Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Biblu’n nun ndɛ mma wie mun

A

AAMAGEDƆN

, Ngl 16:16 Ebre nun’n be flɛ i A.

AATA

, Zak 4:13 É dí a. lɔ, yɛ é ɲán sika

AATA DIFUƐ

, Mat 13:45 a. m’ɔ kunndɛ nɛnnglɛnman

AATA DIFUƐ MUN

, Ngl 18:3 a. be ɲannin be wun kpa

AATA DILƐ

, Mat 22:5 wie’m be ɔli be a.

AAWLƐ FLƐNNƐN

, Eza 35:1 A.’n nin asiɛ kee’n

Eza 35:6 nzue wá ɲrɛ́n a.’n nun lɔ

Eza 41:18 a.’n káci nzue lika

ABA

, Rɔm 8:15 e kpan se kɛ: A., Siɛ!

ABƐLI

, Bob 4:8 Kaɛn tɔli A. su

Mat 23:35 A. m’ɔ ti sran kpa’n

ABIGAILI

, 1Sa 25:3 A. ti ngwlɛlɛfuɛ, ɔ ti klanman

ABONUAN SA MUN

, 2Te 2:9 ɔ yo a. gblɛ nun

ABRAAMUN

, Bob 21:12 Ɲanmiɛn seli A. kɛ ɔ fa Sara i ndɛ’n su

2Ɲo 20:7 ɔ janvuɛ A.

Mat 22:32 A. i Ɲanmiɛn

Rɔm 4:3 A. lafili Zoova su, yɛ ɔ buli i sran kpa

ACƆLIƐ

, 1Ko 9:26 n toman min a. ngbɛn

ADAN

, Bob 5:5 A. dili afuɛ 930, yɛ ɔ wuli-ɔ

1Ko 15:22 A. ti’n, sran’m be kwlaa be wu

1Ko 15:45 A. kasiɛn’n kacili aolia nun sran

1Ti 2:14 b’a lakaman A., sanngɛ bla’n liɛ’n

ADƐS

, I. Nian NDIA.

ADI LIKE

, Aku 7:7 a.’n ɔ saci be awlɛn

AENGUƐ

, Zer 31:31 é trá a. uflɛ kun

Lik 22:20 a. uflɛ’n i nzɔliɛ. Min mmoja’n

Lik 22:29 min nin amun é trá a. kɛ min si

AƐCƐ MUN

, Eza 40:22 asiɛ’n sufuɛ’m be ti kɛ a. sa

AFƐ NGBƐN

, Aku 1:2 I kwlaa ti a.

Mal 1:13 I kwlaa nga ti a.

AFIƐN CILƐ KPLO

, Eza 11:5 Sa kpa yolɛ’n ɔ́ yó i a.

AFIƐN SACILƐ

, Mat 10:35 n bali sran’m be a.

AFIƐN SƐ

, Fip 2:2 maan amun a. kpa

Kol 3:14 sran’m be a. kpa

AFIƐN SIESIEFUƐ

, Mat 5:9 sran a.’m be liɛ su ti ye

AFIƐN W’A SƐ

, Rɔm 5:10 e nin Ɲanmiɛn e a.

AFLUNMUN

, Kal 22:28 Zoova maan a.’n ijɔli

Zkr 9:9 Ɔ famiɛn’n ti a. kun su

AFƆTUƐ MANFUƐ

, Ɲan 15:22a. mun be sɔn’n, ɔ yo ye

Eza 9:6 bé flɛ́ i kɛ A. Kpa

AFUƐ

, Kal 14:34 Cɛn ba 40. Cɛn ba kun ti a. kun

AGUALIƐ

, Ɲan 24:20 a.’n su guaman sa tɛ yofuɛ

AIKA BA

, Zak 1:27 a. nin angbeti bla be lika nianlɛ

AINMAN

, Ɲan 27:1 Nán fa like nga á yó i a.’n di ɔ nuan

1Ko 15:32 e di like, e nɔn nzan, afin a. é wú

AJA

, Mat 22:2 Famiɛn dili i wa’n i a. i ti cɛn

Mat 25:34 be wa di Ɲanmiɛn Sielɛ’n i a.

Zan 2:1 be dili a. kun i ti cɛn Kana

Rɔm 8:17 e ti a. difuɛ. É dí Ɲanmiɛn i a.

Ebr 13:4 sran kwlaa bu a. i like dan

Ngl 19:7 Bua Ba’n i a. cɛn’n w’a ju

AJALƐ

, 1Ti 4:12 kle be a. kpa

1Pi 2:21 kleli amun a. naan an nian su

AJA LIKE

, Kal 18:20 A. nga a ko ɲɛn i’n yɛle min

Ju 127:3 Ba’m be ti a. m’ɔ fin Zoova

Kol 3:24 a. nga amún ɲɛ́n i’n fin Zoova

AKAN

, Zoz 7:1 A. fali ninnge wie mun

AKATUA

, Bob 31:7 Ɔ kacili min a.’n kpɛ blu

Aku 5:10 ng’ɔ klo aɲanbeun’n i ɲin yimɛn i a.

Rɔm 6:23 Afin sa tɛ’n i a.’n yɛle wie’n

1Ko 9:24 sran kunngba yɛ ɔ ɲan a.’n niɔn

AKILA

, Yol 18:2 Zifu bian kun, be flɛ i A.

AKLUNJƆƐ

, 1Ɲo 29:9 Sran’m be mannin like a. su

Nee 8:10 a. ng’ɔ fin Zoova’n wla amun fanngan

Ju 27:4 ń níɛn i sua’n a. su

Ju 37:4 a.’n i dan kpafuɛ nga á dí’n

Ju 100:2 amun su Zoova a. su

Ju 137:6 ninnge cinnjin nga be man min a.

Ɲan 8:30 N di a. i ɲrun lɛ blɛ kwlaa nun

Aku 2:24 Kɛ sran kun di i junman’n su a.

Aku 8:15 i kpa tra aliɛ dilɛ’n, nin a. dilɛ’n

Eza 65:14 Min sufuɛ’m bé wá kpán a. kpanlɛ

Lik 8:13 be ti Ɲanmiɛn i ndɛ’n, be sɔ nun a. su

Lik 15:7 sa tɛ yofuɛ kaci’n, be di a. ɲanmiɛn su

Zan 16:22 Sran fi su kpɛman amun a. sɔ’n i sin

Rɔm 12:15 be su di a.’n, maan amun nin be di a.

Fip 3:1 e Min’n ti’n, amun di a. titi

Fip 4:4 E Min’n ti’n, an di a. An di a.!

1Te 1:6 Ɲanmiɛn wawɛ’n maan amun dili a.

1Ti 1:11 Ɲanmiɛn m’ɔ di a. i jasin fɛ

Ebr 12:2 a. mɔ be fa sieli i ɲrun’n ti’n

AKLUNJƆƐ KPANLƐ

, Eza 35:6 bobofuɛ’n kpán a.

AKLUNJƆƐ SU

, 2Ko 9:7 Ɲanmiɛn klo sran ng’ɔ man like a.

AKLUNYE

, Zan 1:17 Zezi kleli e like nga be flɛ i a.

Rɔm 12:6 mannin e ninnge i a. dan’n ti

AKOTO

, Mat 10:2 A. 12 be dunman mun yɛ

Yol 15:6 a. nin kpɛnngbɛn’m be yiali

1Ko 15:9 n ti a. be nun kaanfuɛ’n

2Ko 11:5 amun a. ngblingbli’m

AKƆƝINMAN

, Mat 26:34 ka naan a. w’a bo’n, á sé kɛ

AKƆTA

, Mat 23:37 yíayía amun kɛ a. yiɛyiɛ i mma

AKPASUA

, Bob 49:28 Izraɛli a. 12 mun yɛ be o lɛ

AKPI

, Ju 91:7 Sran a. bé tɔ́ ɔ wun lɛ

Eza 60:22 mɔ b’a sɔnman’n bé wá trɛ́ bé jú a.

2Pi 3:8 afuɛ a. ti cɛn ba kun

AKPLOWA

, Yol 15:39 a. dan kpa tɔli be afiɛn

1Ti 6:4 A. silɛ’n yɛ ɔ lo i-ɔ

AKPƆ

, Mat 7:14 a. nga i agualiɛ’n yɛle nguan’n

Mat 13:4 wie’m be tɔli a.’n i nuan

AKUNNDAN

, 1Fa 3:11 a srɛli a. naan w’a kwla di jɔlɛ

1Fa 8:47 sɛ be kaci be a., sɛ be sa be sin

1Fa 18:21 yaci a. nɲɔnnɲɔn’n

1Ɲo 28:9 Ɔ wun a. kwlaa nga be bu’n i wlɛ

Ju 26:2 min klun lɔ a.’n

Ju 51:10 fa a. uflɛ wla min nun

Ju 77:12 bú like nga a yo’n i su a.

Ju 139:17 ɔ a.’m be ti cinnjin kpa!

Ju 146:4 ɔ kwlá buman a. kun

Ɲan 3:5 nán lafi ɔ bɔbɔ ɔ a. liɛ’n su

Ɲan 20:5 A. nga be o sran kun klun’n

Eza 28:16 Sran ng’ɔ lafi su’n i a. su sannganman

Eza 55:8 a. nga n bu’n nin amun liɛ’n timan kun

Mat 22:37 Fa ɔ a. kwlaa fa klo Zoova

Rɔm 7:25 Min a. nun’n, n ti mmla’n i kanga

Rɔm 8:6 be a. bulɛ’n, i agualiɛ’n yɛle wie’n

1Ko 8:12 amun sanngan be a.

Efɛ 4:23 maan amun a. yo uflɛ titi

Fip 2:5 a. kunngba nga Klisi buli’n

1Ti 4:2 be a. w’a tri

1Pi 3:16 naan amun a. w’a buman amun fɔ

1Pi 3:21 i srɛlɛ naan e a. w’a buman e fɔ

Ngl 17:17 Ɲanmiɛn fali a. kun wlali be ti nun

AKUNNDANFUƐ

, Ɲan 19:11 a. faman ya ndɛndɛ

Mat 11:25 a fa ninnge nga mun fiali a. be wun

AKUNNDAN NƝƆNNƝƆN

, 1Fa 18:21 ?Cɛn onin naan amun a yaci a.’n?

ALAJE

, 1Fa 4:25 Izraɛlifuɛ’m be dili a.

Eza 57:21 Klunwifuɛ’m be liɛ’n, be diman a.

Zan 14:27 A. nga e nin amun e su di i yɛ’n

2Ko 3:17 lika nga Zoova i wawɛ’n wo lɛ’n, a. o lɛ

ALAKA

, Tul 25:10 fa akasia waka yo a. kun

2Sa 6:6 Uza toli i sa’n naan w’a tra A.

1Ɲo 15:2 sran fi leman atin suaman A.

ALELUY

A. Nian MANMAN YA.

ALƐ

, 2Ɲo 20:17 Nán amun yɛ amún kún a.’n niɔn

Ju 46:9 Ɔ yo maan a. kunlɛ’n

Eza 2:4 e su suanman a. kunlɛ kun

Oze 2:18 tokofi’n nin a.’n bé tú mɛn’n nun

1Ti 6:12 Kun a. kpafuɛ’n

Ngl 12:7 a. tɔli ɲanmiɛn su lɔ: Misɛli

Ngl 16:14 be kun a. Ɲanmiɛn i cɛn dan’n nun

ALƐ KUNFUƐ

, Ngl 19:14 ɲanmiɛn su lɔ a. be su i su

ALƐ KUNLƐ

, 1Ko 14:8 tanndan be wun naan b’a ɔ a.

ALƐ KUNLƐ NINNGE

, Eza 54:17 A. kwlaa nga be yi i kɛ

ALƐ NINNGE

, 2Ko 10:4 e a.’m be finman mɛn nga

Efɛ 6:13 wla Ɲanmiɛn i a.’m be kwlaa

ALƐ NINNGE MUN

, Efɛ 6:11 An wla i a.’m be kwlaa

ALFA

, Ngl 1:8 A. nin Omega

ALIƐ

, Ju 145:15 a man be a. blɛ ng’ɔ ti i su’n

Eza 55:2 amun to like m’ɔ timan a.’n

Mat 6:11 Man e a. ng’ɔ ju e andɛ’n

Mat 24:45 ɔ man be a. blɛ ng’ɔ nin i fata’n nun

Zan 4:34 Min a.’n yɛle sran ng’ɔ sunmannin min’n

Zan 6:27 Nán amun di junman a. m’ɔ saci’n ti

1Ko 8:13a. ti’n min niaan’n i ja ko kpla’n

Ebr 5:14 a.’n ti be nga b’a tin’n be liɛ

ALIƐ DILƐ DAN

, Lik 21:34 Nán amun fa a.’n cici amun ti

ALIƐ KPAKPA

, Dan 1:5 be man be a. ng’ɔ di’n

ALUA

, Ɲan 26:17a. kun i sukpɔ’n

Aku 9:4 a. ng’ɔ o nguan nun’n ɔ flunman

2Pi 2:22 A.’n w’a sɛ i sin

AMANNIƐN SU

, Ɲan 25:15 ndɛ nga be kɛn i a., ɔ bubu owie

1Pi 3:15 amun yiyi nun kle i a.

AMUIN

, Ju 115:4 be a. mun’n, sika nin sika ɔkwlɛ

1Zn 5:21 an nian amun wun su a. be lika

AMUIN SƆFUƐ MUN

, 1Ko 6:9 a. be diman Ɲanmiɛn Sielɛ’n i aja

AMUIN SƆLƐ

, 1Ko 10:14 amun kpalo a.

ANANIASI

, Yol 5:1 A., ɔ nin i yi Safira

ANGBETI BLA

, Ju 146:9 Ɔ suan a.’n be bo

Mar 12:43 nga a. yalɛfuɛ’n mannin’n, ɔ tra be kwlaa

Lik 18:3 a. ko wun bian sɔ’n i wun tikatika

Zak 1:27 aika ba nin a. be lika nianlɛ

ANGLO

, Lik 21:25 bé wún ninnge mun wia’n nin a. be su

ANGLO BA’N

, Zoɛ 2:31 a. káci mmoja

ANIƐN

, Bob 11:7 maan e ko sanngan be a.’n nun

Sof 3:9 bé kán a. kun m’ɔ ti sanwun’n

Zkr 8:23 sran blu mɔ be kan a. wafawafa kwlaa’n

Yol 2:4 be kannin a. wafawafa

Ngl 7:9 be kan a. wafawafa kwlaa

ANIN

, Lik 2:​36, 37 Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ A. le afuɛ 84

ANNVƆ

, Mat 9:36 sran kpanngban’m be yoli i a.

Mat 20:34 yoli Zezi i a. naan w’a kan be ɲinma mun

ANƆ YIFUƐ

, 1Ko 4:9 y’a yo kɛ a. sa mɛn’n nun

ANUAN

, Mat 7:13 Amun sin a. fii’n nun

Zan 20:19 A.’m be nun ti towa, Zezi bali

Ngl 3:20 N jin a.’n i sin n su bobo

ANUAN FII’N

, Mat 7:13 Amun sin a. nun

ANUANSƐ

, Rɔm 12:18 amun nin sran kwlaa be di a.

ANUNMAN

, Mat 6:26 Amun nian a.’m be kpa

ANUNMAN ƝIN

, Eza 40:31a. sa’n, bé tú kɔ́ nglo

ANUNMAN TRAFUƐ

, Ju 91:3 dé wɔ a.’n i aya’n nun

ANZI

, 2Fa 19:35 a. kunnin sran 185.000

Ju 34:7 Zoova i a.’n sasa be

Dan 3:28 ɔ sunmɛnnin i a.’n naan ɔ de i sufuɛ mun

Oze 12:4 Zakɔbu nin a. be tuli ngondin

Mat 22:30 bé yó kɛ a. mɔ be o ɲanmiɛn su’n sa

Yol 5:19 a.’n tikeli bisua’n i anuan

Yol 12:11 ɔ sunmɛnnin i a.’n naan ɔ de min

1Ko 6:3 ?Amun siman kɛ é dí a.’m be jɔlɛ?

Zid 6 A. nga b’a kaman be osu’n nun’n

ANZI’M BE SU KPƐN

, 1Te 4:16 ɔ́ kpán kekle kpa kɛ a. sa

Zid 9 akplowa tɔli Misɛli m’ɔ ti a.

ANZI MUN

, Bob 28:12 a. be fu su kɔ nglo

Zɔb 4:18 i a. bɔbɔ’n, ɔ wun fɔ be wun

Mat 13:41 ɔ́ wá súnmɛn i a., bé ísa

Mat 24:31 a. bé yíayía be

1Ko 4:9 y’a yo kɛ anɔ yifuɛ sa, a. be nian e

Ebr 13:2 be sɔli a. be nun b’a siman nun

1Pi 1:12 A. be kunndɛ kɛ bé sí nun

AƝANBEUN

, Ju 62:10 Sɛ amun a. ninnge’m be sɔn’n

Ɲan 11:4 sran’n i a.’n su yomɛn i wun sa ye

Ɲan 11:28 ng’ɔ fɛ i wla guɛ i a.’n su’n, ɔ́ tɔ́

Ɲan 18:11 I akunndan’n nun’n, i a.’n ti kɛ

Mat 6:24 Ɲanmiɛn kanga naan a yo A. i kanga

Mat 13:22 nin a. ninnge mɔ be laka sran’n

Lik 16:9 fa mɛn tɛ nga nun a. tra janvuɛ

AƝANBEUNFUƐ

, Ɲan 30:8 Nán n di yalɛ annzɛ n yo a.

Zer 9:23 nán a.’n fɛ i aɲanbeun’n di i nuan

2Ko 6:10 sanngɛ e yo maan be kaci a.

1Ti 6:17 nga be ti a.’n nán be tu be wun

Ngl 3:17 A se kɛ: N ti a.

AƝANBEUN LIKE KPA

, Mat 13:44 a. kun m’ɔ ti fiawa fie kun nun

AƝANBEUN NINNGE KPANNGBAN

, Lik 12:15 kannzɛ sran kun le a.’n

AƝIA

, San 23:4 a. mɔ be ti be liɛ ngunmin’n

AƝINBLƆƐ’N

, Ɲan 14:30 a. ti kɛ tukpacɛ sa

AƝINKPLI

, Lik 12:15 amun nian amun wun a.’n i lika

Kol 3:5 a. nin amuin sɔlɛ’n ti kun

AƝINKPLIFUƐ

, 1Ko 5:11 ng’ɔ ti a.’n nán amun nin i san nun

AƝINSIFUƐ

, San 19:14 nán fa like wie sie i a. wie bo

Eza 35:5 a.’m be ɲinma’m bé tíke

Mat 15:14 be bɔbɔ be ti a.

AƝINYIƐ

, 1Sa 15:22 A.’n flunman tra tɛ yilɛ’n

Rɔm 5:19 sran kunngba i a.’n ti

Ebr 5:8 afɛ ti’n, ɔ suannin a.’n

AƝINYIƐFUƐ

, 1Fa 3:9 maan ɔ sufuɛ’n yo a.

Rɔm 6:17 amun a kaci a.

Fip 2:8 a. lele ɔ fa wuli

2Te 3:6 nán mantan aniaan kwlaa ng’ɔ timan a.’n

1Pi 3:2 amun nzuɛn’n ti kpa naan amun ti a.

AƝRUNƝAN

, Zan 12:43 Be klo a. ng’ɔ fin klɔ sran

Rɔm 3:23 Ɲanmiɛn i a.’n to fuannin be

Rɔm 8:18 ɔ juman a. m’ɔ́ fíte nglo’n nun

AOFUƐ

, Tul 22:21 Ɔ fataman kɛ a yo a.’m be tɛtɛ

Kal 9:14 mmla kunngba’n yɛ a.’m be di su-ɔ

Mml 10:19 amun klo a. nga be tran amun afiɛn’n

Zan 10:5 be siman a.’m be nɛn’n

AOLIA NUN

, 1Ɲo 28:12 Ɲanmiɛn fa kleli i a.

AOLIA NUN SRAN

, Zan 4:24 Ɲanmiɛn ti a.

1Ko 15:44 kɛ bé cɛ́n i’n, ɔ ti a.

2Ko 3:17 Zoova ti a.

Efɛ 6:12 e nin a. tɛtɛ mun yɛ e kun-ɔn

1Pi 3:18 be cɛnnin i, ɔ yoli a.

AOSIN

, Eza 60:2 A.’n káta asiɛ’n su

Sof 1:15 cɛn sɔ’n nun’n, a. dé lika’n

Mat 4:16 Be nga be tran a.’n nun’n

Zan 3:19 be yacili i lɛ be kloli a.’n

Efɛ 4:18 Be o a. nun

1Pi 2:9 ɔ fali amun a.’n nun bali

AƆWI

, Ɲan 26:19 A. yɛ n su di-ɔ

AƆWI TƐ

, Efɛ 5:4 nán an ijɔ finfin, nán an di a.

APOLƆSU

, Yol 18:24 A. si ijɔ kpa

ARARATI

, Bob 8:4 mmeli’n jrannin A. su

AREOPAZI

, Yol 17:22 Pɔlu jrannin A. i afiɛn

ASIƐ

, Bob 1:28 amun sɔn kpa, amun yi a.’n

Tul 9:29 a.’n ti Zoova liɛ

Zɔb 38:4 ?Kɛ ń yí a.’n, nn a o nin?

Ju 37:11 a.’n yó wun ase kanfuɛ’m be liɛ

Ju 37:29 a.’n yó sran kpa’m be liɛ

Ju 104:5 Ɔ wlali a.’n i bo ase kekle kpa

Ju 115:16 ɔ fali a.’n mannin klɔ sran mun

Ɲan 2:21 sran ndɛnmanfuɛ’m bé trán a.’n su

Eza 45:18 ɔ yili a.’n, ɔ yili i kɛ be tran su

Mat 5:5 a.’n wá yó be liɛ

Mat 13:23 tɔli a. kpa’n su

ASIKALIE

, Bob 28:12 ɔ́ nían-ɔn, a. kun yɛ

ASƆMƆLI

, 1Sa 17:36 I a.-o, ursu-o, n kunnin be

Ju 91:13 Á nánti a. gbanflɛn’n su

Eza 11:7 A.’n ɔ́ dí ijre kɛ nannin tola sa

Dan 6:27 ɔ deli Daniɛli a.’m be sa nun

1Pi 5:8a. m’ɔ wlanwlan sin m’ɔ kpan’n sa

Ngl 5:5 Zida akpasua’n nun a.’n

ASƆNUN

, Mat 16:18 yɔbuɛ nga su’n ń kplán min a.

Yol 20:28 nian Ɲanmiɛn i a.’n i lika kpa

ASƆNUNFUƐ’M BE UKAFUƐ

, 1Ti 3:8 Maan a. be yo sran kpa

ASƆNUN KPƐNNGBƐN

, Tit 1:5 sie a. klɔ’m be su

ATABO

, Aku 12:13 Ndɛ kwlaa nga n kannin’n i a.

ATEMISI

, Yol 19:34 Be seli kɛ: A. ti dan!

