 alles wat Jehovah doen, b.

Tit 2:10 moet bewys dat heeltemal b. is

BETROUBARE

, Eks 18:21 bekwame, b. manne kies

BEVEEL

, Han 5:28 uitdruklik b. om op te hou

BEVOORDEEL

, Jes 48:17 jou leer om jouself te b.

Ro 15:2 doen wat ons kan om naaste te b.

BEWEEG

, Eks 35:21 hart hulle b., bydrae gebring

BEWONERS

, Jes 40:22 b. is soos sprinkane

BEWOON

, Jes 45:18 aarde gemaak om b. te word

BEWYS

, Han 17:3 verduidelik en deur verwysings b.

BID

, 2Kn 19:15 Hiskia het begin b.

Da 6:13 hy b. drie keer per dag

Mt 5:44 b. vir mense wat julle vervolg

Mt 6:9 Julle moet dan só b.:

Mr 1:35 Vroeg gegaan en begin b.

Mr 11:24 alles waarvoor julle b., reeds ontvang

Lu 5:16 dikwels na verlate plekke gegaan om te b.

Han 12:5 Petrus in tronk, gemeente b.

Ro 8:26 weet nie waarvoor ons behoort te b.

1Te 5:17 B. sonder ophou

2Te 3:1 hou aan om vir ons te b., dat die woord

1Ti 2:1 b. vir alle soorte mense

BIED

, Ro 6:13 B. julleself vir God aan

BILEAM

, Nu 22:28 donkie vir B. gesê

BIND

, Mt 16:19 op aarde b., in hemel gebind

BINNE

, Ro 7:22 Die mens wat ek van b. is

BINNEKAMERS

, Jes 26:20 Gaan in b. in, my volk

BITTER

, Kol 3:19 moenie vir hulle b. kwaad wees nie

BITTERLIK

, Mt 26:75 buitentoe gegaan en b. gehuil

BLARE

, Ese 47:12 hulle b. as genesing

Mt 24:32 Sodra sy takkies b. kry, weet julle

BLES

, Le 13:40 As ’n man b. word, is hy rein

BLINDE

, Le 19:14 mag nie iets voor b. persoon sit

Mt 15:14 Hulle is b. gidse

BLINDES

, Jes 35:5 oë van die b. sal kan sien

BLINDHEID

, Ge 19:11 het die manne met b. getref

BLOED

, Ge 9:4 b. – mag julle nie eet nie

Le 7:26 Julle mag geen b. eet nie

Le 17:11 lewe van die vlees is in die b.

Le 17:13 moet b. uitgooi en met stof bedek

Ps 72:14 hulle b. is kosbaar in sy oë

Mt 26:28 beteken my b. van die verbond

Mt 27:25 Ons neem verantwoordelikheid vir sy b.

Han 15:29 Weerhou julle van b.

Han 20:26 ek is rein van die b. van alle mense

Han 20:28 met die b. van sy eie Seun gekoop

Ef 1:7 bevry deur ’n losprys, deur sy b.

1Pe 1:19 met kosbare b. van Christus

1Jo 1:7 b. van Jesus reinig ons van sonde

Op 18:24 in haar is die b. van heiliges gevind

BLOEDVLOEIING

, Mt 9:20 12 jaar lank aan b. gely

BLOEI

, 1Kor 7:36 verby die b. van jeug

BLOMME

, Jes 35:1 woestyn sal vol b. wees

BLY

, 1Kr 29:9 volk b. oor vrywillige bydraes

Spr 27:11 Wees wys, my seun, maak my hart b.

Ese 18:32 Dit maak my nooit b. as iemand sterf

Han 5:41 van Sanhedrin af weggegaan, was b.

Ro 5:3 laat ons b. wees terwyl ons swaarkry

Ro 12:12 Wees b. oor die hoop

Ro 12:15 Wees b. saam met mense wat b. is

Flp 3:1 wees altyd b. in die Here

Flp 4:4 Wees altyd b. in die Here. Wees b.!

Kol 1:10 sodat julle Jehovah in alles b. maak

BLYDSKAP

, Ps 100:2 Dien Jehovah met b.

BOEK

, Eks 32:33 ek sal hom uit my b. uitwis

1Kor 13:5 hou nie b. van slegte dinge

Op 20:15 nie in b. van lewe geskryf nie

BOEKE

, Pr 12:12 geen einde aan die maak van baie b.

Han 19:19 hulle b. voor almal verbrand

BOEKROLLE

, Op 20:12 voor troon, b. oopgemaak

BOKKE

, Mt 25:32 herder skei skape van b.

BOME

, Jes 61:3 groot b. van regverdigheid

Ese 47:12 Allerhande b. vir voedsel, albei oewers

Op 22:14 die reg hê om na b. van lewe te gaan

BOODSKAPPER

, Mal 3:1 Ek stuur my b.

BOOM

, Ge 2:9 b. van kennis van goed en sleg

Ge 2:9 b. van lewe in middel van tuin

Ps 1:3 soos b. wat by waterstrome geplant is

Da 4:14 Kap b. af, kap sy takke af

Op 2:7 toelaat om van b. van lewe te eet

BORG

, Spr 11:15 iemand wat b. staan

Spr 17:18 ooreenkoms, stem in om b. te staan

BORS

, Jes 40:11 hy sal hulle teen sy b. dra

BORSPLAAT

, Ef 6:14 b. van regverdigheid

BORSTE

, Spr 5:19 Laat haar b. jou vreugde gee

BOU

, Ps 127:1 As Jehovah die huis nie b. nie

Jes 65:21 sal huise b. en daarin woon

Ro 14:19 alles doen om mekaar op te b.

1Kor 3:10 Elkeen aandag skenk aan hoe hy b.

1Kor 8:1 Kennis maak trots, liefde b. op

1Kor 10:23 toelaatbaar, maar nie alles b. op nie

BRANDOFFER

, Le 7:37 b., graanoffer, sonde-offer

BRANDOFFERS

, Jes 1:11 genoeg gehad van julle b.

BROEDERLIEFDE

, Ro 12:10 Betoon b. teenoor mekaar

BROER

, Spr 17:17 is ’n b. gedurende moeilike tye

Spr 18:24 vriend wat lojaler is as ’n b.

1Kor 5:11 wat ’n b. genoem word maar onsedelik is

BROERS

, Mt 13:55 sy b. Jakobus en Josef en

Mt 23:8 julle almal is b.

Mt 25:40 vir een van my b. gedoen, vir my gedoen

1Pe 5:9 hele gemeenskap van julle b.

BRON

, Ps 36:9 By u is die b. van lewe

Jer 2:13 het my, die b. van lewende water, verlaat

BROOD

, Ne 9:15 U het hulle b. uit die hemel gegee

Ps 37:25 of dat sy kinders b. soek nie

Jes 55:2 Hoekom betaal julle vir wat nie b. is nie?

Mt 4:4 mens moenie van b. alleen lewe nie

Mt 6:11 Gee ons vandag ons b. vir hierdie dag

Mt 26:26 Jesus het b. geneem, dit gebreek

Joh 6:35 Ek is die b. van die lewe

1Kor 10:17 daar is een b., ons almal eet daardie b.

BRUID

, Op 21:9 sal jou die b., Lam se vrou, wys

BUITE

, 1Kor 5:13 terwyl God mense oordeel wat b. is?

BUITESTANDERS

, Kol 4:5 wys gedra teenoor b.

BUL

, Eks 21:28 As b. man of vrou stoot

De 25:4 nie b. se bek toebind op dorsvloer nie

Spr 7:22 agter haar aan, soos b. wat geslag word

BULLE

, Ho 14:2 lof offer soos ons jong b. offer

1Kor 9:9 Is God bekommerd oor b.?

BURGERSKAP

, Flp 3:20 ons b. is in die hemel

BYDRAES

, 1Kr 29:9 volk was bly oor vrywillige b.

2Kr 31:10 b. begin bring

BYEENKOMSTE

, Le 23:4 Dít is die heilige b.

BYMEKAAR

, Ef 1:10 om alles b. te bring in Christus

BYT

, Ga 5:15 as julle aanhou om mekaar te b.

BYVROUENS

, 1Kn 11:3 700 vrouens en 300 b.

C

CHRISTENE

, Han 11:26 volgens God se wil C. genoem

CHRISTUS

, Mt 16:16 U is die C., die Seun van

Lu 24:26 Moes C. nie hierdie dinge deurmaak nie?

Joh 17:3 een wat u gestuur het, Jesus C.

Han 18:28 uit Skrif gewys Jesus is C.

1Kor 11:3 God is die hoof van C.

CHRISTUSSE

, Mt 24:24 valse c. en valse profete

D

DAG

, Ps 84:10 ’n d. in u voorhowe is beter

Ese 4:6 ’n D. vir ’n jaar, ’n d. vir ’n jaar

Mt 24:36 Niemand weet daardie d. en uur nie

2Pe 3:8 Een d. is soos ’n duisend jaar

DAG VAN JEHOVAH

, Jl 2:1 die d. kom! Dit is naby!

Am 5:18 Wat sal die d. vir julle beteken?

Sef 1:14 Die groot d. is naby! Dit is naby en

2Te 2:2 dat die d. hier is

2Pe 3:12 d. goed in gedagte hou

DANK

, Ps 92:1 goed om Jehovah te d.

Ps 95:2 voor hom kom om hom te d.

Joh 11:41 Vader, ek d. u dat u geluister het

1Kor 1:4 Ek d. my God altyd vir julle omdat

Ef 5:20 d. God vir alles

DANKBAAR

, Kol 3:15 toon dat julle d. is

1Ti 1:12 Ek is d. teenoor Christus Jesus

DANS

, Rig 11:34 dogter het uitgekom terwyl sy d.

DAWID

, 1Sa 16:13 Samuel het D. gesalf

Lu 1:32 die troon van sy vader D.

Han 2:34 D. het nie na hemel opgevaar

DEEL

, Klg 3:24 Jehovah is my d.

Da 12:13 jy sal opstaan om jou d. te ontvang

Ro 12:13 D. volgens wat hulle nodig het

DEMONE

, Mt 8:28 twee mans uitgekom; d. in hulle

1Kor 10:20 nasies offer aan d.

1Kor 10:21 aan tafel van d. eet

Jak 2:19 d. glo en bewe van vrees

DEMOON

, Han 16:16 d. in haar, toekoms voorspel

DENARII

, Lu 7:41 een het 500 d. geskuld

DENKE

, 1Kor 2:16 ons het die d. van Christus

1Kor 14:20 word volwasse in julle d.

DENKVERMOË

, Spr 1:4 gee jong man d.

DENKWYSE

, Ef 4:23 nuwe d. aanleer

DEUR

, 1Kor 16:9 groot d. tot bedrywigheid

Op 3:20 Ek staan by die d. en klop

DEURBOOR

, Sag 12:10 kyk na een wat hulle d. het

DEURE

, Joh 20:19 d. was gesluit, Jesus het gekom

DEURMEKAAR

, 2Te 2:2 Moenie gou d. gemaak word

DEURSOEK

, 1Kr 28:9 Jehovah d. harte

2Kr 16:9 oë van Jehovah d. aarde

DIEF

, Spr 6:30 as d. steel omdat hy honger

Spr 29:24 handlanger van d. haat homself

Mt 24:43 As geweet het hoe laat d. kom

1Te 5:2 dag kom soos d. in nag

DIEN

, Jos 24:15 kies wie julle gaan d.

1Kr 28:9 met jou hele hart en vreugdevolle siel d.

Ps 100:2 D. Jehovah met blydskap

Da 7:10 duisende het hom bly d.

Mt 20:28 Seun van mens gekom om te d.

1Pe 4:10 Gebruik gawe om mekaar te d.

DIENAAR

, 1Sa 2:11 seun d. van Jehovah

Mr 10:43 iemand groot wil wees, moet d. wees

DIEP

, Ro 11:33 Hoe d. is God se rykdom en wysheid

1Kor 2:10 die gees ondersoek d. dinge van God

DIEPSTE

, Op 2:23 ek deursoek d. gedagtes

DIEPTE

, Ef 3:18 breedte, d. ten volle verstaan

DIER

, Ge 7:2 sewe van elke soort rein d.

Le 18:23 seksuele omgang met d.

DIERE

, Le 26:6 gevaarlike d. uit land verdwyn

Spr 12:10 regverdige sorg vir sy d.

Pr 3:19 mens en d., dieselfde uiteinde

Ese 34:25 sal gevaarlike d. uit land laat verdwyn

Da 7:3 vier yslike d. uit see opgekom

Ho 2:18 verbond met wilde d.

DIEWE

, Mt 6:20 hemel, waar d. nie inbreek

1Kor 6:10 d. sal Koninkryk nie erf nie

DIGTERS

, Han 17:28 soos party van julle d.

DINA

, Ge 34:1 D. het gewoonte gehad om te kuier

DINK

, Job 14:13 tyd vasstel en aan my d.!

Ps 8:4 wat is mens dat u aan hom d.?

Spr 15:28 regverdige d. voordat antwoord

Pr 12:1 D. aan Skepper terwyl jonk

Ro 8:6 d. aan dinge van vlees, beteken dood

Ro 12:3 nie meer van self d. as nodig

Ro 15:1 moenie net aan onsself d. nie

Flp 2:3 Moenie te veel van julleself d. nie

Flp 3:19 hulle d. net aan aardse dinge

Kol 3:2 Bly d. aan dinge daar bo

Heb 10:32 d. aan tyd toe groot stryd deurgemaak

DISSIPELS

, Mt 28:19 maak d., al die nasies

Joh 8:31 As aan my woorde getrou bly, is julle my d.

Joh 13:35 weet dat julle my d. is – as julle liefde het

DISSIPLINE

, Spr 1:7 dwase haat wysheid en d.

Spr 3:11 moenie d. van Jehovah verwerp nie

Spr 23:13 Moenie d. terughou van ’n kind nie

Heb 12:11 geen d. lyk soos iets om oor bly te wees

DISSIPLINEER

, De 8:5 God d. soos man sy seun d.

Spr 13:24 wie seun nie d., haat hom

Spr 19:18 D. jou seun terwyl daar nog hoop is

Jer 30:11 in die regte mate d.

Op 3:19 Almal vir wie ek lief is, d. ek

DOEL

, Jes 55:11 my woord sal beslis d. bereik

DOEN

, Ro 7:15 ek d. nie wat ek wil d. nie, maar

Jak 1:22 d. wat die woord sê

DOGTER

, Lu 8:49 U d. het gesterf!

DOGTERS

, Jl 2:28 julle seuns en d. sal profeteer

Han 21:9 vier ongetroude d. wat geprofeteer het

2Kor 6:18 julle sal vir my seuns en d. word

DOKTER

, Lu 5:31 Mense wat gesond, nie d. nodig

DONKERHEID

, Sef 1:15 dag van duisternis en d.

DONKIE

, Nu 22:28 Jehovah laat d. praat

Sag 9:9 Jou koning ry op ’n d.

DOOD

, Rut 1:17 as enigiets anders as d. my skei

Ps 89:48 Watter man lewe sonder om d. te sien?

Jes 25:8 Hy sal d. vir ewig wegneem

Ho 13:14 Waar is jou angels, o D.?

Lu 15:24 seun was d. en het lewend geword

Joh 8:51 my woorde gehoorsaam, d. nooit sien

Ro 5:12 d. het so na alle mense versprei

Ro 6:23 betaling vir sonde is d.

1Kor 15:26 laaste vyand, d., sal vernietig word

Ef 2:1 lewend, al was julle d. weens sondes

Kol 3:5 Maak d. julle liggaamsdele

1Te 4:13 nie oningelig wees oor dié wat slaap in d.

1Te 4:16 d. in eenheid met Christus, eerste opstaan

Heb 2:9 Jesus het d. vir elke mens ervaar

Heb 2:15 slawe omdat hulle bang was vir d.

Op 21:4 d. sal nie meer daar wees nie

DOODGEMAAK

, Nu 35:6 iemand d., daarheen vlug

DOODMAAK

, Joh 16:2 elkeen wat julle d., sal dink

DOODSVONNIS

, 2Kor 1:9 gevoel asof ons d. ontvang

DOOIES

, Pr 9:5 die d. weet absoluut niks nie

Lu 20:38 nie ’n God van d., maar van lewendes

Op 14:13 Gelukkig d. wat in eenheid met Here sterf

DOOP

, Mt 28:19 maak dissipels, d. hulle

Lu 3:3 d. as simbool van berou

Ro 6:4 met hom begrawe deur d. in sy dood

1Pe 3:21 D. red julle nou

DOPGEHOU

, Kol 3:22 nie net wanneer d. word

DORING

, 2Kor 12:7 d. in die vlees

DORINGBOS

, Han 7:30 in brandende d. verskyn

DORINGS

, Mr 15:17 kroon van d. gevleg

DORKAS

, Han 9:36 dissipel met die naam Tabita, D.

DORS

, Jes 49:10 Hulle sal nie d. wees nie

Jes 55:1 Kom, almal wat d. is!

Joh 7:37 As iemand d. is, laat hom na my kom

DOU

, De 32:2 my woorde sal drup soos d.

DOUDRUPPELS

, Ps 110:3 jong manne soos d.

DOWE

, Le 19:14 mag nie ’n d. persoon vervloek

DOWES

, Jes 35:5 ore van d. sal kan hoor

Mr 7:37 Hy laat selfs die d. hoor

DRA

, Ro 15:1 ons wat sterk, swakhede d. van

DRAAK

, Op 12:9 d. neergegooi, oorspronklike slang

DRAGMAS

, Lu 15:8 het tien d. en sy verloor een

DRANKOFFER

, Flp 2:17 soos ’n d. uitgegooi

DREIG

, Han 4:17 Kom ons d. hulle en sê

Ef 6:9 meesters, moet hulle nie d. nie

DRIE

, De 16:16 D. keer per jaar moet al die mans

Mr 14:30 d. keer sê dat jy my nie ken

DRINGEND

, 2Ti 4:2 d. daarmee besig in goeie tye

DROEFHEID

, Ps 31:10 lewe word deur d. verslind

DROEWIGE

, Pr 7:3 d. gesig laat hart beter word

DROME

, Pr 5:3 d. kom as gedagtes besig

Da 2:1 Nebukadnesar het d. gehad

DRONK

, Ef 5:18 moenie d. word nie

DRONKAARD

, Spr 23:21 d. sal arm word

1Kor 5:11 hou op assosieer met ’n d.

DRONKAARDS

, 1Kor 6:10 d. sal Koninkryk nie erf

DROOGTE

, Jer 17:8 in die jaar van d. nie angstig nie

DRUK

, 2Kor 1:8 d., nie met eie krag verduur

DUIDELIK

, Joh 1:18 het d. gemaak wie Hy is

DUIF

, Mt 3:16 God se gees daal soos ’n d. neer

DUISEND

, Ps 91:7 D. sal langs jou val

Jes 60:22 kleine sal d. word

2Pe 3:8 Een dag soos d. jaar

DUISTERNIS

, Jes 60:2 d. sal die aarde bedek

Jl 2:31 son sal in d. verander

Mt 4:16 volk wat in d. sit, sien groot lig

Joh 3:19 mense was liewer vir d.

Ef 4:18 Hulle is verstandelik in d.

1Pe 2:9 julle uit die d. geroep

DUIWE

, Mt 10:16 Wees onskuldig soos d.

DUIWEL

, Mt 25:41 ewige vuur vir D. en sy

Lu 4:6 D. sê, hierdie gesag is aan my gegee

Lu 8:12 D. neem woord uit harte weg

Joh 8:44 Julle is van julle vader die D.

Ef 4:27 moenie D. geleentheid gee

Ef 6:11 staan vas teen slinkse planne van D.

Jak 4:7 staan D. teë, hy sal wegvlug

1Pe 5:8 D. loop rond soos brullende leeu

1Jo 3:8 om werke van D. te vernietig

1Jo 5:19 wêreld in mag van D.

