Deuteronomium 4:1-49

  • Volk aangespoor om gehoorsaam te wees (1-14)

    • Moenie God se dade vergeet nie (9)

  • Jehovah vereis uitsluitlike toegewydheid (15-31)

  • Geen ander God buiten Jehovah nie (32-40)

  • Vrystede oos van Jordaan (41-43)

  • Inleiding tot die Wet (44-49)

4  “Luister dan nou, o Israel, na die wetsvoorskrifte en die regterlike bevele wat ek julle leer om te gehoorsaam, sodat julle kan lewe+ en kan ingaan en die land in besit kan neem wat Jehovah, die God van julle voorvaders, aan julle gee.  Julle mag niks byvoeg by die woorde wat ek julle beveel nie, en julle mag ook niks daarvan wegneem nie,+ sodat julle die gebooie van Jehovah julle God kan gehoorsaam wat ek julle beveel.  “Julle eie oë het gesien wat Jehovah in die geval van die Baäl van Peor gedoen het: Jehovah julle God het elke man wat agter die Baäl van Peor+ aangeloop het, onder julle uitgeroei.  Maar julle wat getrou gebly het aan Jehovah julle God, lewe almal vandag nog.  Kyk, ek het vir julle wetsvoorskrifte en regterlike bevele geleer,+ net soos Jehovah my God my beveel het, sodat julle dit kan gehoorsaam in die land wat julle in besit gaan neem.  Julle moet streng daarby bly,+ want dan sal die volke wat van al hierdie wetsvoorskrifte hoor, sien dat julle wys+ en verstandig+ is, en hulle sal sê: ‘Hierdie groot nasie is beslis ’n wyse en verstandige volk.’+  Want watter groot nasie het gode wat so naby aan hulle is soos Jehovah ons God aan ons is wanneer ons hom aanroep?+  En watter groot nasie het regverdige wetsvoorskrifte en regterlike bevele soos hierdie hele Wet wat ek vandag vir julle gee?+  “Maar wees versigtig en sorg dat julle nie die dinge vergeet wat julle oë gesien het nie en dat dit al die dae van julle lewe in julle hart bly. Julle moet dit ook vir julle kinders en vir julle kleinkinders leer.+ 10  Op die dag toe julle voor Jehovah julle God in Horeb gestaan het, het Jehovah vir my gesê: ‘Laat die volk voor my bymekaarkom sodat ek hulle my woorde kan laat hoor,+ sodat hulle kan leer om my te vrees+ al die dae dat hulle op die aarde lewe en sodat hulle hulle kinders kan leer.’+ 11  “Toe het julle nader gekom en aan die voet van die berg gaan staan, en die berg het gebrand met vuur wat tot in die hemel opgegaan het. Daar was duisternis en digte, donker wolke.+ 12  En Jehovah het uit die vuur met julle begin praat.+ Julle het die geluid van woorde gehoor, maar julle het niemand gesien nie+ – daar was net ’n stem.+ 13  En hy het sy verbond aan julle bekend gemaak,+ wat hy julle beveel het om na te kom – die Tien Gebooie.*+ Daarna het hy dit op twee kliptablette geskryf.+ 14  Jehovah het my toe beveel om vir julle wetsvoorskrifte en regterlike bevele te leer, wat julle moet gehoorsaam in die land waarheen julle gaan en wat julle in besit gaan neem. 15  “Op die dag toe Jehovah by Horeb uit die vuur met julle gepraat het, het julle niemand gesien nie. Daarom moet julle versigtig wees 16  dat julle nie goddeloos optree deur vir julle ’n beeld in die vorm van enigiets te maak nie – nie ’n beeld van ’n man of ’n vrou,+ 17  ’n beeld van enige dier op die aarde of ’n beeld van enige voël wat in die lug vlieg,+ 18  ’n beeld van enigiets wat op die aarde kruip of ’n beeld van enige vis wat in die waters op die aarde is nie.+ 19  En wanneer julle na die hemel opkyk en die son en die maan en die sterre sien – die hele leërmag van die hemel – moet julle nie verlei word en voor hulle neerbuig en hulle dien nie.+ Jehovah julle God het dit aan al die volke onder die hemel gegee. 20  Maar Jehovah het julle uit die ystersmeltoond, uit Egipte, geneem om sy volk, sy persoonlike besitting,*+ te word, soos julle vandag is. 21  “Jehovah het vir my kwaad geword as gevolg van julle,+ en hy het gesweer dat ek nie deur die Jordaanrivier sal trek of in die goeie land sal ingaan wat Jehovah julle God aan julle as ’n erfdeel gee nie.+ 22  Want ek gaan in hierdie land sterf. Ek sal nie deur die Jordaanrivier trek nie,+ maar julle sal oorgaan en hierdie goeie land in besit neem. 23  Wees versigtig dat julle nie die verbond vergeet wat Jehovah julle God met julle gemaak het nie,+ en moenie vir julle enige beeld maak in die vorm van enigiets wat deur Jehovah julle God verbied is nie.+ 24  Want Jehovah julle God is ’n verterende vuur,+ ’n God wat uitsluitlike toegewydheid vereis.