ATIN

, Ɲan 4:18 Sran kpa’m be a.’n ti kɛ lika m’ɔ kpaja sa

Ɲan 16:25 A. wie o lɛ’n, sran bu i kɛ ɔ ti kpa

Eza 30:21 A.’n yɛ ɔ o yɛ. Amun fa su

Eze 21:27 saan sran ng’ɔ le a. fa’n w’a ba

Zoɛ 2:7 nga fɛ i ɲrun a. liɛ’n kɔ trelele

Zan 14:6 n ti a.’n nin nanwlɛ’n nin nguan’n

Yol 9:2 be ng’ɔ to be mɔ be fa A.’n su’n,

1Ko 6:12 N le a. n yo like kwlaa

Gal 6:10 blɛ mɔ e te le i wun a.

Ebr 13:​7, 17 be nga be kle amun a.

ATIN KLEFUƐ

, Mat 23:10 amun A.’n ti kunngba cɛ

ATO

, Mat 26:59 be kunndɛli Zezi i wun a. ndɛ kun

2Te 2:11 be fa a. ndɛ’n su

Tit 1:2 Ɲanmiɛn m’ɔ kwlá buaman a.’n seli kɛ

ATO BUAFUƐ

, Zan 8:44 Ɔ ti a., ɔ ti a.’m be si

ATO BUALƐ

, Efɛ 4:25 yaci a.’n, di nanwlɛ

ATƆNVLƐ

, Ngl 21:9 n fa a.’n m’ɔ ti Bua Ba’n i yi’n

ATRƐ

, Mml 18:10 Nán amun yi a.

Yol 19:19 a. yifuɛ’m be fali be fluwa mun

AUBLE

, Mat 3:16 Ɲanmiɛn i wawɛ’n jra kɛ a. sa

AUBLE MUN

, Mat 10:16 amun yo kɛ a. sa

AUNJƆƐ

, Fip 4:7 a. sɔ’n sran fi kwlá simɛn i bo

AUNMUAN

, Aku 11:4 Sran ng’ɔ fɛ i ɲin sie i a.’n su’n

Oze 8:7 a. yɛ bé wá tí-ɔ

Mat 7:25 a.’n kusu tuli dan kpa

Efɛ 2:2 a.’n m’ɔ sie sran mun’n i min’n

Efɛ 4:14 e su yoman kɛ mmeli mɔ a.’n

Ngl 7:1 B’a tra asiɛ’n su a. nnan’m be nun

AUNNVƆƐ

, Tul 34:6 Zoova yaci sa cɛ, ɔ si a.

Mml 4:31 Zoova amun Ɲanmiɛn’n si a.

1Ɲo 21:13 i a. silɛ’n leman wunsu

Nee 9:19 a. silɛ dan’n ti’n, w’a yiman be ase

Ɲan 28:13 sran ng’ɔ kan’n, bé sí i a.

Eza 26:10 Kannzɛ be si klunwifuɛ’n i a.

Eza 55:7 sɛ i sin Zoova wun, ɔ́ sí i a.

Mat 5:7 Be nga be si a.’n be liɛ su ti ye

Mat 9:13 N kunndɛ kɛ be si a., nán tɛ yilɛ’n

Mat 16:22 E Min, si ɔ wun a.

Lik 6:36 amun si be a. kɛ amun Si

2Ko 1:3 Siɛ m’ɔ si sran a. dan

Kol 3:12 maan amun si sran a.

Ebr 4:15 ɔ si afɛ ng’ɔ o e su’n, ɔ si e a.

Zak 5:11 Zoova kleli kɛ ɔ si a.

AUNNVƆƐ SIFUƐ

, Ju 78:38 Sanngɛ ɔ ti a.

AUNNVƆƐ SILƐ

, Zak 2:13 A.’n ti kpa tra fɔ bulɛ’n

AUNƝAN

, Bob 22:17 Bé sɔ́n kɛ jenvie nuan a. sa

Ngl 20:8 be sɔnnin kɛ jenvie nuan a. sa

AWE

, Ju 37:19 a. blɛ nun’n, bé ɲán ninnge

Eza 65:13 Min sufuɛ’m bé ɲán like bé dí, a. kún

Amɔ 8:11 nán a. annzɛ nzuewe m’ɔ kun sran’n

Mat 24:7 a.’n wá kpɛ́n

AWƐMA NZUE

, Tul 3:8 Nɔnnɔn nin a. sonji mɛn’n nun

Ɲan 25:27 A. i tafilɛ dan ngboko’n timan kpa

AWƐN

, Ɲan 11:24 yo like ng’ɔ fata kɛ ɔ fa cɛ’n i su a.

AWƐNFUƐ

, Ɲan 23:6 Nán di a.’n i aliɛ

AWIEFUƐ

, Ɲan 6:30 Sɛ awe kun a. kun naan ɔ wua’n

Mat 6:20 a. fi nunman lɔ naan se kɛ bé wúa

Mat 21:13 sanngɛ amun su fa yo a.’m be lika

Mat 24:43 Sɛ ɔ si kɔnguɛ dɔ nga i su yɛ a.’n bá’n

1Ko 6:10 a. mun be su diman Ɲanmiɛn i aja

1Te 5:2 ɔ́ bá kɛ nga a.’n fa ba kɔnguɛ’n sa cɛ

AWIELIƐ

, 2Ti 4:7 n wanndili n juli i a.

AWLABƆƐ

, Zɔb 6:2 Sɛ be kwla sunnzun min a.

Ju 31:10 A.’n w’a kun min kpo

Ju 90:10 Afuɛ nga e di’n ti a. ngunmin

Aku 7:3 a.’n yo maan i awlɛn’n yo kpa

Eza 51:11 a.’n nin fɛfɛlɛ’n bé wíe

Mat 5:4 be o a. nun’n be liɛ su ti ye

Lik 21:25 a.’n tɔ́ nvlenvle’m be su

AWLƐN

, Bob 6:5 like kwlaa nga i a. o su’n

1Ɲo 28:9 Fa ɔ a. kwlaa su i

2Ɲo 16:9 be nga be fa be a. kwlaa su i’n

Ju 51:10 man min a. kun m’ɔ ti sanwun’n

Ju 51:17 sran nga i a. w’a kpɔtɔ i klun’n

Ju 62:8 kan ndɛ ng’ɔ o amun a.’n nun’n i kwlaa kle i

Ɲan 4:23 Sasa ɔ a.’n tra like kwlaa

Ɲan 14:29 trɛmɛn i a.’n ɔ yi i sinnzin’n i nglo

Ɲan 17:3 Zoova yɛ ɔ niannian sran i a.’n nun-ɔn

Ɲan 17:25 i a. kpɛ i klun lelele

Ɲan 19:19 Sran nga i a.’n ti fufu’n

Ɲan 21:2 Zoova nian sran’m be a.’n nun

Zer 17:9 Klɔ sran’n i a.’n i gblɛ liɛ’n

Zer 17:10 n niannian klɔ sran i a.’n nun

Zer 31:33 yɛ ń klɛ́ i be a.’n nun

Mat 15:19 sran i a.’n nun yɛ akunndan tɛtɛ’n

Mat 22:37 Fa ɔ a.’n kwlaa klo Zoova

Mat 26:41 amun a. o su kɛ amún yó, sanngɛ

Lik 8:15 be tra be a.’n be su mma

Lik 12:34 ninnge be o lɛ’n, lɛ yɛ amun a.’n wo-ɔ

Rɔm 9:22 Ɲanmiɛn trɛ i a. be wun

Rɔm 12:12 an tra amun a. blɛ kekle nun

1Ko 4:12 Kɛ be kle e yalɛ’n, e tra e a.

1Ko 7:5 amun a. mɔ an kwlá traman’n ti’n

1Te 5:14 amun tra amun a. sran’m be wun

Ebr 3:12 nán maan amun nun wie i a.’n yo tɛ

Zak 1:4 an tra amun a. guɛ i ti nin i bo

Zak 5:11 Amun tili Zɔbu i a. m’ɔ trali’n i su ndɛ’n

1Pi 2:20 be kle amun yalɛ naan an tra amun a.’n

AWLƐN FUFU

, Kol 3:8 amun wla be ase: a.

AWLƐN SU BA

, Mat 3:17 Min Wa’n yɛ, min a.

Efɛ 5:1 amun ti Ɲanmiɛn i a. ti’n, an nian

AWLƐN SU NINNGE MUN

, Ju 37:4 ɔ́ fá ɔ a. mán wɔ

AWLO

, Zan 14:2 Min Si i a. lɔ’n, tranwlɛ’n sɔnnin

Yol 5:42 n bo jasin fɛ’n a.’m be nun

AWLOAWLO

, Yol 20:20 n kleli amun like a. be nun

AWLOBO

, Efɛ 2:19 amun a yo Ɲanmiɛn i a.’n nunfuɛ

AWULIƐ CƐN

, Bob 40:20 Faraɔn i a.’n i dilɛ’n

Mat 14:6 kɛ bé dí Erɔdu i a.’n

AYA

, Ju 91:3 ɔ́ dé wɔ anunman trafuɛ’n i a.’n nun

Ɲan 29:25 Srongble’n ti kɛ a. sa

Lik 21:​34, 35 cɛn sɔ’n fú amun nun kɛ a. sa

AYELIƐ

, Mat 7:20 be a.’n yɛ amún fá wún be wlɛ-ɔ

Rɔm 12:2 Nán amun fa mɛn nunfuɛ’m be a.’n kun

Fip 1:27 maan amun a.’n nin Klisi’n i jasin fɛ’n

AYƐ

, Ɲan 27:2 Nán yi ɔ bɔbɔ ɔ wun a.

Ɲan 27:21 kɛ be yi sran kun i a.’n

Ngl 4:11 Zoova, sɛ be yi wɔ a., ɔ ti su

AYRE

, Ɲan 17:22 Be klun m’ɔ ti jɔwa’n ti a. kpa

Lik 4:23 Dɔɔtrɔ bian, yo ɔ bɔbɔ ɔ wun a.

AYRE YOFUƐ

, Lik 5:31 juejuefuɛ’m be mianman a. wun

AZAZƐLI

, San 16:8 Maan Aarɔn tu fɔtɔ, kun ti A. liɛ

B

BA

, Jɔl 13:8 wafa ng’ɔ fata kɛ e ta b.’n

Ju 2:12 Amun manman b.’n

Ɲan 15:20 B. ng’ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ’n i si i klun jɔ

Efɛ 6:1 B. mun, amun ɲin yi amun si nin amun nin

BAALI

, Zer 19:5 naan bé fá yí tɛ mán B.

BAANABASI

, Yol 9:27 B. ukɛli i

BABƐLI

, Bob 11:9 be flɛli klɔ sɔ’n kɛ B.

BABILƆNIN

, Zer 51:6 Amun fin B. nun be fite

Zer 51:30 B. safuɲrɛn’m b’a kunman alɛ

Zer 51:37 B. káci yɔbuɛ kwle

Ngl 17:5 B. Klɔ Dan’n, tekle bla

Ngl 18:2 B. Klɔ Dan’n w’a tɔ

BA BLA

, 2Fa 5:2 be trali b. kaan kun

Yol 21:9 b. nnan. Be nin-a jaman

BAE

, Kal 23:23 b. dilɛ ninnge kwlá ɲanman Zakɔbu

Mml 18:10 Nán amun nun wie fi di b.

BAE DILƐ

, Gal 5:20 amuin sɔlɛ, nin b., nin sran kpɔlɛ

BA KAAN

, Eza 11:6 b. kun yɛ ɔ́ kánkán be-ɔ

BAKAN

, Mml 31:12 Amun yia sran’m be kwlaa, i b.-o

Ɲan 29:15 b. ng’ɔ yo like ng’ɔ klo’n

Zer 1:7 Nán se kɛ: N te yo b.

Lik 9:47 ɔ fali b. kun jrɛnnin i wun lɛ

1Ko 7:36 ɔ timan b. kun’n, ɔ flunman

1Ko 13:11 n bu b. akunndan, n kan ndɛ kɛ b. sa

BA KANNGAN

, Ju 8:2 b. mun be fa be nuan’n

Mat 11:16 b. wie mɔ be titi ase gua bo

Mat 18:3 sɛ amun a yoman kɛ b. mun sa’n

Mat 19:14 An yaci b.’m be nun, nán an tanndan

Lik 10:21 a yili be nglo kleli b. mun

1Ko 14:20 sa tɛ yolɛ nun’n, an yo kɛ b. mun sa

2Ko 12:14 nán b. mun yɛ bé kúnndɛ like síe

BA KLIKLI

, Tul 11:5 Ezipti mɛn’n nun b.’m bé wú

BALAAMUN

, Kal 22:28 aflunmun’n seli B. kɛ

BA NGA BE LEMAN SI’N

, Tul 22:22 Ɔ fataman kɛ amun yo b. be tɛtɛ

Ju 68:5 Ɔ ti b. be si

BARIKI

, Zer 45:2 B., ɔ su ndɛ nga Zoova kan’n yɛ

BATƐMUN

, Mat 3:13 Zezi bali naan Zan yo i b.

Mat 28:19 Amun yo be b.

Lik 3:3 be yo be b. be fa kle kɛ

Yol 2:41 be yoli be b.

Yol 8:36 ?Ngue ti yɛ be kwlá yoman min b. yɛ?

Rɔm 6:4 Afin be yoli e b. naan e wu kɛ i sa wie

1Pi 3:21 B. yolɛ’n de amun wie

BATI-SEBA

, 2Sa 11:3 Eliamun i wa B.-ɔ. Iri i yi-ɔ

BE MƆ BE SALI BE’N

, Eza 56:4 B. mɔ be yo like nga min klun jɔ su’n

BE NGA B’A TIN’N

, Ebr 5:14 aliɛ’n ɔ ti b. be liɛ

BE NGA BE KPALI BE’N

, Mat 24:22 b. be ti’n, ɔ́ kpɛ́ blɛ’n su

BE NGA BE LEMAN WIE’N

, 1Sa 2:8 Ɔ man b. be su ndutre’n nun

BE NGA BE NIN ƝANMIƐN B’A BU’N

, 2Te 2:3 saan b. bé bá ka

BE NGA BE SA TIMAN KPA’N

, Mat 15:31 b. b’a yo juejue

BE NGA BE TIMAN KLISIFUƐ’N

, Kol 4:5 amun nin b. be nanti ngwlɛlɛ su

BE NGA BE TIMAN ZIFU’N

, Lik 21:24 B. be blɛ liɛ’n w’a wie

BE NG’Ɔ KPALI BE’N

, Mat 24:31 anzi mun bé yíayía b.

BETƐLI

, Bob 28:19 Ɔ tɔnnin lika sɔ’n i dunman kɛ B.

BE WLA M’Ɔ BO BE WUN’N

, Ju 51:17 B., ɔ ti tɛ mɔ Ɲanmiɛn i klun jɔ su

BE WUN SU NIANLƐ

, Gal 5:​22, 23 wawɛ’n yo maan sran yi i nglo’n yɛle b.

BE WUN TULƐ’N

, Ɲan 16:18 B. i like ng’ɔ su i su’n yɛle ɲrɛnnɛn’n

BEZALƐLI

, Tul 31:2 n fali B.

BƐLSAZAA

, Dan 5:1 Famiɛn B. yiɛli i sran mun

BƐTLEƐMUN

, Mis 5:2 Yɛ wɔ, B. Efrata

BISUA

, Mat 25:36 be wlali min b.’n amun niannin min osu

Yol 5:18 be trali akoto mun be wlali be b.

Yol 5:19 anzi’n tikeli b.’n i anuan mun

Yol 12:5 Piɛli kali b. lɔ

Yol 16:26 b.’n kejeli, yɛ anuan’m be

2Ko 10:5 e wla akunndan nga sran bu’n i b.

Ebr 13:3 Nán an wla fi be nga be o b.’n be su

Ngl 2:10 su yaciman amun nun wie’m be b. wlalɛ

BLA

, Bob 27:46 Sɛ Zakɔbu ja mɛn nga nun b. kɛ

Mml 31:12 yia sran’m be kwlaa, i yasua-o, i b.-o

Zɔb 14:1 Klɔ sran mɔ b. yɛ ɔ wuli i’n

Ɲan 12:4 B. kpa’n, ɔ ti i wun’n i famiɛn kle

Ɲan 31:3 Nán fa ɔ wunmiɛn’n man b. mun

Eza 49:15 ?B. kun i wla kwla fi i wa’n?

Eza 55:1 amun mɔ nzuewe kun amun’n, an b.

1Ko 7:32 Yasua ng’ɔ leman b., e Min’n i akunndan

1Ko 9:5 ?E leman atin e jaman b.?

Ngl 12:1 b. kun wlali wia’n kɛ tralɛ sa

Ngl 22:17 Maan sran ng’ɔ ti’n, ɔ se kɛ, B.!

BLA ANNZƐ BIAN

, 1Ko 7:8 ń sé be nga be leman b.’n be kɛ

BLA KPA

, Ɲan 18:22 ng’ɔ ɲan b. jɛ i’n, nn w’a ɲan like kpa

Ɲan 31:10 ?Wan yɛ ɔ kwla ɲan b. kun ja-ɔ?

BLALƐ

, Ɲan 27:17 B. yɛ be fa si b.

Eza 60:17 sika yɛ ń fá bá-ɔ, n su faman b.

Dan 2:43b. nin ufa’n be mantanman’n sa

BLA MUN

, Efɛ 5:22 Maan b. be lo be wun

BLA’N

, Bob 3:15 kpɔlɛ trán a nin b. be afiɛn

BLA NIN BIAN KUNNDƐLƐ SUKUSUKU

, Mat 15:19 sran i awlɛn’n nun yɛ b.’n fin-ɔn

1Ko 5:9 be nga b.’n ti be nzuɛn’n

1Ko 6:18 amun kpalo b.’n

Gal 5:19 b.’n, nin sa kainkain’m be yolɛ

Efɛ 5:3 Nán b. tran amun afiɛn

BLA TA

, 1Te 2:7 b. m’ɔ niɛn i mma’m be lika’n

BLE

, Mat 13:25 ɔ wa luali ijre tɛ wie b.’n i afiɛn

BLE WLA

, Sof 2:2 kɛ nga aunmuan’n fa b.’n kɔ’n sa’n

BLƐ

, Aku 3:1 Like kwlaa le i yolɛ b.

Aku 9:11 afin b. mɔ b’a sunnzunman’n be ju

Dan 2:21 ɔ kacikaci b. fanunfanun mun

Dan 7:25 b. kun, nin b. nɲɔn, nin b. kun i sin

Lik 21:24 Be nga be timan Zifu’n, be b. liɛ’n

Zan 7:8 min b.’n nin-a juman

Yol 1:7 b. nga Siɛ’n siesieli’n

1Ko 7:29 b. ng’ɔ ka’n w’a sɔnman

Efɛ 5:16 An fa amun b.’n fa yo ninnge

1Te 5:1 e klɛ b. nga sa sɔ’m bé jú’n i su fluwa

BLƐ KASIƐN

, Eza 2:2 B.’n nun’n

BLƐ KEKLE

, Rɔm 12:12 amun tra amun awlɛn b.’n nun

BLƐ KPA

, Lik 4:13 Suɛn Tɔnfuɛ’n kó mínndɛ b. uflɛ

2Ko 6:2 Ɲanmiɛn seli kɛ: B. sɔ’n i nun yɛ e o yɛ

BLƐ NGA NUNFUƐ

, Mat 24:34 b.’m be su wieman wu

BLI

, Eza 42:3 Ndɛma nga w’a b.’n, ɔ bumɛn i

BLIWA

, Aku 1:15 ng’ɔ ti b.’n, be kwlá tinngɛmɛn i

BLO

, 1Sa 12:22 Zoova su yimɛn i nvlefuɛ’m be b.

BLO ALUA

, Eza 11:6 b.’n nin bua ba’n bé trán likawlɛ

Mat 7:15 kusu nn b. mun-ɔn

Mat 8:20 B.’m be le buɛ be la nun

Lik 10:3 n su sunman amun b.’m be afiɛn

BLO NNƐN WLƐFUƐ

, Eze 34:25 b. wie fi su tranman lɔ

BLU

, Bob 18:32 Sran b. be ti’n, n su nunnunman klɔ’n

BLUSU

, Nee 10:38 ninnge’m be b.’n i b.’n be fa wɔ

Mal 3:10 amun fa b.’n i ngba fa bla

BO

, Rɔm 10:13 sran ng’ɔ b. Zoova i dunman’n

2Ko 6:5 Be b. e, be wla e bisua

BOBO

, Mat 7:7 Amun b. anuan titi

BOBOFUƐ

, Eza 35:6 b.’n kpán aklunjɔɛ kpanlɛ

BO I FƐ

, Ngl 13:3 i ti’m be nun kun ti kɛ b’a b. sa

BO JASIN

, Mat 9:35 Zezi b. fɛ’n

2Ti 4:2 B. fɛ’n, nán jrɛnjrɛn i wun

BOLI

, Mat 25:32 nnɛn tafuɛ’n bu bua nin b.’m be nun

BOSIA

, Ɲan 11:15 Sɛ sran wie usa b.’n

Ɲan 22:7 sran ng’ɔ usa b.’n, ɔ ti i kanga

Lik 6:35 amun bo sran b.’n, nán amun sunnzun kɛ

BO TI KUN

, Ju 133:1 aniaan’m be tran likawlɛ mɔ be b.’n

BƆLƐ

, Mml 32:2 ndɛ’n yó kɛ b. m’ɔ gua’n sa

Ju 110:3 bé bá njɛnniɛn su kɛ b. sa

BƆLƐ UFUE

, Zak 4:14 amun ti kɛ b. sa. Ɔ cɛman

BU

, Tul 20:12 B. ɔ si nin ɔ nin be sran

Ɲan 3:9 Fa ninnge kpakpa blɛ Zoova naan b. i sran

Rɔm 12:10 ka naan amun a b. i sran

1Ko 16:18 an b. sran kɛ ngalɛ sa’m be sran

BUA

, Ju 23:1 Zoova nian min lika kɛ i b. sa

Ju 100:3 e ti i nnɛn didiwlɛ nun b. mun

Eza 53:7 fɛ i ɔli kɛ b. sa naan bé kó kún i

Eze 34:12 Ń nían min b.’m be lika

Mat 25:33 ɔ́ fá b. mun síe i sa fama su

Zan 10:27 Min b.’m be su min su

Zan 21:16 Nian min b. ba’m be lika

Efɛ 4:11 i nunfuɛ mɔ be ti kɛ b. sa’n be lika

BUA AKPASUA KAAN’N

, Lik 12:32 amun ti b.’n

BUA ATO

, Kol 3:9 nán amun b. kle amun wiengu

BUA BA

, 2Sa 12:3 yalɛfuɛ’n leman like fi, saan b. bla kun

Eza 40:11 Ɔ́ fɛ́ i sa yíɛyíɛ i b.’m be nuan

Zan 1:29 Ɲanmiɛn i B. m’ɔ́ wá yí sa tɛ

Zan 21:15 Man min b.’m be aliɛ

Zan 21:17 Man min b.’m be aliɛ

Ngl 7:10 B.’n ti yɛ y’a ɲan e ti-ɔ

BUABUA

, Mat 24:44 amun kle kɛ amun a b. amun wun

Efɛ 6:15 an b. amun wun bo jasin fɛ’n

BUA FA

, Yol 20:28 b. mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n fali amun

1Pi 5:2 An nian Ɲanmiɛn i b.’n i lika

BUA NDRƐ

, Jɔl 6:37 Sɛ bɔlɛ’n lua b.’n i ngunmin

BUA SUNIANFUƐ

, Eze 34:2 b. mɔ be ta be bɔbɔ be wun’n

BUA TAFUƐ

, Zan 10:11 b.’n. fɛ i nguan’n man

Zan 10:14 b. kpafuɛ’n. N si min bua mun

BUA WIE MUN

, Zan 10:16 N le b. ekun

BU BE SRAN

, 1Te 5:13 an b. kpa liɛ su

BUBU AMUN WUN NUN

, 1Ko 1:10 nán amun b.