Op 12:12 sal sleg gaan, want D. het neergedaal

Op 20:10 D. in poel van vuur gegooi

DULD

, 2Kn 10:16 ek d. geen teenstand teen Jehovah

DWAAS

, Ps 14:1 d. sê: Daar is geen Jehovah

DWAASHEID

, Spr 22:15 D. sit vas in hart van kind

1Kor 3:19 wysheid van wêreld d. by God

E

EDEN

, Ge 2:8 God tuin in E. geplant

EEN

, 1Kor 8:6 e. God, die Vader, e. Here, Jesus

EENHEID

, Ps 133:1 broers in e. bymekaar woon!

Ef 4:3 e. van die gees bewaar

Ef 4:13 totdat ons e. van geloof bereik

EER

, Eks 20:12 E. jou pa en ma

1Kr 16:25 Jehovah verdien al die e.

Spr 3:9 E. Jehovah met waardevolle dinge

Ro 12:10 Neem leiding om e. te betoon

1Kor 10:31 doen alles tot e. van God

1Ti 5:17 verdien dubbele e.

2Pe 2:10 sleg praat van dié wat e. verdien

EERLIK

, 2Kor 8:21 ons sien e. om na alles

Heb 13:18 ons in alles e. gedra

EERSGEBORENE

, Eks 11:5 elke e. in Egipte sal sterf

Kol 1:15 e. van hele skepping

EERSTE

, Mt 19:30 baie wat e., sal laaste wees

Mr 9:35 e. wil wees, moet laaste wees

Ro 8:23 e. deel van beloning, die gees

EERVOLLE

, 2Ti 2:20 houers vir ’n e. doel

EET

, 1Kor 5:11 Moenie eers e. met so iemand

2Te 3:10 nie werk nie, ook nie e. nie

EFESE

, 1Kor 15:32 in E. met wilde diere geveg

EGBREUK

, Eks 20:14 mag nie e. pleeg nie

Mt 5:28 reeds in sy hart e. gepleeg

Mt 19:9 iemand anders trou, pleeg e.

1Kor 6:9 e. pleeg, sal nie Koninkryk erf nie

EGIPTE

, Mt 2:15 Uit E. het ek my seun geroep

EGSKEIDING

, Mal 2:16 ek haat e.

EIENDOM

, Eks 19:5 sal my spesiale e. word

EINDE

, Jes 2:2 Aan e. van die dae

Mt 24:14 dan sal die e. kom

Mt 28:20 ek met julle tot aan die e.

Joh 13:1 Jesus sy volgelinge tot die e. liefgehad

EK SAL WORD

, Eks 3:14 sê: E. het my gestuur

EKSELLENSIE

, Han 24:3 E. Feliks

EL

, Mt 6:27 Wie kan een e. by lewe voeg?

ELI

, 1Sa 1:3 seuns van E., as priesters gedien

ELIA

, Jak 5:17 E. mens met gevoelens soos ons

EMBRIO

, Ps 139:16 U oë my as e. gesien

ENGEL

, 2Kn 19:35 e. 185 000 doodgemaak

Ps 34:7 e. van Jehovah slaan kamp op

Da 3:28 e. gestuur en knegte gered

Ho 12:4 [Jakob] het met ’n e. bly stoei

Han 5:19 e. deure van tronk oopgemaak

Han 12:11 e. gestuur en my gered

ENGELE

, Ge 28:12 e. daar op- en afgeklim

Job 4:18 hy vind fout met sy e.

Mt 13:41 e. stuur, mense bymekaarmaak

Mt 22:30 hulle is soos e. in hemel

Mt 24:31 e. dié wat uitgekies, bymekaarmaak

1Kor 4:9 teaterskouspel vir e.

1Kor 6:3 Weet julle nie ons sal e. oordeel?

Heb 13:2 party het e. gasvry ontvang

1Pe 1:12 e. gretig om te verstaan

Jud 6 e. wat nie posisie behou het

ENIGGEBORE

, Joh 1:18 e. god duidelik gemaak wie

Joh 3:16 e. Seun gegee, sodat

EPILEPSIE

, Mt 4:24 aan e. gely en verlam, genees

ERF

, Mt 25:34 e. Koninkryk wat vir julle voorberei

ERFDEEL

, Nu 18:20 Ek is jou deel en jou e.

Ps 127:3 Seuns e. van Jehovah

ERFENIS

, Ef 1:18 glorieryke rykdom as e. vir heiliges

1Pe 1:4 e. wat nie vernietig kan word nie

ERFGENAME

, Ro 8:17 e. van God, mede-e. met

Ga 3:29 Abraham se nageslag, e. volgens ’n belofte

ESAU

, Ge 25:34 E. geen waardering vir geboortereg

Heb 12:16 heilige dinge nie waardeer nie, soos E.

ESRA

, Esr 7:11 die priester E., baie goed bekend met

EUNUG

, Han 8:27 daar was ’n Etiopiese e.

EUNUGS

, Jes 56:4 e. kies om te doen wat hy wil hê

Mt 19:12 daar is e. wat so gebore is

EUODIA

, Flp 4:2 Ek vra E. en Sintige om

EVANGELIEPREDIKER

, Han 21:8 Filippus, die e.

2Ti 4:5 doen die werk van ’n e.

EWIG

, Ge 3:22 nie eet en vir e. lewe nie

Ps 37:29 regverdiges vir e. op aarde lewe

Pr 3:14 alles wat God maak, sal vir e. bestaan

1Pe 1:25 woord van Jehovah bly vir e.

1Jo 2:17 wil van God doen, bly vir e.

EWIGE LEWE

, Da 12:2 wakker word, sommige tot e.

Lu 18:30 in hierdie tyd baie keer soveel en e.

Joh 3:16 nie vernietig word nie, maar e.

Joh 17:3 Om e. te ontvang, moet hulle u leer ken

Han 13:48 regte gesindheid vir e.

Ro 6:23 die gawe wat God gee, is e.

1Ti 6:12 kry stewige houvas op e.

EWIGHEID

, Pr 3:11 selfs e. in hulle hart gesit

F

FAMILIE

, Ef 3:15 elke f. sy naam te danke

FAMILIELEDE

, Han 10:24 Kornelius f. geroep

FEESMAAL

, Jes 25:6 f. met geregte, f. met wyn

FILIPPUS

, Han 8:26 Jehovah se engel vir F. gesê

Han 21:8 F., evangelieprediker, een van sewe

FILOSOFIE

, Kol 2:8 vang deur middel van f.

FILOSOWE

, Han 17:18 Epikuriese en Stoïsynse f.

FISIESE

, 1Kor 2:14 f. mens aanvaar nie

FOLTERPAAL

, Mt 10:38 nie f. aanvaar en my volg

Mt 16:24 ophou vir homself lewe en sy f. optel

Lu 9:23 dag ná dag f. optel

FONDAMENT

, Lu 6:48 f. op die rots gelê

Ro 15:20 nie op iemand anders se f. bou

1Kor 3:11 geen ander f. as Christus

1Pe 5:10 God sal julle stewige f. gee

FORTUINVERTELLERS

, Le 19:31 nie f. gaan sien

FRAIINGRAND

, Nu 15:39 moet hierdie f.

FUNKSIE

, Ro 12:4 baie ledemate, nie dieselfde f.

FUNKSIONEER

, Ef 4:16 As elke deel behoorlik f.

G

GAAN UIT

, Op 18:4 G. haar uit, my volk

GABRIËL

, Lu 1:19 G., in teenwoordigheid van God

GAS

, Ps 15:1 wie mag g. in u tent wees?

GASVRY

, Ro 12:13 Wees altyd g.

Tit 1:7, 8 opsiener moet g. wees

1Pe 4:9 Wees g. sonder om te kla

3Jo 8 verplig om g. te wees teenoor sulke mense

GASVRYHEID

, Heb 13:2 Moenie g. vergeet nie

GAT

, Spr 26:27 g. grawe, sal daarin val

Mt 15:14 blinde ander blinde lei, albei in g. val

GAWE

, Ro 6:23 g. wat God gee, is ewige lewe

1Kor 7:7 elkeen het eie g. van God

Jak 1:17 Elke goeie g. kom van bo

GAWES

, Ef 4:8 gevangenes; g. in vorm van mense

GEBED

, Ps 65:2 O Hoorder van g.

Ps 141:2 g. soos reukwerk wat voorberei is

Spr 15:8 g. van getroues vir hom aangenaam

Spr 28:9 selfs sy g. iets afskuweliks

Ro 12:12 Hou vol met g.

Jak 5:15 g. van geloof een wat siek, gesond maak

GEBEDE

, 1Pe 3:7 nie na julle g. luister nie

Op 8:4 reukwerk met g. van heiliges

GEBEENTE

, Jer 20:9 soos vuur, opgesluit in my g.

GEBOD

, Mr 12:28 Wat is heel eerste g.?

Mr 12:31 geen g. belangriker as hierdie twee

Joh 13:34 nuwe g., mekaar liefhê

GEBOOIE

, Mt 22:40 Wet op twee g. gebaseer

GEBOORTE

, Ps 51:5 skuldig van g. af

Jes 66:7 Voor geboortepyne het sy g. gegee

1Pe 1:3 nuwe g., ’n lewende hoop

GEBOU

, Lu 17:28 hulle het geplant, hulle het g.

GEBREEK

, Ps 34:18 Jehovah naby dié wie se hart g.

Ps 147:3 Hy genees dié wie se hart g. is

GEBREK

, Le 22:21 Dier moet geen g.

GEBROKE

, Ps 51:17 offerande vir God, g. gees

Spr 18:14 wie kan uithou as g. gees het?

Jes 57:15 woon by dié wat g. en nederig is

Jes 66:2 my oë op een wat nederig is en g. gees het

GEBRUIK

, 1Kor 7:31 wêreld g., nie ten volle g.

GEDAGTE

, Na 1:7 hou dié in g. wat beskerming soek

2Kor 10:5 elke g. gehoorsaam maak aan

Op 17:17 in harte gesit om sy g. uit te voer

GEDAGTES

, Ps 26:2 Suiwer my diepste g.

Ps 139:17 Hoe kosbaar is u g.!

Ps 146:4 Op daardie dag kom sy g. tot einde

Spr 20:5 g. van man se hart soos diep waters

Jes 55:8 my g. is nie julle g. nie

GEDANK

, Han 28:15 Paulus hulle sien, God g.

GEDEELTELIKE

, 1Kor 13:9 ons het g. kennis

GEDENKBOEK

, Mal 3:16 g. is geskryf

GEDENKGRAFTE

, Joh 5:28 almal in g., stem hoor

GEDISSIPLINEER

, Ps 94:12 Gelukkig man deur u g.

GEDOOP

, Mt 3:13 Jesus kom om g. te word

Han 2:41 g., daardie dag omtrent 3 000 bygevoeg

Han 8:36 Wat keer my om g. te word?

GEDRA

, Ga 5:25 in ooreenstemming met gees g.

1Pe 2:12 G. julle altyd goed onder nasies

GEDRAG

, 1Pe 3:1 sonder woord deur g. gewen

1Pe 3:16 skaam as gevolg van julle goeie g.

GEDREIG

, 1Pe 2:23 Toe gely het, het hy nie g.

GEDULD

, Spr 25:15 Deur g. bevelvoerder oorreed

2Pe 3:15 die g. van ons Here as redding

GEDULDIG

, Ne 9:30 U baie jare g.

Ro 9:22 God voorwerpe van woede g. verdra

1Kor 13:4 Liefde g. en goedhartig

1Te 5:14 wees g. met almal

Jak 5:8 wees g. Maak harte standvastig

2Pe 3:9 Jehovah is g. met julle

GEE

, Ps 31:5 In u hand g. ek my gees

Spr 11:24 een wat baie g. en meer bykry

Han 20:35 gelukkiger om te g. as om te ontvang

GEËER

, Joh 12:43 eerder deur mense g. word as

GEE OM

, 1Pe 5:7 want hy g. vir julle

GEES

, Nu 11:25 van die g. op hom weggeneem

1Sa 16:13 g. vir Dawid krag gegee

2Sa 23:2 g. van Jehovah het deur my gepraat

Ps 51:10 plaas nuwe, standvastige g. in my

Ps 51:17 offerande vir God, gebroke g.

Ps 104:29 As u hulle g. wegneem, sterf hulle

Ps 146:4 g. gaan uit, hy keer terug na grond

Pr 12:7 g. keer terug na God wat dit gegee het

Jes 61:1 g. van Jehovah is op my

Jl 2:28 sal my g. op alle mense uitstort

Sag 4:6 Nie deur krag, maar deur my g.

Mt 3:16 God se g. soos duif neergedaal

Mt 12:31 teen g. laster, sal nie vergewe word

Mt 26:41 g. gretig, maar vlees swak

Lu 23:46 in u hande gee ek my g.

Joh 4:24 God is G., aanbid met g. en

Joh 16:13 g. van waarheid sal julle lei

Ro 8:16 g. getuig met ons g.

Ro 8:26 g. pleit vir ons

2Kor 3:17 Jehovah is die G.

Ga 5:16 Hou aan om leiding van g. te volg

Ga 5:22 vrug van g. is liefde

Ga 6:8 saai met oog op g.

1Pe 3:18 lewend gemaak in g.

GEESMAGTE

, Ef 6:12 stryd teen bose g.

GEESTE

, De 18:11 persoon wat g. oproep

GEESTELIK

, Ga 6:1 julle wat g. volwasse is

GEESTELIKE

, Ro 1:11 g. gawe aan julle oordra

1Kor 2:15 g. mens ondersoek alle dinge

1Kor 15:44 word as g. liggaam opgewek

GEFLOUS

, Jer 20:7 U het my g., o Jehovah

GEGEE

, Lu 12:48 baie g., baie sal vereis word

GEGLO

, 2Te 2:12 hulle nie waarheid g. nie, maar

GEHAAT

, Ps 45:7 U het goddeloosheid g.

Mt 24:9 g. as gevolg van my naam

Joh 15:25 Hulle het my sonder rede g.

GEHARDLOOP

, Ga 5:7 goed g. Wie het julle gekeer

GEHASI

, 2Kn 5:20 G., agter hom aan hardloop

GEHEG

, Mt 10:37 Enigiemand wat meer g. is aan

GEHEILIG

, 1Kn 9:3 Ek het hierdie huis g.

Jer 1:5 voordat jy gebore is, het ek jou g.

Lu 11:2 Vader, laat u naam g. word

GEHEIM

, Spr 28:13 oortredings g. hou

Flp 4:12 g. geleer om versadig te wees

GEHEIME

, Ps 91:1 g. plek van Allerhoogste

GEHENNA

, Mt 10:28 siel en liggaam in G. vernietig

GEHOORSAAM

, Eks 24:7 alles wat Jehovah sê, g.

1Sa 15:22 g. te wees, beter as offerande

Ps 51:12 Gee my begeerte om u te g.

Mt 28:20 leer hulle om alles te g.

Joh 14:15 my liefhet, my gebooie g.

Han 5:29 eerder aan God g. as mense

Ro 6:17 uit die hart g. geword

Ro 16:26 deur geloof g. kan wees

Ef 6:5 Slawe, wees g. aan julle meesters

Flp 2:8 g. geword tot die dood toe

Heb 13:17 Wees g. aan dié wat leiding neem

GEHOORSAAMHEID

, Ro 5:19 regverdig deur g. van

Heb 5:8 g. geleer uit dinge wat hy gely

GEHOORSAME

, 1Kn 3:9 Gee vir u kneg g. hart

GEHUIL

, Ps 6:6 rusbank oorstroom deur my g.

Jes 65:19 G. nie meer in haar gehoor word

Ho 12:4 g. en hom gesmeek om te seën

Mt 26:75 buitentoe gegaan en bitterlik g.

GEÏNSPIREER

, 2Ti 3:16 hele Skrif g.

GEKEN

, Ga 4:9 julle word deur God g.

GEKIES

, Han 9:15 ek het [Paulus] g. om

GEKLAP

, Joh 19:3 hom heeltyd in gesig g.

GEKNAKTE

, Jes 42:3 nie g. riet breek

GEKOOP

, 1Kor 7:23 Julle is met prys g.

Op 5:9 met u bloed het u mense g.

GELAG

, Ge 18:13 Hoekom het Sara g.?

GELD

, Pr 7:12 g. ’n beskerming, maar wysheid

Pr 10:19 g. voorsien in alle behoeftes

1Ti 6:10 liefde vir g. wortel van skadelike dinge

Heb 13:5 vry wees van liefde vir g.

GELEENTHEID

, Ga 6:10 g. het, goed doen aan almal

GELEER

, Jes 54:13 al jou kinders deur Jehovah g.

Flp 4:9 Hou aan doen wat julle g. het

GELEERDE

, Lu 10:21 vir g. mense weggesteek

GELIEFDE

, Da 9:23 jy is ’n baie g. man

Mt 3:17 Dit is my g. Seun

GELOFTE

, De 23:21 As jy g. aan Jehovah maak

Rig 11:30 Jefta g. aan Jehovah gemaak

GELOOF

, Ps 27:13 Waar wees as ek nie g. gehad?

Lu 17:6 g. so groot soos mosterdsaadjie

Lu 18:8 Seun van mens hierdie g. vind?

Joh 3:16 elkeen wat g. in hom beoefen

Han 26:11 probeer dwing om g. te verlaat

Ro 1:17 regverdige sal deur g. lewe

Ro 4:20 kragtig geword deur sy g.

2Kor 4:13 ons beoefen g., daarom praat ons

2Kor 5:7 deur g. gelei, nie deur wat ons sien

Ef 4:5 een Here, een g., een doop

2Te 3:2 g. nie iets wat alle mense besit nie

2Ti 1:5 opregte g., ouma en ma eers gehad

Heb 11:1 G. is die vaste vertroue dat

Heb 11:6 sonder g. nie God se goedkeuring

Heb 12:2 een wat ons in ons g. lei, Jesus

Heb 13:7 volg hulle g. na

Jak 1:3 g. lei tot volharding wanneer getoets

Jak 2:26 g. sonder werke is dood

1Pe 1:7 g., nadat dit getoets is

GELUID

, Ps 19:4 hulle g. het oor hele aarde uitgegaan

Jes 53:7 soos ooi wat nie g. maak voor skeerders

GELUKKIG

, Ps 32:1 G. is een wie se sonde bedek word

Ps 94:12 G. is man wat deur u gedissiplineer word

Ps 144:15 G. is volk wie se God Jehovah is!

Mt 5:3 G. is dié wat besef dat hulle God nodig het

GELUKKIGE

, 1Ti 1:11 goeie nuus van g. God

GELUKKIGER

, Han 20:35 g. om te gee as ontvang

GELUKSGOD

, Jes 65:11 die G.

GELYK

, Flp 2:6 nooit oorweeg om aan God g. te wees

GELYKMAKING

, 2Kor 8:14 daar sal g. wees

GEMEENSKAP

, 1Pe 2:17 lief vir hele g. van broers

GEMEENTE

, Ps 22:25 u loof in groot g.

Ps 40:9 verkondig goeie nuus in groot g.

Mt 16:18 op hierdie rots my g. bou

Han 20:28 herders vir g. van God

Ro 16:5 groet g. in hulle huis

GENADE

, Spr 28:13 persoon wat bely, ontvang g.

Jes 26:10 g. aan goddelose betoon, leer hy nie

Jes 55:7 na Jehovah terugkeer, wat g. betoon

Mt 9:13 g., nie offerandes nie

2Kor 1:3 Vader van groot g.

Jak 2:13 g. betoon, beter as om te oordeel

GENADIG

, 1Kr 21:13 want hy is baie g.

Ne 9:19 u was baie g., het hulle nie verlaat

Ps 78:38 hy was g., het vergewe

Mt 5:7 Gelukkig is dié wat g. is

Lu 6:36 Hou aan g. wees, soos Vader

Jak 5:11 Jehovah baie liefdevol en g.