+ 25  “As julle kinders en kleinkinders het en lank in die land gewoon het en julle dan goddeloos optree deur enige soort beeld te maak+ en deur te doen wat sleg is in die oë van Jehovah julle God en hom aanstoot gee,+ 26  dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle dat julle beslis vinnig uit die land sal verdwyn wat julle in besit gaan neem nadat julle deur die Jordaanrivier getrek het. Julle sal nie lank in die land woon nie. Julle sal heeltemal vernietig word.+ 27  Jehovah sal julle onder die volke verstrooi,+ en net ’n paar van julle sal bly lewe+ onder die nasies waarheen Jehovah julle sal verdryf. 28  Daar sal julle gode van hout en klip moet dien wat deur mensehande gemaak is,+ gode wat nie kan sien of hoor of eet of ruik nie. 29  “As julle Jehovah julle God van daar af soek, as julle met julle hele hart en julle hele siel* na hom soek,+ sal julle hom beslis ook vind.+ 30  Wanneer julle in die toekoms baie swaarkry en al hierdie dinge met julle gebeur het, sal julle tot Jehovah julle God terugkeer en na sy stem luister.+ 31  Want Jehovah julle God is ’n genadige God.+ Hy sal julle nie in die steek laat of julle vernietig of die verbond vergeet wat hy deur middel van ’n eed met julle voorvaders gemaak het nie.+ 32  “Vra nou asseblief hoe dit vroeër was, voor julle tyd, van die dag af dat God die mens op die aarde geskep het. Soek van die een einde van die hemel tot by die ander einde van die hemel. Het iets wat so wonderlik is al ooit gebeur? Of is daar al ooit van so iets gehoor?+ 33  Het enige ander volk die stem van God uit die vuur hoor praat, soos julle dit gehoor het, en bly lewe?+ 34  Of het God al ooit probeer om vir hom ’n nasie onder ’n ander nasie uit te neem met oordele,* tekens, wonderwerke,+ oorlog,+ ’n magtige hand,+ ’n uitgestrekte arm en skrikwekkende dade,+ soos Jehovah julle God vir julle voor julle oë in Egipte gedoen het? 35  Julle het hierdie dinge gesien sodat julle kan weet dat Jehovah die ware God is.+ Daar is geen ander God nie.+ 36  Hy het julle sy stem uit die hemel laat hoor om julle reg te help, en op die aarde het hy julle sy groot vuur laat sien, en julle het sy woorde uit die vuur gehoor.+ 37  “Omdat hy julle voorvaders liefgehad het en hulle nageslag* uitgekies het,+ het hy julle self deur middel van sy groot krag uit Egipte uitgelei. 38  Hy het nasies voor julle uitgedryf wat groter en magtiger is as julle, om julle in hulle land in te bring en dit as ’n erfdeel aan julle te gee, soos vandag die geval is.+ 39  Daarom moet julle vandag weet en ter harte neem dat Jehovah die ware God is in die hemel daar bo en op die aarde hier onder.+ Daar is geen ander nie.+ 40  Julle moet sy wetsvoorskrifte en sy gebooie gehoorsaam wat ek julle vandag beveel, sodat dit met julle en julle kinders goed kan gaan, en sodat julle lank in die land kan bly wat Jehovah julle God aan julle gee.”+ 41  Toe het Moses drie stede oos van die Jordaanrivier+ uitgekies. 42  As enigiemand sy medemens onopsetlik doodmaak en hy hom nie voorheen gehaat het nie,+ moet hy na een van hierdie stede vlug en bly lewe.+ 43  Die stede is Beser+ in die wildernis op die plato vir die Rubeniete, Ramot+ in Giʹlead vir die Gadiete en Golan+ in Basan vir die Manassiete.+ 44  En dit is die Wet+ wat Moses aan die Israeliete gegee het. 45  Dit is die herinneringe, die wetsvoorskrifte en die regterlike bevele wat Moses aan die Israeliete gegee het nadat hulle uit Egipte gekom het.+ 46  Hy het dit gedoen in die Jordaanstreek, in die vallei oorkant Bet-Peor,+ in die land van koning Sihon van die Amoriete, wat in Hesbon+ gewoon het, wat deur Moses en die Israeliete verslaan is nadat hulle uit Egipte gekom het.+ 47  En hulle het sy land en die land van koning Og+ van Basan in besit geneem, die twee konings van die Amoriete wat in die streek oos van die Jordaanrivier was, 48  van Aʹroër af,+ wat aan die rand van die Arnon-vallei* is, tot by die berg Sijon, dit wil sê Hermon,+ 49  en die hele Aʹraba in die streek oos van die Jordaanrivier en tot by die See van die Aʹraba,* aan die voet van Pisga.+

Voetnote

Lett. “die Tien Woorde”. Ook die Dekaloog genoem.
Of “sy erfdeel”.
Of “beproewinge”.
Lett. “saad”.
Of “wadi Arnon”. Sien Woordelys.
Ook die Soutsee of die Dooie See genoem.