BUBUWAFUƐ

, Lik 5:24 ɔ seli b.’n kɛ: jaso, fa ɔ bɛ’n

BU I AKUNNDAN

, Ju 8:4 ?Wan yɛle klɔ sran mɔ a b.-ɔn?

BU I SIN

, Mat 24:15 ɔ kanngan nun’n, maan ɔ b.

BUMAN NDƐ SIN

, Ɲan 29:20 sran m’ɔ b. naan w’a kan’n

BUMƐN I SRAN

, 1Te 4:8 nán sran yɛ ɔ b.-ɔn

BU NDƐ SIN

, Ɲan 15:28 ɔ b. naan w’a tɛ su

C

, Aba 2:3 Kannzɛ ɔ́ c. sɛ’n, tran minndɛ i

Lik 12:45 se i klun lɔ kɛ, min min’n su c. lɔ

Rɔm 6:23 nga Ɲanmiɛn fa c. e’n, yɛle nguan

Zak 1:17 Like kpa mɔ be fa c. sran’n

CƐLI

, Mat 10:8 N fɛ i sɔ yolɛ’n n c. amun

CƐMAN

, 2Ko 4:17 ɲrɛnnɛn nga e wun i andɛ’n su c.

CƐN

, Ju 84:10 sɛ be tran ɔ awlo’n nun c. ba kun’n

Eze 4:6 C. ba kun ti afuɛ kun

Zoɛ 2:1 Zoova i c.’n su wa ju

Mat 22:23 Sadisefuɛ be lafiman su kɛ sran kwla c.

Mat 24:36 C. sɔ’n, ɔ nin dɔ sɔ’n sran fi siman be

Zan 6:39 ɔ fata kɛ n c. be blɛ kasiɛn’n nun

Zan 11:25 Min yɛ n c. sran-ɔn

2Pi 3:8 c. ba kun ti afuɛ akpi

CƐ́N

, Mat 22:30 kɛ bé wá c.’n be su jaman bla

Zan 11:24 blɛ kasiɛn’n nun’n, ɔ́ wá c.

Yol 24:15 b’a yoman sa kpa-o, Ɲanmiɛn c. be

CƐN MƆ BE DI

, Gal 5:21 nzanbɔɛ, nin c. i sinnzin su’n

CƐNNIN

, Yol 2:24 Sanngɛ Ɲanmiɛn c. i

Yol 17:31 Ɲanmiɛn c. sran sɔ’n

1Pi 3:18 kɛ be c. i’n, ɔ yoli aolia nun sran

CƐ SRAN LIKE

, Yol 20:35 sɛ a c.’n, ɔ klun jɔ kpa

CICI

, Mml 25:4 Nán c. nannin tola’n i nuan’n

CICI AMUN TI

, Lik 21:34 ninnge’m be ti kokolɛ’n fa c.

CÍCÍ I KANNIN’N SU

, Eze 34:16 Nga like yaya yoli i’n, ń má c.

CICILI

, Bob 22:9 Ɔ c. i wa Izaaki i sa nin i ja mun

Bob 22:9 Ɔ c. i wa Izaaki

CI I

, Mat 16:19 b’a dun mmua b’a c. ɲanmiɛn su lɔ

CI NGLƐMUN

, Lik 18:12 n c. kpɛ nɲɔn, n yi i blusu’n

CINNJIN

, Fip 1:10 wun ninnge nga be ti c. kpa’n

Mat 23:23 kpalo Mmla’n i nun ndɛ c. mun

CƆNJƆ SU YƆBUƐ

, Ju 118:22 w’a kaci c. cinnjin kpafuɛ’n

CUA

, 1Sa 18:11 Ɔ toli Davidi i wun c.

Zkr 12:10 bé wá nían sran nga be wɔli i c.’n

CUƐN BE WUN

, Ebr 10:39 be c. kɔ siɛn mɔ bé núnnún be’n

CUƐNCUƐN

, Eza 54:2 c. ɔ tannin sua’n i ɲanman

D

DAN

, Mar 9:35 i waan ɔ́ yó amun nun sran d.’n

Zan 14:28 Siɛ’n ti d. tra min

Rɔm 11:33 Ɲanmiɛn i aklunye’n ti d.-o!

1Zn 3:20 Ɲanmiɛn ti d. tra e klun akunndan’n

DAVIDI

, 1Sa 16:13 Samiɛli guali D. i ti su ngo

Lik 1:32 i si D. i famiɛn bia’n

Yol 2:34 D. w’a fuman ɲanmiɛn su lɔ

, 2Ɲo 20:17 an nian wafa nga Zoova wá d. amun’n

DE

, 2Pi 2:9 Zoova si be nga be nin i o nun’n be d.

, Lik 19:10 sran Wa’n bali naan ɔ́ d. be

1Ti 4:16 á d. ɔ bɔbɔ ɔ wun

, Oze 13:14 Ń má d. be Ndia’n i sa nun

DEFUƐ

, 2Sa 22:3 ɔ ti min fiawlɛ kpa, nin min d.

Yol 5:31 Sran cinnjin kpafuɛ’n nin Sran d.

DELƐ

, Rɔm 13:11 e d. blɛ’n w’a mantan koko

DELƐ CƐN

, Tul 12:11 Zoova i D.’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ

Tul 12:27 be yi be man Zoova D.’n nun

1Ko 5:7 be fali Klisi m’ɔ ti e D. bua ba’n

DELƐ’N

, Ju 3:8 D. fin Zoova

DENIE

, Lik 7:41 Be nun kun fali d. ya nnun

DIAMAN

, Eze 3:9 ɔ ngban’n w’a yo kɛ d. sa

DI ANUANSƐ

, Rɔm 12:18 amun nin sran kwlaa be d.

1Pi 3:11 naan ɔ nin i wiengu’m be d. titi

DI FAMIƐN

, Ngl 11:15 Ɲanmiɛn d. tititi

DIIN

, Ɲan 17:27 sran ng’ɔ bu sa sin’n, ɔ tran d.

DI JUNMAN LIKAWLƐ

, Rɔm 8:28 be kwlaa be d. naan

Efɛ 4:16 wunnɛn’n i likalika’m be d.

DI LIKE

, 1Ko 5:11 nán amun nin i sɔfuɛ’n be d.

2Te 3:10 nán maan ɔ d. kusu

DIMAN MMLA’N SU’N

, Mat 7:23 Amun mɔ amun d.

2Te 2:7 Sran m’ɔ d. w’a bo junman dilɛ bo

DIMAN SU

, Mat 24:12 mmla mɔ sran sunman be su d. ti’n

DINA

, Bob 34:1 D. kɔ mɛn sɔ’n nun titi

DI I NUAN

, 1Ko 1:31 maan ɔ fa Zoova d.

, Mat 24:36 Cɛn’n nin d. sɔ’n, sran fi siman be

DƆƆKASI

, Yol 9:36 Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kun suan D.

DRAGƆN

, Ngl 12:9 D. sɔ’n yɛle wuo lalaa

DRAKI

, Lik 15:8 Bla onin yɛ sɛ ɔ le d. blu naan

DUNMAN

, Bob 11:4 Yɛ e yo maan e d.’n fu

Tul 3:15 Zoova. Min d. m’ɔ o lɛ tititi’n

Tul 9:16 be bo min d.’n asiɛ wunmuan’n su

Tul 20:7 sran ng’ɔ yo Zoova i d.’n i finfin’n

1Sa 17:45 Zoova i d.’n yɛ ń fá tó ɔ lɔ-ɔ

1Ɲo 29:13 é mánmán ɔ d. dan’n

Ju 9:10 Be nga be si ɔ d.’n

Ju 79:9 ɔ d. m’ɔ ti dan’n ti

Ɲan 18:10 i d.’n ti kɛ sua fleiin dan kun sa

Ɲan 22:1 Sɛ be bo ɔ d. kpa’n

Aku 7:1 D. kpa’n ɔ ti kpa tra ngo

Zer 23:27 naan be wla fi min d.’n su

Eze 39:25 ń má kplí min d. m’ɔ ti sanwun’n i ti

Mal 1:11 min d.’n yó dan nvlenvle’m be nun

Mal 3:16 be nga bu i d.’n i su akunndan’n

Mat 6:9 maan ɔ d.’n yo sanwun

Zan 12:28 Min Si, yo maan ɔ d. fu

Zan 14:14 srɛ like min d. nun’n, ń fá mán

Zan 17:26 N yoli maan be sili ɔ d.’n

Yol 4:12 sran fi nunman wa mɔ i d. nun’n

Yol 15:14 ɔ́ kpá wie mun naan i d. tran be su

Rɔm 10:13 bo Zoova i d.’n, ɔ́ fíte nun

Gal 1:10 ?Klɔ sran’m be ɲrun d. yɛ n kunndɛ-ɔ?

Gal 1:10 Sɛ n kunndɛ d. klɔ sran’m be ɲrun’n

Fip 2:9 d. m’ɔ tra d. kwlaa’n

DUN MMUA

, Mat 19:30 be nga be d.’n, bé wá ká siɛn

DUVƐN

, San 10:9 nán amun nɔn d. annzɛ nzan uflɛ

Ju 104:15 be ɲan d. m’ɔ man aklunjɔɛ’n

Ɲan 20:1 D.’n yo be wanzo

Ɲan 23:31 Nán nian d.’n i ɔkwlɛ m’ɔ ti’n

Aku 10:19 d.’n yo maan mɛn dilɛ’n yo fɛ

Eza 25:6 bé nɔ́n d. kpakpa mɔ be kpukpuli’n

Oze 4:11 d.’n yo maan be kwlá yoman like kpa

Zan 2:9 ɔ wɔli nzue m’ɔ kacili d.’n su

1Ti 5:23 nɔn d. kan ɔ klun m’ɔ yo ɔ ya’n ti

E

EDƐNIN

, Bob 2:8 Ɲanmiɛn dili fie klanman E. lɔ

EFƐZI

, 1Ko 15:32 e tuli ngondin E. lɔ

ELI

, 1Sa 1:3 E. i wa yasua nɲɔn mun

Zak 5:17 E. ti sran kɛ e sa

ENƆKU

, Bob 5:24 E. nin Ɲanmiɛn be nantili klanman

EVODI

, Fip 4:2 Ń srɛ́ E. nin Sɛntisi kɛ be akunndan’n

EZAU

, Bob 25:34 E. yoli i awuliɛ kpɛnngbɛn’n i finfin

Ebr 12:16 aliɛ ti’n, E. fɛli i kpɛnngbɛn’n mannin

EZEKIASI

, 2Fa 19:15 E. srɛli Zoova

EZIPTI

, Mat 2:15 N flɛli min wa’n kɛ ɔ jaso E. lɔ

Ɛ

ƐƐN

, Mat 5:37 amun se kɛ Ɛ.’n maan ɔ ka su

ƐSDRASI

, Ɛsd 7:11 Ɛ. ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ

F

FA

, San 19:13 nán f. sran wie like yo ɔ liɛ

Ju 103:14 ɔ si kɛ e ti f.

1Ko 7:31 maan be nga be f. mɛn’n nun ninnge

FAKAFAKA

, 2Ko 12:10 kɛ n ti f.’n, yɛ n le wunmiɛn

FAMAN YA NDƐNDƐ

, Ɲan 19:11 akunndanfuɛ’n, ɔ f.

FAMIƐN

, Jɔl 21:25 f. nunman Izraɛli mɛn’n nun

1Sa 23:17 Á wá yó Izraɛli nvle’n su f.

Ju 2:6 N bɔbɔ m’an sie min f. Siɔn

Ɲan 21:1 F.’n i awlɛn’n ti kɛ nzue m’ɔ sonji’n sa

Ɲan 22:29 F.’m be ɲrun yɛ ɔ́ jrán-ɔn

Eza 32:1 F. kun wá síe mɛn’n sa kpa yolɛ’n ti

Zkr 14:9 Zoova yó F. asiɛ wunmuan’n su

Mat 21:5 f.’n su ba ɔ sin. Ɔ ti aflunmun ba kun su

Mat 27:29 Zifu’m be F. é yó ɔ like

Lik 21:12 kɔ́ f. nin mɛn siefuɛ’m be ja su

Zan 19:15 E leman f. uflɛ fi saan Sezaa

Yol 4:26 Asiɛ’n su f.’m b’a jaso

1Ko 15:25 ɔ fata kɛ ɔ di f. lele saan

Ngl 1:6 Ɔ yoli maan e kacili f.

Ngl 5:10 Bé dí f. yɛ bé síe asiɛ’n

Ngl 18:3 asiɛ’n su f.’m be nin i lali

FAMIƐN BIA

, Ju 45:6 Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti ɔ f. tititi-ɔ

Eza 6:1 n wunnin Zoova, ɔ ti f. kun su.

Dan 7:9 be wa takatakali f. mun

Mat 25:31 ɔ́ trɛ́n i f. m’ɔ ti ɲanɲanɲan’n su

Lik 1:32 Ɲanmiɛn wá fɛ́ i si Davidi i f.’n mɛ́n i

FAMIƐN BLA

, 1Fa 10:1 Saba f.’n tili Salomɔn i su ndɛ

FAMIƐN DILƐ

, Dan 4:34 i f. liɛ’n, ɔ o lɛ tititi

Lik 12:32 amun Si’n fali F.’n wlali amun sa nun

Lik 22:29 min nin amun é trá f. kun ti aenguɛ

Zan 18:36 Min F. finman klɔ sran mun

1Ko 15:24 ɔ́ fá F.’n mɛ́n i Ɲanmiɛn’n

FAMIƐN DILƐ KPƆNMAN’N

, Bob 49:10 F. su jasoman Zida osu’n nun

FAMIƐN DIWLƐ

, Tul 19:6 f. kun mɔ i nun’n

Dan 7:14 Be mɛnnin i kwlalɛ, nin f. kun

Dan 7:18 be ti i liɛ klonglo’n be liɛ’n, bé ɲán f.’n

Mat 4:8 Suɛn Tɔnfuɛ’n fali f.’m be kwlaa kleli i

Kol 1:13 ɔ fali e ɔli i awlɛn su Ba’n i f.’n nun

FAMIƐN KLE

, Ɲan 12:4 bla kpa’n, ɔ ti i wun’n i f.

Mat 27:29 Be fali owieowie wɔli f.

FAMIƐN KPƆNMAN

, Ju 2:9 f. m’ɔ ti blalɛ’n á búbú

FANNGAN

, Eza 35:3 be nga be sa’m b’a glɔ’n be f.

Lik 22:32 kɛ a ko sa ɔ sin’n, wla ɔ niaan’m be f.

Yol 13:15 ndɛ fá wlá sran’m be f.’n amun kan

Rɔm 1:12 e nin amun e wla e wun f.

Rɔm 1:12 e wla e wun f.

1Ko 10:23 nán like kwlaa yɛ ɔ wla sran f.-ɔn

Kol 3:16 amun wla amun wiengu f.

Tit 1:9 ɔ́ wlá be f., yɛ ɔ́ tú be fɔ

Ebr 10:24 e wla e wiengu f. naan e yi klolɛ’n i nglo

Ebr 10:25 Sanngɛ maan e wla e wiengu f.

FA YA

, Ju 37:8 Nán f. naan yo sa tɛ

FENƐTRI

, Yol 20:9 Etisi ɔ ti f.’n nun

, 1Ɲo 28:9 maan i sulɛ’n yo ɔ f.

Ju 40:8 ɔ klun sa’n i yolɛ yo min f.

Eza 40:29 ɔ man sran nga w’a f.’n i wunmiɛn

Eza 50:4 tɛ sran nga w’a f.’n i su klanman

Eze 18:32 Sran fi i wie’n yoman min f. kaan sa

Rɔm 8:17 Sanngɛ ɔ fata kɛ e nin i e f. likawlɛ

1Ko 10:33 N yo like ng’ɔ yo sran’m be kwlaa be f.’n

3Zn 4 ɔ yo min f. kpa

FƐFƐ

, Eze 9:4 be f. yɛ be kplin’n

Rɔm 8:22 ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, be f.

FƐFƐLƐ

, Eza 35:10 awlabɔɛ’n nin f.’n bé wíe

FƐLƐ

, Rɔm 8:18 f. nga e su fɛ’n, ɔ juman

FƐMAN

, Eza 40:28 Ɔ f. le, i wunmiɛn’n wieman le

Eza 40:31 bé nánti, sanngɛ be su f.

Gal 6:9 sɛ y’a f.’n, é ɲɛ́n i nuan like

Ebr 12:3 Sɛ amun bu i akunndan’n amun su f.

FIA

, Ɲan 28:13 Sran ng’ɔ f. sa tɛ ng’ɔ yo’n su’n

Eza 26:20 Amun f. lɔ kan

FIAWLƐ

, Ju 9:9 Zoova káci be f.

Ju 18:2 Zoova ti min yɔbuɛ, ɔ ti min f.

Ju 91:1 m’ɔ o Like Kwlaa Ti Su’n i f.’n nun lɔ’n

Eza 25:4 kaci yalɛfuɛ’n i f. i ɲrɛnnɛn blɛ’n nun

Sof 3:12 bé kúnndɛ f. Zoova i sin

FIAWLƐ KLƆ

, Kal 35:11 amun fa yo f.

Zoz 20:2 An kpa f.

FIE

, Bob 2:15 fali sran’n sieli i Edɛnin lɔ f. nun

San 23:22 nán an kpɛ nga be o f.’n i nuan su’n

Mat 13:38 F.’n yɛle mɛn’n

Zan 4:35 An nian f. mun. Be su ninnge’m b’a blo

Yol 14:17 ɔ yo maan amun f.’m be yo kpa

1Ko 3:9 Amun ti Ɲanmiɛn i f.

FIƐN

, San 13:45 N wo f. nun-o, n wo f. nun

Mml 32:4 i sa ng’ɔ yo’n, f. kaan sa nunmɛn i wun

Zɔb 14:4 Sran kun m’ɔ ti f.’n ɔ wu sran kun m’ɔ ti

Ju 19:7 F. kaan sa nunman Zoova i mmla’n i sin

FIƐN KAAN SA NUNMƐN I WUN

, Rɔm 12:1 fa amun wun mɛn i kɛ tɛ mɔ f.’n sa

FIGIE WAKA

, 1Fa 4:25 be o be f.’m be bo

Mis 4:4 bé trán be viɲin nin be f.’m be bo

Mat 21:19 Kpɛkun f.’n ka lɛ wuli kee

Mar 13:28 An bu f.’n i akunndan

FILIPU

, Yol 8:26 anzi’n kannin ndɛ kun kleli F.

Yol 21:8 jasin fɛ bofuɛ F. ti sran nso’m be nun kun

FIN ASE

, Ɲan 24:16 sran kwla f. kpɛ nso

FINEASI

, Kal 25:7F. wunnin i sɔ cɛ’n ɔ fali cua kun

FINFIN

, Eza 53:3 Be yoli i f.

Lik 18:32 bé yó i f., bé tí be nuan nzue

Lik 22:63 be yoli i f., be boli i

Gal 6:7 Be kwlá yoman Ɲanmiɛn i f.

2Pi 3:3 yó ninnge nga be ti kpa’n be f.

FINMAN

, Rɔm 9:11 ɔ f. like nga sran’n yo’n

FITALI

, Bob 2:7 Ɔ f. sran’n i bue’n nun

FITE

, Eza 52:11 amun fin lɔ f.

Ngl 18:4 an fin klɔ’n nun f.

FITEMAN NUN

, Mat 24:22 sran fi su f.

FÍTE NUN

, Rɔm 10:10 kan i sulafilɛ’n i ndɛ’n ɔ́ f.

FITE NUN

, Yol 4:12 klɔ sran kwla f.

Fip 2:12 naan amun f. mlɔnmlɔn

FLAN

, Kal 21:5 kpanwun tɛ nga w’a f. e

FLETE

, Eza 35:6 ɔ́ tú kpɛ́n kɛ f. sa

FLƐLƐ

, Efɛ 4:1 an nian f. mɔ be flɛli amun’n su

FLUWA

, Tul 32:33 ń núnnún i dunman’n min f.’n nun

Mml 24:1 f. m’ɔ kle kɛ w’a yrɛ i’n

Zoz 1:8 Nán yaci Mmla ng’ɔ o f. nga nun’n

Aku 12:12 F. kpanngban klɛlɛ’n ɔ leman awieliɛ

Mal 3:16 Kpɛkun be klɛli f. kun i ɲrun lɛ

Mat 19:7 Moizi seli kɛ be mɛn i f.

Ngl 20:12 be tikeli f. wie’m be su

Ngl 20:15 be dunman nunman nguan f.’n nun’n

FLUWA KLƐFUƐ

, Yol 17:28 f. wie mun be kannin sɔ

FLUWA MUN

, Yol 19:19 atrɛ yifuɛ’m be fali be f. bali

, Mml 8:5 f. yɛ Ɲanmiɛn’n tuli amun-ɔn, kɛ siɛ kun

Ju 94:12 sran mɔ a tu i f.’n i liɛ su ti ye

Ju 141:5 sɛ ɔ tu min f.’n, ɔ́ yó kɛ ngo yɛ b’a fa gua

Ɲan 3:11 kɛ Zoova tu ɔ f. nán kpalo i

Ɲan 19:18 Blɛ mɔ a tu ɔ wa’n i f.’n ɔ yo ye’n

Ɲan 23:13 Nán se kɛ a tuman gbanflɛn’n i f.

Ɲan 27:6 F. nga ɔ janvuɛ’n tu wɔ’n

Aku 8:11 tuman sa tɛ yofuɛ’n i f. ndɛndɛ’n

1Ko 10:6 Sa sɔ’m be juli naan e fa tu e wun f.

1Ko 10:11 be juli be su naan e fa tu e e wun f.

2Ko 1:9 b’a bu e f. kɛ be kun e

Ngl 3:19 Be nga n klo be’n, n tu be f.

FƆN

, Zak 3:2 E kwlaa e f. kpɛ sunman

FƆNLƐ

, Zɔb 6:24 An uka min naan n wun f.