GENADIGE

, De 4:31 Jehovah, g. God

GENEES

, 2Kr 36:16 geen hoop dat hulle g. kon word

Ps 147:3 Hy g. dié wie se hart gebreek is

Lu 4:23 Dokter, g. jouself

Lu 10:9 g. siek mense, sê Koninkryk naby

Han 5:16 hulle is almal g.

GENESEND

, Spr 12:18 tong van wyses is g.

GENESING

, Op 22:2 blare was vir g. van nasies

GENIET

, Pr 2:24 niks beters as harde werk te g.

GENOEM

, Ef 5:3 nie eers onder julle g. word

GENOOI

, Mt 22:14 baie g., min uitgekies

GEOPENBAAR

, Mt 11:25 aan jong kinders g.

Ro 8:19 skepping wag dat seuns van God g.

1Kor 2:10 God het dit deur sy gees aan ons g.

Ef 3:5 geheim aan apostels en profete g.

GEPLANT

, 1Kor 3:6 Ek g., Apollos het natgegooi

GEPREEK

, Lu 8:1 gereis, g. en bekend gemaak

GEPROE

, Heb 6:4 hemelse vrye gawe g.

GERAAK

, Mt 8:3 aan hom g. en gesê: Ek wil!

GERED

, Mt 24:22 as dae nie verkort word, niemand g.

GEREDENEER

, Han 17:2 uit die Skrif g.

GEREED

, Mt 24:44 Daarom moet julle g. wees

GEREELDE OFFERANDE

, Da 11:31 g. verwyder

Da 12:11 van tyd af dat g. verwyder is

GEREGTIGHEID

, Job 40:8 Bevraagteken jy my g.?

Ps 37:28 Jehovah is lief vir g.

Spr 29:4 Deur g. bring koning stabiliteit in land

Jes 32:1 prinse sal in g. heers

Mi 6:8 g. beoefen, lojaliteit liefhê, beskeie

Han 28:4 G. het hom nie toegelaat om te bly lewe

GERUB

, Ese 28:14 aangestel as g. wat beskerm

GERUBS

, Ge 3:24 g. en vlammende lem van swaard

GERUG

, Eks 23:1 mag nie valse g. versprei nie

GESAG

, Mt 28:18 Alle g. aan my gegee

Lu 4:6 Ek sal hierdie g. vir jou gee

2Pe 2:10 dié wat neersien op g.

GESALF

, 1Sa 16:13 Samuel het Dawid g.

Jes 61:1 my g. om goeie nuus te verkondig

GESALFDE

, Ps 2:2 konings neem stelling in teen g.

GESALFDES

, Ps 105:15 Moenie aan my g. raak nie

GESEËN

, Ge 1:28 God het hulle g., en gesê

GESEËND

, Rig 5:24 G. bo alle vrouens is Jael

Joh 12:13 G. is een wat in Jehovah se naam kom

GESIEN

, Mt 6:1 nie goeie dade doen om g. te word

Joh 1:18 Geen mens God al g. nie

Joh 14:9 my g., het ook Vader g.

2Kor 4:18 hou oë op dinge wat nie g. word

GESINDHEID

, Ef 6:7 met goeie g., soos vir Jehovah

Flp 2:5 Behou g. wat Christus gehad het

Flp 2:20 niemand anders het dieselfde g. as hy

GESING

, Mt 26:30 lofliedere g., na Olyfberg

GESKEP

, Ge 1:1 In die begin het God g.

Ps 104:30 As u gees uitstuur, word hulle g.

Jes 45:18 aarde nie verniet g.

Kol 1:16 deur middel van hom alle dinge g.

Op 4:11 alles g., deur u wil bestaan hulle

GESKIKTE

, Lu 4:13 Duiwel weggegaan tot g. tyd

GESKREE

, Ef 4:31 laat vaar woede, g. en

GESKRIFTE

, 2Ti 3:15 van jongs af g. geken

GESKRYF

, Ro 15:4 alles wat vroeër g.

1Kor 4:6 Moenie verder gaan as dinge wat g.

GESLAAN

, 2Kor 6:5 g., in tronk gegooi

GESLAG

, Ps 44:22 as skape wat g. moet word

Jes 53:7 Soos skaap gebring om g. te word

Mt 24:34 g. sal nie tot einde kom

GESOND

, Lu 9:11 het siek mense g. gemaak

GESONDE

, 2Ti 1:13 patroon van g. woorde

Tit 2:1 wat ooreenstem met g. lering

GESONDIG

, 2Sa 12:13 Dawid: Ek het teen Jehovah g.

Ro 3:23 almal het g., nie heerlikheid weerspieël

GESPAAR

, Jer 39:18 lewe sal g. word

GESPOEG

, Mt 26:67 in sy gesig g. en hom geslaan

GESPOG

, 1Jo 2:16 die g. met ’n mens se besittings

GESTERF

, 2Kor 5:15 lewe vir hom wat vir hulle g. het

GESTRAF

, Pr 8:11 slegte daad nie gou g. nie

GESTUDEER

, Joh 7:15 hy nie aan skole g. nie?

GETEL

, Lu 22:37 Hy is onder wetteloses g.

GETOETS

, Lu 8:13 wanneer g. word, val hulle weg

GETREUR

, Pr 7:2 beter na huis te gaan waar g.

GETROU

, De 10:20 julle moet aan Jehovah g. bly

Da 6:16 Jou God wat jy so g. dien

Lu 16:10 in minste g., in baie g.

1Kor 4:2 bestuurders moet g. wees

1Kor 10:13 God g., met versoeking uitweg gee

Op 2:10 Bewys dat jy g., tot dood toe

GETROUD

, 1Kor 7:8 vir dié wat nie g. sê ek

GETROUHEID

, Hab 2:4 regverdige deur sy g. lewe

GETUIE

, Op 1:5 Jesus Christus, die Getroue G.

GETUIENIS

, Mt 24:14 Koninkryk verkondig as g.

GETUIES

, De 19:15 deur twee of drie g. bevestig

Jes 43:10 Julle is my g., sê Jehovah

Mt 18:16 saak deur twee of drie g. bevestig

Han 1:8 julle sal g. van my wees in

Op 11:3 twee g., 1 260 dae profeteer

GETUIG

, Joh 7:7 wêreld haat my, omdat ek g.

Joh 18:37 in wêreld om van waarheid te g.

Han 10:42 beveel om te preek en deeglik te g.

Han 28:23 deeglik oor Koninkryk g.

GEVAAR

, Ps 23:4 nie bang vir enige g. nie

Spr 22:3 verstandige sien g. en vermy dit

GEVANGE

, 2Kor 10:5 neem elke gedagte g.

GEVARE

, 2Kor 11:26 g. in die stad, in die

GEVEG

, 1Sa 17:47 g. behoort aan Jehovah

1Kor 14:8 wie sal gereedmaak vir g.?

GEVIND

, Jes 55:6 Soek Jehovah terwyl g. kan word

GEVOEL

, Ef 4:19 glad nie g. vir reg en verkeerd

GEVOELENS

, Jak 5:17 Elia mens met g. soos ons

GEVOLG

, Mt 4:20 nette gelos en hom g.

GEVOLGE

, Spr 27:12 onervarene dra g.

GEVORM

, 1Pe 1:14 nie langer g. word deur begeertes

GEWAAG

, Ro 16:4 hulle lewens vir my g.

GEWAAK

, Joh 17:12 ek het oor hulle g.

GEWAS

, 1Kor 6:11 julle is skoon g., geheilig

GEWEEG

, Da 5:27 op weegskaal g., te lig

GEWELD

, Ge 6:11 aarde was vol g.

Ps 11:5 haat elkeen wat g. liefhet

Ps 72:14 Van onderdrukking en g. red

GEWELDDADIG

, Ps 5:6 Jehovah haat mense wat g.

GEWERK

, 1Te 2:9 ons het dag en nag g.

GEWETE

, Ro 2:15 g. saam met hulle getuig

Ro 13:5 onderdanig weens g.

1Kor 8:12 hulle swak g. seermaak

1Pe 3:16 Behou goeie g.

1Pe 3:21 versoek vir goeie g.

GEWETENS

, 1Ti 4:2 g. ongevoelig, brandyster

GEWIG

, Heb 12:1 ontslae raak van elke g.

GEWILDE

, Jer 8:6 bly terugkeer tot g. weg

GEWILLIG

, Ps 110:3 U volk sal hulle g. aanbied

1Pe 5:2 herders nie omdat gedwing, maar g.

GEWILLIGE

, Eks 35:5 elkeen wat g. hart, bydrae bring

GEWILLIGER

, Han 17:11 Berea, g. om te leer as

GEWILLIGHEID

, 2Kor 8:12 as g. daar is

Ef 6:15 g. om goeie nuus bekend te maak

GEWOND

, Op 13:3 een van sy koppe dodelik g.

GEWONE

, Han 4:13 ongeleerde en g. mense

GEWORD

, 1Kor 9:22 Ek het alles vir alle mense g.

GEWORTEL

, Kol 2:7 g. en stewig in geloof

GEWRIG

, Ef 4:16 elke g. gee wat nodig

GIBEON

, Jos 9:3 inwoners van G. hoor ook

GIDEON

, Rig 7:20 swaard van Jehovah en van G.!

GIERIG

, 1Kor 5:11 ophou assosieer met broer wat g. is

1Kor 6:10 mense wat g. is, Koninkryk nie erf nie

GIERIGHEID

, Lu 12:15 vermy elke vorm van g.

Kol 3:5 g., wat afgodediens is

GLIBBERIGE

, Ps 73:18 U plaas hulle op g. grond

GLO

, Joh 20:29 Gelukkig dié wat nie gesien het en g.

GLOEI

, Ro 12:11 G. van die gees

GOD

, De 10:17 Jehovah is G. van gode en

Mt 27:46 my G., waarom het u my verlaat?

Joh 1:18 Geen mens het G. al ooit gesien

Joh 17:3 u leer ken, enigste ware G.

Joh 20:17 Ek vaar op na my G. en julle G.

1Kor 8:4 dat daar net een G. is

2Kor 4:4 g. van wêreld verblind die verstande

Ef 4:6 een G. en Vader van almal

1Jo 4:8 G. is liefde

GODDELOOSHEID

, 1Te 5:22 Bly weg van g.

GODDELOSE

, Ps 37:9 g. mense sal vernietig word

Spr 29:2 wanneer g. regeer, sug volk

Jes 26:10 as genade aan g. betoon, leer hy nie

GODDELOSES

, Ps 37:10 g. sal nie meer bestaan

Spr 15:8 offerande van g. afskuwelik

Spr 15:29 Jehovah ver van g. af

Jes 57:21 geen vrede vir g. nie

GOED

, Ge 1:31 alles wat hy gemaak, baie g.

Ge 3:5 soos God, kennis van g. en sleg

De 8:16 sodat dit in toekoms met julle g. gaan

De 10:13 gehoorsaam sodat dit g. kan gaan

Mt 16:22 Wees g. vir uself, Here

Han 28:2 mense was buitengewoon g. vir ons

Ro 7:18 ek wil graag doen wat g. is, maar

Ga 6:10 g. doen aan almal

GOEDGEKEUR

, Lu 3:22 my Seun. Ek het jou g.

GOEDHARTIGE

, Spr 11:17 G. man vind baat

GOEDKEURING

, 1Kor 7:33 hoe vrou se g. verkry

Ga 1:10 probeer ek mense se g. kry

2Ti 2:15 Doen bes om God se g. te hê

GOEIE

, Ro 5:7 bereid om vir g. mens te sterf

Ro 7:19 doen nie g. dinge wat ek wil doen

GOEIE NUUS

, Jes 52:7 voete wat g. bring

Mt 24:14 g. van Koninkryk sal verkondig word

Lu 4:43 moet g. bekend maak, daarvoor gestuur

Ro 1:16 nie skaam vir g.

1Kor 9:16 sal sleg gaan as ek g. nie bekend maak!

1Kor 9:23 ek doen alles ter wille van g.

GOLGOTA

, Joh 19:17 Skedelplek, in Hebreeus G.

GOLIAT

, 1Sa 17:4 kampioenvegter, naam was G.

GOMORRA

, Ge 19:24 swael en vuur op G.

GOUD

, Ese 7:19 Nie silwer of g. sal hulle red

GOUE

, Da 3:1 Nebukadnesar het g. beeld gemaak

GRAF

, Job 14:13 as u my in G. wou wegsteek

Pr 9:10 geen werk of wysheid in G.

Ho 13:14 Uit G. sal ek hulle loskoop

Han 2:31 Christus nie in G. agtergelaat

Op 1:18 sleutels van dood en van G.

Op 20:13 dood en G. het dooies gegee

GRAP

, Ge 19:14 gedink dat Lot g. maak

Spr 26:19 Dit was net ’n g.!

GRETIG

, Ro 1:15 g. om goeie nuus bekend te maak

1Pe 1:12 engele g. om te verstaan

GROET

, 2Jo 10 moet hom nie g. nie

GROND

, Mt 13:23 op goeie g. gesaai

GROOT MENIGTE

, Op 7:9 g., wat geen mens kon tel

GROOTOUERS

, 1Ti 5:4 g. sorg gee wat hulle toekom

GROTER

, Joh 14:28 Vader is g. as ek

1Jo 3:20 God is g. as ons hart

GRYS

, Spr 16:31 G. hare is pragtige kroon

H

HAAN

, Mt 26:34 voordat h. kraai, drie keer

HAAR

, Lu 21:18 nie eers h. op koppe verlore gaan

HAAT

, Le 19:17 mag nie jou broer h. nie

Ps 97:10 julle wat Jehovah liefhet, h. wat sleg is

Spr 6:16 ses dinge wat Jehovah h.

Spr 8:13 Vrees vir Jehovah beteken h. wat sleg is

Am 5:15 H. wat sleg is, wees lief vir goed

Lu 6:27 doen goed aan mense wat julle h.

Joh 7:7 wêreld h. my, omdat ek getuig

Ro 12:9 H. wat goddeloos, hou vas aan wat goed

1Jo 3:15 sy broer h., is moordenaar

HADES

. Sien GRAF.

HALLELUJA

. Sien LOOF JAH.

HAND

, De 15:7 nie h. toehou vir arm broer

Ps 145:16 U maak h. oop en bevredig

HANDE

, Jes 35:3 Versterk dié wie se h. slap hang

HANDELAAR

, Mt 13:45 reisende h. wat pêrels soek

HANDELAARS

, Op 18:3 h. van aarde ryk geword

HARDE

, Spr 15:1 h. woorde laat woede opvlam

HARDKOPPIG

, Han 19:9 h. weier om te glo

HARDKOPPIGHEID

, Spr 1:32 h. sal tot dood lei

HARDLOOP

, 1Kor 9:24 H. so dat julle dit kan wen

1Kor 9:26 ek h. nie sonder doel

HARDWERKEND

, Ro 12:11 Wees h., nie lui nie

Heb 6:11 h. wees sodat hoop seker

HARDWERKENDE

, Spr 10:4 h. hande bring rykdom

Spr 21:5 planne van h. mense lei tot sukses

HARE

, Mt 10:30 selfs h. op julle kop is getel

1Kor 11:14 lang h. vir man ’n skande

HARMONIES

, Ef 4:16 h. saamgevoeg

HART

, Ge 6:5 die begeertes van hulle h.

De 6:6 Hierdie woorde moet in h. wees

1Kn 8:38 elkeen weet watter pyn in sy h. is

1Kr 28:9 God met hele h. dien

2Kr 16:9 wat met hele h. op hom vertrou

Esr 7:10 Esra het sy h. voorberei

Ps 51:10 Skep ’n suiwer h. in my

Ps 51:17 nie gebroke en verpletterde h. verwerp

Spr 4:23 Beskerm jou h., want

Spr 17:22 Vreugdevolle h. soos goeie medisyne

Spr 28:26 een wat op eie h. vertrou, is dwaas

Jes 65:17 vorige dinge nie in h. opkom

Jer 17:9 h. is bedriegliker as enigiets anders

Jer 17:10 Ek, Jehovah, deursoek die h.

Jer 31:33 Ek sal my wet in hulle h. skryf

Mt 15:19 Uit die h. kom moord, diefstal

Mt 22:37 Jehovah liefhê met hele h.

Lu 12:34 waar julle skat is, sal julle h. wees

Joh 8:29 doen altyd wat sy h. bly maak

Han 16:14 Lidia h. wyd oopgemaak

Ro 6:17 uit die h. gehoorsaam geword

Heb 3:12 ongelowige h. ontwikkel, wegbeweeg

1Jo 3:20 God is groter as ons h.

HARTE

, Spr 17:3 Jehovah ondersoek h.

Lu 21:34 h. nooit oorweldig word

Lu 24:32 h. gebrand toe hy met ons praat

HARTSEER

, Ps 38:6 hele dag lank h.

Ps 78:41 hulle het Heilige h. gemaak

Ps 90:10 dae van ons lewe is vol h.

Jes 51:11 h. en swaarkry sal verdwyn

2Kor 2:7 oorweldig deur h.

2Kor 7:9 h. in ooreenstemming met God se wil

Flp 2:26 [Epafroditus] h. omdat

HEERLIKHEID

, Ro 3:23 h. nie volmaak weerspieël nie

Ro 8:18 in vergelyking met h. wat

Op 4:11 Jehovah waardig om h. te ontvang

HEERS

, Ge 1:28 H. oor al die lewende diere

Pr 8:9 mens h. oor mens tot sy nadeel

HEERSER

, Da 4:17 weet dat die Allerhoogste H. is

Joh 12:31 h. van wêreld sal uitgedryf word

Joh 14:30 h. van wêreld kom, geen mag oor my

HEERSKAPPY

, Jes 9:7 Sy h. sal bly uitbrei

Da 4:34 sy h. is ’n ewige h.

HEILIG

, Le 19:2 wees h., want ek is h.

Ese 36:23 Ek sal my groot naam h.

1Pe 1:15 word h. in al julle gedrag

Op 4:8 H., h., h. is Jehovah God

HEILIGDOM

, Eks 25:8 maak vir my ’n h.

Ps 73:17 totdat ek groot h. van God ingaan

HEILIGE

, Eks 26:33 die H. en die Allerheiligste

HEILIGE DIENS

, Ro 12:1 h. met denkvermoë

HEILIGE GEES

, Ps 51:11 moenie h. van my wegneem

Lu 1:35 H. sal oor jou kom

Lu 3:22 h. in die vorm van duif

Lu 11:13 Vader gee h. vir dié wat vra!

Joh 14:26 h. sal julle leer en herinner

Han 1:8 sal krag ontvang wanneer h. kom

Han 2:4 almal met h. gevul

Han 5:32 h. aan dié gegee wat God gehoorsaam

Ef 4:30 nie God se h. bedroef nie

HEILIGE GEHEIM

, Ro 16:25 h. geheim gehou

Ef 3:4 ek verstaan h.

HEILIGES

, Da 7:18 die h. sal die koninkryk ontvang

HEILIGHEID

, Heb 12:14 Probeer hard om h. te hê

HELE

, 2Kr 16:9 wat met h. hart op hom vertrou

HELM

, Ef 6:17 dra die h. van redding

HELPER

, Joh 14:16 hy sal julle ’n ander h. gee

Joh 14:26 die h., die heilige gees, sal leer

HEMEL

, Ps 8:3 Wanneer ek u h. sien, maan, sterre

Joh 3:13 geen mens het na h. opgevaar

2Kor 12:2 na derde h. weggeruk

HEMELE

, Ps 19:1 Die h. maak heerlikheid bekend

2Pe 3:13 daar is nuwe h. en nuwe aarde

HEN

, Mt 23:37 soos ’n h. kuikens bymekaarmaak

HENOG

, Ge 5:24 H. het met God bly wandel

HERDER

, Ps 23:1 Jehovah is my H.

Jes 40:11 sal soos h. vir kudde sorg

Ese 37:24 Dawid, hulle sal almal een h.

