Numeri 18:1-32

  • Pligte van priesters en Leviete (1-7)

  • Voorsienings vir priesters (8-19)

    • Soutverbond (19)

  • Leviete moet ’n tiende ontvang en gee (20-32)

18  Jehovah het toe vir Aäron gesê: “Jy en jou seuns en jou vaderhuis sal verantwoordelik gehou word vir enige oortreding teen die heiligdom,+ en jy en jou seuns sal verantwoordelik gehou word vir enige oortreding teen julle priesterskap.+  En laat jou broers van die stam van Levi, die stam van jou vaders, ook saam met jou nader kom, sodat hulle by jou kan aansluit en jou en jou seuns voor die tent van die Getuienis kan dien.+  Hulle moet hulle verantwoordelikhede teenoor jou en teenoor die hele tent nakom.+ Maar hulle moenie naby die voorwerpe van die heiligdom en die altaar kom nie, sodat nie hulle of julle sal sterf nie.+  Hulle moet by jou aansluit en hulle verantwoordelikhede in verband met die tent van samekoms nakom en al die dienste in verband met die tent verrig, en niemand behalwe hulle* mag naby julle kom nie.+  Julle moet julle verantwoordelikheid teenoor die heiligdom+ en die altaar+ nakom, sodat my woede nie weer teen die Israeliete opvlam nie.+  Ek het julle broers, die Leviete, onder die Israeliete uit geneem as ’n geskenk vir julle.+ Hulle word aan Jehovah gegee om die diens in verband met die tent van samekoms te verrig.+  Jy en jou seuns is verantwoordelik vir julle priesterlike pligte in verband met die altaar en vir wat agter die gordyn* is,+ en julle moet hierdie diens verrig.+ Ek het die diens van die priesterskap as ’n geskenk aan julle gegee, en enige ander persoon* wat nader kom, moet doodgemaak word.”+  Jehovah het verder vir Aäron gesê: “Ek het jou aangestel oor die bydraes wat aan my gegee word.+ Ek het ’n deel van al die heilige dinge wat deur die Israeliete bygedra word, as ’n permanente voorsiening aan jou en jou seuns gegee.+  Die volgende sal joune word uit die besonder heilige vuuroffers: elke offer wat hulle bring, insluitende hulle graanoffers+ en hulle sonde-offers+ en hulle skuldoffers+ wat hulle aan my bring. Dit is iets besonder heiligs vir jou en jou seuns. 10  Jy moet dit in ’n besonder heilige plek eet.+ Al die mans mag dit eet. Dit sal iets heiligs vir jou word.+ 11  Die volgende behoort ook aan jou: die gawes wat die Israeliete bydra+ en al hulle beweegoffers.+ Ek het dit aan jou en jou seuns en jou dogters as ’n permanente voorsiening gegee.+ Elkeen in jou huis wat rein is, mag dit eet.+ 12  “Die beste van die olie en die beste van die nuwe wyn en die graan, die eerste opbrengs*+ wat hulle aan Jehovah gee, dít gee ek aan jou.+ 13  Die eerste opbrengs van alles op hulle land, wat hulle vir Jehovah sal bring, sal joune word.+ Elkeen in jou huis wat rein is, mag dit eet. 14  “Alles in Israel wat gewy is,* moet joune word.+ 15  “Elke eersgeborene van alle lewende dinge+ wat hulle vir Jehovah sal aanbied, hetsy mens of dier, moet joune word. Maar jy moet die eersgeborene van die mense vir seker loskoop,+ en jy moet die eersgeborene van die onrein diere loskoop.+ 16  Jy moet dit loskoop met die loskoopprys wanneer dit ’n maand oud of ouer is, volgens die vasgestelde waarde van vyf sikkels* silwer,+ volgens die standaardsikkel van die heiligdom,* dit wil sê 20 gera.