Ju 25:11 yaci min f.’n cɛ min

Ju 40:12 Min f.’m be sɔnnin tra min ti ndrɛ’n

Ju 103:3 Ɔ yaci ɔ f.’m be kwlaa cɛ wɔ

Ju 130:3 sɛ ɔ ti kɛ e f.’m be su yɛ

Eza 53:5 e f.’m be ti’n be kpɔtɔli i

FƆNNIN

, 2Sa 12:13 Davidi: N f. Zoova wun

FƆNVƆ

, 1Ɲo 29:15 Cɛn nga e di i asiɛ’n su’n ti kɛ f. sa

Ju 91:1 Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n i f. i bo

Eza 49:13 Zoova w’a f. i nvlefuɛ mun

Eza 61:2 naan n f. be nga be o sɛ nun’n

Zer 31:15 Rasɛli i mma’m be ti’n be f. i

2Ko 1:3 Ɲanmiɛn m’ɔ f. sran sa kwlaa nun

2Ko 1:4 e kusu e kwla fa f. sran uflɛ

Zak 1:17 f. m’ɔ kaman lika kunngba nun’n

FƆ́NVƆ

, Mat 5:4 nga be o awlabɔɛ nun’n, bé wá f. be

FƆNVƆLƐ

, Zɔb 16:2 amun sran f.’n be awlɛn-o!

Rɔm 15:4 f. mɔ Ɲanmiɛn Ndɛ’n fɔnvɔ e’n

FƆNVƆLI

, Ju 94:19 ngokɔɛ’n tinnin min su’n, a f. min

1Te 2:11 e f. amun, e wlali amun fanngan

FƆTƆ

, Ju 22:18 be tu min tralɛ’m be wun f.

FƆ TULƐ

, Ɲan 1:7 ngwlɛlɛ’n nin f.’n be like fi

Ebr 12:11 f. kwlaa i klikli nun’n ɔ yo e ya

FƆUN

, Eza 32:18 bé wá trán lika f. kun nun

FƆUNDI

, Ju 72:7 f.’n yó dan lele saan anglo’n

Ɲan 17:1 kpanwun kee kan yɛ be ɲɛn i mɔ f. o lɛ’n

Eza 9:7 f.’n su wieman le

Eza 48:18 f. nga amún dí’n, ɔ́ sónji kɛ nzue ba sa

Eza 54:13 f. nga ɔ mma’m bé wá dí’n, ɔ́ yó dan

Eza 60:17 Ń fá f.’n ń yó ɔ sunianfuɛ

Zer 6:14 Kusu nn f. nunman lɛ

Yol 9:31 asɔnun’n i nunfuɛ’m be dili f.

Rɔm 8:6 nga Ɲanmiɛn wawɛ’n klo be’n yɛle f.’n

1Te 5:3 E su di f. srɛ kunman e kun

FƆUUN

, Ju 29:11 naan be wun jɔ be f.

Ju 37:11 be klun jɔ́ kpa f.

Ju 119:165 be klo ɔ mmla’n, be wun jɔ́ be kpa f.

Oze 2:18 min nvlefuɛ’m bé lá f.

Yol 3:19 amun wun jɔ́ amun kpa f.

, Lik 21:34 cɛn sɔ’n f. amun nun

FUƐNFUƐ

, Ɲan 6:6 F., ko nian ijrewa’n

Ɲan 10:26 f.’n wla sran ng’ɔ sunmɛn i’n i klunngbɔ

Ɲan 19:24 F.’n fɛ i sa wlɛ i aliɛ talie’n nun

Ɲan 20:4 F.’n tuman kacɛ ayrɛ blɛ’n nun

Mat 25:26 Junman difuɛ klunwifuɛ, a ti f.

Rɔm 12:11 Amun di junman kekle. Nán amun yo f.

FUKA

, Mat 5:39 kpaci ɔ f. fama’n su’n, kaci

Lik 22:48 Zida, a fa ɔ nuan’n wɔ Sran wa’n i f.’n su

FUU

, Dan 3:17 Ɲanmiɛn kwla de e f. nun

G

GABAƆNFUƐ

, Zoz 9:3 G. be kusu be tili

GABLIƐLI

, Lik 1:19 G., n jran Ɲanmiɛn i ɲrun lɛ

GAMALIƐLI

, Yol 22:3 Sran ng’ɔ kleli min like’n yɛle G.

GEAZI

, 2Fa 5:20 G. waan ɔ́ wánndi sú i su

GLƆ

, Ju 143:4 Min awlɛn’n w’a g. min klun lɔ

GOLIATI

, 1Sa 17:4 be safuɲrɛn’n suan G.

GOMƆRU

, Bob 19:24 sufru nin sin be guali G. su

GƆLGOTA

, Zan 19:17 be flɛ lika sɔ’n kɛ G.

GUA BO

, Yol 17:17 ɔ nin be nga be o g. lɔ’n

GUALI SU NZUE

, 1Ko 3:6 N luali, Apolɔsu g.

GUA SU

, 1Ko 5:13 Ɲanmiɛn yɛ ɔ di g. lɔfuɛ’m be jɔlɛ-ɔ

GB

GBANFLƐN

, Zɔb 33:25 yo mɔnnɛn trɛ i g. nun

Ju 110:3 g.’m bé bá kɛ bɔlɛ sa

1Ti 4:12 naan ɔ yo ɔ finfin g. mɔ a ti’n ti

GBANFLƐN KAN

, Ɲan 22:6 Kle g.’n i atin

GBANFLƐN NIN TALUA

, Ɲan 20:29 G. be aɲrunɲan’n

GBANFLƐN NUN BLA

, Ɲan 5:18 maan a nin ɔ g.’n be di aklunjɔɛ

Mal 2:15 nán amun bu amun g.’n i lufle

GBLƐ

, Ɲan 3:32 Zoova i ɲin ci sran ng’ɔ fa g. nanti’n

GBLƐFUƐ

, Ju 101:7 G. wie fi su tranman min sua’n

GBLƐ KPƐLƐ

, Ɲan 19:22 Yalɛ dilɛ’n flunman tra g.’n

GBOGBO

, Mat 14:20 i sinsin ng’ɔ kali’n, ɔ yili g. 12

I

I BO

, Eza 11:1 Waka kaan wá fɛ́fɛ́ Zese i. ng’ɔ kali

Dan 4:15 i. nin i bo olui’m be liɛ’n

IJƆ

, Ɲan 3:11 kɛ ɔ i. wɔ’n, nán maan ɔ yo ɔ ya

Ɲan 27:5 Kɛ be i. sran’n, ɔ ti kpa tra klolɛ

1Ti 5:1 Nán i. kpɛnngbɛn mun

IJƆLƐ

, Tul 4:10 i.’n ti kekle min sa nun

Ɲan 14:23 sran nga i. ngbɛn yɛ ɔ ijɔ’n, yalɛ’n dí i

IJRE

, Eza 65:25 asɔmɔli’n ɔ́ dí i. kɛ nannin tola sa,

Lik 12:27 bu wafa nga i.’m be ɲin’n i akunndan

IJRE KEE

, 1Ko 3:12 Sɛ sran kun fa i. fa tɛka su’n

IJREWA

, Ɲan 6:6 Fuɛnfuɛ, ko nian i.’n

Ɲan 30:25 I. mun be kunndɛ be aliɛ’n be sie

ISA

, San 19:9 i ng’ɔ ka’n nán amun i.

Rit 2:8 nán se kɛ á kɔ́ fie uflɛ su kó í. like

I TI NIN I BO’N

, Aku 12:13 like ng’ɔ fata kɛ klɔ sran yo’n, i.

I WIE’N

, Mat 27:25 Maan i. ka e nin e mma mun e su

IZRAƐLI

, Bob 35:10 Bé flɛ́ ɔ I. siɛn’n

Ju 135:4 ɔ fali I. yoli i liɛ klonglo

Gal 6:16 I. ng’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ’n, i wun jɔ

J

JA

, Mml 7:3 Nán an nin be j. amun afiɛn bla

Eza 52:7 i j.’m be ti nglanman

Mat 24:38 ka naan Nzue’n w’a tɔ’n, be j. bla

Zan 13:5 i sɔnnzɔnfuɛ’m be j. wun wunnzinlɛ bo

Rɔm 16:20 ɔ́ wá kpɔ́tɔ Satan amun j. bo

1Ko 7:9 be j. bla annzɛ bian’n, ɔ flunman

1Ko 7:36 j. bla annzɛ bian, w’a yoman sa tɛ

1Ko 7:39 j. sran ng’ɔ klo’n. Sanngɛ maan sran sɔ’n

JA BO

, 1Ko 15:27 like kwlaa sieli i j.

JAJALƐ

, Tul 26:30 Nian i j. nga n fa kleli wɔ

1Fa 6:38 Be niannin sua’n i j. nga be jajali’n su

JA KPLA

, Mat 5:29 ɲinma fama’n su yo naan ɔ j.’n

Mat 13:41 ninnge kwlaa nga be yo mɔ sran j.’n

Rɔm 14:13 amun niaan wie i ɲrun naan i j.

1Ko 8:13 sɛ aliɛ ti’n min niaan’n i j. kpla’n

Fip 1:10 sa tɛ kaan sa, naan sran wie i j.

JAMAN

, Mat 22:30 kɛ bé wá cɛ́n’n, be su j. bla

1Ko 7:38 j. bla annzɛ bian’n, w’a yo sa kpa

JA MLOMLO

, 1Ti 3:15 asɔnun’n ti i j.

JA’N TI BUWA

, Mal 1:8 kɛ amun fa nnɛn nga i j.’n

JANUNFUƐ

, Zan 7:29 N ti i j.

2Ko 5:20 e ti Ɲanmiɛn i j. Klisi dunman nun

JANVUƐ

, 2Ɲo 20:7 ɔ j. Abraamun

Ju 25:14 Be nga be sro Zoova’n, be nin i tra j.

Ju 55:13 ɔ bɔbɔ mɔ a ti min j.’n

Ɲan 3:32 ɔ tra sran ng’ɔ nanti ndɛnman su’n i j.

Ɲan 14:20 be diman aɲanbeunfuɛ’n i j.’m be yalɛ

Ɲan 16:28 suɛn tɔnfuɛ’n saci j.’m be afiɛn

Ɲan 17:17 J. kpa’n, ɔ klo sran blɛ kwlaa nun

Ɲan 18:24 j. wie mantan wɔ kpa tra ɔ niaan

Lik 16:9 fa mɛn tɛ nga nun aɲanbeun’n tra j.

Zan 15:13 Sran nga i j.’m be klolɛ’n ti’n

Zan 15:14 amun ti min j.

Zak 2:23 be wa flɛli i Zoova i j.

JASIN

, Ju 112:7 Srɛ su kunmɛn i j. tɛ wie ti

Mat 24:14 bé wá bó Ɲanmiɛn i j. fɛ nga

JASIN FƐ

, Eza 52:7 Sran ng’ɔ ba j. bolɛ’n, i ja’m

Mat 24:14 bé wá bó Ɲanmiɛn Sielɛ’n i j. nga

Lik 4:43 Ɔ fata kɛ n bo Ɲanmiɛn Sielɛ’n i j.’n

Rɔm 1:16 Ɲannzuɛn kunman min j.’n i bolɛ nun

1Ko 9:16 sɛ n boman j.’n min yako

1Ko 9:23 n yo ninnge kwlaa sɔ mun j.’n ti

2Ti 4:5 bo j.’n titi

JASIN FƐ BOFUƐ

, Yol 21:8 e wluli j. Filipu i awlo lɔ

JASIN FƐ BOWLƐ

, Rɔm 15:23 n leman j. kun

JASO

, 1Ko 7:10 ɔ fataman kɛ bla’n j. i wun bo

JA SU KPLAMAN

, Ju 119:165 Be j. like fi su

JENVIE

, Tul 14:21 Ɔ suli j.’n ɔli siɛn

Eza 57:20 klunwifuɛ ti kɛ j. m’ɔ jranman diin’n sa

JIN E SIN

, Rɔm 8:31 Sɛ Ɲanmiɛn j.’n, wan yɛ

, Rɔm 15:2 e yo like ng’ɔ j. e wiengu klun’n

Rɔm 15:3 w’a yoman like ng’ɔ j. i bɔbɔ i klun’n

Efɛ 1:5 kɛ nga i klun fa j. su m’ɔ klo kɛ ɔ́ yó’n sa

JƆLƐ, Eza 26:9 kɛ a di asiɛ’n i j.’n

Mat 7:2 j. nga amun di amun wiengu’n

Lik 6:37 amun yaci amun wiengu’m be j. dilɛ

Lik 18:7 ?Ɲanmiɛn su diman be j. klanman?

Lik 22:30 amún dí Izraɛli akpasua 12 mun be j.

Zan 5:22 Siɛ’n fali j. dilɛ’n kwlaa wlali Ba’n i sa nun

Zan 7:24 Nán jran like nga a wun i’n su di j.

Yol 17:31 ɔ sieli cɛn kun. Ɔ́ dí asiɛ’n sufuɛ’m be j.

1Ko 6:2 Ɲanmiɛn i sran’m bé wá dí mɛn’n i j.

Zak 4:12 ?A ti ɔ liɛ sɛ ti yɛ a di ɔ wiengu j. ɔ?

1Pi 4:17 j. dilɛ’n bó i bo Ɲanmiɛn i awlo’n su

JƆLƐ DIFUƐ

, Eza 33:22 Zoova ti e J.

Mar 13:9 Sran’m bé trá amun mán j. mun

Lik 18:2 j. sɔ’n sroman Ɲanmiɛn, ɔ sroman sran

1Ko 6:6 sanman amun wun j.’m be ja su

1Ko 6:7 sɛ amun kɔ j.’m be ja su’n

JƆLƐ DILƐ’N

, Dan 7:10 J. boli i bo

JƆLƐ DIWLƐ

, Zan 19:13 Pilati trannin ase j. lɛ

Rɔm 14:10 e kwlaa é jrán Ɲanmiɛn i j.’n i ɲrun

JƆMAN

, 1Ko 9:27 Ɲanmiɛn klun su j. min wun

JRAN

, 1Ko 10:12 sran ng’ɔ bu i kɛ w’a j. kpa’n

JRAN CINNJIN

, Kol 2:7 i su mɔ amun lafi’n ɔ j.

JRAN DIIN

, Zɔb 37:14 J. fa ɔ ɲin sie i abonuan sa’m be su

JRAN KEKLE

, Mat 24:13 sran ng’ɔ j. lele ju i awieliɛ’n

Lik 21:19 Sɛ amun j.’n, amún ɲán nguan

Rɔm 5:3 e si kɛ ɲrɛnnɛn sɔ’n maan e kwla j.

1Ko 15:58 an j., nán amun wun usu amun

1Pi 5:10 Ɲanmiɛn yó maan amún j.

Ngl 2:10 Sɛ be waan bé kún amun bɔbɔ’n, an j.

JRÁN KEKLE

, 1Ko 1:8 Ɲanmiɛn yó maan amún j. lele

JRAN NUN

, Ɲan 17:18 kɛ i wiengu úsa bosia’n ɔ j.

JRANWLƐ’N

, Ɲan 11:2 ngwlɛlɛ’n ti be nga be si be j.

JRƐNJRƐN I WUN

, 2Ti 4:2 sɛ ɔ timan kpa-o, nán j.

JU

, Fip 4:11 like nga n le i’n ɔ j. min

JUE

, Nee 12:46 Ɲanmiɛn manmanlɛ j. nin i ase lalɛ j.

Ju 96:1 an to j. uflɛuflɛ kun manman Zoova

Ju 98:1 to j. uflɛuflɛ kun manman Zoova

Zon 1:17 j. kun mɛnnin Zonasi

Mat 4:19 amún trá sran mun kɛ be fa tra j.’n sa

Mat 26:30 Kɛ be toli j. wieli’n, be ɔli

Zan 21:11 J. nga be o nun’n be sɔnnin kpa

Yol 16:25 Pɔlu nin Silasi be toli j. mɛnmɛnnin i

Kol 3:16 amun to Ɲanmiɛn sulɛ j.

JUEJUE

, 2Ɲo 36:16 yoli sɔ lele b’a kwlá yoman j.

Ju 147:3 nga be awlɛn’n w’a kpɔtɔ’n be j.

Ɲan 12:18 be nuan nun ndɛ’n yo sran j.

Lik 9:11 be nga be wunnɛn yo be ya’n be j.

Lik 10:9 yo tukpacifuɛ’m be j., Sielɛ’n w’a mantan

Yol 5:16 be kwlaa be yoli j.

JUE TOFUƐ

, 1Ɲo 15:16 Davidi seli kɛ be kpa j. mun

JUNMAN

, 1Sa 2:11 ba’n dili j. mannin Zoova

Nee 4:6 be tuli be klun be dili j.

Ɲan 22:29 ?W’a wun sran ng’ɔ si i j.’n i di’n le?

Aku 2:24 kɛ sran kun di i j.’n su aklunjɔɛ’n

Zan 5:17 min Si te di j.

Zan 6:27 Nán amun di j. aliɛ m’ɔ saci’n ti

Yol 1:20 Sran su nianlɛ j. ng’ɔ di’n

Yol 20:24 j. nga e Min Zezi fa wlali min sa nun’n

Yol 20:24 ń gúa wanndilɛ’n nin j.

Rɔm 11:13 n bu min j.’n i like cinnjin

Rɔm 12:11 di j. kekle, nán yo fuɛnfuɛ

1Ko 3:9 Afin e nin Ɲanmiɛn yɛ e di j.’n niɔn

2Ko 4:1 sili e aunnvɔɛ m’ɔ fali j. wlali e sa nun’n

2Ko 6:3 b’a kanman Ɲanmiɛn j.’n i ndɛ tɛ’n ti

Efɛ 4:28 ɔ yaci wualɛ, ɔ di j. kekle

1Te 2:9 E dili j. kɔnguɛ nin wia nun

2Te 3:10 Sɛ i waan ɔ diman j.’n nán ɔ di like

1Ti 1:12 fali j. kun wlali min sa nun

2Ti 4:5 di Ɲanmiɛn j. guɛguɛ i bo

1Pi 1:13 amun akunndan’n kwlaa tran j.’n su

JUNMAN DIFUƐ

, Ɲan 8:30 n wo i wun lɛ, n ti i j.

Mat 24:45 ɔ ti j. nanwlɛfuɛ m’ɔ si ngwlɛlɛ

Mat 25:21 Nja mo! A ti j. kpa, a ti nanwlɛfuɛ

Lik 10:7 j. nin i akatua’n fata

Lik 17:10 E ti j. ngbɛn

2Ko 6:4 e kle kɛ e ti Ɲanmiɛn i j.

JUNMAN KEKLE DILƐ

, Ɲan 10:4 j. fa aɲanbeun’n ba

JUNMAN’N I SU KPƐN

, Mat 9:38 srɛ j.’n naan ɔ kunndɛ sran

K

KA

, Ju 90:12 Kle e wafa nga e k. e cɛn mun’n

KAAN

, Lik 9:48 sran ng’ɔ yo i wun k.’n

Lik 16:10 Sran ng’ɔ ti nanwlɛfuɛ like k. nun’n

KAANFUƐ’N

, Lik 15:13 k. yoli i ninnge’m be wanzo

KAAN NUN

, Ju 71:17 kɛ ɔ fɛ i min k., a kleli min like

2Ti 3:15 Kɛ ɔ fɛ i ɔ k.’n, a si

KACI

, Lik 15:7 kɛ sa tɛ yofuɛ kun k. i akunndan’n

Yol 3:19 amun k. amun sa

Yol 17:30 maan sran’m be k. be akunndan’n

Yol 26:20 sa ng’ɔ kle kɛ b’a k. be akunndan’n

Rɔm 2:4 Ɲanmiɛn uka wɔ naan a k. akunndan’n

Rɔm 12:2 amun k. amun akunndan bulɛ wafa’n

2Ko 7:10 kokolɛ’n ɔ yo maan be k. be akunndan’n

2Ko 13:11 amun k. amun sa titi

KÁCI

, Tul 3:14 Nga n klo kɛ ń k.’n yɛ ń k.

KACILI

, Mat 17:2 Kpɛkun ɔ k. be ɲrun lɛ

1Ko 9:22 Sran wafawafa ti’n, n k. like kwlakwla

KACIMAN

, Mal 3:6 n ti Zoova. N k.

Ngl 16:11 Yɛ b’a k. be nzuɛn’n

KACIMƐN

, Ju 15:4 kannzɛ bɔbɔ ɔ wa miɛn i sa’n ɔ k. i

KAƐN

, 1Zn 3:12 Nán e yo kɛ K. m’ɔ kunnin

KAKAKLOLO

, Jɔl 4:13 K. 900 yɛ blalɛ o be ja’m be su

2Fa 6:17 k. mɔ be ti sin’n, be sin yia Elize

KAKALƐ

, Gal 5:15 sɛ amun a yaciman amun wun k.

KALƐ

, Rɔm 1:14 be siman fluwa’n, be k. o min su

Rɔm 13:8 nán sran fi i k. tran amun su

1Ko 7:23 Be tuali amun ti k.

1Ko 9:18 n seman kɛ be tua min k.

KALƐBU

, Kal 13:30 K. kunndɛli kɛ ɔ́ gúa be awlɛn su

Kal 14:24 K. w’a buman akunndan kɛ be sa

KAMAN NGBƐN

, 1Ko 15:58 amun junman’n, ɔ su k.

KANA

, Zan 2:1 be dili aja kun i ti cɛn K. lɔ

KAN AMUN WUN ASE

, Zak 4:10 An k. Zoova ɲrun

1Pi 5:6 an k. Ɲanmiɛn bo

KAN BOLI NUN

, Mat 19:6 like nga Ɲanmiɛn k.’n

KANGA

, Ɲan 22:7 sran ng’ɔ man bosia’n i k.

Mat 6:24 kwlá yoman sran nɲɔn be k.

Zan 8:34 sa tɛ yofuɛ kwlaa ti sa tɛ’n i k.

1Ko 7:23 nán amun yo sran’m be k. kun

KANGALE

, Eza 11:6 boli ba’n nin k.’n bé lá likawlɛ

Dan 7:6 Ɔ ti kɛ k. sa, sanngɛ ɔ le ndɛwa

KANNGAN

, Mml 17:19 k. nun cɛn kwlaa

Yol 8:30 ?Ndɛ nga a su k.’n a wun i wlɛ?

KANNGANNGAN

, Zkr 4:10 ninnge’m be boli be bo k.’n

KANNIN

, San 21:5 Ɔ fataman kɛ be bobo be wun k.

Ju 36:9 ɔ k.’n ti yɛ e kwla wun k.’n niɔn

Ju 119:105 Ɔ ndɛ’n ti kɛ k. sa

Eza 42:6 á yó nvlenvle’m be k.