Sag 13:7 Slaan h., kudde verstrooi

Mt 9:36 soos skape sonder h.

Joh 10:11 Ek is goeie h., gee sy lewe

Joh 10:14 Ek is goeie h. Ek ken my skape

Joh 10:16 sal een kudde onder een h. word

HERDERS

, Ese 34:2 h. wat vir hulleself sorg!

Han 20:28 opsieners, h. vir gemeente van God

Ef 4:11 party as h. en onderrigters

1Pe 5:2 h. vir kudde van God onder julle sorg

HERE

, De 10:17 Jehovah is H. van h.

Mt 7:22 H., H., het ons nie geprofeteer

Mt 22:44 Jehovah het vir my H. gesê:

1Kor 7:39 vry om te trou, net in die H.

1Kor 8:5 daar is baie gode en baie h.

HERHAAL

, De 6:7 vir jou kinders h., daaroor praat

HERINNER

, 2Pe 1:12 van plan om julle aan dinge te h.

HERINNERING

, Lu 22:19 dit doen as h. aan my

HERINNERINGE

, Ps 119:24 Ek is lief vir u h.

HERKEN

, 2Kor 6:9 onbekend, tog word ons h.

HEUNING

, Eks 3:8 land wat oorloop van melk en h.

Spr 25:27 nie goed om te veel h. te eet

HISKIA

, 2Kn 19:15 H. begin voor Jehovah bid

HOEKSTEEN

, Ps 118:22 belangrikste h. geword

Ef 2:20 Jesus, h. van fondament

HOËPRIESTER

, Heb 2:17 genadige en getroue h.

HOËR

, Ro 13:1 onderdanig aan h. owerhede

Flp 2:3 beskou ander as h. as julleself

HOERERY

. Sien SEKSUELE ONSEDELIKHEID.

HOF

, Da 7:10 Die H. het gaan sit

1Kor 6:6 een broer sleep ander h. toe

HOMOSEKSUALITEIT

, 1Kor 6:9 wat h. beoefen

HOND

, Spr 26:17 wat ’n h. aan die ore gryp

Pr 9:4 lewende h. is beter af as dooie leeu

2Pe 2:22 h. teruggekeer na wat hy opgegooi het

HONGER

, Jes 65:13 My knegte eet, maar julle ly h.

Am 8:11 nie h. na brood of dors na water

HONGERSNOOD

, Ps 37:19 baie hê in tyd van h.

HOOF

, 1Kor 11:3 man die h. van vrou

Ef 5:23 Christus h. van gemeente

Ef 5:23 man is h. van sy vrou

HOOFBELASTING

, Mt 17:25 ontvang konings h.?

HOOFDE

, Ps 45:16 as h. regoor aarde aanstel

HOOGMOEDIG

, Ro 12:16 Moenie h. wees nie

HOOGMOEDIGES

, Jak 4:6 God staan h. teë

HOOP

, Ps 146:5 Gelukkig is een wat h. op Jehovah

Ro 8:24 h. wat gesien word, is nie h. nie

Ro 12:12 Wees bly oor die h.

Ro 15:4 deur ons volharding h. kan hê

Ef 1:18 weet tot watter h. hy julle geroep het

Ef 2:12 geen h. gehad, was sonder God

Heb 6:19 h. as ’n anker

HOOR

, Ro 10:14 hoe kan hulle h. as iemand nie

2Ti 4:3 onderrigters sê wat hulle graag wil h.

Jak 1:19 gou om te h., stadig om te praat

HORING

, Da 8:8 die groot h. is gebreek

HORINGS

, Da 7:7 vierde dier het tien h. gehad

HOUT

, Spr 26:20 Waar geen h. is, gaan vuur dood

HOU VAS

, Ro 12:9 h. aan wat goed is

HOWE

, Mr 13:9 Mense sal julle aan h. oorlewer

HUIL

, Lu 6:21 Gelukkig is julle wat nou h., want

Ro 12:15 H. saam met mense wat h.

HUIS

, 2Sa 7:13 Hy sal h. vir my naam bou

Ps 27:4 ek wil woon in h. van Jehovah

Ps 101:2 sal weg van integriteit in my h. volg

Ps 127:1 As Jehovah nie h. bou

Jes 56:7 sal h. van gebed vir volke genoem word

Lu 2:49 ek moet in h. van my Vader wees

Joh 2:16 h. van my Vader besigheidsplek maak!

Joh 14:2 In h. van my Vader is baie

Han 5:42 sonder ophou van h. tot h. te leer

Han 20:20 julle in die openbaar en van h. tot h. leer

2Kor 5:1 ’n h. wat vir ewig in die hemel bestaan

Heb 3:4 Elke h. deur iemand gebou

HUISE

, Jes 65:21 sal h. bou en daarin woon

Han 7:48 Allerhoogste woon nie in h. wat gemaak is

HUISGESIN

, Ef 2:19 lede van h. van God

HULP

, Ps 46:1 h. maklik gevind in tye

HULPELOOS

, Ps 40:17 ek is h. en arm

HULPELOSE

, 1Sa 2:8 tel h. uit stof op

Ps 41:1 aandag gee aan h.

HUWELIK

, Mt 24:38 voor Vloed eet, drink, in h. gegee

Heb 13:4 h. vir almal eerbaar wees

Op 19:7 h. van Lam aangebreek

HUWELIKSBED

, Heb 13:4 h. moet rein bly

HUWELIKSFEES

, Mt 22:2 koning wat h. voorberei

Joh 2:1 h. in Kana

I

ILLUSTRASIES

, Mt 13:34 nie sonder i. gepraat

Mr 4:2 deur middel van i. geleer

INGEGLIP

, Jud 4 mense het onder julle i.

INKOMSTE

, Pr 5:10 nooit genoeg kry van i.

INMENG

, 1Ti 5:13 i. in ander se sake

1Pe 4:15 laat niemand ly as iemand wat i.

INNERLIK

, 2Kor 4:16 mens wat i. is, nuut gemaak

Ef 3:16 sterk maak in mens wat julle i. is

IN RUIL

, Mt 16:26 Wat sal mens gee i. vir sy lewe?

INSIG

, 1Kn 3:11 nie rykdom, maar i. gevra

Ps 119:99 meer i. as my onderrigters

Spr 19:11 I. keer dat gou kwaad word

Da 12:3 dié wat i. het, sal helder skyn

Mt 24:15 hier het leser i. nodig

INSPAN

, Lu 13:24 moet julle kragtig i.

2Pe 1:5 moet ywerig i.

INSPIRASIE

, 1Kr 28:12 bouplan deur i. ontvang

INTEGRITEIT

, 1Kr 29:17 i. maak u hart bly

Job 27:5 Totdat ek sterf, nie i. prysgee!

Ps 25:21 Laat i. my bewaar

Ps 26:11 ek sal weg van i. volg

Ps 101:2 In huis weg van i. volg

INTENSE

, Kol 3:12 betoon i. medelye

IRRITEER

, Ef 6:4 moenie julle kinders i. nie

Kol 3:21 nie kinders i., sodat nie moedeloos word

ISAI

, 1Sa 17:12 I. het agt seuns gehad

Jes 11:1 takkie groei uit stomp van I.

ISAK

, Ge 22:9 sy seun I. vasgebind

ISEBEL

, 1Kn 21:23 honde sal I. opeet

Op 2:20 Jy doen niks omtrent I.

ISRAEL

, Ge 35:10 Jou naam sal I. wees

Ps 135:4 I. sy spesiale eiendom

Ga 6:16 vrede en genade op I. van God

J

JA

, Mt 5:37 Laat j. net j. wees

JAAR

, Nu 14:34 40 dae, ’n dag vir ’n j.

JAG

, Le 17:13 As een gaan j., moet hy bloed uitgooi

JAH

, Eks 15:2 My sterkte en mag is J.

Jes 12:2 J. Jehovah is my sterkte

JAKKALSE

, Mt 8:20 J. het gate, maar Seun van mens

JAKOB

, Ge 32:24 man met J. begin stoei

JAKOBUS 1.

, Lu 6:16 Judas, die seun van J.

JAKOBUS 2.

, Han 12:2 J., broer van Johannes

JAKOBUS 3.

, Mr 15:40 Maria, ma van J. die Mindere

JAKOBUS 4.

, Mt 13:55 en sy broers J. en

Han 15:13 Nadat hulle gepraat het, J. gesê

1Kor 15:7 aan J. verskyn, toe aan al die apostels

Jak 1:1 J., slaaf van God en

JALOERS

, Ps 37:1 Moenie j. wees weens goddelose

Ps 73:3 j. geword op hoogmoediges

Ps 106:16 hulle het j. geword op Moses

1Kor 13:4 Liefde is nie j. nie

JALOESIE

, Spr 6:34 j. maak man woedend

Spr 14:30 j. vreet mens op

JAMMER

, Mt 9:36 Toe hy skare sien, j. gevoel

Mt 20:34 baie j. gevoel, aan hulle oë geraak

JEFTA

, Rig 11:30 J. het gelofte aan Jehovah gemaak

JEHOVAH

, Eks 3:15 J. is my naam vir ewig

Eks 5:2 Wie is J.? Ek ken J. glad nie

Eks 6:3 nie deur middel van naam J. geopenbaar

Eks 20:7 nie naam J. disrespekvol gebruik

De 6:5 J. liefhê met hele hart

De 7:9 J. die ware God, die getroue God

Ps 83:18 wie se naam J. is, u alleen Allerhoogste

Jes 42:8 Ek is J. Dit is my naam

Ho 12:5 J. van leërmagte, J. sy gedenknaam

Mal 3:6 ek is J., ek verander nie

Mr 12:29 J. ons God is een J.

JEHOVAH SE DAG

, 1Te 5:2 J. kom soos dief

JEREMIA

, Jer 38:6 J. in reënput gegooi

JERUSALEM

, Jos 18:28 Jebusi, dit wil sê J.

Da 9:25 bevel dat J. herstel en herbou word

Mt 23:37 J., J., wat die profete doodmaak

Lu 2:41 gewoonte om na J. te gaan vir Pasgafees

Lu 21:20 wanneer julle J. omsingel sien

Lu 21:24 J. sal deur nasies vertrap word

Han 5:28 leringe deur hele J. versprei

Han 15:2 apostels en ouermanne in J. oor saak

Ga 4:26 J. daar bo is vry, ons moeder

Heb 12:22 by hemelse J. gekom

Op 3:12 Nuwe J., uit hemel neerdaal

Op 21:2 Nuwe J. uit hemel neerdaal soos bruid

JESUS

, Mt 1:21 jy moet hom J. noem

JOB

, Job 1:9 het J. nie goeie rede om God te vrees?

Jak 5:11 gehoor van volharding van J.

JODE

, Ro 3:29 is hy net God van J.?

JOHANNES 1.

, Mt 21:25 J. se doop, hemel of mense?

Mr 1:9 Jesus deur J. in die Jordaan gedoop

JOHANNES 2.

, Joh 1:42 Jy is Simon, seun van J.

JOHANNES 3.

, Mt 4:21 Jakobus en sy broer J.

JONA

, Jon 2:1 J. uit vis se maag gebid

JONATAN

, 1Sa 18:3 J. en Dawid het verbond gemaak

1Sa 23:16 J. het Dawid se vertroue versterk

JONG

, Ps 110:3 j. manne soos doudruppels

Spr 20:29 prag van j. manne is hulle krag

JONGS

, Ps 71:17 u my van j. af geleer

JONK

, Job 33:25 liggaam gesonder as toe hy j. was

1Ti 4:12 niemand op jou neersien omdat jy j. is

JOOD

, Sag 8:23 die kleed van J. vasgryp

1Kor 9:20 Vir die Jode het ek soos J. geword

JORDAANRIVIER

, Jos 3:13 water van J. sal opdam

2Kn 5:10 was jou sewe keer in J.

JOSAFAT

, 2Kr 20:3 J. het bang geword

JOSEF

, Ge 39:23 Jehovah was met J.

Lu 4:22 verstom: Is hy nie seun van J. nie?

JOSIA

, 2Kn 22:1 J. 31 jaar regeer

JOSUA

, Eks 33:11 J., seun van Nun, sy dienaar

JUBELJAAR

, Le 25:10 sal vir julle ’n J. word

JUDA

, Ge 49:10 septer nie van J. weggeneem

JUDAS

, Mt 27:3 J. spyt, neem 30 silwerstukke terug

JUK

, 1Kn 12:14 pa j. swaar gemaak, ek sal j. swaarder

Mt 11:30 my j. maklik om te dra, vrag lig

Mt 19:6 Wat God onder een j. saamgevoeg

2Kor 6:14 nie onder ’n ongelyke j. kom nie

K

KAALKOP

, 2Kn 2:23 Gaan op, jou k.!

KAAL SKEER

, Le 21:5 mag nie hulle kop k. nie

KAF

, Sef 2:2 voordat dag soos k. verbygaan

KAIN

, 1Jo 3:12 nie soos K., broer doodgemaak

KALBASPLANT

, Jon 4:10 Jy het jammer gevoel vir k.

KALEB

, Nu 13:30 K. het volk probeer kalmeer

Nu 14:24 K. ander gees geopenbaar

KALF

, Eks 32:4 beeld van k. gemaak

Jes 11:6 k. en leeu sal saam wees

KALM

, Spr 14:30 K. hart beteken lewe vir liggaam

Spr 17:27 man met insig sal k. bly

KAMEEL

, Mt 19:24 makliker vir k. om deur oog

KANA

, Joh 2:1 huweliksfees in K.

KEER

, 1Te 2:16 k. dat ons boodskap verkondig

KEISER

, Mt 22:17 hoofbelasting aan k. betaal?

Mr 12:17 Betaal aan k. wat aan k. behoort

Joh 19:12 hierdie man vrylaat, nie vriend van k.

Joh 19:15 Ons het geen ander koning as k.

Han 25:11 k. moet my saak verhoor!

KEN

, Jer 31:34 K. Jehovah! want hulle almal sal my k.

Tit 1:16 dade toon dat hulle God nie wil k. nie

KENNIS

, Spr 1:7 Vrees vir Jehovah begin van k.

Spr 2:10 jou siel lief word vir k.

Spr 24:5 deur k. kry ’n man meer krag

Jes 5:13 gaan in ballingskap omdat hulle nie k. het

Jes 11:9 aarde vol k. van Jehovah

Da 12:4 ware k. sal oorvloedig word

Ho 4:6 Omdat jy k. verwerp het

Mal 2:7 lippe van ’n priester moet k. bewaar

Lu 11:52 julle het sleutel van k. weggeneem

Ro 2:20 basiese k. van waarheid

1Kor 8:1 K. maak trots, liefde bou op

KIES

, De 30:19 jy moet die lewe k.

Jos 24:15 k. wie julle gaan dien

Ro 9:11 God die Een wat roep, hy k.

KIND

, Rig 13:8 sê wat ons moet doen met k.

Spr 22:6 Lei k. op, selfs as hy oud word

Lu 9:47 jong k. langs hom laat staan

1Kor 13:11 soos k. gedink en geredeneer

KINDERLOOS

, De 7:14 Geen man of vrou sal k. wees

KINDERS

, De 31:12 Laat volk bymekaarkom, die k.

Ps 8:2 Uit die mond van k.

Jes 54:13 al jou k. sal deur Jehovah geleer word

Jes 66:8 Sion se k. is gebore

Mt 11:16 soos k. op markpleine

Mt 18:3 verander en soos jong k. word

Mt 19:14 Los k., moet hulle nie keer nie

Lu 10:21 weggesteek, aan k. geopenbaar

Ro 8:14 almal deur gees gelei, is God se k.

Ro 8:21 glorieryke vryheid van k. van God

1Kor 7:14 k. sou onrein wees, maar nou heilig

1Kor 14:20 jong k. wanneer by slegte dinge kom

2Kor 12:14 nie k. wat vir ouers moet spaar nie

Ef 6:1 K., wees gehoorsaam aan ouers

1Jo 3:2 ons is nou k. van God

KLA

, Nu 14:27 Israeliete k. teen my

1Kor 10:10 nie mense wees wat k. nie

Flp 2:14 alles doen sonder om te k.

Kol 3:13 rede om oor iemand te k.

Jud 16 sug en k. oor lewenslot

Jud 16 Hierdie mense sug en k.

KLEDINGSTUKKE

, Ge 3:21 God het lang k. gemaak

KLEI

, Jes 45:9 Moet k. vir Pottebakker sê

Jes 64:8 Ons is k., u is ons Pottebakker

Da 2:42 gedeeltelik yster, gedeeltelik k.

KLEIN

, Sag 4:10 dag van k. begin onbelangrik?

KLEINE

, Jes 60:22 k. sal duisend word

KLEIN KUDDETJIE

, Lu 12:32 Moenie bang wees nie, k.

KLEINS

, Mr 10:20 ek van k. af gehoorsaam aan

KLERE

, Jak 2:15 As broers of susters nie k. het nie

KLIP

, Da 2:34 k. uitgekap, nie deur mensehande

KLIPPE

, Lu 19:40 As hulle stilbly, sal k. uitroep

KLOP

, Mt 7:7 Hou aan k., sal oopgemaak word

KNEG

, Jes 42:1 Kyk! My k., wat ek ondersteun!

KNEGTE

, Jes 65:13 My k. sal eet, maar julle

KNOFFEL

, Nu 11:5 verlang na uie en k.!

KOBRA

, Jes 11:8 by lêplek van k. speel

KOLE

, Ro 12:20 gloeiende k. op kop sit

KOM

, Jes 55:1 K., almal wat dors is!

Jak 4:8 K. nader aan God, en hy sal

Op 22:17 laat enigiemand wat hoor, sê: K.!

KOMPETEER

, Ga 5:26 nie met mekaar k. nie

KONING

, Rig 21:25 In daardie dae nie k. in Israel nie

1Sa 23:17 Jy sal k. wees, ek sal tweede wees

Ps 2:6 Ek het my k. op Sion ingehuldig

Spr 21:1 K. se hart soos waterstrome

Jes 32:1 K. sal in regverdigheid regeer

Sag 14:9 Jehovah K. oor hele aarde

Mt 21:5 Jou k. kom, hy sit op ’n donkie

Mt 27:29 Goeiedag, K. van Jode!

Joh 19:15 Ons het geen ander k. as keiser nie

1Kor 15:25 hy moet as k. regeer totdat

KONINGIN

, 1Kn 10:1 k. van Skeba na Salomo

KONINGS

, Spr 22:29 werk goed doen? Voor k. staan

Lu 21:12 voor k. en goewerneurs gebring

Han 4:26 k. van aarde het stelling ingeneem

Op 5:10 as k. oor aarde regeer

Op 18:3 k. pleeg onsedelikheid met haar

KONING VAN DIE NOORDE

, Da 11:7 vesting van k.

Da 11:40 k. sal hom bestorm met strydwaens

KONING VAN DIE SUIDE

, Da 11:11 k. verbitterd

Da 11:40 k. sal in stotery met hom betrokke raak

KONINKRYK

, Eks 19:6 sal k. van priesters word

Da 2:44 God van hemel sal k. oprig

Da 7:14 aan hom is heerskappy, eer en ’n k. gegee

Da 7:18 heiliges sal k. ontvang

Mt 6:10 Laat u K. kom. Laat u wil

Mt 6:33 soek eers K. en sy regverdigheid

Mt 21:43 K. aan nasie met regte vrugte gee

Mt 24:14 goeie nuus van K. sal verkondig word

Mt 25:34 Kom, erf K. wat vir julle voorberei is

Lu 12:32 goedgevind om K. aan julle te gee

Lu 22:29 ek maak verbond met julle, vir k.

Joh 18:36 My K. is geen deel van hierdie wêreld

Han 1:6 herstel u in hierdie tyd k.?