* 17  Maar die eersgebore bul en die eersgebore ramlam en die eersgebore bok moet jy nie loskoop nie.+ Hulle is iets heiligs. Jy moet hulle bloed op die altaar sprinkel+ en hulle vet laat rook as ’n vuuroffer met ’n aangename* geur vir Jehovah.+ 18  En hulle vleis moet joune word. Soos die bors van die beweegoffer en soos die regterboud moet dit joune word.+ 19  Ek het al die heilige bydraes wat die Israeliete aan Jehovah sal bydra,+ as ’n permanente voorsiening aan jou en jou seuns en jou dogters gegee.+ Dit is ’n permanente soutverbond* voor Jehovah, vir jou en jou nageslag.” 20  Jehovah het verder vir Aäron gesê: “Jy sal nie ’n erfdeel in hulle land hê nie, en jy sal nie onder hulle ’n deel van die grond kry nie.+ Ek is jou deel en jou erfdeel onder die Israeliete.+ 21  “Kyk, ek gee aan die kinders van Levi elke tiende deel+ in Israel as ’n erfdeel, as beloning vir die diens wat hulle verrig, die diens van die tent van samekoms. 22  Die Israeliete mag nie meer naby die tent van samekoms gaan nie, anders sal hulle skuldig wees aan sonde en sterf. 23  Die Leviete moet self die diens in verband met die tent van samekoms verrig, en hulle sal verantwoordelik gehou word vir die volk se oortreding.+ Dít is ’n permanente wetsbepaling vir julle en julle nageslag: Hulle mag geen erfdeel onder die Israeliete ontvang nie.+ 24  Want ek gee die tiende wat die Israeliete as ’n bydrae aan Jehovah sal gee, as ’n erfdeel aan die Leviete. Daarom het ek vir hulle gesê: ‘Hulle mag geen erfdeel onder die Israeliete ontvang nie.’”+ 25  Toe het Jehovah vir Moses gesê: 26  “Jy moet vir die Leviete sê: ‘Julle sal die tiendes, wat ek vir julle as ’n erfdeel gee,+ van die Israeliete ontvang, en julle moet ’n tiende van daardie tiendes as ’n bydrae aan Jehovah gee.+ 27  En dit sal as julle bydrae beskou word, asof dit die graan van julle dorsvloer+ of die volle opbrengs van julle wynpers of oliepers is. 28  So moet julle ook ’n bydrae aan Jehovah uit al die tiendes gee wat julle van die Israeliete ontvang, en daarvan moet julle die bydrae vir Jehovah aan die priester Aäron gee. 29  Julle moet die allerbeste deel van elke geskenk wat julle ontvang as ’n bydrae aan Jehovah gee,+ as iets heiligs.’ 30  “En jy moet vir die Leviete sê: ‘Wanneer julle die beste daarvan bydra, sal die res beskou word as julle opbrengs van julle dorsvloer en as die opbrengs van julle wynpers of oliepers. 31  Julle en julle huisgesin mag dit op enige plek eet, want dit is julle beloning vir julle diens by die tent van samekoms.+ 32  Julle sal nie in hierdie verband skuldig wees aan sonde solank julle die beste daarvan bydra nie, en julle mag nie die heilige dinge van die Israeliete ontheilig nie, anders sal julle sterf.’”+

Voetnote

Lett. “geen vreemdeling”, d.w.s. iemand wat nie familie van Aäron is nie.
Of “voorhangsel”.
Lett. “geen vreemdeling”, d.w.s. iemand wat nie familie van Aäron is nie.
Of “die eerstelinge”. Sien Woordelys.
D.w.s. alles wat vir God geheilig is deurdat dit aan God gewy is en nie teruggeneem of teruggekoop kan word nie.
’n Sikkel was gelyk aan 11,4 g. Sien Aanh. B14.
Of “volgens die heilige sikkel”.
’n Gera was gelyk aan 0,57 g. Sien Aanh. B14.
Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.
D.w.s. ’n blywende en onveranderlike verbond.