Eza 53:5 i wun k. mun be ti’n, e yoli juejue

Mat 5:14 Amun yɛ amun ti kɛ k. sa mɛn’n nun-ɔn

Mat 5:16 maan amun k.’n kpaja sran’m be ɲrun

Mat 6:22 Be wunnɛn’n i k.’n yɛle be ɲinma’n

Mat 25:1 Be fali be k.’n be fiteli

Zan 8:12 Min yɛ n ti mɛn’n nun k.’n niɔn

2Ko 4:6 Maan k.’n kpaja aosin’n nun

Fip 2:15 kpája kɛ k. sa

KANNIN ƝANMAN

, Eza 42:3 k. m’ɔ fite wunsrɛn’n

KAN TRU

, Tul 23:1 Ndɛ ng’ɔ timan nanwlɛ’n, nán k.

KATA

, Ju 40:12 Min fɔnlɛ b’a k. min su

Mar 4:19 be k. ndɛ’n mɔ be tili’n su

KÉJE

, Aze 2:7 Ń má k. nvlenvle’m be kwlaa

Lik 21:11 Asiɛ’n wá k. dan kpa

KEKLE

, Bob 18:14 ?Like kun i yolɛ’n ti k. man Zoova?

Zoz 1:7 yo yakpafuɛ yɛ jran k. kpa

Eza 35:4 An jran k. Nán srɛ kun amun

2Ti 3:1 lika’n wá yó k. kpa

1Pi 4:18 sran kpa’n i delɛ’n ti k.

KETE

, Mat 13:15 nvle nga nunfuɛ’m be awlɛn’n k.

Mar 3:5 Be awlɛn w’a k. ti’n, i wla boli

KLANMAN

, Ɲan 6:25 Nán maan i k.’n ti’n

Ɲan 31:30 sran kun i k.’n kwla yro

Eze 28:17 Ɔ k. dan’n ti’n a tuli ɔ wun

1Ko 2:4 kɛ be ndɛ mɔ be kɛn i k. sa

1Pi 3:3 ninnge nga an fa yo amun wun k.’n

KLÉ

, Ju 32:8 ń k. wɔ atin ng’ɔ fata kɛ a fa’n

KLE

, Mml 6:7 kan k. ɔ mma mun

Zoz 24:15 amun k. like nga amún sú i’n

Jɔl 13:8 Manoa seli i kɛ, k. e wafa nga e ta ba’n

Ju 48:14 Ɲanmiɛn k. e atin tititi

Ju 143:10 K. min ɔ klun sa’n i yolɛ

Ɲan 9:9 K. sran kpa’n i like

Ɲan 22:6 K. gbanflɛn kan’n i atin

Mat 15:9 like nga be k.’n, ɔ taka klɔ sran mmla su

Zan 5:20 Siɛ’n k. Ba’n ninnge nga ɔ yo’n

Zan 7:16 Like nga n k.’n, ɔ finman min

Rɔm 5:8 Ɲanmiɛn k. e kɛ ɔ klo e

1Ko 9:25 bé ɲán k. m’ɔ kwla saci’n

2Ko 4:2 e k. sran’m be kwlaa be ajalɛ

2Ko 6:4 e fa e wun e k. kɛ e ti junman difuɛ

1Ti 2:12 N kplinman su kɛ bla k. like

KLE ATIN

, Ebr 13:​7, 17 bu be nga be k. amun atin

KLE I JA’N I ATIN

, Zer 10:23 nɛ́n i bɔbɔ yɛ ɔ k.

KLELƐ

, 2Ti 2:2 be sa tɔ i k. nun

KLE LIKE

, Mat 7:28 wafa ng’ɔ k.’n, ɔ boli be nuan

Rɔm 2:21 ?Wɔ mɔ a k.’n, a kleman ɔ wun like wie?

KLƐ

, Mml 17:18 k. Mmla nga fluwa kun nun

KLƐKLƐ

, San 19:28 nán amun k. amun wunnɛn’n su

KLƐLI

, Rɔm 15:4 Ndɛ nga be k. be laa’n, be k.

KLƐN I WUN

, Mat 16:24 maan ɔ k. yɛ maan ɔ fɛ i

KLƐWA

, 1Ko 4:6 Nán fa ndɛ uflɛ uka ng’ɔ ti k.’n su

KLIKLI

, Kol 1:15 nga Ɲanmiɛn yili be’n be nun k.’n

KLISI

, Mat 16:16 K. yɛle wɔ, a ti Ɲanmiɛn i Wa

Lik 24:26 ?Ɔ fataman kɛ K.’n wun ɲrɛnnɛn?

Zan 17:3 sran nga a sunmɛnnin i’n Zezi K.

Yol 18:28 Ɲanmiɛn Ndɛ’n kleli kɛ Zezi ti K.

1Ko 11:3 Ɲanmiɛn kusu sie K.

KLISIFUƐ

, Yol 11:26 Ɲanmiɛn maan be flɛli be kɛ K.

KLISI I KPƆFUƐ

, 1Zn 2:18 K.’n su ba

KLO

, San 19:18 K. ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ wun’n sa

Mml 6:5 Fa ɔ awlɛn’n kwlaa fa k. Zoova

Ju 1:2 I like liɛ ng’ɔ k. i’n

Ju 149:4 Zoova k. i sran mun

Ɲan 8:30 Min yɛ ɔ k. min sa kpa-ɔ

Mat 10:37 Sran ng’ɔ k. i si annzɛ i nin tra min’n

Mat 22:37 k. Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n

Zan 8:29 n yo ninnge ng’ɔ k. be’n titi

Zan 12:25 Sran kwlaa ng’ɔ k. i nguan’n, ɔ́ fí i sa

Zan 13:34 amun k. amun wiengu

Zan 14:15 Sɛ amun k. min’n, amún nánti

Zan 21:17 ?Simɔn, a k. min?

Rɔm 7:18 n k. kɛ ń yó sa ng’ɔ ti kpa’n

Rɔm 7:22 n k. Ɲanmiɛn i mmla’n kpa

Rɔm 12:10 amun k. amun wun kɛ sran kun nin i

1Ko 12:18 siesieli e wunnɛn’n kɛ i bɔbɔ fa k.’n

2Ko 2:8 an kle kɛ an k. i

Kol 3:14 amun k. amun wiengu

Kol 3:19 Yasua mun, amun k. amun yi mun

1Pi 4:8 an k. amun wiengu

1Zn 2:15 Nán an k. mɛn’n

1Zn 3:18 kɛn i e nuan nun ngbɛn kɛ e k. sran

Zid 21 an yo naan Ɲanmiɛn k. amun

Ngl 3:19 Be kwlaa nga n k. be’n n ijɔ be

KLO KPA

, Rɔm 1:15 n k. kɛ ń kó bó jasin fɛ’n

KLOLƐ

, Ɲan 17:9 Sran ng’ɔ yaci sa cɛ’n, ɔ kunndɛ k.

Fɛf 8:6 k.’n le kwlalɛ kɛ wie’n sa

Rɔm 13:8 Sɛ w’a yoman kɛ amun wiengu k. sa’n

1Ko 13:8 K.’n wieman le

1Ko 13:13 Sanngɛ be nun danfuɛ’n yɛle k.’n

1Ko 16:14 nga amún yó’n, an yo i k. su

1Zn 4:8 afin Ɲanmiɛn ti k.

1Zn 5:3 Ɲanmiɛn i k. yɛle kɛ e fɛ i mmla’m be su

KLOLƐ DAN

, Fɛf 8:6 k.’n ti kɛ Ndia’n sa

Oze 6:6 k. mɔ be yi i nglo’n yɛ

KLOLI

, Zan 3:16 Afin Ɲanmiɛn k. mɛn’n

Zan 13:1 Ɔ k. be guɛli i ti nin i bo

Gal 2:20 Ɲanmiɛn i Wa’n k. min

1Zn 4:10 nán e yɛ e k. Ɲanmiɛn-ɔn

KLOMAN

, Mat 24:12 sran kpanngban be k. be wiengu

Lik 6:27 amun yo be nga be k. amun’n, be ye

Rɔm 8:39 kwlá yoman naan Ɲanmiɛn w’a k. e

1Ko 13:2 sanngɛ n k. sran’n, nn n timan like fi

1Zn 4:20 sran ng’ɔ k. i niaan’n, ɔ kwlá k. Ɲanmiɛn

Ngl 2:4 a k. Ɲanmiɛn kɛ i klikli’n nun’n sa

KLONGLO

, Tul 19:5 amún yó min liɛ k.

1Fa 9:3 sua nga yo min liɛ k.

KLO SRAN

, Rɔm 13:10 ɔ k.’n, w’a wie mmla’n su fa

KLO SRAN DAN

, Tul 34:6 Zoova k.

Zak 5:11 Zoova kleli kɛ ɔ k.

KLOWA

, Mat 20:22 K. nga n su wa nɔn nun yɛ’n

Lik 22:20 K. nga ti aenguɛ uflɛ’n i nzɔliɛ

Lik 22:42 sɛ ɔ ti ɔ klun su’n, yi k. nga min ɲrun lɛ

1Ko 11:25 fali k., kpɛkun ɔ yoli like kunngba’n

KLƆ

, Lik 4:43 k. uflɛ su n bo Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin’n

Ebr 11:10 k. mɔ be wlɛli i sua’m be bo ase’n

KLƆ DANDAN

, Lik 8:1 ɔ ɔli k. nin klɔ kanngan’m be su

KLƆKLƆ

, 1Sa 17:26 ɔ k. Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n

Ɲan 27:11 ń tɛ́ sran ng’ɔ k. min’n i su

Efɛ 6:4 nán an k. amun mma mun

Kol 3:21 nán amun k. amun mma mun

KLƆ SRAN

, Ju 8:4 Wan yɛle k. mɔ

Dan 7:13k. sa, ɔ nin ɲanmiɛn ble’n be ba

1Ko 15:44 kɛ bé wlɛ́ i ase’n, ɔ ti k.

Kol 2:18 ɔ fɛ i ngwlɛlɛ m’ɔ ti k. liɛ’n fa di i nuan

KLƆ SRAN NZUƐN’N

, 1Ko 3:3 Afin k. te sie amun

Gal 5:19 K. fiaman

KLUN

, Mml 6:6 maan be ka ɔ k.

Zoz 1:8 kanngan nun ɔ k. lɔ

Ɲan 17:22 Be k. m’ɔ ti jɔwa’n ɔ ti ayre

Ɲan 28:26 ng’ɔ lafi i k. akunndan’n su’n

Lik 3:22 min Wa. Min k. jɔ ɔ wun

Rɔm 7:22 Min k. lɔ’n, n klo Ɲanmiɛn i mmla’n

1Ko 7:33 i yi’n i k. w’a jɔ i wun’n

2Ko 4:16 nn wafa nga e ti e k. lɔ’n, ɔ́ yó uflɛ

KLUN AKUNNDAN

, Bob 8:21 i bakan nun i k.’n ti tɛ

Ɲan 16:2 Zoova nian sran i k.’n nun

Rɔm 2:15 be k.’n ti’n be wun i wlɛ

Rɔm 13:5 sanngɛ kusu amun k.’n ti-ɔ

1Zn 3:20 Ɲanmiɛn ti dan tra e k.’n

Ngl 2:23 niannian sran’m be k.’n nun

KLUN JƆ

, Ɲan 27:11 fa ngwlɛlɛ nanti naan min k.

Yol 20:35 a cɛ sran like’n, ɔ k. kpa tra kɛ

Rɔm 5:3 ɲrɛnnɛn nun’n, maan e k.

Rɔm 12:12 maan amun k.

Rɔm 15:13 Maan Ɲanmiɛn yo maan amun k.

Efɛ 5:10 kunndɛ sa nga e Min’n i k. su’n

KLUN KLO

, 1Ɲo 29:17 min k. su yɛ n mannin wɔ

KLUNKLO

, Tul 19:8 é nánti su e k. su

Ju 51:12 Yo maan min ɲin yi wɔ min k. su

KLUNNGBƆ

, San 19:18 Nán tu ɔ k.

Mml 32:35 Min yɛ n tu k.’n niɔn, min yɛ n tua kalɛ

Ɲan 14:10 K. ng’ɔ o sran kun i klun’n i ngunmin yɛ

Rɔm 12:19 Min niaan mun, nán an tu amun k.

Efɛ 4:31 wla k.’n nin awlɛn fufu’n be ase

KLUN SA

, Ju 40:8 ɔ k.’n i yolɛ’n yo min fɛ

Ju 143:10 Kle min ɔ k.’n i yolɛ

Mat 6:10 Maan ɔ k.’n kpɛn su asiɛ’n su

Mat 7:21 sran ng’ɔ yo min Si i k.’n

Zan 6:38 nán min k. yolɛ ti yɛ n bali-ɔ

Rɔm 12:2 amún wún Ɲanmiɛn i k.’n i wlɛ

Ebr 13:21 man amun like kwlaa naan an yo i k.

2Pi 2:10 be bɔbɔ be k. yɛ be yo’n

1Zn 2:17 sran ng’ɔ yo Ɲanmiɛn k.’n, ɔ́ ká lɛ tititi

KLUN SU

, 1Pi 5:2 maan ɔ yo amun k.

KLUN TI KPAN

, Eza 54:1 Mmo bla, wɔ mɔ ɔ k.’n

KLUN TI UFUE

, Tul 35:21 be k.’n, be fali like bali

Ɲan 11:17 Sran nga i k.’n ɔ yo i bɔbɔ i wun ye

KLUN UFUE

, Tul 35:5 be man Zoova i like k. su

Mml 15:8 tike amun sa klun’n kle i k. su

Ɲan 11:25 Sran nga i k.’n, ɔ́ ɲɛ́n i wun

Ɲan 31:26 K. yolɛ i mmla’n yɛ ɔ o i nuan-ɔn

2Ko 8:12 maan ɔ mɛn i k. su

Zak 1:5 Ɲanmiɛn man like k. su

KLUN UFUEFUƐ

, 1Ti 6:18 be yo k. nán be sa yo tankaan

KLUNWIFUƐ

, Ju 37:9 bé wá núnnún k. mun

Ju 37:10 be su wunman k.’m be kun

Ju 37:21 K.’n srɛ sran sa nun like-ɔ, ɔ yiman

Ɲan 15:8 Zoova i ɲin ci tɛ nga k.’m be yi’n

Ɲan 15:29 Zoova nin k.’m be afiɛn ti nun kpa

Ɲan 29:2k.’n sie nvle’n, sran’m be fɛfɛ

Eza 26:10 Kannzɛ bɔbɔ be si k.’n i aunnvɔɛ’n

Eza 57:21 K.’m be liɛ’n, be diman alaje

1Zn 5:19 mɛn wunmuan’n wo k.’n i sa nun

KLUNWI YOLƐ

, Ɲan 12:3 kwlá faman k.’n sɛsɛmɛn i ti

KLUN YO WI

, Ɲan 11:17 sran nga i k.’n, ɔ fa afɛ yi i su

KOKO

, Eza 41:10 nán k., afin n ti ɔ Ɲanmiɛn

Mat 6:34 nán amun k. ainman liɛ’n i ti

Mat 10:19 nán amun k. ndɛ nga amún kán’n i ti

1Ko 7:32 n kunndɛman kɛ amun k.

Fip 4:6 Nán an k. like fi ti

KOKOLƐ

, Lik 12:25 Amun nun onin yɛ k.’n ti’n

Lik 21:34 ninnge’m be ti k.’n fa cici amun ti

2Ko 7:9 amun k.’n ɔ ti Ɲanmiɛn i liɛ’n su

2Ko 11:28 k. mɔ asɔnun’m be ti’n n koko’n

KOKOWE

, Kal 12:10 Bé nían-ɔn, k. w’a yo Miriamun

Mat 8:3 i k.’n wieli weiin

Lik 5:12 k. w’a di i wunnɛn’n ngba

KOKOWEFUƐ

, San 13:45 k.’n ɔ kpan se kɛ

KONDOKAA

, Eze 1:16 ɔ ti kɛ k. kun o kun klun sa

KONIƐN

, San 17:13k. naan ɔ tra blo nnɛn

KONVI

, Rɔm 1:26 be k. sɔ ɲannzuɛn sa mun

Rɔm 8:5 ninnge nga klɔ sran k. sɔ be’n

Rɔm 16:18 be ti be bɔbɔ be k.’n i kanga

Gal 5:16 ninnge nga klɔ sran k. sɔ be’n

Efɛ 2:3 like nga e k. sɔ be’n

2Ti 2:22 ninnge nga gbanflɛn’m be k. sɔ be’n

Zak 1:14 I k. sɔ’n kaci kɛ aya sa ɔ trɛ i

1Pi 1:14 an yaci ninnge nga amun k. sɔ be laa’n

1Pi 2:2 k. sɔ Ɲanmiɛn ndɛ m’ɔ ti kɛ nɔnnɔn sa’n

1Pi 2:11 ninnge nga klɔ sran k. sɔ be’n

1Zn 2:16 ninnge nga klɔ sran k. sɔ be’n

Zid 7 like ng’ɔ timan su mɔ sran k. sɔ i’n

KONVIABO

, 1Ko 10:10 nán amun ijɔ amun k.

Fip 2:14 amún yó’n, nán an ijɔ amun k.

Zid 16 Sran sɔ’m be ijɔ be k.

KORE

, Kal 26:11 K. i mma’m b’a wuman wie

Zid 11 kɛ nga K. fa yoli’n sa

KƆKƆTI

, Lik 8:33 be ko wluli k.’m be nun

Lik 15:15 wɔ i fie’n su ko niɛn i k.’m be su

2Pi 2:22 k.’n w’a sɛ i sin w’a bo nnɔtiɛ ekun

KƆNGUƐ

, Ju 19:2 k. kwlakwla be kle e like

KƆƆNƐYI

, Yol 10:24 K. flɛli i osufuɛ nin i janvuɛ mun

KƆ́ WA KƆ́ WA

, Dan 12:4 Sran kpanngban kpa bé k.

KƆ WA KƆ WA

, Efɛ 4:14 jenvie’n fɛ i k. sa

KU

, Fip 3:19 Be ɲanmiɛn’n yɛle be k.

KUDE

, Mat 6:27 ukɛ i nguan ɲanman’n su k. kun

KUKLUKU

, Eza 40:22 tran asiɛ m’ɔ ti k. i ti su nglo

KUN

, Tul 20:13 Nán k. sran

Zan 16:2 sran kwlaa ng’ɔ k. amun’n, ɔ́ bú i kɛ

Yol 5:39 kɛ amun nin Ɲanmiɛn yɛ amun su k. sa

Efɛ 6:12 nán klɔ sran yɛ e nin i e k.-ɔn

KUNLƐ

, Ju 44:22 kɛ bua mɔ be su kɔ be k. sa

KUNMAN

, Ɲan 26:27 Sran ng’ɔ kpɛ k.’n i bɔbɔ tɔ́ nun

Dan 6:7 be yi i asɔmɔli’m be k.’n nun

Mat 15:14 be nɲɔn’n bé tɔ́ k.’n nun

KUNMAN DAN MƆ BE SIMƐN I BO’N

, Ngl 11:7 nnɛn wlɛfuɛ’n m’ɔ fin k. nun’n

Ngl 17:8 Nnɛn’n fín k. nun fíte

Ngl 20:3 ɔ to i yili k. nun

KUNNDƐ

, 1Ɲo 28:9 Sɛ a k. i, ɔ́ yó maan á wún i

Ju 119:176 bua mɔ w’a mlin’n. K. ɔ sufuɛ’n

Ɲan 2:4 k. i kɛ be fa k. ninnge kpakpa sa

Ɲan 25:2 famiɛn’m be aɲrunɲan’n, sa mɔ be k.

Eza 55:6 Blɛ mɔ be kwla wun Zoova’n, k. i

Mis 6:8 ?Ngue yɛ ɔ k. kɛ a yo-ɔ?

Sof 2:3 an k. Zoova, an mɔ an ti wun ase kanfuɛ’n

Kol 3:1 amun k. nglo lɔ ninnge mun

Ebr 11:6 be nga be tu be klun be k. i’n

KÚNNDƐ

, Eze 34:11 N bɔbɔ ń kó k. min bua mun

Yol 17:27 I liɛ’n, bé k. Ɲanmiɛn

KUNNDƐ BLA I YI BO

, Mat 5:28 w’a k. i awlɛn’n nun

Mat 19:9 ja bla uflɛ’n, nn w’a k.

KUNNDƐ BLA NIN BIAN SUKUSUKU

, Yol 15:20 nán be k., yɛ be ci mmoja

1Ko 6:9 nga be k.’n su diman Ɲanmiɛn Sielɛ’n i aja

1Ko 10:8 nán e k., nán e yo i wunsu

1Te 4:3 Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ nán amun k.

KUNNDƐ BLA Ɔ YI BO, ANNZƐ BIAN Ɔ WUN BO

, Tul 20:14 Nán k.

KUNNDƐLI

, 1Pi 1:10 be k. amun ti ɲanlɛ’n i su ndɛ

KUNNGBA

, Zan 16:32 amún yáci min k., nán min k.

1Ko 1:10 amun kwlaa an kan ndɛ k.

1Ko 8:6 Ɲanmiɛn ti k.. E Min’n ti k., yɛle Zezi

Efɛ 4:13 e bo yó kun é láfi ndɛ k. su

KUNNGBA CƐ

, Tul 34:14 Zoova kunndɛ kɛ be su i k.

Zan 1:18 Ba k. m’ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn sa’n

Zan 3:16 ɔ fɛ i Wa k.’n mannin

KWLÁ

, Ngl 6:2 ɔ nin i kpɔfuɛ’m bé kún naan ɔ́ k. be

KWLA

, Rɔm 8:37 e k. sa sɔ’m be kwlaa

Rɔm 12:21 yo sa kpa’n titi naan k. sa tɛ’n

Ngl 2:7 Sran ng’ɔ k., ɔ́ dí nguan waka

KWLALƐ

, Mat 7:29 wafa ng’ɔ kleli like’n kle kɛ ɔ le k.

Mat 28:18 ɔ fali k. kwlaa mannin min

Lik 4:6 Ń mán wɔ k. naan a sie be

KWLALI

, Zan 16:33 amun jran kekle! N k. mɛn’n

KWLA LIKE YO

, 2Ko 3:5 Ɲanmiɛn ti yɛ e k.

KWLAMAN

, Zer 1:19 Be nin wɔ kún, sanngɛ be su k.

KWLA SILƐ

, Ɲan 6:34 k. ti’n, yasua’n fa ya dan

KWLÁ WUMAN

, 1Ko 15:53 ng’ɔ k.’n sín ng’ɔ wu’n i osu

KWLÁ YOMAN

, Zɔb 42:2 Ɔ leman like kun mɔ a k.

Mat 10:37 klo i nin tra min’n, ɔ k. min sɔnnzɔnfuɛ

KWLƐMƐN I YO

, Mat 19:26 Klɔ sran’m be k., sanngɛ

KP

KPA

, Bob 1:31 ninnge kwlaa ng’ɔ yili be’n be ti k.

Mml 10:13 fa i mmla’m be su, ɔ bɔbɔ ɔ k. yolɛ ti

Gal 6:10 maan e yo like ng’ɔ ti k. e man sran kwlaa

KPACILI

, Zan 19:3 Kpɛkun be k. i ɲrun

KPA DAN

, Dan 9:23 a ti sran k.

Ebr 10:34 like nga amún wá ɲɛ́n i’n ɔ ti k.

