Volgens Matteus 27:1-66

  • Jesus aan Pilatus oorgegee (1, 2)

  • Judas hang homself op (3-10)

  • Jesus voor Pilatus (11-26)

  • In die openbaar bespot (27-31)

  • Aan ’n paal gehang by Golgota (32-44)

  • Jesus se dood (45-56)

  • Jesus word begrawe (57-61)

  • Graf goed bewaak (62-66)

27  Toe dit oggend geword het, het al die hoofpriesters en die ouermanne van die volk bymekaargekom om planne te beraam om Jesus dood te maak.+  Nadat hulle hom geboei het, het hulle hom weggelei en hom aan Pilatus, die goewerneur, oorgelewer.+  Toe Judas, sy verraaier, sien dat Jesus veroordeel is, het hy spyt gevoel en die 30 silwerstukke na die hoofpriesters en ouermanne teruggeneem+  en gesê: “Ek het gesondig toe ek onskuldige bloed verraai het.” Hulle het gesê: “Wat het dit met ons te doen? Dit is jou probleem!”  Toe het hy die silwerstukke in die tempel gegooi en weggegaan. Daarna het hy homself gaan ophang.+  Maar die hoofpriesters het die silwerstukke geneem en gesê: “Dit mag nie in die heilige skatkamer gesit word nie, want dit is bloedgeld.”  Nadat hulle die saak bespreek het, het hulle die pottebakker se stuk grond met die geld gekoop om vreemdelinge daar te begrawe.  Daarom word daardie stuk grond tot vandag toe Bloedgrond+ genoem.  Toe is vervul wat deur middel van die profeet Jeremia gesê is: “En hulle het die 30 silwerstukke geneem, die prys wat vir die man vasgestel is, die een vir wie ’n prys vasgestel is deur party van die Israeliete, 10  en hulle het dit vir die pottebakker se stuk grond gegee, volgens wat Jehovah* my beveel het.”+ 11  Jesus het toe voor die goewerneur gestaan, en die goewerneur het vir hom gevra: “Is jy die Koning van die Jode?” Jesus het geantwoord: “U het dit self gesê.”+ 12  Maar terwyl hy deur die hoofpriesters en ouermanne beskuldig is, het hy niks gesê nie.+ 13  Toe het Pilatus vir hom gevra: “Hoor jy nie al die dinge waarvan hulle jou beskuldig nie?” 14  Maar hy het hom nie geantwoord nie, nee, hy het nie ’n woord gesê nie, en die goewerneur was baie verbaas. 15  By elke fees het die goewerneur gewoonlik vir die skare ’n gevangene van hulle keuse vrygelaat.+ 16  In daardie tyd het hulle ’n berugte misdadiger met die naam Barabʹbas gevange gehou. 17  Pilatus het dus vir die mense wat daar bymekaargekom het, gevra: “Watter een wil julle hê moet ek vir julle vrylaat: Barabʹbas of Jesus die sogenaamde Christus?” 18  Want Pilatus het geweet dat hulle hom uit jaloesie* oorgelewer het. 19  En terwyl hy op die regterstoel gesit het, het sy vrou vir hom die volgende boodskap gestuur: “Jy moet niks met daardie regverdige man te doen hê nie, want ek het vandag in ’n droom baie gely as gevolg van hom.” 20  Maar die hoofpriesters en die ouermanne het die skare oorreed om te vra dat Barabʹbas vrygelaat moet word,+ maar dat Jesus doodgemaak moet word.+ 21  Die goewerneur het vir hulle gevra: “Wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle vrylaat?” Hulle het gesê: “Barabʹbas.” 22  Pilatus het vir hulle gevra: “Wat moet ek dan met Jesus die sogenaamde Christus doen?” Hulle het almal gesê: “Hang hom aan die paal!”+ 23  Toe vra hy: “Hoekom? Wat het hy gedoen wat sleg is?” Maar hulle het al hoe harder uitgeroep: “Hang hom aan die paal!”+ 24  Toe Pilatus sien dat hy niks bereik nie, maar dat ’n oproer besig was om te ontstaan, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê: “Ek is nie verantwoordelik vir hierdie man se bloed nie. Dit is julle saak.” 25  Toe het die hele volk geantwoord: “Ons en ons kinders sal verantwoordelikheid neem vir sy bloed.”+ 26  Hy het Barabʹbas toe vir hulle vrygelaat, maar hy het Jesus met ’n sweep laat slaan+ en hom oorgelewer om aan ’n paal gehang te word.+ 27  Toe het die goewerneur se soldate Jesus in die goewerneur se woning laat ingaan en die hele afdeling rondom hom bymekaar laat kom.+ 28  En hulle het sy klere uitgetrek en ’n helderrooi mantel om hom gehang,+ 29  en hulle het ’n kroon van dorings gevleg en dit op sy kop gesit en ’n riet in sy regterhand gesit. Hulle het voor hom gekniel en hom bespot en gesê: “Goeiedag, Koning van die Jode!” 30  Hulle het op hom gespoeg+ en die riet gevat en hom op sy kop begin slaan. 31  Uiteindelik, nadat hulle hom bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en sy bo-klere vir hom aangetrek en hom weggelei om aan ’n paal gehang te word.