Volgens Markus 14:1-72

  • Priesters beplan om Jesus dood te maak (1, 2)

  • Lekkerruik-olie op Jesus uitgegooi (3-9)

  • Judas verraai Jesus (10, 11)

  • Die laaste Pasga (12-21)

  • Here se Aandmaal ingestel (22-26)

  • Jesus voorspel dat Petrus hom sal verloën (27-31)

  • Jesus bid in Getsemane (32-42)

  • Jesus in hegtenis geneem (43-52)

  • Verhoor voor die Sanhedrin (53-65)

  • Petrus verloën Jesus (66-72)

14  Die Pasga+ en die Fees van die Ongesuurde Brode+ was twee dae later.+ En die hoofpriesters en die skrifgeleerdes het na ’n manier gesoek om hom deur ’n slinkse plan gevange te neem en dood te maak,+  maar hulle het gesê: “Nie by die fees nie, sodat die volk nie miskien in opstand kom nie.”  Terwyl hy in Betaʹnië in die huis van Simon die melaatse geëet het,* het ’n vrou gekom met ’n albasterfles waarin daar lekkerruik-olie was, egte nardus, baie duur. Sy het die albasterfles oopgebreek en die olie op sy kop begin uitgooi.+  Toe het party kwaad geword en vir mekaar gesê: “Hoekom is hierdie olie gemors?  Hierdie olie kon vir meer as 300 denaʹrii* verkoop word, en die geld kon vir die armes gegee word!” Hulle het hulle vir haar vererg.*  Maar Jesus het gesê: “Los haar. Hoekom maak julle dit so moeilik vir haar? Sy het iets goeds vir my gedoen.+  Want julle het altyd die armes by julle,+ en julle kan enige tyd iets goeds vir hulle doen, maar julle sal my nie altyd hê nie.+  Sy het gedoen wat sy kon. Sy het vooraf hierdie olie op my liggaam uitgegooi om my vir my begrafnis voor te berei.+  Ek verseker julle: Oral waar die goeie nuus in die wêreld verkondig word,+ sal wat hierdie vrou gedoen het, ook vertel word, en sy sal hiervoor onthou word.”+ 10  Judas Iskaʹriot, een van die Twaalf, het na die hoofpriesters toe gegaan om Jesus aan hulle te verraai.+ 11  Toe hulle dit hoor, was hulle baie bly en het hulle belowe om vir hom silwergeld te gee.+ Daarom het hy na ’n geleentheid begin soek om hom te verraai. 12  En op die eerste dag van die Ongesuurde Brode,+ die dag waarop die Pasga-offer geslag word,+ het sy dissipels vir hom gevra: “Waar wil u hê moet ons gaan voorberei sodat u die Pasga kan eet?”+ 13  Toe het hy twee van sy dissipels gestuur en vir hulle gesê: “Gaan in die stad in, en ’n man wat ’n waterkruik dra, sal julle ontmoet. Volg hom,+ 14  en waar hy ingaan, moet julle vir die meester van die huis sê: ‘Die Leermeester vra: “Waar is die gastevertrek waar ek die Pasga saam met my dissipels kan eet?”’ 15  En hy sal vir julle ’n groot bo-kamer wys, wat ingerig en gereed is. Berei dit daar vir ons voor.” 16  Toe het die dissipels vertrek, en hulle het in die stad ingegaan en dit gevind net soos hy vir hulle gesê het, en hulle het vir die Pasga voorberei. 17  Toe dit aand geword het, het hy met die Twaalf gekom.+ 18  En terwyl hulle aan tafel was en geëet het, het Jesus gesê: “Hiervan kan julle seker wees: Een van julle wat saam met my eet, sal my verraai.”+ 19  Hulle het hartseer geword en het een vir een vir hom gevra: “Dit is tog seker nie ek nie?” 20  Hy het vir hulle gesê: “Dit is een van die Twaalf, die een wat sy hand saam met my in die bak steek.+ 21  Want die Seun van die mens gaan weg, net soos daar oor hom geskryf is, maar dit sal sleg gaan met die man deur wie die Seun van die mens verraai word!+ Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie.”