Numeri 26:1-65

  • Tweede sensus van Israel se stamme (1-65)

26  Ná die plaag+ het Jehovah vir Moses en Eleaʹsar, die seun van die priester Aäron, gesê:  “Neem ’n sensus op van die hele gemeenskap van Israel, van almal wat 20 jaar en ouer is, volgens hulle vaderhuise, en tel almal wat in Israel se leërmag kan dien.”+  Moses en die priester Eleaʹsar+ het toe op die woestynvlaktes van Moab+ by die Jordaanrivier oorkant Jeʹrigo+ vir hulle gesê:  “Neem ’n sensus op van almal wat 20 jaar en ouer is, net soos Jehovah Moses beveel het.”+ En die seuns van Israel wat uit Egipte uitgegaan het, was:  Ruben,+ Israel se eersgeborene; Ruben se seuns+ was: van Hanog, die familie van die Hanogiete; van Pallu, die familie van die Palluïete;  van Hesron, die familie van die Hesroniete; van Karmi, die familie van die Karmiete.  Dit was die families van die Rubeniete, en hulle geregistreerdes was 43 730.+  Die seun van Pallu was Eliʹab.  En die seuns van Eliʹab was Neʹmuel, Datan en Abiʹram. Hierdie Datan en Abiʹram was manne wat uit die gemeenskap van Israel uitgekies was, en hulle het in opstand gekom teen Moses+ en Aäron, saam met Korag se groep,+ wat teen Jehovah in opstand gekom het.+ 10  Toe het die aarde oopgeskeur* en hulle ingesluk. Wat Korag betref, hy het saam met sy ondersteuners gesterf toe die vuur 250 manne verteer het.+ En hulle het ’n waarskuwende voorbeeld geword.+ 11  Maar die seuns van Korag het nie gesterf nie.+ 12  Die seuns van Siʹmeon+ volgens hulle families was: van Neʹmuel, die familie van die Nemueliete; van Jamin, die familie van die Jaminiete; van Jagin, die familie van die Jaginiete; 13  van Serag, die familie van die Seragiete; van Saul, die familie van die Sauliete. 14  Dit was die families van die Simeoniete: 22 200.+ 15  Die seuns van Gad+ volgens hulle families was: van Sefon, die familie van die Sefoniete; van Haggi, die familie van die Haggiete; van Suni, die familie van die Suniete; 16  van Osni, die familie van die Osniete; van Eri, die familie van die Eriete; 17  van Arod, die familie van die Arodiete; van Areʹli, die familie van die Areliete. 18  Dit was die families van die seuns van Gad, en hulle geregistreerdes was 40 500.+ 19  Die seuns van Juda+ was Er en Onan.+ Maar Er en Onan het in die land Kanaän gesterf.+ 20  En die seuns van Juda volgens hulle families was: van Sela,+ die familie van die Selaniete; van Peres,+ die familie van die Peresiete; van Serag,+ die familie van die Seragiete. 21  En die seuns van Peres was: van Hesron,+ die familie van die Hesroniete; van Hamul,+ die familie van die Hamuliete. 22  Dit was die families van Juda, en hulle geregistreerdes was 76 500.+ 23  Die seuns van Isʹsaskar+ volgens hulle families was: van Tola,+ die familie van die Tolaïete; van Puwa, die familie van die Puniete; 24  van Jasub, die familie van die Jasubiete; van Simron, die familie van die Simroniete. 25  Dit was die families van Isʹsaskar, en hulle geregistreerdes was 64 300.+ 26  Die seuns van Seʹbulon+ volgens hulle families was: van Sered, die familie van die Serediete; van Elon, die familie van die Eloniete; van Jagʹleël, die familie van die Jagleëliete. 27  Dit was die families van die Sebuloniete, en hulle geregistreerdes was 60 500.+ 28  Die seuns van Josef+ volgens hulle families was: Manasʹse en Eʹfraim.+ 29  Die seuns van Manasʹse+ was: van Magir,+ die familie van die Magiriete; en Magir het die vader van Giʹlead geword;+ van Giʹlead, die familie van die Gileadiete. 30  Dít was die seuns van Giʹlead: van Jeser, die familie van die Jeseriete; van Helek, die familie van die Helekiete; 31  van Asʹriël, die familie van die Asriëliete; van Sigem, die familie van die Sigemiete; 32  van Semiʹda, die familie van die Semidaïete; van Hefer, die familie van die Heferiete. 33  En Selofʹhad, die seun van Hefer, het geen seuns gehad nie, net dogters,+ en die name van die dogters van Selofʹhad+ was Magla, Noa, Hogla, Milka en Tirsa. 34  Dit was die families van Manasʹse, en hulle geregistreerdes was 52 700.