Volgens Matteus 21:1-46

  • Jesus kom Jerusalem triomfantlik binne (1-11)

  • Jesus reinig die tempel (12-17)

  • Vyeboom word vervloek (18-22)

  • Jesus se gesag bevraagteken (23-27)

  • Illustrasie van twee seuns (28-32)

  • Illustrasie van wrede landbouers (33-46)

    • Belangrikste hoeksteen verwerp (42)

21  Toe hulle naby Jerusalem kom en by Betfaʹge op die Olyfberg aankom, het Jesus twee dissipels gestuur+  en vir hulle gesê: “Gaan in die dorpie in wat julle voor julle sien, en julle sal dadelik ’n donkie vind wat vasgemaak is, en ’n jong donkie by haar. Maak hulle los en bring hulle na my toe.  As iemand vir julle iets vra, moet julle sê: ‘Die Here het hulle nodig.’ Dan sal hy hulle onmiddellik stuur.”  Dit het in werklikheid plaasgevind sodat vervul sou word wat deur middel van die profeet gesê is:  “Sê vir die dogter van Sion: ‘Jou koning kom na jou toe.+ Hy is saggeaard+ en hy sit op ’n donkie, ja, op ’n jong donkie, die vul van ’n pakdier.’”+  Toe het die dissipels gegaan en gedoen net soos Jesus vir hulle gesê het.+  Hulle het die donkie asook die jong donkie gebring, en hulle het hulle bo-klere op hulle gesit. Toe het Jesus op die jong donkie gaan sit.+  Die meeste mense het hulle bo-klere op die pad uitgesprei,+ terwyl ander takke van bome afgekap het en dit op die pad uitgesprei het.  En die skare wat voor hom uit gegaan het en die mense wat hom gevolg het, het bly uitroep: “Red asseblief die Seun van Dawid!+ Geseënd is die een wat in Jehovah* se naam kom!+ Red hom asseblief in die hoogtes daar bo!”+ 10  En toe hy in Jerusalem aankom, was die hele stad in rep en roer, en die mense het gevra: “Wie is dit?” 11  Die skare het bly sê: “Dit is die profeet Jesus,+ van Naʹsaret in Galileʹa!” 12  Jesus het in die tempel ingegaan en almal uitgejaag wat in die tempel koop en verkoop. Hy het ook die tafels van die geldwisselaars* en die stoele van die duiweverkopers omgegooi.+ 13  En hy het vir hulle gesê: “Daar staan geskryf: ‘My huis sal ’n huis van gebed genoem word’,+ maar julle maak dit ’n skuilplek vir rowers.”+ 14  Daar was ook blinde mense en kreupel mense wat in die tempel na hom toe gekom het, en hy het hulle genees. 15  Toe die hoofpriesters en die skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien wat hy doen, sowel as die seuns wat in die tempel uitroep: “Red asseblief die Seun van Dawid!”+ het hulle kwaad geword.+ 16  Hulle het vir hom gevra: “Hoor jy wat hulle sê?” Jesus het vir hulle gesê: “Ja. Het julle nooit gelees nie: ‘U laat u loof deur die mond van kinders en kleuters’?”+ 17  En hy het hulle agtergelaat en uit die stad uitgegaan na Betaʹnië en daar oornag.+ 18  Vroeg die oggend, op pad terug na die stad, het hy honger geword.+ 19  Hy het ’n vyeboom langs die pad gesien en soontoe gegaan, maar hy het net blare daaraan gevind.+ Hy het vir die boom gesê: “Mag jy nooit weer vrugte dra nie.”+ En die vyeboom het dadelik uitgedroog. 20  Toe die dissipels dit sien, was hulle verbaas en het hulle gevra: “Hoe is dit moontlik dat die vyeboom dadelik uitgedroog het?”+ 21  Jesus het vir hulle gesê: “Ek verseker julle: As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie net doen wat ek aan die vyeboom gedoen het nie, maar selfs as julle vir hierdie berg sê: ‘Lig jouself op en gooi jouself in die see,’ sal dit gebeur.+ 22  En alles wat julle in gebed met geloof vra, sal julle ontvang.”+ 23  Nadat hy in die tempel ingegaan het, het die hoofpriesters en die ouermanne van die volk na hom toe gekom terwyl hy die mense geleer het. Hulle het gevra: “Met watter gesag doen jy hierdie dinge? En wie het jou hierdie gesag gegee?”