1Pi 1:19 Klisi mmoja m’ɔ ti k.’n

KPAFUƐ

, 1Ti 6:19 bé kwlá ɲán nguan k.’n

KPAJA

, Ju 119:105 Ɔ ndɛ’n k. min atin’n su

Ɲan 4:18 ɔ ti kɛ lika m’ɔ k. nglɛmun nun’n sa

Eza 14:12 wɔ mɔ a k.’n, w’a fin ɲanmiɛn su w’a tɔ

KPAKPA

, Fip 2:3 nán an yo amun wun k.

2Ti 1:13 Ndɛ k. nga n kan kleli wɔ’n

KPALI

, Eza 61:1 Zoova k. min kɛ n bo jasin fɛ’n

KPALO

, 1Ko 6:18 k. bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n

KPALOLI

, Zer 8:9 Be k. Zoova i nuan ndɛ’n

KPAMAN SRAN NUN

, Mml 10:17 Ɲanmiɛn k.

Yol 10:34 m’an wun i weiin kpa kɛ Ɲanmiɛn k.

KPANGBA

, Mat 7:24 ɔ kplɛnnin i sua’n k. su’n

Lik 6:48 ɔ wlali sua’n i bo ase k. su’n sa

KPANGBANZRƐLƐ

, Eza 11:8 kán ngowa k. i lawlɛ’n

KPANKPANLƐ

, Efɛ 4:31 awlɛn fufu’n nin k.

KPANWUN

, Nee 9:15 a mannin be ɲanmiɛn su lɔ k.

Mat 26:26 Zezi fali k. kun, ɔ bubuli nun

Zan 6:35 Min yɛ n ti k. m’ɔ man nguan’n niɔn

KPATA

, San 16:34 amun k. be sa tɛ’n i ti

Rɔm 8:34 Klisi Zezi k. Ɲanmiɛn man e

KPA TRA

, Fip 2:3 bu amun wiengu mun kɛ be ti k.

KPA TRƐ I NGBA

, 1Ko 12:31 ń klé like m’ɔ ti k.’n

KPA YOLƐ

, Eza 32:1 Famiɛn wá síe mɛn’n sa k.’n ti

Eza 48:17 n kle amun like amun bɔbɔ amun k. ti

1Ko 7:35 amun k. ti yɛ n kan

Fip 3:1 n su klɛ amun fluwa, amun k. ti

KPƐ AWLƐN

, Ɲan 13:12 m’ɔ baman ndɛndɛ’n, ɔ k.

KPƐMAN LIKE

, Aku 11:4 nian ɲanmiɛn ble’n, ɔ su k.

KPƐN

, Dan 10:13 Pɛɛsi famiɛn diwlɛ’n i su k.’n

Efɛ 5:23 Klisi’n ti asɔnun’n i su k.

Efɛ 5:23 yasua’n ti i yi’n i su k.

KPƐ NDƐ

, Ɲan 6:19 k. yi sran nin i niaan be afiɛn

KPƐNMAN

, Eza 65:17 wla su k. laa ninnge’m be su

KPƐNNGBƐN

, Ju 71:9 k. blɛ nun’n, nán yi min blo

Ju 92:14 Be k. blɛ nun’n be liɛ yó ye

Zan 12:42 Zifu’m be k. kpanngban be lafili i su

1Ko 14:20 an yo kɛ k. mun sa

2Pi 2:10 Be nga be ɲin yiman k. mun

KPƐ NSAN

, Mar 14:30 á sé k. kɛ a siman min

KPƐN SU

, Mat 5:17 n bali kɛ ń yó naan be k.

KPINNDINMAN

, Ju 41:3 ɔ k.’n Zoova súɛn i bo

Eza 33:24 sran fi su seman kɛ: N k.

Zak 5:14 ?Amun nun wie k.?

KPLÁN

, Eza 65:21k. sua yɛ bé trán nun

KPLAN

, Lik 17:28 be lua ninnge, yɛ be k. sua

1Ko 3:10 nian wafa ng’ɔ k. su’n i su kpa

KPLANMAN

, Ju 127:1 Sɛ Zoova w’a k. sua’n

KPLILI

, Fip 1:7 n jrannin mmla’n su n k. i ti

KPLIN

, Eze 9:4 be fɛfɛ yɛ be k.

2Pi 1:5 maan amun k. amun ɲin kpa

KPLÍN

, Rɔm 8:26 kɛ é k., Ɲanmiɛn wawɛ’n srɛ man e

KPLINLƐ

, Tul 2:24 Ɲanmiɛn tili be k.

KPLI YO LIKE

, Ɲan 19:2 sran ng’ɔ k., ɔ yo sa tɛ

KPLÓ

, Dan 11:35 yó be sanwun, bé k. be wun fiɛn

KPLOKPLOLI

, Ɲan 23:29 ?Wan yɛ i wun k.-ɔ?

KPLOUN

, 1Ko 2:10 Ɲanmiɛn i ninnge nga be bo ti k.’n

Efɛ 3:18 ndɛ nanwlɛ’n i bo ti k.

KPONGBO KLE

, Efɛ 6:17 amun delɛ’n yo kɛ k. sa

KPƆ

, San 19:17 Nán k. ɔ niaan’n

Ju 97:10 klo Zoova’n, amun k. sa tɛ’n

Ɲan 6:16 nsiɛn be o lɛ mɔ Zoova k. be-ɔ

Amɔ 5:15 amun k. sa tɛ’n yɛ amun klo sa kpa’n

Mat 24:9 min dunman’n ti’n bé k. amun

Zan 7:7 Min liɛ’n, be k. min

Rɔm 12:9 k. sa tɛ’n, yɛ yo sa kpa

1Zn 3:15 ng’ɔ k. i niaan’n, ɔ ti sran kunfuɛ

KPƆFUƐ

, Ju 110:2 Kɔ ɔ k.’m be afiɛn naan sie be

Mat 5:44 Amun klo amun k. mun titi

Mat 10:36 i awlo’n nunfuɛ mun yɛ bé wá yó i k.

Lik 21:15 amun k.’m be su kwlá jranman

Rɔm 12:20 sɛ awe kun ɔ k.’n, mɛn i like maan ɔ di

KPƆLƐ

, Bob 3:15 k. trán a nin bla’n be afiɛn

Ɲan 8:13 Zoova i srolɛ’n yɛle sa tɛ’n i k.

KPƆLI

, Ju 45:7 yɛ a k. klunwi yolɛ’n

Zan 15:25 Be k. min sa ngbɛn

KPƆMAN BA

, Tul 23:26 Bla’m be su k.

KPƆNMAN

, Ngl 12:5 ɔ́ fá blalɛ k. kánkán mɛn mun

KPƆ́TƆ

, Bob 3:15 Ɔ́ k. ɔ ti’n

KPƆTƆLI

, Ju 78:40 be k. i awlɛn’n aawlɛ’n nun

L

LAA NINNGE

, Eza 65:17 be wla su kpɛnman l.’m be

LAFI

, Ɲan 3:26 Zoova yó maan á l. i su

LAFI

, Ɲan 6:10 Ɔ li l., ɔ li bu ɔ ɲinma kan

Ɲan 11:13 nga be kwla l. i su’n si i nuan tra

Ɲan 28:1 be l. be wun su kɛ asɔmɔli sa

Lik 18:8 ?Ɔ́ wún kɛ be l. Ɲanmiɛn su kpa?

Zan 3:16 sran kwlaa ng’ɔ kle kɛ ɔ l. i su’n

2Ko 4:13 e l. Ɲanmiɛn su ti yɛ e ijɔ-ɔ

Gal 6:10 e niaan nga e nin be e l. e Min’n su’n

Efɛ 4:5 e Min’n ti kun, e l. ndɛ kunngba’n su

1Te 5:6 nán e l. kɛ be onga’m be sa

2Te 3:2 nán sran kwlaa yɛ ɔ l. e Min’n su-ɔ

2Te 3:4 e Min’n i dunman nun’n, e l. amun su

Tit 2:10 maan be kle kɛ be kwla l. be su

Ebr 13:7 an l. Ɲanmiɛn su kɛ be sa

1Pi 1:7 be wunnin kɛ amun l. Ɲanmiɛn su

LAFI

, Tul 18:21 sran mɔ be kwla l. be su’n

Ju 19:7 Ɲanmiɛn i like ng’ɔ kle’n be kwla l. su

Ju 33:4 like kwlaa ng’ɔ yo’n be kwla l. su

Ɲan 3:5 nán l. ɔ bɔbɔ ɔ akunndan’n su

LAFI I WUN SU DAN

, Ɲan 14:16 sinnglinfuɛ’n buman akunndan, ɔ l.

LAFILƐ NGBOKO’N

, Ɲan 23:21 l. maan be wla tralɛ titiwa

LAFILI SU KPA

, Rɔm 4:21 ɔ l. kɛ Ɲanmiɛn yíɛ i nuan

1Te 1:5 Ɲanmiɛn wawɛ’n ti’n, e l. kɛ ɔ ti nanwlɛ

LAFIMAN

, Dan 6:26 ɔ ti Ɲanmiɛn kun m’ɔ l.-ɔn

2Ko 6:5 Cɛn wie’n kɔnguɛ e l., e la awe

2Ko 6:14 Nán amun nin be nga be l. e Min’n i ndɛ’n

2Ko 11:27 Kɔnguɛ sunman m’an l.

Ebr 11:6 l. Ɲanmiɛn su’n, i klun jɔmɛn i wun

LAFI ƝANMIƐN SU

, 1Ko 16:13 an l. kpa titi

LAFI SU

, Zan 20:29 b’a wunman min mɔ be l.’n

LAFI SU KPA

, Rɔm 8:38 n l. kɛ wie’n, annzɛ nguan’n

Rɔm 15:14 n l. kɛ sa kpa yolɛ’n ti amun nzuɛn

2Ko 5:6 Ɔ maan e l., yɛ e si kɛ

Kol 4:12 amun l. kɛ Ɲanmiɛn wá yó naan

LAGLASI

, Eza 1:18 sa tɛ’m bé fɛ́n fuai kɛ l. sa

LAI

, Kal 11:5 E konvi sɔ l. mun

LAKA

, Ju 34:13 yɛ nán l. sran

Ɲan 31:30 Klanman yolɛ’n, ɔ kwla l. sran

Mat 6:13 Nán yaci e lɛ naan be l. e

Gal 6:7 Nán an l. amun wun

2Pi 2:3 bé kán ndɛ bé fá l. amun

LÁKA

, Mat 24:24l. be nga be kpali be’n

Zid 16l. be wiengu mun naan be man like

LAKALAKA

, Ɲan 26:28 Be nuan nga be fa l. sran’n

LAKALI

, Zer 20:7 Ee Zoova, a l. min yɛ n fali su

LAKLE

, Mat 16:19 ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n i l.

Lik 11:52 amun deli sa silɛ’n i l.

Ngl 1:18 wie’n nin Ndia’n be l. o min sa nun

LALA

, Mat 13:47 ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n ti kɛ l.

Lik 5:4 amun gua amun l. mun

LALIƐ

, Aku 5:3 akunndan bulɛ’n maan be cɛn l.

LALO

, Zoɛ 1:4 Like nga l.’n yacili i lɛ’n

LALOFUƐ

, Mml 19:15 L. nɲɔn be nuan ndɛ’n

Eza 43:10 Zoova waan: Amun ti min l.

Mat 18:16 ndɛ nga l. nɲɔn be kan’n

Yol 20:26 amun ti l., sran ng’ɔ wu-ɔ, nán min-ɔn

Ebr 12:1 l. kpanngban be bo sin yia e

Ngl 1:5 Zezi Klisi m’ɔ ti L. nanwlɛfuɛ’n

Ngl 11:3 l. nɲɔn’m bé fá cɛn 1.260 bé kán

LAMAN

, 1Ko 7:5 ɔ se kɛ ɔ nin i wiengu kun’n be l.

LAPO

, Mat 17:25 sran kun i ti l. ng’ɔ su’n

Lik 20:22 ?E tua l. e man Sezaa?

Lik 23:2 nán be tua l. be man Sezaa

Rɔm 13:6 I sɔ’n kusu ti yɛ amun su l.’n niɔn

Rɔm 13:7 Sran nga i waan an su l.’n, amun su

LAPO DEFUƐ

, Mat 18:17 bu i kɛ l.’m be sa

Lik 18:11 n timan kɛ l. ng’ɔ o yɛ’n sa

LAZAA

, Lik 16:20 Be flɛ i L., ɔ srɛsrɛ like

Zan 11:11 E janvuɛ L. su lafi

Zan 11:43 L., fite!

LEMAN NDƐ

, Rɔm 1:20 Ɔ maan be l. be kanman

LEMAN ƝRUN

, 1Ko 1:28 kpali ninnge nga be l.’n

LEMƆCUƐ

, Dan 9:24 Be mannin be l. 70

1Ko 16:2 L. kwlaa i cɛn ba klikli’n nun’n

LE NƝƆN

, Lik 8:13 Be fa su l. kun, sanngɛ

Ebr 11:25 ɔ yo sa tɛ naan ɔ di mɛn l. kun

LEVI

, Mal 3:3 Ɔ́ yó L. i mma’m be sanwun

LEVIFUƐ

, Tul 32:26 L.’m be ko yiɛli i wun lɛ

Kal 3:12 L. mun bé káci min liɛ

2Ɲo 35:3 L. mɔ be ti like klefuɛ

LEVII

, Mat 13:33 Ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n ti kɛ l.

1Ko 5:6 l. kaan sa wla sanmlɛn nga be fɔtɔli’n

, San 22:21 Nán maan l. fi tran nnɛn’n i wun

LƐ́ I ASE

, Ju 116:12 ?Ngue yɛ ń fá lɛ́ i ase-ɔ?

LIDI

, Yol 16:14 L. fin Tiatii, ɔ yo tannin

LIƐ SU TI YE

, Ju 32:1 nga be kɛtɛ i sa tɛ’n su’n, i l.

Ju 94:12 sran mɔ a tu i fɔ’n i l.

Ju 144:15 i Ɲanmiɛn’n yɛle Zoova’n, i l.

Mat 5:3 be mian Ɲanmiɛn wun’n be l.

Zan 12:13 ɔ ba Zoova i dunman nun’n i l.

LIKA KLANMAN’N

, Dan 11:45 nin L. nun lɔ oka

LIKA KPA

, Ju 26:12 Min ja’n jin l. nun

LIKA KWLAA

, Kol 1:23 boli jasin sɔ’n l. nun

LIKE DIWLƐ

, Lik 2:7 lɛli i nnɛn’m be l. kun nun

LIKE FI

, Ju 119:141 N timan l. yɛ min wla w’a bo

Eza 41:29 Be amuin mun be timan l.

Fip 3:7 n ma buli be kɛ be timan l.

Ngl 22:17 fá nzue ng’ɔ man nguan’n, ɔ su yiman l.

LIKE KLEFUƐ

, 2Pi 2:1 be tɔn be wun suɛn kɛ be ti l.

LIKE KLELƐ’N

, 1Pi 5:10 ɔ́ gúa amun l. i bo

LIKE KPAKPA

, Ɲan 10:2 L. nga be fa gblɛ be ɲɛn i’n

LIKE KPANNGBAN

, Lik 12:48 sran nga be fa l. wlɛ i

LIKE KWLAA

, Fip 4:8 l. ng’ɔ nin manmanlɛ fata’n

LIKE KWLAA TI SU

, Ju 83:18 Zoova, a o L.’n

Dan 4:17 sí kɛ Ɲanmiɛn m’ɔ o L. ɔ sie

LIKE MMA’N

, Lik 8:11 L., yɛle Ɲanmiɛn i ndɛ’n

LIKE NG’Ɔ TI KPA’N

, 2Ti 2:20 Be fa wie mun be yo l.

LIKE SILƐ

, Ɲan 1:7 Zoova i srolɛ’n ti l.’n i bo bolɛ

LIKE SUNIANFUƐ

, Lik 12:42 Wan yɛ ɔ ti l. nanwlɛfuɛ

1Ko 4:2 l.’n, maan ɔ yo nanwlɛfuɛ

LIKE YOLƐ YOMAN YA

, Fip 4:5 be wun kɛ amun l.

LIKI

, Kol 4:14 E niaan kpa L. m’ɔ ti dɔɔtrɔ’n

LO BE

, Fip 2:21 be ninnge liɛ’n yɛ ɔ l.

LOLI I WUN

, Lik 2:51 Ɔ l. mannin be titi

LÓ WUNMIƐN

, Dan 12:13 Á wá l., sanngɛ á wá jáso

LO WUNMIƐN

, Lik 12:19 L., di like, nɔn nzan

LƆTU

, Lik 17:32 amun wla kpɛn L. i yi’n su

2Pi 2:7 ɔ deli L. m’ɔ ti sran kpa’n

LUA

, Aku 11:6 L. ɔ ninnge mun nglɛmun nun

Gal 6:7 like nga sran l.’n, yɛ ɔ́ tí-ɔ

LÚA

, Ju 126:5 nga bé l. like’n nn bé sún’n

LUALI

, 1Ko 3:6 N l., Apolɔsu guali su nzue

LUFLE

, San 19:13 Nán di ɔ wiengu l.

Ɲan 15:27 di sran l. fa ɲɛn i wun

Mal 2:15 nán an bu amun gbanflɛn nun bla’n i l.

1Ko 6:7 amun kplinman su kɛ be bu amun l.

2Ko 7:2 y’a diman sran fi l.

M

MAAN Ɔ YO SƆ

, Mml 27:15 maan be tɛ su kɛ: ‘M.!’

1Ko 14:16 w’a se kɛ M.

2Ko 1:20 I dunman nun e se Ɲanmiɛn kɛ M.

MAATI

, Lik 10:41 M., a koko

MAGƆGU

, Eze 38:2 Gɔgu m’ɔ fin M. mɛn’n nun’n

MALTI

, Yol 28:1 be flɛ lika sɔ’n kɛ M.

MANASE

, 2Ɲo 33:13 M. wunnin kɛ Zoova

MANIN

, Tul 16:31 Izraɛlifuɛ’m be flɛli aliɛ sɔ’n kɛ m.

Zoz 5:12 m.’n yacili fitelɛ

MANMAN

, Ngl 4:11 Zoova, sɛ be m. wɔ’n, ɔ ti su

MANMANLƐ

, 1Ɲo 16:25 Zoova ti dan, ɔ nin m. fata

Ju 147:1 I m. yo fɛ, ɔ nin i sɔ’n fata kpa

MANMAN YA

, Ju 146:1 An m.! Maan min wunnɛn wunmuan’n

Ju 150:6 ninnge kwlaa nga be lo wunmiɛn’n be m.

Ngl 19:1 sran kpanngban be seli kɛ: An m.!

MANNIN

, 1Ɲo 29:9 Sran’m be m. like aklunjɔɛ su

MANNZA

, San 18:19 bla m’ɔ o m. nun’n, ɔ o fiɛn nun

MÁNTAN

, Bob 2:24 yáci i si nin i nin, ɔ́ fɛ́ i wun m. i yi

MANTAN

, Mml 10:20 Sro Zoova, fa ɔ wun m. i

Zoz 23:8 fa amun wun m. amun Zoova

Ju 73:28 min wun mɔ n fa m. Ɲanmiɛn’n ɔ ti kpa

1Ti 4:8 be wun m’ɔ m. Ɲanmiɛn’n, ɔ yo sa ye

Zak 4:8 fa amun wun m. Ɲanmiɛn

MANTANMAN

, Ɲan 18:1 ng’ɔ fɛmɛn i wun m. sran’n

MARI 1.

, Mar 6:3 M. i wa ng’ɔ ti waka sɛfuɛ’n

MARI 2.

, Lik 10:39 M. su tie ndɛ

Lik 10:42 M. fɛli i nun kpafuɛ’n

Zan 12:3 M. fali ngo. Ɔ bɔn fannin kpa

MARI 3.

, Mat 27:56 M. Magdala, ɔ nin

Lik 8:2 M. Magdala, mɔ mmusu nso

MARI 4.

, Mat 27:56 M. m’ɔ ti Zaki nin Zozɛsi be nin’n

MARI 5.

, Yol 12:12 Marki i nin M. i awlo lɔ

MARKI

, Kol 4:10 M. nin Baanabasi be ti ngawangawa

MASEDUANIN

, Yol 16:9 Sin M. wa naan uka e

MESI

, Dan 9:25 blɛ nga M. m’ɔ ti Atin Klefuɛ’n bá’n

Dan 9:26 kɛ lemɔcuɛ 62 sin’n, bé kún M.’n

Zan 1:41 E wunnin M.’n

Zan 4:25 N si kɛ M. mɔ be flɛ i Klisi’n bá

MƐLKISEDƐKI

, Bob 14:18 M. m’ɔ ti Salɛmun famiɛn’n

Ju 110:4 Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ kɛ M. sa

MƐN

, Mat 24:14 I sin yɛ m.’n wíe-ɔ

Mat 28:20 cɛn kwlaa lele m.’n fá wíe!

1Ko 7:31 Afin m.’n su kaci

1Zn 2:15 Nán an klo m.’n

1Zn 2:17 m.’n su sin. Sanngɛ sran ng’ɔ

MƐN DILƐ’N

, Lik 8:14 m. ti’n be ɲin tranman ndɛ’n su

MƐN KLANMAN

, Lik 23:43 e nin wɔ é trán M.’n nun lɔ

2Ko 12:4 Be fɛ i ɔli m.’n nun lɔ

MƐN NGA I ƝANMIƐN

, 2Ko 4:4 m.’n sili sran’m be ɲin

MƐN’N I AWIELIƐ

, 2Ti 3:1 m. blɛ nun’n, lika’n wá yó

MƐN’N I BO BOLƐ

, Mat 25:34 kɛ ɔ fin m. nun’n be fa sieli amun’n

MƐN’N NUNFUƐ

, Zan 15:19 Sɛ ɔ ti kɛ amun ti m.’n

Zan 17:16 Be timan m.

Efɛ 4:17 Nán amun nanti kɛ m.’m be sa

1Pi 4:3 laa’n, ninnge nga m.’m be yo

MƐN NUNFUƐ’M BE NGWLƐLƐ

, Kol 2:8 Nán sran wie fa m.’n laka amun

MƐN NUN NGWLƐLƐFUƐ

, Yol 17:18 m. wie mɔ be flɛ be Epikirifuɛ

MƐN NUN NINNGE

, Lik 9:25 sɛ sran ɲan m.’m be

Zak 4:4 ng’ɔ klo m., ɔ kaci Ɲanmiɛn i kpɔfuɛ

MƐN SIEFUƐ

, Rɔm 13:1 Maan sran’m be ɲin yi m.