+ 35  Dít was die seuns van Eʹfraim+ volgens hulle families: van Suteʹlag,+ die familie van die Sutelagiete; van Beger, die familie van die Begeriete; van Tahan, die familie van die Tahaniete. 36  En dít was die seuns van Suteʹlag: van Eran, die familie van die Eraniete. 37  Dit was die families van die seuns van Eʹfraim, en hulle geregistreerdes was 32 500.+ Dit was die seuns van Josef volgens hulle families. 38  Die seuns van Benjamin+ volgens hulle families was: van Bela,+ die familie van die Belaïete; van Asbel, die familie van die Asbeliete; van Ahiʹram, die familie van die Ahiramiete; 39  van Sefuʹfam, die familie van die Sufamiete; van Hufam, die familie van die Hufamiete. 40  Die seuns van Bela was Ard en Naäman:+ van Ard, die familie van die Ardiete; van Naäman, die familie van die Naämiete. 41  Dit was die seuns van Benjamin volgens hulle families, en hulle geregistreerdes was 45 600.+ 42  Dít was die seuns van Dan+ volgens hulle families: van Suham, die familie van die Suhamiete. Dit was die families van Dan volgens hulle families. 43  Al die families van die Suhamiete, van hulle geregistreerdes, was 64 400.+ 44  Die seuns van Aser+ volgens hulle families was: van Jimna, die familie van die Jimnaïete; van Jiswi, die familie van die Jiswiete; van Beriʹa, die familie van die Beriiete; 45  van die seuns van Beriʹa: van Heber, die familie van die Heberiete; van Malʹkiël, die familie van die Malkiëliete. 46  Die naam van Aser se dogter was Sera. 47  Dit was die families van die seuns van Aser, en hulle geregistreerdes was 53 400.+ 48  Die seuns van Nafʹtali+ volgens hulle families was: van Jagʹseël, die familie van die Jagseëliete; van Guni, die familie van die Guniete; 49  van Jeser, die familie van die Jeseriete; van Sillem, die familie van die Sillemiete. 50  Dit was die families van Nafʹtali volgens hulle families, en hulle geregistreerdes was 45 400.+ 51  Die aantal geregistreerdes van die Israeliete was altesaam 601 730.+ 52  Daarna het Jehovah vir Moses gesê: 53  “Die land moet as ’n erfenis onder hulle verdeel word, volgens die aantal name op die lys.+ 54  Jy moet die erfdeel van die groter groepe groter maak en die erfdeel van die kleiner groepe kleiner maak.+ Elke groep se erfdeel moet in verhouding tot die aantal geregistreerdes gegee word. 55  Maar die land moet deur die lot verdeel word.+ Hulle moet hulle erfdeel ontvang volgens die name van die stamme van hulle vaders. 56  Elke erfdeel moet met die lot bepaal word en onder die groter en die kleiner groepe verdeel word.” 57  En dít was die geregistreerdes van die Leviete+ volgens hulle families: van Gerson, die familie van die Gersoniete; van Kehat,+ die familie van die Kehatiete; van Meraʹri, die familie van die Merariete. 58  Dít was die families van die Leviete: die familie van die Libniete,+ die familie van die Hebroniete,+ die familie van die Magliete,+ die familie van die Musiete,+ die familie van die Koragiete.+ Kehat het die vader van Amram geword.+ 59  En die naam van Amram se vrou was Joʹgebed,+ Levi se dogter, wat Levi en sy vrou in Egipte gehad het. En sy en Amram het Aäron en Moses en hulle suster Mirjam gehad.+ 60  Toe het Aäron die vader geword van Nadab, Abiʹhu, Eleaʹsar en Iʹtamar.+ 61  Maar Nadab en Abiʹhu het gesterf omdat hulle onwettige vuur voor Jehovah aangebied het.+ 62  Die geregistreerdes, al die manlike persone van ’n maand en ouer, was altesaam 23 000.+ Want hulle is nie onder die Israeliete geregistreer nie,+ omdat geen erfdeel onder die Israeliete aan hulle gegee moes word nie.+ 63  Dit is hulle wat deur Moses en die priester Eleaʹsar geregistreer is toe hulle die Israeliete op die woestynvlaktes van Moab by die Jordaanrivier oorkant Jeʹrigo geregistreer het. 64  Maar daar was niemand onder hulle wat deur Moses en die priester Aäron geregistreer is toe die sensus van die Israeliete voorheen in die wildernis Siʹnai opgeneem is nie.+ 65  Want Jehovah het van hulle gesê: “Hulle sal vir seker in die wildernis sterf.”+ Daar het dus geen man van daardie groep oorgebly nie, behalwe Kaleb, die seun van Jefunʹne, en Josua, die seun van Nun.+

Voetnote

Lett. “sy mond oopgemaak”.