+ 32  Terwyl hulle uitgegaan het, het hulle ’n man van Sireʹne met die naam Simon gevind. Hulle het hierdie man gedwing om Jesus se folterpaal* te dra.+ 33  Toe het hulle by ’n plek gekom wat Golʹgota genoem word. Dit beteken “skedelplek”.+ 34  Daar het hulle vir hom wyn gegee wat met gal* gemeng is,+ maar toe hy dit proe, het hy geweier om dit te drink. 35  Nadat hulle hom aan die paal gehang het, het hulle sy bo-klere onder mekaar verdeel deur die lot te werp,+ 36  en hulle het daar gesit en wag gehou. 37  Hulle het ook ’n bord bokant sy kop gesit waarop die aanklag teen hom geskryf is: “Dit is Jesus, die Koning van die Jode.”+ 38  Toe is twee rowers langs hom aan pale gehang, een aan sy regterkant en een aan sy linkerkant.+ 39  Die mense wat daar verbygegaan het, het hom beledig.+ Hulle het hulle koppe geskud+ 40  en gesê: “Jy wat die tempel sou afbreek en dit in drie dae sou opbou,+ red jouself! As jy ’n seun van God is, kom van die folterpaal* af!”+ 41  Die hoofpriesters, die skrifgeleerdes en die ouermanne het hom ook begin bespot en gesê:+ 42  “Hy het ander gered, maar hy kan homself nie red nie! Hy is Koning van Israel.+ Laat hom nou van die folterpaal* afkom en dan sal ons in hom glo. 43  Hy het op God vertrou. Laat Hy hom nou red as Hy hom wil hê,+ want hy het gesê: ‘Ek is God se Seun.’”+ 44  Selfs die rowers wat langs hom aan pale gehang is, het hom beledig.+ 45  Van die sesde uur* af het die hele land donker geword, tot die negende uur* toe.+ 46  Ongeveer die negende uur het Jesus met ’n harde stem uitgeroep en gesê: “Eli, Eli, lama sabagtaʹni?” Dit beteken: “My God, my God, waarom het u my verlaat?”+ 47  Toe hulle dit hoor, het party van dié wat daar gestaan het, begin sê: “Hierdie man roep Eliʹa.”+ 48  En onmiddellik het een van hulle gehardloop en ’n spons vol suur wyn gemaak. Hy het dit op ’n riet gesit en dit vir hom gegee om te drink.+ 49  Maar die res van hulle het gesê: “Wag! Kom ons kyk of Eliʹa hom kom red.” 50  Jesus het weer met ’n harde stem uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas.*+ 51  Toe het die gordyn* van die heiligdom+ van bo tot onder in twee geskeur,+ en die aarde het geskud, en die rotse het geskeur. 52  En die grafte* is geopen en baie liggame van die heiliges wat gesterf het, het uitgekom,* 53  en baie mense kon hulle sien. (Nadat Jesus opgewek is, het mense wat van die grafte af gekom het, in die heilige stad ingegaan.) 54  Maar toe die militêre offisier en die wagte wat Jesus bewaak het, die aardbewing sien, sowel as die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê: “Hy was beslis God se Seun.”+ 55  En daar was baie vrouens wat alles van ’n afstand af dopgehou het. Hulle het saam met Jesus gegaan toe hy Galileʹa verlaat het om hom te bedien.+ 56  Onder hulle was Maria Magdaleʹna en Maria, wat die ma van Jakobus en Joses was, asook die ma van die seuns van Sebedeʹus.+ 57  Toe dit laatmiddag was, het ’n ryk man gekom wat van Arimateʹa was. Sy naam was Josef, en hy het ook ’n dissipel van Jesus geword.+ 58  Hierdie man het na Pilatus toe gegaan en vir Jesus se liggaam gevra,+ en Pilatus het beveel dat dit vir hom gegee moet word.+ 59  Josef het die liggaam geneem, dit in skoon, fyn linne toegedraai+ 60  en dit in sy nuwe graf* neergelê,+ wat hy in die rots uitgekap het. Hy het ’n groot klip voor die ingang van die graf* gerol en toe weggegaan. 61  Maar Maria Magdaleʹna en die ander Maria het daar gebly en voor die graf gesit.+ 62  Die volgende dag, wat ná die Voorbereidingsdag+ was, het die hoofpriesters en die Fariseërs voor Pilatus bymekaargekom 63  en gesê: “Meneer, ons onthou wat daardie bedrieër gesê het toe hy nog gelewe het: ‘Ná drie dae sal ek opgewek word.’+ 64  Beveel dan dat die graf tot die derde dag toe bewaak moet word, sodat sy dissipels nie dalk kom en hom steel+ en vir die volk sê: ‘Hy is uit die dood opgewek!’ nie. Anders sal hierdie laaste bedrog erger wees as die eerste.” 65  Pilatus het vir hulle gesê: “Julle kan ’n wag kry. Pas dit so goed op as wat julle kan.” 66  Toe het hulle gegaan en die graf met ’n klip verseël en ’n wag daar geplaas.

Voetnote

Of “afguns”.
’n Bitter vloeistof.
D.w.s. omtrent 12:00.
D.w.s. omtrent 15:00.
Of “die gees gegee; gesterf”.
Of “voorhangsel”.
Of “gedenkgrafte”.
Lett. “is opgerig”.
Of “gedenkgraf”.
Of “gedenkgraf”.