1Kor 15:24 hy sal K. aan sy God oorgee

Ga 5:21 sulke dinge beoefen, God se K. nie erf nie

Kol 1:13 ons oorgeplaas na k. van sy Seun

Op 1:6 ons ’n k. gemaak, priesters vir sy God

Op 11:15 k. van wêreld het K. van ons Here geword

KONINKRYKE

, Mt 4:8 Duiwel het hom al die k. gewys

KOOPKONTRAK

, Jer 32:12 die k. vir Barug gegee

KOP

, Ge 3:15 Hy sal jou k. vergruis

Da 2:32 k. van beeld van suiwer goud

KORAG

, Nu 26:11 seuns van K. het nie gesterf nie

Jud 11 opstandige praatjies van K.

KORES

, Esr 6:3 K.: Laat huis herbou word

Jes 45:1 gesalfde, K., wie se regterhand

KORING

, Mt 13:25 onkruid tussen k. gesaai

KORNELIUS

, Han 10:24 K. familielede, vriende

KOS

, Da 1:5 daaglikse porsie van koning se k.

1Kor 8:13 As k. my broer laat struikel

KOSBARE

, Hag 2:7 k. dinge van nasies sal inkom

1Pe 1:19 k. bloed, dié van Christus

KOSTE

, Lu 14:28 bereken eers die k.

KOSTELOOS

, 1Kor 9:18 ek bied goeie nuus k. aan

KRAG

, Ps 29:11 sal sy volk k. gee

Ps 31:10 My k. minder as gevolg van oortreding

Ps 84:7 hulle kry al hoe meer k.

Spr 17:22 gebroke gees beroof jou van k.

Jes 40:29 gee k. aan een wat moeg is

Jes 40:31 op Jehovah hoop, sal nuwe k. kry

Jes 57:15 nederiges nuwe k. gee

Sag 4:6 Nie deur k., maar deur my gees

Mt 11:28 Kom na my, ek sal julle nuwe k. gee

Mr 5:30 agtergekom dat k. uit hom uitgaan

Mr 12:30 Jehovah liefhê met al jou k.

Han 1:8 k. wanneer heilige gees op julle kom

2Kor 4:7 k. bo normale kom van God af

2Kor 12:9 in swakheid word my k. volmaak

Op 3:8 ek weet dat jy ’n bietjie k. het

KREUN

, Ro 8:22 die hele skepping k.

Ro 8:26 gees pleit wanneer ons in ons harte k.

KREUPEL

, Mal 1:8 k. of siek dier aanbied

KREUPELE

, Jes 35:6 k. sal soos takbok spring

KRING

, Jes 40:22 Een wat bo k. van aarde woon

KRIP

, Lu 2:7 hom in ’n k. neergelê

KRITISEER

, 1Ti 5:1 nie ouer man skerp k. nie

KROM

, Pr 1:15 k. kan nie reguit gemaak word nie

KROON

, Spr 12:4 Goeie vrou, k. vir haar man

Mt 27:29 k. van dorings gevleg

1Kor 9:25 Hulle kry k. wat vergaan

KUDDE

, Joh 10:16 ander skape, een k., een herder

KUDDETJIE

, Lu 12:32 Moenie bang wees, klein k.

KWAAD

, Ps 37:8 Hou op k. wees, laat vaar woede

Ps 103:8 Jehovah word nie gou k. nie

Spr 14:17 een wat gou k. word, tree dwaas op

Spr 16:32 nie gou k., beter as sterk man

Spr 19:19 Man wat gou k., sal gevolge dra

Han 15:39 k. geword, uitmekaargegaan

1Kor 13:5 raak nie gou k. nie

Ef 4:26 nie son laat ondergaan terwyl nog k.

L

LAASTE DAE

, 2Ti 3:1 in l. sal daar swaar tye wees

LAAT

, Jes 46:13 my redding sal nie l. wees nie

Hab 2:3 Dit sal nie l. wees nie!

LAFHARTIG

, 2Ti 1:7 gees maak ons nie l. nie

LAG

, Ps 2:4 Een wat op troon in hemel sit, sal l.

Spr 14:13 Selfs as iemand l., kan pyn in hart wees

LAM

, Ps 143:4 My hart is l. binne-in my

Jes 44:8 moenie l. word van vrees

Joh 1:29 Kyk, die L. van God wat sonde wegneem!

LAMMERS

, Jes 40:11 hy sal die l. bymekaarmaak

Joh 21:15 liewer vir my? Voed my l.

LAMP

, Ps 119:105 U woord is l. vir my voet

Mt 6:22 l. van liggaam is oog

LAMPE

, Mt 25:1 tien maagde wat l. gevat het

LAMPPIT

, Jes 42:3 sal nie l. uitdoof nie

LAND

, Jes 66:8 l. op een dag gebore?

LANDERY

, Mt 13:38 l. is die wêreld

LANDERYE

, Joh 4:35 l. wit vir oes

LANGER

, Jes 54:2 maak jou tenttoue l.

LANK

, Hab 2:3 Al sou dit l. neem, bly gretig wag

Lu 12:45 in hart sê: My meester vat l. om te kom

LAS

, Ps 55:22 Gee jou l. vir Jehovah

Han 15:28 geen verdere l. byvoeg nie, behalwe

1Te 2:6 ons kon ’n duur l. gewees het

Op 2:24 Ek lê geen ander l. op julle nie

LASARUS

, Lu 16:20 bedelaar met naam L.

Joh 11:11 L., ons vriend, het gaan slaap

Joh 11:43 L., kom uit!

LASTE

, Ga 6:2 Hou aan om mekaar se l. te dra

LASTER

, Le 19:16 nie rondgaan en l. versprei

Mr 3:29 teen die heilige gees l.

LASTERAAR

, Spr 16:28 l. dryf vriende uitmekaar

LEË

, Ef 4:17 nasies met hulle l. gedagtes

LEË HANDE

, De 16:16 niemand mag met l. verskyn

LEEN

, Ps 37:21 goddelose l., betaal nie terug nie

Spr 19:17 een wat goed vir armes, l. aan Jehovah

LEER

, De 4:10 bymekaarkom sodat hulle kan l.

Esr 7:10 Esra het hart voorberei om Israel te l.

Ps 143:10 L. my om u wil te doen

Spr 9:9 L. regverdige, hy kry meer kennis

Jes 48:17 jou l. om jouself te bevoordeel

Jer 31:34 nie meer broer l. en sê: Ken Jehovah!

Mt 7:28 verstom oor manier waarop hy l.

Mt 7:29 l. soos iemand wat gesag het

Mt 15:9 l. gebooie van mense as leerstellings

Mt 28:20 l. hulle om alles te gehoorsaam

Joh 7:16 Wat ek l., nie myne, maar behoort aan

Ro 2:21 iemand anders l., l. jy nie jouself nie?

Ro 15:4 geskryf sodat ons daaruit kan l.

2Ti 3:7 Hulle l. heeltyd, tog kan hulle nooit

LEËRMAG

, Ps 68:11 vrouens, groot l.

Sag 4:6 Nie deur l., maar deur my gees

LEËRMAGTE

, Op 19:14 l. in hemel het hom gevolg

LEES

, De 17:19 al die dae van sy lewe daarin l.

Han 8:30 Verstaan u wat u l.?

LEEU

, 1Sa 17:36 l. sowel as beer doodgemaak

Ps 91:13 Op l. en kobra sal jy trap

Jes 11:7 l. sal strooi eet soos bul

1Pe 5:8 Duiwel loop rond soos brullende l.

Op 5:5 L. uit stam van Juda

LEEUKUIL

, Da 6:7 moet in l. gegooi word

LEEUS

, Da 6:27 Daniël van l. gered

LEI

, Ps 48:14 God sal ons vir ewig l.

LEIDING

, Spr 11:14 Sonder wyse l. gaan volk onder

Ro 12:8 As iemand l. neem, dit ywerig doen

1Te 5:12 respek vir dié wat l. neem

Heb 13:7, 17 dié wat l. onder julle neem

LEIER

, Spr 28:16 L. sonder insig misbruik mag

Mt 23:10 julle het een L., die Christus

LEIERS

, Joh 12:42 baie van l. geloof in hom gestel

Han 4:26 l. soos een man teen Jehovah, gesalfde

LELIES

, Lu 12:27 Let op hoe l. groei

LENER

, Spr 22:7 l. is slaaf van man by wie hy leen

LENTEREËN

, De 11:14 vir julle herfsreën en l. gee

LET

, Ef 5:15 l. op hoe julle julle gedra

LEUEN

, 2Te 2:11 hulle sal die l. glo

LEUENAAR

, Ps 101:7 geen l. in my teenwoordigheid

Spr 19:22 beter om arm te wees as l. te wees

Joh 8:44 Duiwel, l. en vader van leuen

LEVI

, Mal 3:3 hy sal seuns van L. reinig

LEVIETE

, Eks 32:26 L. het om hom bymekaargekom

Nu 3:12 L. sal myne word

2Kr 35:3 L. onderrig hele Israel

LEWE

, De 30:19 ek laat jou tussen l. en dood kies

Job 14:1 l. van mens is kort

Job 14:14 As man sterf, kan hy weer l.?

Ps 36:9 By u is die bron van l.

Lu 9:24 enigiemand wat l. wil red, sal dit verloor

Joh 5:26 soos Vader l. in homself het, so ook Seun

Joh 11:25 Ek is die opstanding en die l.

Han 3:15 een wat na die l. lei, doodgemaak

Han 20:24 my eie l. nie belangrik nie

2Kor 5:15 l. nie langer vir hulleself nie

1Te 4:1 l. soos God wil hê julle moet l.

1Te 4:15 ons wat tot teenwoordigheid bly l.

LEWEND

, Heb 4:12 woord van God l. en kragtig

1Pe 3:18 l. gemaak in gees

LEWENDE

, Da 6:26 hy is die l. God

LEWENDES

, Lu 20:38 God van l., vir hom lewe hulle

LIDIA

, Han 16:14 L., pers materiaal verkoop

LIED

, Ps 98:1 Sing vir Jehovah ’n nuwe l.

LIEDERE

, Han 16:25 Paulus, Silas loof God, sing l.

Kol 3:16 geestelike l. met dankbaarheid gesing

LIEF

, Spr 8:30 een vir wie hy besonder l. was

Joh 12:25 Enigiemand l. vir sy lewe, vernietig dit

Joh 13:1 was l. vir sy volgelinge tot einde toe

Joh 21:17 Simon, is jy l. vir my?

Ro 13:8 niemand iets skuld, behalwe om l. te hê

Kol 3:19 Mans, hou aan om vrouens l. te hê

1Jo 4:20 nie l. vir broer, nie l. vir God

Op 3:19 Almal vir wie ek l. is, wys ek tereg

LIEFDE

, Spr 31:26 sy onderrig ander met l.

Hgl 8:6 l. is so sterk soos die dood

Mt 24:12 l. van meeste mense sal afkoel

Mr 10:21 Jesus het l. vir hom gevoel

Joh 15:13 Niemand het groter l. as

Ro 5:8 God toon sy eie l. vir ons

Ro 8:39 kan ons nie skei van God se l. nie

Ro 13:10 l. vervul die wet

1Kor 8:1 Kennis maak trots, l. bou op

1Kor 13:2 As ek geen l. het, is ek niks

1Kor 13:8 L. faal nooit nie

1Kor 13:13 grootste hiervan is l.

1Kor 16:14 Doen alles met l.

2Kor 2:8 bevestig jou l. vir hom

Kol 3:14 l. is volmaakte band van eenheid

Flm 9 ek vra jou op grond van l.

1Pe 4:8 moet intense l. hê, want l. bedek

1Jo 4:8 God is l.

1Jo 5:3 l. vir God beteken gehoorsaam gebooie

Jud 21 bly in God se l.

Op 2:4 l. verloor wat jy eers gehad het

LIEFDEVOL

, 1Te 2:7 l. behandel, soos ’n ma

Jak 5:11 Jehovah baie l. en genadig

LIEFGEHAD

, Joh 3:16 God wêreld so l.

Ga 2:20 Seun van God, wat my l. het

1Jo 4:10 nie dat ons God l., maar dat hy ons l.

LIEFHÊ

, Le 19:18 medemens l. soos jouself

De 6:5 Jehovah l. met jou hele hart

Mt 22:37 Jy moet Jehovah l. met jou hele hart

Joh 13:34 Julle moet mekaar l.

1Jo 2:15 Moenie die wêreld l. nie

1Jo 3:18 l., nie met tong, maar met dade

LIEFHET

, Joh 14:15 As julle my l., sal gehoorsaam

LIEG

, Kol 3:9 Moenie vir mekaar l. nie

Tit 1:2 God, wat nie kan l. nie, het belowe

LIG

, Ps 36:9 Deur u l. kan ons l. sien

Ps 119:105 U woord is ’n l. vir my pad

Jes 42:6 jou as l. vir nasies gee

Mt 5:14 Julle is die l. van die wêreld

Mt 5:16 laat julle l. voor mense skyn

Joh 8:12 Ek is die l. van die wêreld

2Kor 4:6 Laat l. uit duisternis skyn

LIGGAAM

, Job 33:25 l. gesonder as toe jonk was

Mt 10:28 dié vrees wat l. doodmaak maar nie siel

Mt 26:26 Neem, eet. Dit beteken my l.

1Kor 7:4 nie gesag oor sy l., maar sy vrou het

1Kor 15:44 fisiese l. gesaai, geestelike l. opgewek

LIGGAAMSDEEL

, 1Kor 12:18 God het elke l. geplaas

LIGGAME

, Ro 6:13 bied julle l. vir God aan

Ro 12:1 bied l. aan as offerande wat lewend is

Flp 3:21 ons nederige l. verander om

LIGTE

, Flp 2:15 skyn as l.

LIPPE

, Spr 10:19 l. beheer, tree verstandig op

Jes 29:13 hulle eer my met hulle l.

Ho 14:2 sal lof van ons l. offer

Heb 13:15 lofoffer, vrug van l.

LOF

, Spr 27:21 mens getoets deur l. wat hy ontvang

LOFLIEDERE

, Ne 12:46 l. en dankliedere

LOFOFFER

, Heb 13:15 bring aan God l.

LOGIES

, Han 9:22 l. bewys dat Jesus die Christus

LOGIESE

, Lu 1:3 skryf dit in l. volgorde

LOJAAL

, Jos 23:8 l. bly aan Jehovah

2Sa 22:26 Aan iemand wat l., is u l.

LOJALE

, Ps 16:10 nie toelaat dat l. kneg in graf bly

LOJALE LIEFDE

, Eks 34:6 Jehovah vol l.

Ps 13:5 Ek vertrou op u l.

Ps 136:1-26 Sy l. duur vir ewig

Ho 6:6 liewer vir l. as vir offerandes

LOJALES

, 1Sa 2:9 bewaar voetstappe van l.

Ps 37:28 Jehovah sal nie l. verlaat nie

LOJALITEIT

, Mi 6:8 geregtigheid beoefen, l. liefhê

LOOF

, Ps 147:1 aangenaam en gepas om hom te l.!

LOOF JAH

, Ps 146:1 L.! Laat my hele wese

Ps 150:6 alles wat asemhaal, L.

Op 19:1 groot skare sê: L.!

LOON

, Jer 22:13 een wat weier om l. te betaal

LOOP

, Joh 6:19 gesien dat Jesus op see l.

LOOPBAAN

, Han 20:24 l. en bediening voltooi

LOSKOOP

, Ps 49:7 nie een kan ’n broer l.

Ho 13:14 Uit Graf sal ek hulle l.

LOSMAAK

, Mt 18:18 alles wat julle op aarde l.

LOSPRYS

, Ps 49:7 nie een kan aan God ’n l. gee

Mt 20:28 Seun van mens gekom, lewe as l. te gee

Ro 8:23 deur l. van ons liggaam bevry

LOT

, Ps 22:18 hulle werp die l. oor my klere

Lu 17:32 Dink aan die vrou van L.

2Pe 2:7 hy het regverdige L. verlos

LOU

, Op 3:16 Omdat jy l. is

LUG

, 1Kor 14:9 Julle sal in die l. praat

Ef 2:2 heerser van mag van die l.

LUI

, Mt 25:26 goddelose en l. slaaf

Ro 12:11 Wees hardwerkend, nie l. nie

LUIAARD

, Spr 6:6 Gaan na mier, jou l.

Spr 10:26 Soos rook vir oë, is l.

Spr 19:24 l. steek sy hand in feesbak

Spr 20:4 l. ploeg nie in die winter nie

LUIPERD

, Jes 11:6 l. sal by boklam lê

Da 7:6 ander dier soos l. gelyk

LUISTER

, Spr 1:5 Wyse persoon l.

Ese 2:7 my woorde bekend maak, of hulle l. of nie

Mt 17:5 my Seun, die geliefde. L. na hom

Lu 10:16 Wie na julle l., l. na my

Han 4:19 reg om na julle te l. eerder as God

LUKAS

, Kol 4:14 L., die geliefde dokter

LY

, Jes 38:14 Jehovah, ek l. verskriklik

Ro 8:17 erfgename as ons saam l.

Ro 8:18 Ons l., maar dit is niks in vergelyking

1Kor 12:26 As een l., l. al die ander

Flp 1:29 voorreg om vir hom te l.

1Te 2:14 eie mense het julle laat l.

Heb 2:10 tot volmaaktheid bring deur hom te laat l.

1Pe 3:14 gelukkig as julle vir regverdigheid l.

1Pe 5:9 weet dat broers op dieselfde manier l.

M

MA

, Eks 20:12 Eer jou pa en jou m.

Ps 27:10 al verlaat my eie pa en m. my

Spr 23:22 nie neersien op m. omdat sy oud geword

Lu 8:21 My m. en broers is dié wat

Joh 19:27 vir dissipel gesê: Kyk, jou m.!

MAAG

, Flp 3:19 hulle god is hulle m.

MAAGDE

, Mt 25:1 Koninkryk vergelyk met tien m.

1Kor 7:25 Vir m. het ek nie ’n bevel nie

MAAN

, Jl 2:31 m. sal in bloed verander

Lu 21:25 tekens in son, m. en sterre

MAATHOUER

, Lu 6:38 met m. waarmee julle uitmeet

MAG

, Spr 28:16 Leier sonder insig misbruik sy m.

Joh 12:38 aan wie is m. van Jehovah geopenbaar?

MAGOG

, Ese 38:2 Gog van die land M.

MAL

, Joh 10:20 het ’n demoon en is m.

MALTA

, Han 28:1 uitgevind dat eiland M. genoem

MAN

, Le 20:13 m. seksuele omgang met m.

1Kor 7:2 elke vrou haar eie m.

1Kor 7:14 die ongelowige m. is geheilig

MANASSE

, 2Kr 33:13 Toe het M. geweet dat Jehovah

MANDJIES

, Mt 14:20 oorskietstukke, 12 m. vol

MANIER

, Han 1:11 dieselfde m. kom as sien gaan

Flp 1:27 Gedra op m. wat goeie nuus waardig

MANNA

, Eks 16:31 Israel het brood m. genoem

Jos 5:12 die m. het opgehou

MANOAG

, Rig 13:8 M.: Wat doen met kind?

MANS

, Ef 5:25 M., hou aan om julle vrouens lief te hê

Kol 3:18 Vrouens, wees onderdanig aan julle m.

MARIA 1.

, Mr 6:3 timmerman, seun van M.

MARIA 2.

, Lu 10:39 M. by voete gesit en luister

Lu 10:42 M. goeie deel gekies

Joh 12:3 M. duur lekkerruik-olie geneem

MARIA 3.

, Mt 27:56 M. Magdalena en

Lu 8:2 M. Magdalena, uit wie sewe demone

MARIA 4.

, Mt 27:56 M., ma van Jakobus

MARIA 5.

, Han 12:12 M., ma van Johannes Markus

MARKPLEIN

, Han 17:17 geredeneer op m.

MARKUS

, Kol 4:10 M., neef van Barnabas

MARTA

, Lu 10:41 M., bekommerd oor baie dinge

MASEDONIË

, Han 16:9 Kom oor na M.