Tit 3:1 be lo be wun man m. mun

MIAN

, Mat 6:32 Amun Si si kɛ amun sa m. ninnge

Lik 13:24 An m. amun ɲin kpa sin anuan

Rɔm 12:13 Ninnge nga be m. be sa’n, fa man

2Ti 2:15 M. ɔ ɲin naan Ɲanmiɛn klun jɔ

2Pi 3:14 an m. amun ɲin naan ɔ wun kɛ fiɛn

MIANMIANLƐ

, 1Ko 7:35 nán amun m. ti-ɔ

MIANNIN

, 2Ko 1:8 Be m. e lele ɔ trali e wunmiɛn’n su

MIƐN MUN

, 1Ko 8:5 ɲanmiɛn mun nin m., be sɔnnin

MILIƆN

, Ngl 5:11 Be ti m. kpanngban

MIN

, Mat 7:22 ?E M., e M., ɔ dunman nun y’a ijɔman?

Mat 22:44 Zoova seli min m.’n kɛ

Rɔm 14:4 I m.’n kwla yo maan ɔ jrɛn i ja su

1Ko 7:39 maan sran sɔ’n yo e M.’n i sɔnnzɔnfuɛ

Kol 4:1 an le amun M. liɛ. Ɔ o ɲanmiɛn su

MININ

, Lik 19:16 Min min, m. kun w’a ju m. blu

MINNDƐ

, Ju 37:7 tran m. Zoova

Aba 2:3 Kannzɛ ɔ́ cɛ́ sɛ’n, tran m. i titi

Lik 3:15 sran’m be su m. Klisi’n

Rɔm 8:25 e tra e awlɛn e m. like sɔ’n

MÍNNDƐ

, Mis 7:7 Ń trán ń m. Ɲanmiɛn

MINNIƐN

, Yol 5:38 nán amun nian m. sɔ’m be lɔ

MIRIAMUN

, Kal 12:1 M. nin Aarɔn be kɛnnin i wun ndɛ

MISƐLI

, Dan 10:13 M. m’ɔ le ɲrun kpa’n

Dan 12:1 Blɛ sɔ’n nun’n, M. wá jáso

Ngl 12:7 M. nin i anzi’m be nin i kunnin

MLIN

, Ju 119:176 wlanwlan kɛ bua mɔ w’a m.’n sa

MLINLƐ

, Ɲan 1:32 m. mɔ b’a mlin’n ɔ́ kún be

MLINNIN

, Eze 34:4 ng’ɔ m.’n amun a ko kunndɛmɛn i

Lik 15:24 Ɔ m., sanngɛ m’an wun i

MMA

, Bob 3:3 waka ng’ɔ o fie’n i afiɛn’n i su m.

Lik 8:15 be tra be awlɛn be su m.

Zan 15:2 ɔ kpɛkpɛ su naan ɔ su m.

Zan 15:8 amun su m. kpanngban titi

MMA BLA MUN

, Zoɛ 2:28 amun m. bé íjɔ min nuan

MMA MUN

, Bob 6:2 Ɲanmiɛn i m. be jali bla

1Sa 8:3 i m. be nantimɛn i ajalɛ’n su

Zɔb 38:7 mɔ Ɲanmiɛn i m. bé bó sró

Eza 54:13 Zoova klé ɔ m. be kwlaa be like

Rɔm 8:21 ɲán be ti kɛ Ɲanmiɛn i m. sa

1Ko 7:14 amun m. bé yó fiɛn Ɲanmiɛn ɲrun

1Zn 3:2 siɛn’n e ti Ɲanmiɛn i m.

MMELI

, Bob 6:14 Fa waka fa bobo m.

2Ko 11:25 M. sacili min bo kpɛ nsan

1Ti 1:19m. mɔ w’a saci mlɔnmlɔn’n sa

MMELI’N I BLALƐ’N

, Ebr 6:19 tra e ase kɛ m.’n sa

MMLA

, Ju 19:7 Fiɛn nunman Zoova i m.’n i sin

Ju 40:8 ɔ m.’n wo min klun lɔ

Ju 94:20 jran m.’n su fa ɲrɛnnɛn yi i sran su

Ju 119:24 N klo ɔ m. mun be kpa

Ju 119:97 N klo ɔ m. kpa

Zer 31:33 Ń fá min m.’n ń wlá be nun

Aba 1:4 Sran fi nantiman m.’n su

Mat 22:40 M. nɲɔn sɔ’m be su yɛ Moizi

Mar 12:28 M.’m be kwlaa be nun klikli’n

Mar 12:31 M. uflɛ nunman lɛ mɔ i dan tra

Zan 13:34 m. uflɛ: Amun klo amun wiengu

Rɔm 7:22 n klo Ɲanmiɛn i m.’n kpa

Rɔm 13:8 ng’ɔ klo i wiengu’n, w’a wie m.’n su fa

2Ti 2:5 nantiman akplowa silɛ’n i m.’m be su’n

Zak 2:8 an fa famiɛn’n i m.’n su’n, ɔ ti kpa

1Zn 5:3 i m.’m be su falɛ yoman ya

MMLA BLU

, Tul 34:28 ɔ klɛli M. mun

MMLA KPƐFUƐ

, Zak 4:12 ti M. nin Jɔlɛ Difuɛ

MMLA’N

, Rɔm 10:4 Klisi ti’n, M. i su dilɛ’n wieli

Gal 3:24 M. niannin e su lele Klisi bali

Gal 6:2 amun a wie Klisi i m. su fa

MMOJA

, Bob 9:4 nán amun di m.

San 7:26 nán amun di m. fi

San 15:19 bla’n i sa bu mɔ i wun m. gua’n

San 17:11 Afin m. i nun yɛ nguan’n wo-ɔ

San 17:13 maan ɔ guɛ i m.’n i ase

Ju 72:14 be m.’n ɔ́ yó cinnjin i ɲrun

Ju 139:16 I nun mɔ n te yo m.

Mat 9:20 m. tu i w’a di afuɛ 12

Mat 26:28 m. mɔ maan be tra aenguɛ’n

Yol 15:29 amun ci m.

Yol 20:28 i Wa’n i m.’n, ɔ fa toli asɔnun’n

Efɛ 1:7 i m.’n ti’n, b’a yaci e sa tɛ mun

1Pi 1:19 Klisi i m. m’ɔ ti kpa dan’n

1Zn 1:7 Zezi i m. w’a nunnun e sa tɛ’n

Ngl 18:24 Ɲanmiɛn i sran mun, be m.’n i su lɔ

MMUA

, Yol 17:27 ɔ nin e nun wie fi nunman m.

Rɔm 13:12 Lika’n w’a ɔ m., aliɛ su wa cɛn

MMUSU

, Mat 8:28 sran nɲɔn mɔ m. kle be yalɛ’n

Yol 16:16 M. sɔ’n yo maan ɔ yi wunnzue

1Ko 10:20 tɛ nga amuin sɔfuɛ’m be yi be man m.

1Ko 10:21 amun a tran m.’m be tabli’n i sin

Zak 2:19 M. mun bɔbɔ be lafi su sɔ wie

MOIZI

, Kal 12:3 timan wun ase kanfuɛ kɛ M. sa

Ju 106:32 be ti’n, sa ɲannin M.

Yol 7:22 M. si ijɔ kpa, i sa si like

2Ko 3:7 b’a kwlá nianman M. i ɲrun

MUAE

, Mml 30:19 M’an fa m. m’an sie amun ɲrun

MUAE AMUIN’N

, Eza 65:11 be siesie tabli man M.

MUAN

, Ju 4:4 amun klun lɔ, yɛ an m. amun nuan

Aku 3:7 blɛ kun mɔ be fa m. be nuan

MUANNIN

, Ju 32:3 n m. min nuan, min owie’m

MUNNGUN

, Mat 24:32 amun si kɛ m.’n w’a mantan

MUTADI

, Lik 13:19 Ɔ ti kɛ m. mma mɔ sran kun

N

NAININ

, Lik 7:11 ɔ ɔli klɔ nga be flɛ i N.’n su lɔ

NANNAN

, Yol 24:3 N. Felisi, é lá wɔ ase

1Ti 5:4 like nga be n.’m be yo mannin be’n

NANNAN’M BE MMLA

, Mar 7:13 Amun n. mɔ amun kle’n ti’n

NANNAN’M BE NZUƐN’N

, Mat 15:3 amun n. i su falɛ

Gal 1:14 N fali min n. su kpa n trali su

NÁNNÁN SU

, 2Ko 12:15 ń fá min wun n. ń mán amun

NANNIN

, 1Ko 9:9 ?N. i ndɛ yɛ ɔ lo Ɲanmiɛn-ɔn?

NANNIN BA

, Tul 32:4 naan w’a fa yo n. kun

Eza 11:6 n. nin asɔmɔli’n bé trán likawlɛ

NANNIN GBANFLƐN

, Oze 14:2n. yɛ e su fa man

NANNIN TOLA

, Tul 21:28n. kun si yasua kun

Mml 25:4 Nán cici n. ng’ɔ su bo ble’n

Ɲan 7:22 gbanflɛn’n su i su kɛ n. wie sa

NÁN Ɔ ƝIN BLO

, Ju 37:1 n. sa tɛ yofuɛ’m be wun

NANTI

, Mis 6:8 a nin Ɲanmiɛn be n.

Zan 6:19 Zezi su n. nzue’n su

Efɛ 5:15 an n. kɛ ngwlɛlɛfuɛ mun sa

NÁNTI

, Ɲan 3:23 á n. ɔ atin’n su’n, sa fi su

Zan 14:15 amún n. min mmla’m be su

NANTI KLANMAN

, 2Sa 22:26 sran ng’ɔ nin wɔ n.’n, a nin i be n.

Rɔm 5:1 maan e nin Ɲanmiɛn e n.

Rɔm 13:13 Maan e n. kɛ e o wia nun sa

NANTIMAN

, Yol 17:7 be n. Sezaa i mmla’m be su

NANTI SƐSƐSƐ

, Gal 6:16 be nian mmla sɔ’n su n.

NANTI SU

, Zak 1:22 ndɛ nga amun ti’n, amun n.

NANWLƐ

, Ju 15:2 m’ɔ di n. i awlɛn’n nun’n

Ju 32:5 n dili min sa tɛ’n i n.

Ju 119:160 Ɔ ndɛ’n bɔbɔ ba’n ti n.

Ɲan 23:23 To n.’n yɛ nán yo i atɛ le

Zan 4:24 ɔ fata kɛ be su i n. nun

Zan 14:6 Min yɛ n ti atin’n nin n.’n niɔn

Zan 16:13 Ɲanmiɛn wawɛ m’ɔ yi n.’n i nglo’n

Zan 17:17 n.’n yo be sanwun. Ɔ ndɛ’n ti n.

Zan 18:38 Pilati seli i kɛ: “?Ngue yɛle n.’n?”

Efɛ 4:25 amun di n. kle amun wiengu

Zak 5:16 amun di amun sa tɛ’m be n.

1Zn 1:9 Sɛ e di sa tɛ nga e yo’n i n.’n

NANWLƐFUƐ

, Aba 2:4 ɔ ti n. ti’n ɔ́ ɲán nguan

Lik 16:10 n. like kaan nun’n, n. like dan nun

1Ko 4:2 kunndɛ kɛ like sunianfuɛ’n ɔ yo n.

1Ko 10:13 Sanngɛ Ɲanmiɛn ti n.

Ebr 10:23 ɔ́ yó like kpa mán e’n, ɔ ti n.

Ebr 13:18 e klo kɛ é yó n. sa kwlaa nun

NANWLƐ SU

, 2Ko 8:21 like kwlaa nga é yó’n, e yo i n.

NATAN

, 2Sa 12:7 N. seli kɛ: Sran sɔ’n yɛle wɔ

NDA

, Bob 15:18 Zoova tali Abramun i n.

Bob 22:16 Zoova waan, min bɔbɔ ń tá n. kɛ

Mml 23:21 Sɛ amun ta Zoova i n.’n

Jɔl 11:30 Zɛfte tali Zoova i n.

Mat 5:34 Nán amun ta n. mlɔnmlɔn

2Ko 1:20 n. nga Ɲanmiɛn ta be’n be sɔn sɛ’n

NDƐ

, Eza 55:11 n. ng’ɔ fin min nuan fite’n ɔ́ yó sɔ

Yol 15:32 kannin n. sunman be wlali be fanngan

Rɔm 14:1 nán amun jran n. ng’ɔ kan’n su

Fip 2:16 an tra n. ng’ɔ man nguan’n

NDƐ DANDAN

, 1Ko 2:1 m’an kanman n.

NDƐ FINFIN

, Zɔb 6:3 I sɔ’n ti yɛ n kannin n.-ɔn

NDƐ KWLAA

, Ɲan 14:15 ng’ɔ siman sa’n, ɔ fa n. su

NDƐ KWLƐ

, Zɔb 34:12 Ɲanmiɛn diman n.

NDƐ LO I

, Fip 2:20 mɔ amun n. kpa kɛ i sa-ɔ

NDƐ M’Ɔ TI FIAWA’N

, Rɔm 16:25 Ɲanmiɛn i n. m’ɔ dili afuɛ kpanngban’n

Efɛ 3:4 n si Klisi i su n. i kpa

NDƐ’N

, Ɲan 15:18 ɔ yo maan be yaci n. nun

Lik 8:12 Suɛn Tɔnfuɛ’n yi n. be awlɛn’n nun

Zan 1:1 I bo bolɛ nun’n, N. wo lɛ

Zan 17:17 Ɔ n. ti nanwlɛ

Yol 18:5 Pɔlu fɛli i wun wlali n. i kanlɛ nun

NDƐ NANWLƐ

, Tit 2:1 n. m’ɔ yo sran ye’n

NDƐ NANWLƐ’N

, Zan 8:32 amún sí n.

Zan 8:32 n. ti’n amún ɲán amun ti

2Ko 13:8 e kwlá tanndanman n. i ɲrun

Kol 3:10 N. ti’n, nzuɛn sɔ’n ɔ yo uflɛ

2Ti 2:15 m’ɔ si n. i nun yiyi kpa’n

2Pi 1:12 amun a taka kpa n. nun’n

3Zn 4 min mma’m be nanti n. i atin’n su

NDƐNDƐ

, Eza 60:22 min Zoova, ń yó maan bé jú n.

Zak 1:19 nán maan sran fi fa ya n.

NDƐ NGBƐNNGBƐN MUN

, 1Ti 1:4 be kan n.

NDƐ NG’Ɔ TI NANWLƐ’N

, 1Ti 2:4 sran kwlaa be wun n. i wlɛ kpa

NDƐ NG’Ɔ YRA FIAAN’N

, Ɲan 15:1 be nuan nun n., ɔ klɔklɔ ya

NDƐNNGAN

, Ɲan 17:14 Kwlaa naan n. w’a tɔ’n

Ɲan 21:19 Kɛ a nin ɔ yi m’ɔ klo n.’n be ko tran’n

NDƐ TƐ

, Mar 3:29 kan Ɲanmiɛn wawɛ’n i wun n.

Efɛ 4:29 Nán n. fin amun nuan fite

NDƐ UFLƐ

, 1Ko 4:6 Nán fa n. uka ng’ɔ ti klɛwa’n su

NDƐWA

, Rit 2:12 kúnndɛ fiawlɛ Zoova i n.’n bo

NDIA

, Zɔb 14:13 Sɛ a fa min fia N.’n nun lɔ

Aku 9:10 ngwlɛlɛ-o, wie fi nunman N.’n nun

Oze 13:14 Ń dé be N.’n i sa nun

Zan 5:28 be nga be o n.’n be nun’n, bé tí

Yol 2:31 wla su fiman Klisi su N.’n nun

Ngl 1:18 wie’n nin N.’n be lakle’n

Ngl 20:13 N.’n yili be mannin

NDROFIA

, Mat 10:29 Sika mma kun to n. nɲɔn

NDRƆN

, Ju 73:18 fa be sie i lika m’ɔ yo n. nun

NDRUNMUN

, Dan 6:4 b’a wunman kɛ Daniɛli dili n.

NDUTRE

, Bob 2:7 fali n. naan w’a fa yi sran

Bob 3:19 A ti n., á sá ɔ sin káci n.

Eza 40:15 Nvlenvle’m be ti kɛ n. sa

NEBIKADNEZAA

, Dan 2:1 N. cɛnnin laliɛ wie mun

NEFILIMUN

, Bob 6:4 N.’n be o asiɛ’n su

NƐN

, 1Fa 19:12 sran kun ijɔli. I n.’n ti wɛtɛɛ

Zan 5:28 nga be o ndia’m be nun’n, bé tí i n.

Zan 10:27 Min bua’m be tie min n.’n

NƐNKƐNNƐNKƐN

, Rɔm 16:18 fa nuan nun n.’n laka

NƐNNGLƐNMAN

, Mat 7:6 nán fa n. gua kɔkɔti bo

Mat 13:45 aata difuɛ m’ɔ kunndɛ n.

NGALIƐ KANFUƐ

, Mal 3:1 n su sunman min n.’n

NGASI

, Kol 3:13 kannzɛ be loli sran kun i n.

NGBACIƐ

, San 11:47 naan amun a wun n. ng’ɔ o

Mal 3:18 n. ng’ɔ o sran kpa’n nin

Ebr 5:14 sa kpa nin sa tɛ’n be n.

NGBAN

, Eze 9:4 sie be n. su nzɔliɛ

NGBƐN

, Eza 45:19 Amun kunndɛ min sa n.

Eza 65:23 Be su fɛman n.

Mat 15:9 Be su min n.

Lik 17:10 E ti junman difuɛ n.

1Ko 9:26 n wanndiman n.

1Ko 14:9 amun su kan ndɛ guɛ i lɛ n.

2Pi 1:8 amun su tranman lɛ n.

NGBITIƐFUƐ

, Mat 4:24 be fali n. mun be blɛli i

NGLƐMUN CILƐ

, Eza 58:6 n. nga min klun jɔ su’n

NGLO LƆ FAMIƐN’N

, Dan 11:7n. i lika’n nun

Dan 11:40 n. fá kakaklolo mun nin

NGO

, 1Fa 17:16 sɛ kaan’n i nun n.’n w’a wieman

Mat 25:4 Ngwlɛlɛfuɛ’m be fali n. trali nun

Mar 14:4 ?Ngue ti yɛ be saci n. nga sɔ-ɔ?

NGOKƆƐ

, Ju 94:19n.’n tinnin min su’n

Ɲan 12:25 N.’n yo maan sran wunmɛn i wun fɛ

Mar 4:19 n., nin aɲanbeun ninnge be laka sran

Lik 8:14 mɛn nun n.’n nin aɲanbeun

NGOWA

, Zer 48:10 fa Zoova i junman’n fa kankan n.

NGOWA KANLƐ

, Ɲan 10:23 ɲannzuɛn sa’m be yolɛ’n ti kɛ n. sa

NGUA LƆ FAMIƐN’N

, Dan 11:11 N. fá ya

Dan 11:40 n. nin i bé súsú be wiengu bo

NGUAN

, Mml 30:19 M’an fa n. nin wie’n m’an sie

Zɔb 14:14 ?Sɛ sran wu’n, ɔ kwla ɲan n. ekun?

Ju 31:5 Ń fá min n.’n ń wlá ɔ sa nun

Ju 36:9 N.’n i bo’n wo ɔ wun lɔ

Mat 16:25 sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sɛ́sɛ́ i n.

Mat 16:26 ?Ngue yɛ sran kwla fa to i n. niɔn?

Mat 22:37 Fa ɔ n.’n kwlaa klo Zoova

Mat 25:46 be su ɲanman n. kun

Lik 9:24 sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sɛ́sɛ́ i n.

Lik 23:46 ń fá min n.’n ń wlá ɔ sa nun

Zan 5:26 Siɛ’n ɔ yoli maan n. wo Ba’n i nun

Zan 5:29 Be nga be yoli sa kpakpa’n, bé ɲán n.

Zan 11:25 min yɛ n man sran n.-ɔn

Yol 20:24 n buman min n.’n i like fi

Rɔm 16:4 be fali be n.’n sieli i wie nuan

NGUAN M’Ɔ LEMAN AWIELIƐ’N

, Aku 3:11 Ɔ fali n. wlali be awlɛn’n nun

Dan 12:2 Wie’m bé ɲán n.

Lik 18:30 mɛn ng’ɔ́ bá lɔ’n nun’n, ɔ́ ɲán n.

Zan 3:16 w’a mlinman, sanngɛ ɔ ɲan n.

Zan 17:3 Kɛ ɔ ko yo naan b’a ɲan n.

Yol 13:48 be nga be nin n. fata’n

Rɔm 6:23 like nga Ɲanmiɛn fa cɛ e’n, yɛle n.

1Ti 6:12 Tra n. nun kpa

NGUAN NUN

, Mml 30:19 fa nguan’n naan amun ka n.

Ju 145:16 nga be o n.’n be like ng’ɔ ju be’n

Lik 20:38 be nga be o n.’n be Ɲanmiɛn

Rɔm 14:8 Afin sɛ e o n.’n, Zoova dunman nun yɛ

2Ko 5:15 be nga be o n.’n, be timan be bɔbɔ be liɛ

NGUNMINNGUNMIN

, Mat 25:32 bú be nun gúa be n.

NGWLƐLƐ

, Tul 35:35 junman dilɛ’n i wun n.

Ju 111:10 Zoova i srolɛ’n ti n.’n i bo bolɛ

Ju 119:98 maan n si n. n tra min kpɔfuɛ mun

Ju 119:99 N si n. tra be nga be kle min like’n

Ɲan 2:6 Zoova yɛ ɔ man n.’n niɔn

Ɲan 4:7 N.’n yɛ ɔ ti like cinnjin kpafuɛ’n niɔn

Ɲan 8:11 n.’n ti kpa tra korai mun

Ɲan 10:19 niɛn i nuan’n su’n, ɔ fa n. nanti

Ɲan 24:3 N. yɛ be fa kplan sua-ɔ

Ɲan 27:11 Min wa, fa n. nanti

Aku 7:12 N.’n sasa ngwlɛlɛfuɛ’n i nguan’n

Aku 10:10 be fa n. yo like’n, i bo’n gua kpa

Mat 24:45 junman difuɛ nanwlɛfuɛ m’ɔ si n.

Lik 16:8 junman sunianfuɛ’n fali n. nantili

Lik 21:15 ń mán amun n. Amun kpɔfuɛ be su

Rɔm 11:33 i aklunye’n ti dan-o! I n.’n cɛnnin-o!

1Ko 2:5 amun wla guɛmɛn i sran’m be n.’n su

1Ko 2:6 nán mɛn nunfuɛ’m be n. i ndɛ yɛ

1Ko 3:19 mɛn’n nun n.’n ti sinnzin

Kol 2:3 Be fali Ɲanmiɛn i n. be fiɛli i nun

Zak 1:5 ɔ srɛ Ɲanmiɛn titi kɛ ɔ mɛn i n.

Zak 3:17 n. m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n, ɔ klo anuansɛ

NGWLƐLƐ AFƐ

, Ɲan 15:22 Kɛ be usaman n.’n

NGWLƐLƐFUƐ

, Ɲan 3:7 Nán bu ɔ wun n.