+ 22  En terwyl hulle verder geëet het, het hy ’n brood geneem, gebid, dit gebreek en dit vir hulle gegee en gesê: “Neem dit. Dit beteken my liggaam.”+ 23  Hy het ook ’n beker geneem, ’n dankgebed gedoen en dit vir hulle gegee, en hulle het almal daaruit gedrink.+ 24  En hy het vir hulle gesê: “Dit beteken my ‘bloed+ van die verbond’,+ wat vir baie uitgestort sal word.+ 25  Ek verseker julle: Ek sal beslis nie weer wyn drink tot op die dag wanneer ek nuwe wyn in die Koninkryk van God drink nie.” 26  Uiteindelik het hulle, nadat hulle lofliedere* gesing het, na die Olyfberg gegaan.+ 27  En Jesus het vir hulle gesê: “Julle sal almal struikel, want daar is geskryf: ‘Ek sal die herder slaan,+ en die skape sal verstrooi word.’+ 28  Maar nadat ek opgewek is, sal ek voor julle uit gaan na Galileʹa.”+ 29  Toe het Petrus vir hom gesê: “Selfs al struikel al die ander, sal ek nie struikel nie.”+ 30  Jesus het toe vir hom gesê: “Ek verseker jou: Vandag, ja, vanaand nog, voordat ’n haan twee keer kraai, sal jy drie keer sê dat jy my nie ken nie.”+ 31  Maar hy het bly sê: “Al moet ek saam met u sterf, sal ek nooit sê dat ek u nie ken nie.” Al die ander het ook dieselfde begin sê.+ 32  Toe het hulle by ’n plek met die naam Getseʹmane gekom, en hy het vir sy dissipels gesê: “Sit hier terwyl ek gaan bid.”+ 33  Hy het Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom geneem,+ en hy het baie angstig en erg ontsteld geword. 34  Hy het vir hulle gesê: “Ek* is verskriklik hartseer,+ ja, tot die dood toe. Bly hier en bly wakker.”+ 35  En hy het ’n entjie verder gegaan en op die grond neergeval en begin bid dat die uur by hom moet verbygaan as dit moontlik is. 36  Hy het gesê: “Abba,* Vader,+ alles is vir u moontlik. Neem hierdie beker van my af weg. Maar nie wat ek wil nie, maar wat u wil.”+ 37  Hy het teruggegaan en gesien dat hulle slaap, en hy het vir Petrus gesê: “Simon, slaap jy? Het jy nie die krag gehad om een uur wakker te bly nie?+ 38  Hou aan waak en bid aanhoudend, sodat julle nie in versoeking kom nie.+ Die gees is natuurlik gretig,* maar die vlees is swak.”+ 39  En hy het weer weggegaan en gaan bid en dieselfde woorde gesê.+ 40  Hy het teruggekom en gesien dat hulle slaap, want hulle kon nie hulle oë oophou nie, en hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. 41  En hy het die derde keer teruggekom en vir hulle gesê: “Op ’n tyd soos hierdie slaap julle en rus julle! Dit is genoeg! Die tyd het gekom!+ Die Seun van die mens word verraai en word aan sondaars oorgelewer. 42  Staan op, laat ons gaan. Kyk! My verraaier is naby.”+ 43  En onmiddellik, terwyl hy nog gepraat het, het Judas, een van die Twaalf, daar aangekom. Daar was ’n skare by hom wat swaarde en knuppels by hulle gehad het en wat deur die hoofpriesters en die skrifgeleerdes en die ouermanne gestuur is.+ 44  Sy verraaier het met hulle afgespreek om vir hulle ’n teken te gee. Hy het gesê: “Die een wat ek soen, dit is hy. Neem hom in hegtenis en lei hom weg en maak seker dat hy nie wegkom nie.” 45  Hy het reguit na Jesus toe gekom en gesê: “Rabbi!” en hom gesoen. 46  Toe het hulle hom gegryp en hom in hegtenis geneem. 47  Maar een van die mans wat daar gestaan het, het sy swaard uitgetrek en dit na die slaaf van die hoëpriester geswaai en sy oor afgekap.+ 48  Toe het Jesus vir hulle gesê: “Het julle met swaarde en knuppels gekom om my in hegtenis te neem asof ek ’n rower is?