MEDEGELOWIGES

, Ga 6:10 goed doen aan m.

MEDELYE

, Eks 34:6 Jehovah, genadig en betoon m.

Kol 3:12 betoon intense m.

1Jo 3:17 weier om m. aan hom te betoon

MEDEWERKERS

, 1Kor 3:9 ons is God se m.

MEDISYNE

, Spr 17:22 Vreugdevolle hart goeie m.

MEER

, 1Te 4:10 spoor julle aan dit nog m. te doen

MEERDERHEID

, Eks 23:2 nie agter m. aangaan

MEESTER

, Mt 9:38 Smeek M. van oes, werkers stuur

Ro 6:14 sonde moenie m. oor julle wees nie

Ro 14:4 m. oordeel of hy staan of val

Kol 4:1 julle het ook ’n M. in hemel

MEESTERS

, Mt 6:24 Niemand twee m. as slaaf dien

MEESTERWERKER

, Spr 8:30 m. saam met hom

MEISIE

, Mr 5:42 m. staan op en begin loop

MEISIETJIE

, 2Kn 5:2 m. gevange geneem

MEKAAR

, Ro 1:12 m. aanmoedig deur ons geloof

Kol 3:16 Hou aan om m. aan te moedig

MELAATSE

, Le 13:45 m. moet uitroep: Onrein!

MELAATSHEID

, Nu 12:10 Mirjam getref met m.

Lu 5:12 man vol m.

MELGISEDEK

, Ge 14:18 M., koning en priester

Ps 110:4 vir ewig priester, soos M.

MELK

, Eks 3:8 land wat oorloop van m. en heuning

Jes 60:16 m. van nasies drink

Heb 5:12 nou weer m. nodig

1Pe 2:2 verlange na suiwer m. van woord

MENSTRUEER

, Le 15:19 m., sewe dae onrein

MENSTRUELE

, Le 18:19 nie omgang, m. onreinheid

MENS VAN WETTELOOSHEID

, 2Te 2:3 eers m.

MERK

, Ese 9:4 m. op die voorkoppe

2Te 3:14 hom m., ophou assosieer

Op 13:17 nie koop, behalwe iemand met m.

MESSIAS

, Da 9:25 totdat M. die Leier kom, sal daar

Da 9:26 ná 62 weke M. doodgemaak

Joh 1:41 Ons het die M. gevind

Joh 4:25 Ek weet dat M. kom, Christus

METAALSPIEËL

, 1Kor 13:12 onduidelike beeld in m.

METODES

, 1Kor 4:17 herinner aan m. wat ek volg

MIDDELAAR

, 1Ti 2:5 een m. tussen God en mense

MIER

, Spr 6:6 Gaan na m., luiaard

MIERE

, Spr 30:25 M. bêre kos in somer

MIGAEL

, Da 10:13 M., een van vernaamste prinse

Da 12:1 Gedurende daardie tyd sal M. opstaan

Op 12:7 M. en sy engele het geveg

MINA

, Lu 19:16 met u een m. nog tien minas gekry

MINDERE

, Lu 9:48 as m. gedra

MINSTE

, Lu 16:10 in m. getrou, ook in baie getrou

MIRJAM

, Nu 12:1 M. en Aäron teen Moses

MIS

, Jak 4:14 julle is ’n m. wat klein rukkie verskyn

MISBRUIK

, 1Kor 9:18 sodat ek nie my reg m. nie

2Kor 7:2 ons het van niemand m. gemaak

1Te 4:6 nie medegelowige m. nie

MISKRAME

, Eks 23:26 vrouens sal nie m. hê nie

MISLEI

, Mt 24:24 sal dié wat uitgekies, probeer m.

Ga 6:7 nie m. word: God laat hom nie bespot nie

MISLUK

, Jes 14:27 Jehovah besluit, wie kan laat m.?

MISMOEDIG

, 2Kr 15:7 moenie m. word nie

Ps 34:18 Hy red dié wat m. is

Spr 24:10 As jy m. word in moeilike tye, min krag

MODDER

, 1Kor 4:13 naam deur m., sagte antwoord

MOED

, Spr 28:1 regverdiges het m. van leeu

Han 28:15 Toe Paulus hulle sien, nuwe m. gekry

2Kor 4:1 ons het hierdie bediening, gee nie m. op

2Kor 4:16 Daarom gee ons nie m. op nie

2Kor 5:6 ons is altyd vol m.

Flp 1:14 m. om woord van God te verkondig

1Te 2:2 hulp van God m. bymekaargeskraap

MOEDELOOS

, Kol 3:21 sodat hulle nie m. word nie

MOEDER

, Ga 4:26 Jerusalem daar bo is ons m.

MOEDIG

, Jos 1:7 Wees m. en baie sterk

Han 4:31 die woord m. verkondig

1Kor 16:13 staan vas in geloof, wees m.

Ef 6:20 bid sodat ek m. kan praat

MOEG

, Spr 25:25 soos koue water vir siel wat m. is

Jes 40:28 Hy raak nooit m. of uitgeput

Jes 40:29 Hy gee krag aan een wat m. is

Jes 40:31 sal loop en nie m. raak nie

Jes 50:4 weet wat om te sê vir een wat m. is

Ga 6:9 sal oes as nie m. word nie

Heb 12:3 nie m. word en moed opgee nie

MOEILIKE

, Spr 21:19 stryerige en m. vrou

MOEILIKE TYD

, 1Sa 1:15 vrou wat deur baie m. gaan

MOEILIKE TYE

, Job 36:15 in m. red God dié wat ly

Ps 46:1 hulp maklik gevind in m.

Lu 22:28 Julle het in m. by my gebly

Ro 12:12 Wees bly oor hoop. Volhard wanneer m.

2Kor 4:17 m. duur kort rukkie en is lig

2Te 1:4 volharding en geloof ten spyte van m.

Jak 1:2 bly wees wanneer deur m. gaan

Jak 1:12 Gelukkig mens wat volhard in m.

MOEILIKHEID

, Ps 94:20 m. maak in naam van wet?

MOEITE

, Mal 1:13 Kyk! Dit is soveel m.!

1Pe 4:18 as regverdige met m. gered, wat sal

MOND

, Ps 8:2 Uit die m. van kinders

Ro 10:10 geloof met m. bekend maak

Jak 3:10 Uit dieselfde m. seën en vervloeking

MOOI

, Spr 6:25 nie in hart begeer omdat sy m. is

Spr 19:11 dit is m. om oortreding oor te sien

Spr 31:30 m. voorkoms hou nie vir altyd

Mt 25:21 M. so, goeie en getroue slaaf!

MOOIPRAATJIES

, Ro 16:18 verlei harte met m.

MOONTLIK

, Spr 3:27 nie goeie terughou as m.

MOORD

, Eks 20:13 Jy mag nie m. pleeg nie

MOORDENAAR

, Joh 8:44 m. van die begin af

MÔRE

, Spr 27:1 Moenie spog oor m. nie

1Kor 15:32 eet en drink, want m. sterf

MOSES

, Nu 12:3 M. nederigste van al die mense

Ps 106:32 sleg gegaan met M. as gevolg van hulle

Han 7:22 M. kragtig in woorde en dade

2Kor 3:7 kon nie na M. se gesig bly kyk

MOSSIES

, Mt 10:29 Twee m. vir muntstuk verkoop

MOSTERDSAADJIE

, Lu 13:19 soos m. wat man plant

MURE

, Ese 38:11 nie deur m., grendels beskerm

MUUR

, Jos 6:5 m. van stad sal inmekaarstort

Da 5:5 hand skryf op m. van paleis

Jl 2:7 soos soldate klim hulle teen m. op

N

NAAM

, Eks 3:13 Sê nou hulle vra: Wat is sy n.?

Eks 3:15 Jehovah. Dit is my n. vir ewig

Eks 9:16 n. oor aarde bekend gemaak word

Eks 20:7 nie n. op disrespekvolle manier gebruik

1Sa 17:45 kom na jou toe in n. van Jehovah

1Kr 29:13 ons loof u pragtige n.

Ps 9:10 Dié wat u n. ken, sal op u vertrou

Ps 79:9 ter wille van u n.

Spr 18:10 n. van Jehovah sterk toring

Spr 22:1 Goeie n. beter as rykdom

Pr 7:1 Goeie n. beter as goeie olie

Jer 23:27 wil my volk my n. laat vergeet

Ese 39:25 Ek sal my heilige n. verdedig

Mal 1:11 my n. sal groot wees onder nasies

Mal 3:16 vir dié wat oor sy n. nadink

Mt 6:9 laat u n. geheilig word

Joh 12:28 Vader, verheerlik u n.

Joh 14:14 enigiets in my n. vra, sal ek doen

Joh 17:26 het u n. bekend gemaak

Han 4:12 geen ander n. waardeur ons gered word

Han 15:14 uit hulle ’n volk vir sy n. kan neem

Ro 10:13 n. van Jehovah aanroep, sal gered word

Flp 2:9 n. wat bo elke ander n. is

NAASTE

, Lu 10:27 jou n. liefhê soos jouself

Lu 10:36 Wie het hom n. gemaak

NABY

, Ps 145:18 Jehovah n. almal wat hom aanroep

NADER

, Ps 73:28 vir my goed om n. aan God te kom

NADINK

, Jos 1:8 Wetboek lees, daaroor n.

Ps 1:2 Sy wet lees, daaroor n.

Ps 77:12 n. oor alles wat u doen

NAG

, Ps 19:2 n. n. openbaar hulle kennis

Ro 13:12 n. amper verby, dag naby

NAGESLAG

, Ge 3:15 vyandskap, jou n. en haar n.

Ge 22:17 jou n. beslis vermeerder

Jes 65:23 die n. wat deur Jehovah geseën is

Ga 3:16 aan jou n., dit is Christus

Ga 3:29 werklik Abraham se n., erfgename

NAIN

, Lu 7:11 na stad N. gereis

NALATIG

, Da 6:4 Daniël glad nie n.

NASIE

, Eks 19:6 koninkryk van priesters en heilige n.

Ps 33:12 Gelukkig is n. wie se God Jehovah is

Jes 66:8 sal n. in oomblik gebore word?

Mt 21:43 Koninkryk aan n. wat vrugte voortbring

Mt 24:7 n. sal teen n. opstaan

Han 17:26 uit een mens elke n. gemaak

1Pe 2:9 uitverkore ras, heilige n.

NASIES

, Ge 22:18 n. sal seën verkry

Mt 25:32 n. sal voor hom versamel word

Lu 21:24 vasgestelde tye van n. verby

1Pe 4:3 lank genoeg wil van n. gedoen

NATAN

, 2Sa 12:7 N. gesê: U is die man!

NATGEGOOI

, 1Kor 3:6 Ek geplant, Apollos n.

NATUURLIK

, Le 18:23 skending van wat n. is

NATUURLIKE

, Ro 1:26 vrouens n. omgang verander

Ro 1:27 mans nie meer n. omgang met vrouens

NAVOLGERS

, 1Kor 11:1 n. van my, ek van Christus

Ef 5:1 Word n. van God

NEDERIG

, Sag 9:9 n. en ry op donkie

Mt 18:4 Elkeen n. soos hierdie kind

Jak 4:10 Wees n. in oë van Jehovah

1Pe 5:6 Onderwerp julle n. aan magtige hand

NEDERIGES

, Ps 37:11 n. sal aarde besit

Jes 57:15 om n. nuwe krag te gee

Sef 2:3 soek Jehovah, alle n. van aarde

Jak 4:6 gee onverdiende goedheid aan n.

NEDERIGHEID

, De 8:2 om julle n. te leer en te toets

Spr 15:33 n. lei tot eer

NEERGESIEN

, Jes 53:3 Mense op hom n. en vermy

NEFILIM

, Ge 6:4 N. op aarde

NEGATIEFS

, Tit 2:8 niks n. van ons kan sê

NEIGING

, Ge 8:21 n. van hart sleg van jongs af

NETTE

, Lu 5:4 laat sak n. vir vangs

NIKS

, Ga 6:3 dink dat hy iets is terwyl hy n. is

NIKSWERD

, Lu 17:10 Ons is n. slawe

NINEVE

, Jon 4:11 Moet ek nie jammer voel vir N.?

NOAG

, Ge 6:9 N. met God gewandel

Mt 24:37 soos dae van N., so sal teenwoordigheid

NODIG

, Mt 5:3 besef dat hulle God n. het

Mt 6:32 Vader weet julle al hierdie dinge n. het

Ro 12:3 nie meer van homself dink as wat n. is

Ro 12:13 Deel volgens wat hulle n. het

NOODLOT

, Jes 65:11 wyn vir die god van N.

NOU

, Mt 7:13 Gaan in deur n. poort

NUTTELOOS

, Pr 1:2 heeltemal n.!

Jes 41:29 metaalbeelde n.

NUTTIG

, 2Ti 3:16 deur God geïnspireer en n.

NUUS

, Ps 112:7 nie bang vir slegte n.

NUUT

, Op 21:5 Kyk! Ek maak alles n.

NUUTS

, Han 17:21 vertel of luister na iets n.

NUWE

, Jes 42:9 ek kondig n. dinge aan

Joh 13:34 Ek gee julle n. gebod

Op 21:1 n. hemel en n. aarde

O

OBSESSIE

, 1Ti 6:4 o. met argumente en debatte

, Ps 115:5 [afgode] het o., maar kan nie sien

Spr 15:3 o. van Jehovah is oral

OES

, Pr 11:4 een wat na wolke kyk, sal nie o.

Ho 8:7 saai wind, sal stormwind o.

Mt 9:37 o. is groot, maar werkers min

2Kor 9:6 spaarsamig saai, spaarsamig o.

Ga 6:7 wat mens saai, sal hy o.

Ga 6:9 ons sal o. as nie moeg word

OFFER

, 2Sa 24:24 nie o. wat my niks kos

OFFERANDE

, 1Sa 15:22 gehoorsaamheid beter as o.

Ps 40:6 nie o. of offergawe hê

Ps 51:17 o. aangenaam vir God, is gebroke gees

Spr 15:8 o. van goddeloses afskuwelik vir Jehovah

Ro 12:1 bied julle liggame aan as o.

OFFERANDES

, Ho 6:6 liewer lojale liefde as o.

OGGENDLIG

, Spr 4:18 pad van regverdiges soos o.

OLIE

, 1Kn 17:16 klein kruik o. nie leeggeraak

Mt 25:4 verstandige maagde fles o. saamgevat

Mr 14:4 Hoekom is hierdie o. gemors?

OLYFBERG

, Lu 22:39 Hy het na O. gegaan

Han 1:12 O., naby Jerusalem, omtrent kilometer

OLYFBOOM

, Ps 52:8 soos o. in God se huis

Ro 11:17 wilde o., tussen hulle geënt

OMKOOPGESKENK

, Pr 7:7 o. laat hart sleg word

ONBEDRYWIG

, 2Pe 1:8 nie o. of onproduktief word

ONBELANGRIK

, Ps 119:141 Ek is o., op my neergesien

ONBELANGRIKE

, 1Kor 1:28 God o. dinge uitgekies

ONDANKBAAR

, Spr 29:21 kneg bederf, o. word

ONDERDANIG

, Lu 2:51 aan hulle o. gebly

Ro 13:1 wees o. aan hoër owerhede

Heb 13:17 wees o. aan dié wat leiding neem

ONDERDRUKKERS

, Pr 4:1 o. het mag gehad

ONDERDRUKKING

, Ps 72:14 Van o. en geweld red

Pr 7:7 o. kan wyse dwaas laat optree

ONDERRIG

, 1Ti 2:12 Ek laat vrou nie toe om te o.

2Ti 4:2 Doen dit deur goed te o.

ONDERRIGTERS

, Ps 119:99 meer insig as al my o.

Ef 4:11 party as herders en o.

ONDERSKEI

, Heb 5:14 o. wat reg en verkeerd is

ONDERSKEID

, Le 11:47 o. maak tussen wat onrein en

ONDERSOEK

, De 13:14 saak goed o.

Ps 26:2 O. my, o Jehovah, en toets my hart

Spr 21:2 Jehovah o. die hart

Spr 25:2 konings geëer omdat hulle saak o.

Da 12:4 Baie sal dit deeglik o.

Han 17:11 hulle het Skrif elke dag deeglik o.

1Kor 11:28 homself eers goed o. en dan goedkeur

Ga 6:4 laat elkeen eie dade o.

1Pe 1:10 ywerig navorsing, sorgvuldig o.

ONDERVIND

, Ps 34:8 o. en sien dat Jehovah goed

1Pe 2:3 o. dat die Here goed is

ONDERWERP

, 1Pe 2:13 O. julle aan koning

ONDUIDELIKE

, 1Kor 14:8 trompet o. geluid maak

ONEERLIK

, Da 6:4 Daniël nie nalatig of o.

ONEERLIKE

, Spr 15:27 op ’n o. manier wins maak

ONEINDIG

, Ef 3:20 o. meer vir ons doen

ONENIGHEID

, Spr 6:19 o. tussen broers veroorsaak

ONERVARE

, Spr 14:15 Iemand o., glo elke woord

ONERVARENE

, Ps 19:7 maak die o. wys

Spr 22:3 o. moet gevolge dra

ONGEDULDIG

, Spr 14:29 een wat o., wys hy is dwaas

ONGEHOORSAAM

, Joh 3:36 aan Seun o., nie lewe

1Te 5:14 Waarsku dié wat o. is

ONGELEERDE

, Han 4:13 o. en gewone mense

ONGELOWIGE

, 1Kor 7:12 o. vrou bereid om te bly

ONGELOWIGES

, 1Kor 6:6 hof toe, en dit voor o.!

2Kor 6:14 nie onder ongelyke juk met o.

ONGETROUDE

, 1Kor 7:32 o. besorg, dinge van Here

ONGEVOELIG

, Mt 13:15 hart van volk o. geword

Mr 3:5 hartseer omdat harte o.

ONINGELIG

, 1Ti 1:13 ek was o.

ONKREUKBAARHEID

. Sien INTEGRITEIT.

ONMOONTLIK

, Ge 18:14 o. vir Jehovah?

Job 42:2 niks vir u o.

Mt 19:26 Vir mense o., maar vir God moontlik

ONNATUURLIKE

, Jud 7 o. begeertes nagejaag

ONREDELIKE

, Lu 12:20 O. mens, vanaand sterf jy

ONREG

, 1Kor 6:7 laat eerder o. toe

ONREGVERDIG

, De 32:4 God is nooit o.

Job 34:12 Almagtige is nooit o.

1Pe 2:19 weens gewete o. ly, God se hart bly

ONREGVERDIGE

, 1Kor 6:9 o. mense Koninkryk nie erf

ONREGVERDIGES

, Han 24:15 opstanding van o.

ONREGVERDIGHEID

, Ro 9:14 o. by God? Beslis nie!

ONREIN

, Le 13:45 uitroep: O., o.!

Jes 52:11 gaan daar uit, aan niks raak wat o. is nie

ONREINHEID

, Ro 1:24 God hulle oorgegee aan o.

Kol 3:5 seksuele onsedelikheid, o.

ONSIGBARE

, Ro 1:20 o. eienskappe duidelik gesien

Heb 11:27 soos iemand wat O. sien

ONTHEILIG

, Ese 39:7 my heilige naam nie meer o.

ONTLASTING

, De 23:13 buite, bedek dan o.

ONTROU

, Spr 30:9 nie te veel het en o. word

ONTSPAN

, Lu 12:19 O., eet, drink, geniet lewe

ONTSTEL

, Da 11:44 berigte sal hom o.