+ 24  Jesus het geantwoord en vir hulle gesê: “Ek sal julle ook een ding vra. As julle vir my sê wat die antwoord is, sal ek ook vir julle sê met watter gesag ek hierdie dinge doen: 25  Het Johannes se gesag om te doop uit die hemel of van mense gekom?” Maar hulle het onder mekaar begin redeneer en gesê: “As ons sê: ‘Uit die hemel,’ sal hy vir ons vra: ‘Hoekom het julle hom dan nie geglo nie?’+ 26  Maar ons is bang vir wat die skare gaan doen as ons sê: ‘Van mense,’ want hulle almal beskou Johannes as ’n profeet.” 27  Hulle het dus vir Jesus gesê: “Ons weet nie.” Toe het hy vir hulle gesê: “Dan sê ek ook nie vir julle met watter gesag ek hierdie dinge doen nie. 28  “Wat dink julle? ’n Man het twee kinders gehad. Hy het na die eerste kind toe gegaan en gesê: ‘Kind, gaan werk vandag in die wingerd.’ 29  Die kind het geantwoord: ‘Ek sal nie,’ maar agterna het hy spyt gevoel en gegaan. 30  Hy het na die tweede kind toe gegaan en dieselfde gesê. Die kind het geantwoord: ‘Ek sal, Pa,’ maar hy het nie gegaan nie. 31  Wie van die twee het die wil van sy pa gedoen?” Hulle het gesê: “Die eerste kind.” Jesus het vir hulle gesê: “Ek verseker julle: Die belastinggaarders* en die prostitute sal voor julle in die Koninkryk van God ingaan. 32  Want Johannes het gekom en vir julle die weg van regverdigheid geleer, maar julle het hom nie geglo nie. Die belastinggaarders en die prostitute het hom egter geglo,+ en selfs toe julle dit gesien het, het julle nie agterna spyt gevoel en hom geglo nie. 33  “Luister na nog ’n illustrasie: Daar was ’n man, ’n landeienaar, wat ’n wingerd+ geplant het en ’n heining daarom gesit het en ’n wynpers daarin uitgekap het en ’n toring+ opgerig het. Toe het hy dit aan landbouers verhuur en na die buiteland gereis.+ 34  Toe die druiweseisoen kom, het hy sy slawe na die landbouers toe gestuur om sy druiwe te gaan haal. 35  Maar die landbouers het sy slawe gevat, en hulle het die een geslaan, ’n ander doodgemaak en nog ’n ander met klippe doodgegooi.+ 36  Hy het ander slawe gestuur, meer as die eerste groep, maar hulle het dieselfde met hierdie slawe gedoen.+ 37  Laastens het hy sy seun na hulle toe gestuur en gesê: ‘Hulle sal my seun respekteer.’ 38  Toe die landbouers die seun sien, het hulle vir mekaar gesê: ‘Dit is die erfgenaam.+ Kom ons maak hom dood sodat ons sy erfenis kan kry!’ 39  Toe het hulle hom gevat en hom uit die wingerd uitgegooi en hom doodgemaak.+ 40  Wat sal die eienaar van die wingerd aan daardie landbouers doen wanneer hy kom?” 41  Hulle het vir hom gesê: “Omdat hulle sleg is, sal hy ’n verskriklike vernietiging oor hulle bring en die wingerd aan ander landbouers verhuur, wat hom in die oestyd sy deel sal gee.” 42  Jesus het vir hulle gesê: “Die Skrif sê: ‘Die steen wat die bouers verwerp het, het die belangrikste hoeksteen* geword.+ Dit het van Jehovah* af gekom, en dit is wonderlik in ons oë.’+ Het julle dit nog nooit gelees nie? 43  Daarom sê ek vir julle: Die Koninkryk van God sal van julle weggeneem word en aan ’n nasie gegee word wat die regte vrugte voortbring. 44  Die persoon wat op hierdie steen val, sal vernietig word.+ En elkeen op wie hierdie steen val, sal vergruis word.”+ 45  Toe die hoofpriesters en die Fariseërs sy illustrasies hoor, het hulle geweet dat hy van hulle praat.+ 46  Al wou hulle hom gevange neem, was hulle bang vir die skare omdat die mense hom as ’n profeet beskou het.+

Voetnote

D.w.s. mense wat wins gemaak het deur een geldsoort vir ’n ander te ruil.
Persone wat belasting vir die regering invorder.
Lett. “die hoof van die hoek”.