Volgens Lukas 3:1-38

  • Begin van Johannes se werk (1, 2)

  • Johannes preek oor doop (3-20)

  • Jesus se doop (21, 22)

  • Geslagslyn van Jesus Christus (23-38)

3  In die 15de regeringsjaar van keiser Tibeʹrius was Pontius Pilatus goewerneur van Judeʹa, Herodes*+ was distriksheerser* van Galileʹa, sy broer Filippus was distriksheerser van die land Itureʹa en Tragoniʹtis, en Lisaʹnias was distriksheerser van Abileʹne,  en dit was in die tyd van die hoofpriester Annas en van Kaʹjafas.+ In hierdie tyd het Johannes,+ die seun van Sagariʹa, ’n boodskap van God in die wildernis+ ontvang.  Hy het deur die hele omgewing rondom die Jordaanrivier gegaan en verkondig dat mense hulle moet laat doop as ’n simbool van berou sodat hulle sondes vergewe kan word,+  net soos daar in die boek van die profeet Jesaja geskryf is: “Iemand roep in die wildernis uit: ‘Berei die weg van Jehovah* voor! Maak sy paaie reguit.+  Elke vallei moet opgevul word, en elke berg en heuwel moet gelykgemaak word. Die draaie moet reguit gemaak word, en die ongelyke plekke gelyk,  en alle mense* sal die redding van God sien.’”*+  Hy het vir die groot groep mense wat gekom het om deur hom gedoop te word, begin sê: “Julle spul giftige slange,* wie het julle gewaarsku om vir die komende woede te vlug?+  Bring dan vrugte voort wat by berou pas. Moenie vir julleself begin sê: ‘Ons het Abraham as ons vader’ nie. Want ek sê vir julle dat God vir Abraham kinders uit hierdie klippe kan voortbring.  Ja, die byl lê reeds by die wortel van die boom. Elke boom wat nie goeie vrugte voortbring nie, sal afgekap en in die vuur gegooi word.”+ 10  En die mense het vir hom gevra: “Wat moet ons dan doen?” 11  Hy het hulle geantwoord: “Laat die man wat twee stelle klere* het, dit deel met die man wat nie het nie, en laat die een wat iets het om te eet, dieselfde doen.”+ 12  Selfs belastinggaarders* het gekom om gedoop te word,+ en hulle het vir hom gevra: “Leermeester, wat moet ons doen?” 13  Hy het vir hulle gesê: “Moet niks meer as die vasgestelde tarief vir belasting vereis* nie.”+ 14  Dié wat deel was van die leërmag, het hom gevra: “Wat moet ons doen?” Hy het vir hulle gesê: “Moet niemand met geweld dreig* of valslik beskuldig nie,+ maar wees tevrede met wat julle ontvang.”* 15  Die volk was in afwagting, en hulle almal het gewonder* of Johannes nie miskien die Christus is nie.+ 16  Johannes het die antwoord gegee deur vir almal te sê: “Ek doop julle met water, maar die een wat ná my kom, is sterker as ek, en ek is nie waardig om die rieme van sy sandale los te maak nie.+ Hy sal julle doop met heilige gees en met vuur.+ 17  Die vurk waarmee hy die koring en die kaf skei, is in sy hand om sy dorsvloer heeltemal skoon te maak en om die koring in sy voorraadskuur bymekaar te maak, maar hy sal die kaf verbrand met vuur wat nie geblus kan word nie.” 18  Hy het die mense ook op baie ander maniere aangespoor en aangehou om goeie nuus aan die volk bekend te maak. 19  Maar Johannes het Herodes, die distriksheerser, tereggewys oor sy broer se vrou, Heroʹdias, en oor al die goddelose dade wat hy gedoen het, en daarom het Herodes 20  nog iets slegs gedoen: Hy het Johannes in die tronk opgesluit.+ 21  Toe al die mense gedoop is, is Jesus ook gedoop.+ Terwyl hy gebid het, het die hemel oopgegaan,+ 22  en die heilige gees het in die vorm van ’n duif op hom neergedaal. ’n Stem het ook uit die hemel gekom en gesê: “Jy is my geliefde Seun. Ek het jou goedgekeur.”+ 23  Jesus+ was omtrent 30 jaar oud+ toe hy met sy werk begin het. Die mense het hom geken as die seunvan Josef,+die seun van Heli, 24  die seun van Mattat,die seun van Levi,die seun van Melgi,die seun van Jannai,die seun van Josef, 25  die seun van Mattatiʹas,die seun van Amos,die seun van Nahum,die seun van Esli,die seun van Naggai, 26  die seun van Maät,die seun van Mattatiʹas,die seun van Seʹmeïn,die seun van Joseg,die seun van Joda, 27  die seun van Joʹanan,die seun van Resa,die seun van Serubbaʹbel,+die seun van Sealʹtiël,+die seun van Neri, 28  die seun van Melgi,die seun van Addi,die seun van Kosam,die seun van Elmaʹdam,die seun van Er, 29  die seun van Jesus,die seun van Eliëser,die seun van Jorim,die seun van Mattat,die seun van Levi, 30  die seun van Siʹmeon,die seun van Judas,die seun van Josef,die seun van Jonam,die seun van Eljaʹkim, 31  die seun van Meleʹa,die seun van Menna,die seun van Matʹtata,die seun van Natan,+die seun van Dawid,+ 32  die seun van Isai,+die seun van Obed,+die seun van Boas,+die seun van Salmon,+die seun van Nagson,+ 33  die seun van Amminaʹdab,die seun van Arni,die seun van Hesron,die seun van Peres,+die seun van Juda,+ 34  die seun van Jakob,+die seun van Isak,+die seun van Abraham,+die seun van Tera,+die seun van Nahor,+ 35  die seun van Serug,+die seun van Rehu,+die seun van Peleg,+die seun van Eber,+die seun van Selag,+ 36  die seun van Kainan,die seun van Arpagʹsad,+die seun van Sem,+die seun van Noag,+die seun van Lameg,+ 37  die seun van Metuʹsalag,+die seun van Henog,die seun van Jared,+die seun van Mahalaʹleël,+die seun van Kainan,+ 38  die seun van Enos,+die seun van Set,+die seun van Adam,+die seun van God.

Voetnote

D.w.s. Herodes Antipas. Sien Woordelys.
Lett. “die tetrarg”.
Lett. “vlees”.
Of “sal God se middel tot redding sien”.
Of “Addergebroedsel”.
Of “ekstra klere”.
Persone wat belasting vir die regering invorder.
Of “invorder”.
Of “afpers om geld te kry”.
Of “met julle loon”.
Lett. “in hulle harte geredeneer”.