ONTSTELD

, Ps 37:8 nie o. word en doen wat sleg

ONTVOERDER

, De 24:7 die o. moet sterf

ONVERDIENDE GOEDHEID

, Joh 1:17 o. deur Jesus

1Kor 15:10 sy o. teenoor my nie verniet

2Kor 6:1 nie o. aanvaar en doel daarvan mis

2Kor 12:9 My o. is genoeg vir jou

ONVERWAGSE

, Pr 9:11 tyd en o. gebeure

ONVRUGBAAR

, Eks 23:26 vrouens sal nie o. wees nie

ONVRUGBARE

, Jes 54:1 Roep vreugdevol uit, o. vrou

ONWAARDIGE

, 1Kor 11:27 o. manier uit beker drink

OOG

, Mt 5:38 O. vir o. en tand vir tand

Mt 6:22 As o. gefokus is, hele liggaam helder

1Kor 2:9 o. nie gesien, oor nie gehoor

1Kor 12:21 o. nie vir hand sê, het jou nie nodig

OOGAPPEL

, Sag 2:8 raak aan my o.

OOGSALF

, Op 3:18 o. te smeer, sodat jy kan sien

OOGWINK

, 1Kor 15:52 in ’n o.

OOILAMMETJIE

, 2Sa 12:3 niks gehad behalwe o.

OOMBLIK

, Ps 30:5 sy woede net vir o.

Jes 26:20 Verberg julle vir o.

Lu 21:34 dag skielik, in o., kom

OORBLYFSELS

, Le 19:9 o. van jou oes optel

OORBLYWENDES

, Op 12:17 oorlog teen o.

OORDEEL

, Mt 7:2 met o. waarmee julle oordeel, sal

Lu 6:37 Hou op o., en julle sal nie geoordeel word

Lu 22:30 op trone sit om 12 stamme te o.

Joh 5:22 Vader o. aan Seun oorgelaat

Joh 7:24 Hou op o. volgens wat julle sien

Han 17:31 dag vasgestel waarop hy sal o.

Ro 14:4 Wie is jy om iemand se kneg te o.?

Ro 14:12 elkeen volgens dade o.

1Kor 6:2 weet julle nie dat heiliges wêreld sal o.?

1Kor 11:29 eet en drink o. oor homself

Jak 4:12 wie is jy om naaste te o.?

1Pe 4:17 o. begin by huis van God

OORDELE

, Jes 26:9 wanneer u o. oor aarde kom

OORGEE

, 2Kor 12:15 myself heeltemal vir julle o.

OORGELAAT

, Spr 29:15 kind aan self o., skande

Joh 8:29 Hy het my nie aan myself o. nie

1Pe 2:23 hy het saak o. aan Een wat

OORGERUSTHEID

, Spr 1:32 o. van dwase

OORHAASTIG

, Spr 19:2 een wat o. optree, sondig

OORHAND

, Jer 1:19 sal nie o. oor jou kry

OORHEERS

, Ge 3:16 jou man sal jou o.

Ps 119:133 Laat niks wat sleg is my o. nie

OORLAAT

, 1Pe 4:19 ly, self o. aan Skepper

OORLOË

, Ps 46:9 Hy maak einde aan o.

OORLOG

, Jes 2:4 nie meer leer om o. te voer nie

Ho 2:18 swaard en o. uit land wegneem

Op 12:7 o. in hemel uitgebreek: Migael

Op 16:14 o. van groot dag van God

OORREED

, 1Kor 2:4 nie woorde om julle te o.

2Kor 5:11 hou aan om mense te o.

OORSKIETSTUKKE

, Mt 14:20 o., 12 mandjies vol

OORTREDING

, Spr 17:9 een wat oor o. bly praat

OORTREDINGS

, Ps 130:3 As u boekhou van o.

OORTREF

, Spr 31:29 goeie vrouens, jy o. almal

OORTUIG

, Ro 4:21 o. dat God doen wat Hy belowe

Ro 8:38 ek is o. dat nie dood of lewe

Ro 15:14 Ek is o., my broers, dat julle

2Ti 3:14 wat jy geleer en o. is om te glo

OORTUIGING

, Kol 4:12 volle o. in die wil van God

1Te 1:5 met heilige gees en sterk o.

OORVLOED

, Ps 72:16 volop graan, o. op berge

Lu 6:45 uit o. van hart praat mond

Lu 12:15 selfs wanneer iemand o. het, sy lewe

Joh 10:10 lewe kan hê, en dit in o. kan hê

OORVLOEDIG

, Jak 1:5 aanhou God vra, hy gee o.

OORWELDIG

, Ps 40:12 o. deur my sondes

Lu 21:34 pasop dat harte nooit o. word

OORWIN

, Joh 16:33 Ek het die wêreld o.

Ro 8:37 in al hierdie dinge heeltemal o. deur hom

Ro 12:21 hou aan om slegte met goeie te o.

Op 2:7 Ek sal die een wat o., toelaat om

OORWINNING

, Op 6:2 oorwin en sy o. voltooi

OORWINNINGSOPTOG

, 2Kor 2:14 ons in o. lei

OOSTE

, Jes 41:2 iemand van o. af laat opstaan

OPBOU

, 1Kor 14:26 alles sodat julle mekaar kan o.

Tit 1:9 deur lering kan o. en teregwys

Jud 20 op julle allerheiligste geloof o.

OPENBAAR

, Ro 10:10 geloof in o. bekend maak

OPGEGEE

, Flp 2:7 alles o. en soos slaaf geword

OPGEVAAR

, Joh 3:13 geen mens na hemel o.

OPGEVOED

, Han 22:3 o. aan die voete van Gamaliël

OPGEWEK

, Han 2:24 Maar God het hom o.

OPHOU

, Han 5:42 mense sonder o. leer

Ga 6:9 nie o. doen wat goed is nie

OPINIE

, Ro 14:1 nie iemand oordeel as hy ander o.

OPLEI

, Spr 22:6 kind o., selfs as oud word, nie verlaat

OPLEIDING

, 1Pe 5:10 God sal julle o. voltooi

OPMAAK

, Lu 24:11 gedink dat vrouens dinge o.

OPROER

, Han 17:5 groot groep, o. veroorsaak

OPSETLIK

, Heb 10:26 as ons o. sonde beoefen

OPSIENER

, 1Ti 3:1 As man o. wil wees

1Pe 2:25 herder en o. van julle siele

OPSIENERS

, Jes 60:17 Ek sal vrede as jou o. aanstel

Han 20:28 heilige gees het julle as o. aangestel

1Pe 5:2 dien gewillig as o.

OPSIENERSAMP

, Han 1:20 iemand anders sy o. neem

OPSTAND

, Spr 24:21 nie assosieer met dié wat in o.

Han 17:7 o. teen bevele van keiser

OPSTANDIGES

, Nu 20:10 Luister, julle o.!

OPSTANDIGHEID

, 1Sa 15:23 o., waarsêery, dieselfde

OPSTANDING

, Mt 22:23 Sadduseërs sê geen o.

Mt 22:30 in o. nie trou nie

Joh 5:29 uitkom tot o. van die lewe

Joh 11:24 Ek weet hy sal in o. opstaan

Joh 11:25 Ek is die o. en die lewe

Han 24:15 o. van regverdiges en onregverdiges

1Kor 15:13 As geen o., Christus nie opgewek

OPTEL

, Rut 2:8 Boas: Moenie op ander landery o.

OPWEK

, Joh 6:39 dat ek hulle op laaste dag o.

ORDELIK

, 1Kor 14:40 alles reg en o. plaasvind

1Ti 3:2 opsiener moet verstandig, o. wees

ORDENTLIK

, Ro 13:13 o. gedra, soos mense in dag

OUD

, Ps 37:25 Ek was eens jonk, nou o.

Ps 92:14 selfs wanneer o., nog floreer

OUDAG

, Ps 71:9 Moenie my verstoot op my o.

OUERMANNE

, Tit 1:5 o. aan te stel

OUERS

, Lu 18:29 o. verlaat ter wille van Koninkryk

Lu 21:16 selfs deur o. oorgelewer

2Kor 12:14 o. moet spaar vir kinders

Ef 6:1 wees gehoorsaam aan o.

Kol 3:20 wees in alles gehoorsaam aan o.

OUE VAN DAE

, Da 7:9 O. het gaan sit

OWERHEDE

, Ro 13:1 onderdanig aan hoër o.

Tit 3:1 gehoorsaam aan o.

P

PA

, Ge 2:24 man sy p. en ma verlaat

Lu 15:20 p. hardloop en omhels hom

PAAL

, Mr 15:25 hom aan p. gehang

Lu 23:21 Hang hom aan die p.!

Ga 3:13 Vervloek is elkeen wat aan p. gehang is

PAD

, Spr 4:18 p. van regverdiges soos oggendlig

Mt 7:14 smal is die p. wat na die lewe lei

Mt 13:4 van die saad het langs p. geval

PALE

, Lu 19:43 versterkte muur met skerp p.

PANIEKERIG

, Jes 28:16 geloof beoefen, nie p. raak

PARADYS

, Lu 23:43 Jy sal met my in P. wees

2Kor 12:4 tot in die p. weggeruk

PARTYDIG

, De 10:17 God behandel niemand p. nie

Han 10:34 verstaan dat God nie p. is nie

PARTYTJIES

, Ro 13:13 wilde p. en dronkenskap

Ga 5:21 dronkenskap, wilde p. en

PAS

, Ge 33:14 volgens die p. van vee en kinders

Ef 4:1 lewe op manier wat p. by roeping

PASGA

, Eks 12:11 Dit is Jehovah se P.

Eks 12:27 P. aan Jehovah, by huise verbygegaan

PASGA-LAM

, 1Kor 5:7 Christus, ons P., is geoffer

PATETIESE

, Ro 7:24 P. mens wat ek is!

PATROON

, 2Ti 1:13 p. van gesonde woorde

PAULUS. Sien ook SAULUS

, 1Kor 1:12 behoort, P.

PEINS

, Ge 24:63 Isak in veld om te p.

PERD

, Op 6:2 wit p. en een wat daarop sit

Op 19:11 en kyk! ’n wit p.

PÊRELS

, Mt 7:6 nie p. voor varke gooi nie

Mt 13:45 Koninkryk soos handelaar wat p. soek

PERKE

, Ps 119:96 u gebod het geen p.

PERSOONLIKHEID

, Ef 4:24 nuwe p. aantrek

Kol 3:9 Trek ou p. met sy gebruike uit

PETRUS

, Mt 14:29 P. oor water geloop

Lu 22:54 P. het op afstand gevolg

Joh 18:10 P., swaard gehad, regteroor afgekap

Han 12:5 P. in tronk, die gemeente bid

PILAAR

, 1Ti 3:15 p. en fondament van waarheid

PILARE

, Ga 2:9 dié wat as p. beskou is

PILATUS

, Joh 19:6 P.: Vind niks waaraan hy skuldig

PINEHAS

, Nu 25:7 Toe P. sien, neem hy spies

PLAAG

, Eks 11:1 nog een p. oor Farao

PLAE

, Op 18:4 nie deel van haar p. wil ontvang

PLAN

, Eks 26:30 tabernakel oprig volgens p.

1Kn 6:38 huis volgens p. voltooi

PLANNE

, Spr 15:22 P. misluk as saak nie bespreek

Spr 19:21 baie p. in man se hart, maar

2Kor 2:11 Satan nie oorhand, ons ken sy p.

PLANT

, Jes 65:22 sal nie p. sodat ander dit eet

PLEIT

, Ro 8:34 Christus Jesus p. vir ons

PLEK

, Lu 21:11 vreeslike siektes op een p. ná ander

PLESIERE

, Lu 8:14 afgelei deur p.

PLIG

, 1Kor 7:3 Laat man sy p. teenoor vrou nakom

PLOEG

, Lu 9:62 begin p. en kyk na wat agter

POEL

, Op 19:20 p. van vuur brand met swael

POORT

, Mt 7:13 Gaan in deur nou p.

POTTEBAKKER

, Jes 64:8 Ons is klei, u is ons P.

Ro 9:21 Het p. nie gesag

PRAAT

, Spr 14:23 om net te p., lei tot armoede

Spr 29:20 man gesien wat p. sonder om te dink?

PRAGTIGE LAND

, Da 11:45 en die berg van P.

PRAKTIESE

, Lu 16:8 in p. opsig wyser as kinders van

PRAKTIESE WYSHEID

, Spr 2:7 bewaar p. as skat

Spr 3:21 Bewaar p. en denkvermoë

Lu 16:8 bestuurder met p. opgetree

PREDIKER

, 2Pe 2:5 Noag, p. van regverdigheid

PREEK

, Ro 10:14 hoe hoor as iemand nie p.?

PRIESTER

, Ps 110:4 vir ewig p. soos

Ho 4:6 kennis verwerp, jou as p. verwerp

Mal 2:7 lippe van p. moet kennis bewaar

PRIESTERDOM

, 1Pe 2:9 koninklike p., heilige nasie

PRIESTERS

, Mi 3:11 haar p. onderrig teen prys

Han 6:7 groot groep p. word gelowiges

Op 20:6 p. van God en 1 000 jaar regeer

PRINS

, Jes 9:6 sal genoem word: P. van Vrede

Da 10:13 p. van Persië teëgestaan

PRINSE

, Jes 32:1 p. sal in geregtigheid heers

PRISCILLA

, Han 18:26 P., Aquila hom saamgeneem

PROBLEME

, Ps 34:19 regverdige het baie p., maar

1Kor 7:28 Mense wat trou, sal p. ondervind

PROFEET

, De 18:18 Ek sal p. soos jy laat kom

Ese 2:5 weet dat daar p. onder hulle was

Am 7:14 Ek was nie p. of seun van p.

PROFESIE

, 2Pe 1:20 Geen p. in Skrif gebaseer op

PROFESIEË

, 2Pe 1:21 p. het nooit deur wil van mens

PROFETE

, 1Kn 18:4 Obadja 100 p. weggesteek

Am 3:7 vertroulike saak aan p. geopenbaar

Han 10:43 Al die p. getuig van hom

PROFETE, VALSE

, Mt 7:15 v. in skaapsklere

Mt 24:11 v. sal verskyn en baie mislei

Mr 13:22 v. sal wonderwerke doen

PROFETEER

, Jl 2:28 julle seuns en dogters sal p.

PROFETIESE

, 2Pe 1:19 p. woord is sekerder gemaak

PROSEDURE

, 1Kr 15:13 nie seker gemaak regte p.

PROSTITUTE

, Lu 15:30 geld met p. gemors

PROSTITUUT

, Spr 7:10 soos p. aangetrek

1Kor 6:16 met p. verenig, een liggaam met haar

Op 17:1 p. sit op baie waters

Op 17:16 sal p. haat en verwoes

PRYS

, Spr 27:2 Laat iemand anders jou p.

1Kor 7:23 met p. gekoop

1Kor 9:24 net een ontvang p.

1Kor 11:2 Ek p. julle, want

Kol 2:18 Moenie dat iemand keer dat p. ontvang

PYLE

, Ps 127:4 Soos p. in hand van sterk man

PYN

, Job 6:2 As my p. geweeg kon word

Spr 14:10 Net jy ken die p. in jou hart

Ro 8:22 hele skepping tot nou toe in p.

Ro 9:2 hartseer en onophoudelike p. in my hart

R

RAADGEWER

, Jes 9:6 Wonderlike R. genoem

RAADGEWERS

, Spr 15:22 baie r. lei tot sukses

RAAK

, Spr 6:29 Niemand wat aan haar r., ongestraf

Jes 52:11 r. aan niks wat onrein is!

2Kor 6:17 hou op om te r. aan wat onrein

RAGEL

, Ge 29:18 sewe jaar gewerk vir R.

Jer 31:15 R. huil oor haar seuns

RAMP

, Spr 3:25 nie bang wees vir skielike r.

RAND

, Le 23:22 nie r. van landery afoes nie

RAPPORTEER

, Le 5:1 getuie is en dit nie r. nie

REBEKKA

, Ge 26:7 R. was baie mooi

RED

, 2Kr 20:17 staan stil, sien hoe Jehovah julle r.

Jes 59:1 hand van Jehovah nie te kort om te r.

Mt 16:25 enigiemand wat lewe wil r.

Lu 19:10 Seun van mens gekom om te soek en r.

1Ti 4:16 jouself r. en dié wat na jou luister

2Pe 2:9 Jehovah weet hoe om mense te r.

REDDER

, 2Sa 22:3 my veilige skuilplek, my r.

Han 5:31 hom as Leier en R. verhoog

REDDING

, Ps 3:8 R. behoort aan Jehovah

Han 4:12 geen r. in enigiemand anders nie

Ro 13:11 ons r. is nou nader as toe ons

Flp 2:12 met vrees aan julle r. werk

Op 7:10 R. te danke aan God

REDE

, Spr 16:2 Jehovah kyk na r. waarom hy dit doen

Pr 7:25 r. vir dinge ondersoek

Ro 13:5 goeie r. om onderdanig te wees

REDELIKHEID

, Flp 4:5 r. aan alle mense bekend

REËLS

, 2Ti 2:5 kroon kry as volgens r. deelneem

REËN

, Ge 7:12 r. 40 dae en 40 nagte

De 32:2 onderrigting val soos sagte r.

Jes 55:10 soos r. en sneeu nie terugkeer voordat

Mt 5:45 r. op regverdiges en onregverdiges

REËNBOOG

, Ge 9:13 my r. as ’n teken

REËNPUT

, Spr 5:15 Drink uit eie r.

REG

, Ese 21:27 totdat een met wetlike r. kom

1Kor 9:18 nie my r. misbruik

1Kor 14:40 laat alles r. plaasvind

REGABIETE

, Jer 35:5 wyn voor R. gesit

REGEER

, Spr 29:2 wanneer goddelose r., sug volk

Ro 6:12 nie toelaat dat sonde in liggaam r.

Op 11:15 hy sal vir ewig as koning r.

REGHELP

, 2Kor 13:11 hou aan om julle te laat r.

Ga 6:1 op sagmoedige manier probeer r.

Ef 4:12 heiliges r.

REGTER

, Ge 18:25 R. van aarde nie doen wat reg is?

Jes 33:22 Jehovah is ons R., ons Koning

Lu 18:2 r. met geen vrees vir God en geen respek

REGTERHAND

, Jes 41:10 jou stewig vashou met my r.

Mt 6:3 linkerhand nie weet wat r. doen

REGTERSTOEL

, Joh 19:13 Pilatus op r. gaan sit

Ro 14:10 almal sal voor r. van God staan

REGTERWANG

, Mt 5:39 op r. klap, draai die ander

REGVERDIG

, Ge 15:6 Hy het Abram as r. beskou

Lu 18:7 God nie sorg dat hulle r. behandel word?

REGVERDIGE

, Ps 34:19 r. het baie probleme, maar

Ps 37:25 nooit gesien dat r. verlaat word

Ps 72:7 r. sal in sy dae floreer

Ps 141:5 as r. my sou slaan, lojale liefde

Spr 24:16 r. kan sewe keer val

REGVERDIGES

, 1Pe 3:12 oë van Jehovah op r.

REGVERDIGHEID

, Ps 45:7 U was lief vir r., haat

Pr 5:8 sien dat daar nie r., nie verbaas wees

Jes 11:5 R. om middel gebind

Jes 26:9 bewoners van land leer r.

Jes 32:1 Koning sal in r. regeer

Jes 60:17 r. as jou taakgewers

Sef 2:3 Soek r., soek nederigheid

2Pe 3:13 r. sal daarin woon

REIN

, Job 1:8 Job lei r. lewe, man van integriteit

Han 20:26 ek r. van bloed van alle mense

REINIG

, Ps 51:2 r. my van my sonde

Da 12:10 Baie sal hulle r.

2Kor 7:1 ons r. van alles wat besoedel

RESPEK

, 2Sa 12:14 geen r. vir Jehovah getoon nie

Ef 5:33 vrou diep r. vir haar man

1Te 5:12 r. vir dié wat leiding neem

1Pe 3:2 goeie gedrag en diep r.

1Pe 3:15 julle verdedig met diep r.

RESULTATE

, Jes 55:11 woord nie sonder r. terugkeer

RIBBEBEEN

, Ge 2:22 van r. vrou gemaak

RIG

, Jer 10:23 behoort nie aan mens voetstappe te r.