+ 49  Dag ná dag was ek by julle in die tempel en het ek die mense geleer,+ en tog het julle my nie in hegtenis geneem nie. Maar dit gebeur sodat die Skrif vervul kan word.”+ 50  En hulle almal het hom verlaat en gevlug.+ 51  Maar ’n sekere jong man, wat net ’n kleed van fyn linne om sy kaal lyf gedra het, het hom begin volg en naby hom gebly, en hulle het hom probeer gryp, 52  maar hy het sy linnekleed agtergelaat en kaal* weggekom. 53  Hulle het Jesus toe weggelei na die hoëpriester toe,+ en al die hoofpriesters en die ouermanne en die skrifgeleerdes het bymekaargekom.+ 54  Maar Petrus het hom op ’n goeie afstand tot in die binnehof van die hoëpriester gevolg, en hy het by die huisknegte gesit en hom by ’n helder vuur warm gemaak.+ 55  Intussen het die hoofpriesters en die hele Sanheʹdrin valse getuienis teen Jesus gesoek om hom dood te maak, maar hulle het niks gevind nie.+ 56  Baie het wel valslik teen hom getuig,+ maar hulle getuienis het nie ooreengestem nie. 57  Sekere mense het opgestaan en valslik teen hom getuig en gesê: 58  “Ons het hom hoor sê: ‘Ek sal hierdie tempel wat met hande gemaak is, afbreek en in drie dae ’n ander een bou wat nie met hande gemaak is nie.’”+ 59  Maar selfs oor hierdie punt het hulle getuienis nie ooreengestem nie. 60  Toe het die hoëpriester in die vergadering opgestaan en Jesus ondervra en gesê: “Het jy niks om te sê nie? Hoor jy nie waarvan hierdie mans jou beskuldig nie?”+ 61  Maar hy het stilgebly en geen antwoord gegee nie.+ Die hoëpriester het hom weer begin ondervra en vir hom gesê: “Is jy die Christus, die Seun van die Geseënde?” 62  Toe het Jesus gesê: “Ek is, en julle sal die Seun van die mens+ aan die regterhand+ van die Magtige sien sit en met die wolke van die hemel sien kom.”+ 63  Toe het die hoëpriester sy klere geskeur en gesê: “Waarvoor het ons nog getuies nodig?+ 64  Julle het gehoor hoe hy laster. Wat is julle besluit?”* Hulle almal het geoordeel dat hy die dood verdien.+ 65  En party het op hom begin spoeg,+ en hulle het sy gesig bedek, en hulle het begin om hom met hulle vuiste te slaan en vir hom te sê: “Profeteer!” En die wagte van die hof het hom in die gesig geklap en hom weggeneem.+ 66  En terwyl Petrus onder in die binnehof was, het een van die diensmeisies van die hoëpriester daar aangekom.+ 67  Toe sy Petrus sien, wat besig was om hom warm te maak, het sy reguit na hom gekyk en gesê: “Jy was ook saam met die Nasarener, hierdie Jesus.” 68  Maar hy het dit ontken en gesê: “Ek ken hom nie en ek weet ook nie waarvan jy praat nie,” en hy het buitentoe gegaan na die voorportaal toe. 69  Toe die diensmeisie hom sien, het sy weer vir die mense wat daar staan, begin sê: “Hy is een van hulle.” 70  Hy het dit weer ontken. En ná ’n rukkie het die mense wat daar gestaan het, weer vir Petrus begin sê: “Jy is beslis een van hulle, want jy is ’n Galileër.” 71  Maar hy het begin sweer dat hy die waarheid praat, en hy het gesê: “Ek ken nie hierdie man van wie julle praat nie!” 72  Onmiddellik het ’n haan ’n tweede keer gekraai,+ en Petrus het onthou wat Jesus vir hom gesê het: “Voordat ’n haan twee keer kraai, sal jy drie keer sê dat jy my nie ken nie.”+ En hy het in trane uitgebars.

Voetnote

Of “aan tafel was”.
Of “Hulle het haar uitgetrap”.
Of “psalms”.
Of “My siel”.
’n Hebreeuse of Aramese woord wat “o Vader!” beteken.
Of “gewillig”.
Of “net in sy onderklere”.
Of “Wat dink julle?”