RIGTING

, Ga 6:1 iemand verkeerde r. inslaan

RIVIER

, Op 12:16 aarde het r. ingesluk

Op 22:1 r. van water van die lewe

ROEKELOOS

, Spr 14:16 dwaas r., te veel selfvertroue

ROEPING

, Ef 4:1 lewe op manier wat pas by r.

RONDGEDWAAL

, Jes 53:6 Soos skape r.

RONDGEGOOI

, Ef 4:14 nie meer kinders deur golwe r.

ROOI

, Ge 25:30 Gee my van die r. bredie

ROTS

, De 32:4 Die R., volmaak is sy werk

Mt 7:24 sy huis op r. gebou

ROWERS

, Mt 21:13 skuilplek vir r.

RUKKIE

, 2Kor 4:17 moeilike tye duur net kort r.

RUS

, Da 12:13 Jy sal r., maar jy sal opstaan

RUSTIG

, 1Te 4:11 doelwit om r. te lewe

RYK

, Spr 10:22 seën van Jehovah maak r.

Lu 14:12 aandete hou, nie r. bure nooi

2Kor 6:10 arm, tog maak ons baie mense r.

1Ti 6:9 vasbeslote om r. te wees, val in strik

1Ti 6:17 Beveel dié wat r. om nie hoogmoedig

Op 3:17 Jy sê: Ek is r.

RYKDOM

, Ps 62:10 r. vermeerder, nie hart daarop sit

Spr 11:4 R. sal niks help op dag van woede

Spr 11:28 op r. vertrou, sal tot val kom

Spr 18:11 r. van ryk man, muur in verbeelding

Spr 30:8 Moenie vir my r. of armoede gee nie

Pr 5:10 r. liefhet, nie genoeg kry nie

Jes 60:5 r. van nasies sal na jou kom

Jes 61:6 Julle sal r. van nasies geniet

Ese 28:5 hart hoogmoedig as gevolg van r.

Mt 6:24 kan nie slawe van God en R. wees nie

Mt 13:22 bedrieglike krag van r.

Lu 16:9 vriende deur middel van r. van wêreld

RYKE

, Jer 9:23 r. nie spog oor rykdom

RYKES

, Le 19:15 mag nie r. voortrek nie

S

SAAD

, Lu 8:11 s. is woord van God

SAAI

, Ps 126:5 met trane s.

Pr 11:6 S. jou saad in oggend en

Ga 6:7 wat mens s., sal hy oes

SAAILAND

, 1Kor 3:9 Julle is God se s.

SAAMGESTEM

, Lu 23:51 [Josef] nie s. met hulle

SAAMWERK

, Ro 8:28 God laat al sy werke s.

SABBAT

, Mt 12:8 Seun van mens is Here van S.

Mr 2:27 S. is daar vir mens, nie mens vir S.

Kol 2:16 Laat niemand julle oordeel oor ’n s.

SABBATDAG

, Eks 20:8 Hou die S.

Lu 14:5 Wie sal nie seun, bul uit put trek op S.?

SABBATSRUS

, Heb 4:9 s. vir volk van God

SAGARIA 1.

, Lu 11:51 van bloed van Abel tot S.

SAGARIA 2.

, Esr 5:1 profete Haggai en S.

SAGARIA 3.

, Lu 1:5 priester met naam S.

SAGGEAARD

, Mt 5:5 dié wat s., aarde ontvang

SAGGEUS

, Lu 19:2 S., hoofbelastinggaarder

SAGMOEDIGE

, 1Pe 3:4 stille en s. gees

SAGTE

, 1Kor 4:13 naam deur modder, s. antwoord

SAKE

, 1Te 4:11 met eie s. besig hou

SALOMO

, 1Kn 4:29 God het S. wysheid gegee

Mt 6:29 nie eers S. soos hulle geklee nie

SAMARIA

, 2Kn 17:6 koning van Assirië S. ingeneem

Joh 4:7 Vrou van S. water kom skep

SAMARITAAN

, Lu 10:33 S. baie jammer gevoel

SAMUEL

, 1Sa 1:20 Hanna het hom S. genoem

1Sa 2:18 S. het gedien, was net ’n seun

SAND

, Op 20:8 getal soos s. van see

SANDKORRELS

, Ge 22:17 jou nageslag soos s.

SANGERS

, 1Kr 15:16 Dawid gesê om s. aan te stel

SANHEDRIN

, Han 5:41 van S. af weggegaan, was bly

SANHERIB

, 2Kn 19:16 woorde waarmee S. God uittart

SARA

, Ge 17:19 S., sal aan seun geboorte gee

1Pe 3:6 S. het Abraham heer genoem

SATAN

, Job 1:6 S. tussen hulle ingekom

Sag 3:2 Mag Jehovah jou bestraf, S.

Mt 4:10 Gaan weg, S.! Daar staan geskryf

Mt 16:23 sê vir Petrus: Gaan agter my, S.!

Mr 4:15 S. kom, neem woord weg wat gesaai

Ro 16:20 God sal S. onder julle voete vergruis

1Kor 5:5 so iemand aan S. oorlewer

2Kor 2:11 sodat S. nie oorhand oor ons kry

2Kor 11:14 S. bly voorgee dat hy engel van lig is

2Te 2:9 mens van wetteloosheid, S. se werk

Op 12:9 slang, Duiwel en S. genoem

Op 20:2 S. vir 1 000 jaar gebind

SAUL

, 1Sa 15:11 spyt dat ek S. koning gemaak het

Han 9:4 S., S., hoekom vervolg jy my?

SAULUS

, Han 7:58 klere by voete van S. gesit

Han 8:3 S. gewelddadig teen gemeente opgetree

Han 9:1 S. gedreig, wou hulle vermoor

SEDEKIA

, Jer 52:11 S. se oë verblind

SEE

, Jes 57:20 goddeloses soos s., nie tot rus

SEEBODEM

, Eks 14:21 s. in droë grond laat verander

SEËL

, Hgl 8:6 Plaas my as s. op jou hart

2Kor 1:22 s. op ons gedruk, as waarborg

SEËN

, Ge 32:26 sal u nie laat gaan tensy u my s. nie

Nu 6:24 Mag Jehovah julle s.

De 30:19 jou laat kies tussen s. en vloek

Spr 10:22 s. van Jehovah maak ryk

Mal 3:10 s. uitstort totdat julle niks kortkom nie

Lu 6:28 s. dié wat julle vervloek

Ro 12:14 Hou aan om dié te s. wat vervolg

SEERGEMAAK

, Ps 78:40 sy gevoelens in woestyn s.!

SEFAS

, 1Kor 15:5 aan S. verskyn, toe aan Twaalf

Ga 2:11 ek het S. gekonfronteer

SEISOENFEESTE

, Le 23:4 Dít is die s. van Jehovah

SEKER

, 2Kor 13:5 s. maak dat julle in geloof is

Flp 1:10 s. maak van belangriker dinge

1Te 5:21 Maak s. van alles, hou vas aan wat goed

SEKSUEEL ONSEDELIK

, 1Kor 5:9 s., nie assosieer

1Kor 6:9 s., Koninkryk nie erf nie

SEKSUELE OMGANG

, 1Kor 7:5 nie s. weerhou

SEKSUELE ONSEDELIKHEID

, Mt 15:19 Uit hart kom s.

Han 15:20 weerhou van s. en van bloed

1Kor 6:18 Vlug vir s.!

1Kor 10:8 ook nie s. beoefen, soos party

Ga 5:19 s., onreinheid, skaamtelose gedrag

Ef 5:3 s. nie eers genoem

1Te 4:3 wil van God, wegbly van s.

SEKTE

, Han 28:22 oral teen hierdie s. gepraat

Tit 3:10 As iemand s. bevorder, verwerp hom

SEKTES

, 2Pe 2:1 stilletjies skadelike s. inbring

SELFBEHEERSING

, 1Kor 7:5 verlei, gebrek aan s.

Ga 5:22, 23 vrug van gees is s.

2Ti 2:24 s. wanneer onregverdig behandel word

SELFVERTROUE

, Spr 14:16 dwaas het te veel s.

SEPTER

, Ge 49:10 s. nie van Juda weggeneem word

SEUN

, Ps 2:12 Eer die s., anders sal God

Spr 13:24 een wat sy s. nie dissiplineer, haat hom

Spr 15:20 Wyse s. maak pa bly

Jer 1:7 Moenie sê: Ek is net ’n s. nie

Mt 3:17 Dit is my geliefde S., wat ek

Lu 15:13 jongste s., alles uitgemors

SEUNS

, Ge 6:2 s. van God neem vrouens

1Sa 8:3 sy s. het nie sy voorbeeld gevolg

Job 38:7 s. van God begin juig

SEUNTJIE

, Jes 11:6 ’n s. sal hulle lei

SEUN VAN DIE MENS

, Da 7:13 s., Oue van Dae

Mt 10:23 nie kring voltooi voordat S. kom

Lu 21:27 S. in wolk sien kom

SIEK

, Jes 33:24 geen inwoner sal sê: Ek is s. nie

Jak 5:14 Is iemand onder julle s.?

SIEKBED

, Ps 41:3 hom op sy s. ondersteun

SIEKTE

, Mt 9:35 elke soort s. genees

SIEKTES

, Jes 53:4 hy het ons s. gedra

SIEL

, Nu 31:28 een s. van mense en kleinvee

Ese 18:4 s. wat sondig, sal sterf

Mt 22:37 Jehovah liefhê met jou hele s.

Ef 6:6 wil van God met hele s. doen

Kol 3:23 Wat ook al doen, doen met hele s.

SILO

, Ge 49:10 totdat S. kom

SILWER

, Spr 2:4 daarna bly soek soos na s.

Ese 7:19 sal hulle s. op strate gooi

Sef 1:18 Nie s. of goud sal hulle red nie

SIMON

, Han 8:18 S. vir hulle geld aangebied

SIMPATISEER

, Heb 4:15 met ons swakhede s.

SIMSON

, Rig 13:24 hom S. genoem

SINAI

, Eks 19:20 Jehovah op berg S. neergedaal

SING

, Ps 96:1 S. vir Jehovah nuwe lied

Ef 5:19 S. en maak musiek

SINNE

, Lu 15:17 Toe hy tot sy s. kom, het hy gesê

SION

, Ps 2:6 koning ingehuldig op S.

Ps 48:2 berg S., stad van Groot Koning

Jes 66:8 S. se kinders is gebore

Op 14:1 Lam op berg S. saam met 144 000

SIT

, Ps 110:1 S. aan my regterhand totdat ek

SJARME

, Spr 31:30 S. kan misleidend wees

SJEOOL

. Sien GRAF.

SKAAM

, Esr 9:6 s. om my gesig na God op te lig

Mr 8:38 iemand hom vir my s.

Ro 1:16 Ek s. my nie vir goeie nuus nie

1Kor 4:14 nie om julle te laat s. kry nie

2Ti 1:8 nie s. vir getuienis oor Here nie

2Ti 2:15 werker wat hom oor niks s.

Heb 11:16 nie s. om hulle God genoem te word

1Pe 4:16 As ly omdat Christen, nie s. nie

SKAAMTELOSE GEDRAG

, Ga 5:19 onsedelikheid, s.

2Pe 2:7 Lot ontsteld oor s.

SKAAP

, Jes 53:7 soos s. gebring om geslag te word

SKADE

, Jes 11:9 niks slegs doen of s. aanrig

SKADUWEE

, 1Kr 29:15 ons dae soos s.

Ps 91:1 sal in s. van Almagtige bly

Kol 2:17 s. van toekomstige dinge

SKADUWEES

, Jak 1:17 verander nie soos s. wat skuif

SKANDELIKE

, Ro 1:27 Mans doen s. dinge met mans

Ef 5:4 s. gedrag of dwase praatjies

SKAPE

, Ps 100:3 sy volk en s. van sy weiveld

Ese 34:12 Ek sal vir my s. sorg

Mt 25:33 sal s. aan regterhand sit

SKAPIES

, Joh 21:16 Hou as herder toesig oor my s.

SKARLAKEN

, Jes 1:18 Al is julle sondes soos s.

SKAT

, Mt 6:21 waar s. is, daar sal hart wees

Mt 13:44 Koninkryk soos s. in veld weggesteek

Lu 6:45 goeie dinge uit goeie s. van hart

Lu 12:33 s. in die hemel wat nooit opraak

2Kor 4:7 ons het hierdie s. in kleihouers

SKATTE

, Spr 2:4 bly soek soos na versteekte s.

Spr 10:2 S. wat op goddelose manier verkry

SKEI

, Mt 19:9 s., behalwe op grond van

Mt 25:32 sal mense van mekaar s.

Mr 10:11 Elkeen wat s., met iemand anders trou

Ro 8:39 sal ons kan s. van God se liefde

SKEIBRIEF

, De 24:1 vir haar s. uitskryf

Mt 19:7 Moses gesê s. kan gegee word

SKENK AANDAG

, Han 20:28 S. aan julleself en aan

1Ti 4:16 S. aan jouself en jou onderrigting

SKEPPER

, Pr 12:1 Dink aan S. terwyl jonk

SKEPPING

, Ro 1:20 van wêreld se s. af gesien

Ro 8:20 s. onderwerp op grond van hoop

2Kor 5:17 As in eenheid met Christus, nuwe s.

Kol 1:23 verkondig in hele s. onder hemel

Op 3:14 begin van s. deur God

SKEUR

, Jl 2:13 S. julle harte, nie julle klere nie

SKILD

, Ps 84:11 Jehovah is ’n son en s.

Ef 6:16 Dra groot s. van geloof

SKINDER

, Spr 20:19 iemand wat hou van s.

1Ti 5:13 s., meng in ander se sake in

SKIPBREUK

, 2Kor 11:25 drie keer s. gely

1Ti 1:19 geloof s. gely

SKOKKEND

, Joh 6:60 woorde is s.! Wie kan

SKOLE

, Joh 7:15 nie aan s. gestudeer?

SKOON

, Joh 15:3 Julle reeds s. weens woorde

SKOONHEID

, Ese 28:17 hart hoogmoedig weens s.

SKOUER

, Sef 3:9 hom s. aan s. dien

SKRIF

, Mt 22:29 ken nie S., ook nie krag van God

Lu 24:32 harte gebrand toe hy S. verduidelik

Han 17:2 uit S. met hulle geredeneer

Han 17:11 S. elke dag deeglik ondersoek

Ro 15:4 deur vertroosting uit S. hoop hê

2Ti 3:16 hele S. deur God geïnspireer

SKUD

, Hag 2:7 sal al die nasies s.

SKUILPLEK

, Ps 9:9 Jehovah s. vir dié wat onderdruk

SKULD

, Ro 13:8 niemand iets s., behalwe liefhê

SKYNHEILIGHEID

, Ro 12:9 liefde sonder s.

SLAAF

, Spr 22:7 lener is s. van man by wie hy leen

Mt 24:45 Wie is getroue en verstandige s.?

Mt 25:21 Mooi so, goeie en getroue s.!

Joh 8:34 Elkeen wat sondig, is s. van sonde

SLAAN

, 1Kor 9:26 nie soos iemand wat in lug s.

SLAAP

, Spr 6:10 Nog bietjie s., nog bietjie sluimer

2Kor 11:27 dikwels sonder s.

1Te 5:6 nie aanhou s. soos res nie

SLANG

, Ge 3:4 s. vir vrou gesê:

Joh 3:14 soos Moses s. opgelig het, so moet Seun

SLAPELOSE

, 2Kor 6:5 s. nagte, soms nie kos gehad

SLAPERIGHEID

, Spr 23:21 s., stukkende klere dra

SLAWE

, Lu 17:10 Ons is nikswerd s.

1Kor 7:23 Hou op om s. van mense te word

Ga 5:13 dien mekaar soos s. deur liefde

SLEEPNET

, Mt 13:47 Koninkryk van hemel soos s.

SLEG

, Ge 3:5 soos God, kennis van goed en s.

Jes 5:20 sal s. gaan met dié wat sê goed is s.

1Kor 9:16 s. gaan as nie goeie nuus bekend maak

Op 12:12 s. gaan met aarde en see

SLEGTE

, Ro 7:19 doen s. dinge wat ek nie wil

Ro 12:17 Moenie s. dinge aan mense doen

Ef 4:29 Laat s. woord nie uit mond kom nie

SLEGTER

, 1Kor 15:19 s. af as enigiemand anders

SLEUTEL

, Lu 11:52 het s. van kennis weggeneem

SLEUTELS

, Mt 16:19 Ek sal jou s. van Koninkryk gee

Op 1:18 ek het s. van die dood en die Graf

SLOTSOM

, Pr 12:13 dít is die s.: Vrees God

SLUIER

, 2Kor 3:15 s. oor hulle hart

SMEEK

, Ro 12:1 ek s. julle om liggame aan te bied

2Kor 5:20 ons s.: Raak met God versoen

SMEEKGEBEDE

, Heb 5:7 Christus s. gedoen

Jak 5:16 s. van regverdige man

SMOUS

, 2Kor 2:17 s. nie met woord van God

SNEEU

, Jes 1:18 sondes so wit soos s. gemaak

SNYE

, Le 21:5 nie s. in liggaam maak nie

SODOM

, Ge 19:24 swael en vuur op S.

2Pe 2:6 S. veroordeel, ’n voorbeeld

Jud 7 S. en Gomorra, waarskuwende voorbeeld

SOEK

, 1Kr 28:9 As jy hom s., sal jy hom vind

Ps 119:176 Ek verlore skaap. S. na u kneg

Ese 34:11 ek sal self na my skape s.

Sef 2:3 s. Jehovah, alle nederiges

Lu 15:8 huis uitvee, oral s. totdat sy dit vind

Joh 4:23 Vader s. sulke mense

Han 17:27 God wil hê dat mense hom s.

Kol 3:1 aanhou s. na dinge wat daar bo is

SOEN

, Lu 22:48 verraai Seun van mens met s.?

SOEWEREINE HEER

, Ps 73:28 soek beskerming by S.

Han 4:24 S., u het hemel en aarde gemaak

SOLDAAT

, 2Ti 2:4 s. raak nie betrokke by

SOMER

, Mt 24:32 vyeboom blare kry, s. naby

SON

, Jos 10:12 S., staan stil bo Gibeon

Mt 24:29 ná verdrukking sal s. donker word

Han 2:20 s. in duisternis verander

SONDAAR

, Lu 15:7 vreugde in hemel, s. berou

Lu 18:13 God, ek is ’n s. Betoon genade aan my

SONDAARS

, Ps 1:5 s. nie in vergadering bly staan

Joh 9:31 Ons weet dat God nie na s. luister

Ro 5:8 Christus gesterf terwyl ons nog s. was

SONDE

, Ge 4:7 s. lê by deur en loer

Job 14:4 geboorte gee aan iemand sonder s.?

Ps 32:1 Gelukkig is een wie se s. bedek word

Ps 38:18 My s. het my gepla

Jes 53:12 het s. van baie mense gedra

Jer 31:34 sal nie meer aan hulle s. dink

Ese 33:14 goddelose van s. wegdraai

Mt 18:15 broer s. pleeg, gaan praat

Mr 3:29 teen heilige gees laster, ewige s.

Joh 1:29 Lam van God wat s. van wêreld wegneem!

Ro 5:12 S. deur een mens in wêreld ingekom

Ro 6:14 s. moenie meester oor julle wees

Ro 6:23 betaling vir s. is dood

Heb 11:25 eerder as om s. kort tydjie te geniet

Jak 4:17 weet wat reg is en nie doen, is s.

1Jo 1:7 bloed van Jesus reinig ons van alle s.

1Jo 2:1 as iemand wel s. pleeg

1Jo 5:17 Alle onregverdigheid is s.

SONDES

, Ps 40:12 my s. meer as hare op kop

Jes 1:18 Al is s. soos skarlaken