Ɲan 9:9 Nga a si i’n kan kle n.’n

Ɲan 12:23 N.’n fia like ng’ɔ si i’n su

Ɲan 13:20 Sran ng’ɔ nin n. be nanti’n

Ɲan 14:15 n.’n niɛn i ja kwlaa ng’ɔ tu’n su

Eza 5:21 nga be bu be wun n.’n, be yako

Dan 12:3 N.’m bé kpája

1Ko 1:26 sran nga be bu be n.’n b’a sɔnman

Efɛ 5:15 an nanti kɛ n. mun sa

NGWLƐLƐ NG’Ɔ YO SA YE’N

, Ɲan 2:7 N., ɔ yia su kpa fa sie

NIAAN

, Ɲan 17:17 Janvuɛ kpa’n, ɔ kaci ɔ n.

Ɲan 18:24 janvuɛ wie mantan wɔ kpa tra ɔ n.

Mat 23:8 yɛ amun kwlaa amun ti n.

Mat 25:40 an yo mannin min n. nga be o yɛ’n

1Ko 5:11 ɔ ti e n. naan ɔ kunndɛ bla

1Pi 5:9 ɔ o amun n. kwlaa be su wie

NIAAN BIAN

, Mat 13:55 i n. mun yɛle Zaki nin

NIAAN BLA

, Mml 27:22 Sran ng’ɔ nin i n. be la’n

NIAN

, Mat 10:16 an n. amun wun su kɛ wuo’m be sa

Yol 15:36 Maan e ko n. aniaan’m be osu

Yol 17:11 cɛn kwlakwla be n. Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun

1Pi 2:21 amun n. like ng’ɔ yoli’n su

NIANNIAN

, 2Ɲo 16:9 Zoova n. asiɛ wunmuan’n su

Ju 26:2 Zoova, n. min, yɛ sa min nian

NIANNIN

, Zan 17:12 n n. be su ɔ dunman nun

NIANNUN

, 1Ko 13:12 n. mɔ i ɲin ti trusii’n

2Ko 3:18 e ti kɛ n. sa

Zak 1:23 niɛn i ɲrun n. nun’n

NIAN SU

, Mat 28:20 naan be kusu be n. be yo wie

NIƐN I WUN SU

, Ɲan 14:16 Ngwlɛlɛfuɛ’n n.

NIN

, Tul 20:12 Bu ɔ si nin ɔ n. be sran

Ju 27:10 min si nin min n. be yi min blo’n

Ɲan 23:22 ɔ n. w’a yo oke ti’n á yó i finfin

Lik 8:21 Min n. nin min niaan mun yɛle

Zan 19:27 seli i sɔnnzɔnfuɛ’n kɛ: Ɔ n.’n yɛ!

Gal 4:26 Zerizalɛmun ti e n.

NINIVU

, Zon 4:11 n si N. i nun sran be aunnvɔɛ

NINNGE

, Zan 14:12 n. ng’ɔ́ yó be’n, bé trá min liɛ’n

Ebr 10:34 kɛ be deli a.’n aklunjɔɛ su’n

NINNGE DANDAN

, Rɔm 12:16 Nán amun ɲin tran n.’m be su

NINNGE KPAKPA

, Ɲan 3:9 Fa ɔ n. mun blɛ Zoova

Eza 60:5 nvlenvle’m be n. mun bé wá bá

Eza 61:6 Amún wá dí nvlenvle’m be n. mun

Aze 2:7 n. nga be o nvlenvle’m be nun’n

Mat 6:21 lika nga ɔ n.’m be o lɛ’n

Lik 6:45 ɔ yi like kpa i n. mun be nun fite

Lik 12:33 n. mɔ be kwlá wieman le’n

Efɛ 1:18 n. ng’ɔ́ fá mɛ́n i sran mun’n

NINNGE’M BE KPƐLƐ

, Mat 9:37 fie’n i su n. junman’n

NINNGE NGA BE SACI SRAN

, 2Ko 7:1 e wla n.’n be kwlaa be ase

NINNGE NGA E WUNMAN BE’N

, 2Ko 4:18 e fa e ɲin e sie n. be su

NINNGE NGBƐNNGBƐN

, Ju 101:3 N faman n. mun n sieman min ɲrun

Gal 4:9 n. mɔ be yoman like fi ye’n

NINNGE NG’Ɔ YILI BE’N

, Rɔm 1:20 n. be ti’n, sran’m be wun kɛ i tinmin’n

NINNGE SROESROE

, Ju 91:5 A su sroman kɔnguɛ n. mun

NINNGE UFLƐUFLƐ

, Eza 42:9 n su kan n. mun be ndɛ

NJA MO

, Mat 25:21 N.! A ti junman difuɛ kpa

NJIN

, Bob 19:26 i bɔbɔ wunmuan’n kacili n. yɔbuɛ

Mat 5:13 amun ti asiɛ’n su n.

Kol 4:6 ndɛ yo fɛ kɛ b’a gua nun n. sa

NJIN YƆBUƐ

, Bob 19:26 Lɔtu i yi kacili n.

NJƆLƐ

, Kal 15:39 amun tralɛ’m be nuan n. mun

Ń KÁCI

, Tul 3:14 Ń. sunmannin min amun sin

NNƐN

, Bob 7:2 N. kwlaa nga be ti sanwun’n

San 18:23 Nán yasua nin n. be la

San 26:6 Ń yí blo n. wlɛfuɛ amun mɛn’n nun

Ɲan 23:20 be nga n. tuman be nuan nun’n

NNƐN DIDIWLƐ

, Eza 30:23 bé dídí n. dandan nun

NNƐN KANKANFUƐ

, Eza 40:11n. sa’n, ɔ́ níɛn i bua fa’n i lika

Zkr 13:7 Yo n.’n i like yaya

NNƐN KPANNGƆ

, Ngl 6:2 n. ufue kun

Ngl 19:11 n wunnin n. ufue kun

NNƐN MUN

, Ɲan 12:10 ɔ niɛn i n. be lika

Aku 3:19 sran’m be agualiɛ nin n. be liɛ’n ti kun

Oze 2:18 e nin blo n. é trá aenguɛ

NNƐN WLƐFUƐ

, Yol 20:29 n. mun bé wlú amun afiɛn

NNƆSUA NUN ALIƐ

, 1Ko 11:20 e Min’n i n.’n i dilɛ’n

NƝA

, Eze 47:12 Be n. mun be su glɔman

Mat 24:32 Kɛ ɔ ɲan sama m’ɔ yi n. cɛ’n

NƝƆNNƝƆN

, Lik 10:1 sran 70, ɔ sunmannin be n.

1Ko 7:35 amun a sieman amun ɲin n.

Zak 1:8 i akunndan’n ti n.

NƝRƐ

, Eza 35:1 lika kpɛtɛkplɛɛ’n bó n.

NOWE

, Bob 6:9 N. nantili seiin

Mat 24:37 lika’n yó kɛ N. i blɛ su’n sa

NƆNNIN

, Ju 38:4 Min fɔnlɛ’m be yo n. dan

Dan 5:27 be wunnin kɛ a yoman n. kaan sa

NƆNNƆN

, Tul 3:8 N. nin awɛma nzue be sonji

Eza 60:16 nɔ́n nvlenvle’m be n.’n

1Pi 2:2 Ɲanmiɛn ndɛ m’ɔ ti kɛ n. sa’n

NSAN

, Mml 16:16 yasua’m be ko jrɛn i ɲrun kpɛ n.

NUAN

, Ɲan 10:19 ng’ɔ niɛn i n.’n su’n, ɔ fa ngwlɛlɛ

Ɲan 18:21 Wie’n nin nguan’n be o sran i n.

Oze 14:2 é fá e n.’n é mánmán wɔ

1Ko 7:5 amun nɲɔn’n amun n. w’a sɛ su

1Te 4:11 nán an fa amun n. wla sran ndɛ

1Ti 5:13 timan be ndɛ’n be fa be n. wla nun

Zak 1:26 sanngɛ ɔ niɛnmɛn i n.’n su’n

Zak 3:10 n. kunngba’n, e fa bo muae

1Pi 4:15 fɛ i n. w’a wlɛ i sran uflɛ ndɛ nun

NUAN BUI SU

, Eza 29:13 be n. yɛ be bu min sran-ɔn

Rɔm 12:9 Nán an klo sran amun n.

NUAN NUN NƐNKƐNNƐNKƐN

, Ɲan 7:21 Ɔ fɛli i n. fa lɛkɛli i

Rɔm 16:18 be fa be n. be fa laka be

NUAN NZUE

, Mat 26:67 Be tili be n. be tɛli i ɲrun’n

NUAN SƐ

, Mar 9:50 Maan amun n.

1Ko 7:5 amun sran nɲɔn’n amun n. su

NUAN SƐLI

, Yol 15:25 e n. su kɛ é kpá yasua wie mun

NUAN SU

, Ju 119:96 ɔ mmla’n i liɛ’n, ɔ lemɛn i n.

NUAN SU SƐSƐ

, 1Ti 3:2 asɔnun sunianfuɛ’n yo ninnge mun be n.

NÚNNÚN

, 2Pi 3:7 bé wá bú be fɔ bé n. be

NUNNUNLƐ

, 2Te 1:9 Fɔ nga bé fá tú be’n yɛle be n.

NVƐNMA

, Bob 2:22 fali yasua’n i n. fa yili bla

NVIALIƐ

, Ɲan 25:9 ndɛ nga be kan kle wɔ n. nun’n

NVIALIƐ NUN LIKA MUN

, Kol 3:8 be n. be su aɔwi

NVIALIƐ NUN LIKE

, Lik 8:17 leman n. kun sa m’ɔ su fiteman nglo-ɔ

NVIALIƐ NUN NDƐ

, Ɲan 20:19 Suɛn tɔnfuɛ’n fa n. mun tru

Efɛ 3:5 w’a yi n.’n i nglo w’a kle akoto mun

NVLE

, Tul 19:6 n. kun m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n

Ju 33:12 N. nga i Ɲanmiɛn’n yɛle Zoova’n

Eza 66:8 ?Be taka n. kun kpɛ kunngba?

Mat 24:7 N. kun wá jáso n. uflɛ wun

1Pi 2:9 ɔ kpali amun. Amun ti Ɲanmiɛn i n.

NVLE’N NUNFUƐ

, 1Te 2:14 n.’m be kleli amun yalɛ

NVLENVLE

, Bob 22:18 n. bé ɲán ye

Mat 25:32 Bé yíayía n.’m be kwlaa i ɲrun lɛ

Yol 17:26 n.’m be kwlaa be fin sran kunngba

NZAJE SA

, Ju 5:6 Zoova i ɲin ci n. yofuɛ mun

Ju 11:5 Ɔ kpɔ sran kwlaa ng’ɔ klo n.

Ju 72:14 Ɔ́ dé be n. yofuɛ’m be sa nun

NZAN

, Ɲan 20:1 n. yo be ɲin su jeinjein

Fip 2:17 be su fa min gua su kɛ n. sa

NZANBƆƐFUƐ

, 1Ko 5:11 sran ng’ɔ ti n. nán an nin i san nun

1Ko 6:10 n. be su diman Ɲanmiɛn Sielɛ’n i aja wie

NZANNUNMUNFUƐ

, Ɲan 23:21 n. nin aliɛ safuɛ’n

NZOWA

, Mat 5:11 be kpɛ amun n.’n, amun liɛ su ti ye

Efɛ 4:31 ya ble’n nin kpankpanlɛ’n nin n.

1Pi 2:23 be kpɛli i n., w’a kpɛman be wie

NZƆLIƐ

, Eze 9:4 sie be ngban’n su n.

Mat 24:3 ?N. onin yɛ ɔ́ klé kɛ a o lɛ-ɔ?

Mat 24:30 sran Wa’n i n. fíte ɲanmiɛn su

2Ko 1:22 fɛli i n.’n sieli e su, ɔ fɛli i wawɛ’n

Efɛ 1:13 fɛli i wawɛ’n fa sieli amun n.

2Te 3:14 sie sran sɔ’n i n., nán amun nin i

Ngl 7:3 Maan e wie be ngban su n. sie

Ngl 13:17 sran ng’ɔ leman n.’n ɔ su kwlá

NZƆLIƐ LIKE

, Fɛf 8:6 Fa sie ɔ awlɛn’n su kɛ n. sa

NZRA

, Ju 22:25 mánmán wɔ n. dan’n nun

Ju 40:9 jasin fɛ’n i ndɛ n. dan’n nun

NZRAAMA

, Ju 147:4 Ɔ fa n.’m be dunman flɛ be

Mat 24:29 ɲrɛnnɛn’n wie cɛ’n, n.’m bé gúa

Ngl 2:1 n. nso o i sa fama’n nun

NZRAAMA KANNGANFUƐ MUN

, Mat 2:1 n. be bali Zerizalɛmun lɛ

NZUE

, Bob 7:12 n. dan’n tɔli asiɛ’n su cɛn 40

Kal 20:10 ?N. fin yɔbuɛ nga nun fite?

Mml 11:14 N. klikli nin n. kasiɛn’m be tɔlɛ

Mml 32:2 Like nga n kle’n yó kɛ n. m’ɔ tɔ’n

Ɲan 20:5 klun akunndan’n ti kɛ n. bo kploun sa

Ɲan 25:25 ɔ ti kɛ n. flɔlɔ sa

Eza 55:1 nzuewe kun amun, an bla wa fa n.!

Eza 55:10n. tɔ’n, kɛ laglasi’n be saman be sin

Zer 50:38 Bé sáci i n. mun, yɛ bé wíe nun

Zkr 14:8 n. m’ɔ man nguan’n sónji Zerizalɛmun lɔ

Mat 5:45n. man be nga be yo sa kpa’n

Zan 4:10 ɔ mannin wɔ n. m’ɔ man nguan’n

Ngl 12:16 asiɛ’n mɛnnin n.

Ngl 17:1 tekle bla’n ti n. kpanngban su

NZUE BA

, Ngl 22:1 N. sɔ’n i nun nzue’n man nguan

NZUE DAN

, Bob 9:11 su faman n. n saciman asiɛ’n

2Pi 2:5 kɛ ɔ́ tɔ́ n. ɔ́ fá núnnún be’n

NZUE DAN’N

, Mat 24:38 ka naan N. w’a tɔ’n

NZUE GUAWLƐ

, Ɲan 5:15 nɔn nzue ng’ɔ fin ɔ bɔbɔ ɔ n.’n nun’n

NZUE TI

, Zer 2:13 n ti n. m’ɔ man nguan’n

Ngl 7:17 ɔ́ fá be kɔ́ n. mɔ be man nguan’n be nuan

NZUEWE

, Eza 49:10 n. su kunman be

Eza 55:1 Amun mɔ n. kun amun’n, an bla

Zan 7:37 Sran nga n. kun i’n, maan ɔ bla

NZUƐN

, Gal 5:22 N. nga Ɲanmiɛn wawɛ’n yo maan

Efɛ 4:24 amun fa n. uflɛ

Kol 3:9 Amun kplo amun n. laa’n

1Pi 2:12 Maan amun n.’n yo kpa titi

1Pi 3:1 sanngɛ amun n. kpa’n ti’n, bé fá su

1Pi 3:16 amun n.’n ti kpa’n, bé wún ɲannzuɛn

Ɲ

ƝÁN BE WUN

, 1Ti 6:9 be nga b’a fua kpa kɛ bé ɲ.

ƝÁN E TI

, 2Te 1:7 e nin amun é ɲ.

ƝANMAN

, Aku 4:12 ɲ. nga be fali ɲ. nsan be wɔli’n

Eza 54:2 cuɛncuɛn ɔ tannin sua’n i ɲ.’m be nun

Zon 4:10 A koko ɲ.’n i ti

ƝANMIƐN

, Mml 10:17 Zoova ti ɲanmiɛn’m be ɲ.

Ju 8:3 Kɛ n wun ɲ. mɔ a yili’n

Mat 5:3 Be nga be mian ɲ. wun’n

Mat 27:46 ?Min Ɲ. ngue ti yɛ a yili min ase-ɔ?

Zan 1:18 Sran fi nin-a wunman Ɲ. le

Zan 17:3 be si wɔ mɔ ɔ kunngba cɛ yɛ a ti Ɲ.

Zan 20:17 N su kɔ min Ɲ. m’ɔ ti amun Ɲ. i wun lɔ

1Ko 8:4 Ɲ. ti kunngba cɛ

2Ko 4:4 mɛn nga i ɲ.’n sili be ɲin

2Ko 12:2 fɛ i ɔli ɲ. i nsan su’n i su lɔ

Efɛ 4:6 Ɲ. ti kun, ɔ ti e kwlaa e Si

Efɛ 5:20 Like kwlaa ti’n, an la Ɲ. i ase

Fip 2:6 W’a kunndɛman kɛ ɔ nin Ɲ. bé sɛ

1Zn 4:8 Ɲ. ti klolɛ

ƝANMIƐN BLE’N

, Aku 11:4 sran ng’ɔ nian ɲ., ɔ su kpɛman like

Mat 24:30 bé wún kɛ sran Wa’n wo ɲ. su

ƝANMIƐN I JUNMAN

, Rɔm 12:1 An fa ngwlɛlɛ be fa di Ɲ.

ƝANMIƐN I NDƐ

, 1Te 2:13 amun buli i kɛ ɔ ti Ɲ.

2Pi 1:21 nán be tiaun yɛ be kannin Ɲ.’n niɔn

Mar 7:13 sran’m be buman Ɲ.’n i like fi

Ebr 4:12 Ɲ.’n le ta kpa, ɔ yo maan sran kaci

Eza 40:8 Ɲ.’n wo lɛ tititi

ƝANMIƐN I SRAN

, 1Pi 5:3 Ɲ. m’ɔ fa be wlali amun sa nun’n

2Pi 2:10 kɛ bé kán Ɲ. mun be ndɛ tɛ’n

ƝANMIƐN I SRƐLƐ

, Zak 5:15 Ɲ. mɔ be lafi i su be srɛ i’n

ƝANMIƐN I SUA

, Ju 73:17 saan kɛ n wluli Ɲ. nun

ƝANMIƐN KPLI

, Zan 17:3 be si wɔ mɔ a ti Ɲ.

ƝANMIƐN LIƐ KLONGLO

, Tul 26:33 Rido’n kpɛ́ Sua Ba m’ɔ ti Ɲ., nin

ƝANMIƐN’M BE ƝANMIƐN

, Mml 10:17 Zoova ti ɲ.

ƝANMIƐN M’Ɔ LA NGLO LƆ PLAII’N

, Ju 19:1 Ɲ. yi i aɲrunɲan’n i nglo

ƝANMIƐN NDƐ’N

, Mat 22:29 amun siman Ɲ.

Lik 24:32 kɛ ɔ́ yíyí Ɲ. nun’n, ɔ wluwluli e wun

Yol 17:2 Ɔ nin be kokoli Ɲ. su yalɛ

Yol 17:11 cɛn kwlakwla be nian Ɲ. nun kpa

Rɔm 15:4 fɔnvɔlɛ mɔ Ɲ. fɔnvɔ e’n ti’n

2Ti 3:16 Ɲ., Ɲanmiɛn yɛ maan be klɛli-ɔ

2Ti 3:16 Ndɛ kwlaa ng’ɔ o Ɲ. nun’n

ƝANMIƐN’N KPA SIN

, Mat 24:27ɲ. wia afiliɛ lɔ’n

ƝANMIƐN NUAN IJƆFUƐ

, Eze 2:5 bé sí kɛ Ɲ. kun trannin be afiɛn

Amɔ 7:14 N timan Ɲ.. Nán Ɲ. i wa yɛle min

Mat 7:15 be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Ɲ.’n

Mar 13:22 be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Ɲ.’n

Yol 10:43 Ɲ.’m be kwlaa be kɛnnin i weiin

2Pi 1:19 ndɛ nga Ɲ. mun be kannin’n

ƝANMIƐN ƝRUN JRANFUƐ

, Ju 110:4 A ti Ɲ. tititi

Mis 3:11 be mɛn i Ɲ. mun be like

Yol 6:7 Ɲ. kpanngban be kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ

Ebr 2:17 Ɲ. dan mɔ ɔ si aunnvuɛ

1Pi 2:9 Amun ti famiɛn nin Ɲ.

ƝANMIƐN ƝRUN JRANLƐ

, Oze 4:6 a su diman Ɲ. junman’n kun

ƝANMIƐN SIELƐ’N

, Mat 6:33 dun mmua kunndɛ Ɲ.

Mat 21:43 like nga amun kwla ɲɛn i Ɲ. ti’n

Mat 24:14 bé wá bó Ɲ. i jasin fɛ

Mat 25:34 an bla be wa di Ɲ. i aja’n

Gal 5:21 su diman Ɲ. i aja’n

ƝANMIƐN SRƐLƐ

, Rɔm 12:12 Nán amun yaci Ɲ.

Zak 5:16 Sran kpa’n i Ɲ.

ƝANMIƐN SU

, Zan 3:13 sran fi w’a ɔman ɲ.

2Pi 3:13 su minndɛ ɲ. uflɛuflɛ kun

ƝANMIƐN SU

, A. Nian SUA wie., Mat 21:12 wluli Ɲ. nun lɔ, kpɛkun ɔ fuannin

Zan 2:19 An bubu Ɲ. nga. Ń fá cɛn nsan

Eze 41:13 Ɔ sunnzunnin Ɲ.’n, ɔ ti kude 100

1Ko 3:16 ?Amun siman kɛ amun ti Ɲ.?

ƝANMIƐN SUFUƐ

, 1Ko 6:6 be mɔ be timan Ɲ.’n

ƝANMIƐN SULAFILƐ

, Lik 17:6 amun Ɲ.’n i dan ju kɛ mutadi sa’n

Rɔm 1:17 sran kpa’n i Ɲ.’n ti’n ɔ́ ɲán nguan

Ebr 11:1 Ɲ.’n, yɛle kɛ e si jrɛiin kɛ

Zak 2:26 i Ɲ. sɔ’n ti ngbɛn

ƝANMIƐN SULƐ WAFA

, Yol 28:22 Ɲ. sɔ’n be kɛn i wun ndɛ tɛtɛ

ƝANMIƐN SU MƆ A LAFI

, 2Ti 1:5 min wla te kpɛn Ɲ. sakpa’n su

ƝANMIƐN SU M’Ɔ LAFI

, Rɔm 4:20 Ɲ.’n ti’n, ɔ ɲannin wunmiɛn

ƝANMIƐN WAWƐ

, Mat 3:16 Ɲ., ɔ jra kɛ auble sa

Mat 12:31 Ɲ.’n i wun ndɛ tɛtɛ kanlɛ

Lik 1:35 Ɲ.’n ɔ́ wá káta ɔ su

Lik 3:22 Ɲ.’n jrɛli i su kɛ auble sa

Zan 4:23 bé sú i kɛ nga Ɲ.’n kle be’n sa

Zan 14:26 Ɲ.’n ɔ́ klé amun like kwlaa

Zan 16:13 Ɲ. m’ɔ yi nanwlɛ’n i nglo’n

Yol 1:8 an ɲan Ɲ.’n, amún ɲán wunmiɛn

Yol 2:4 Ɲ.’n wluli be nun

Yol 5:32 Ɲ.’n mɔ Ɲanmiɛn fa mannin

Rɔm 8:16 Ɲ.’n kle e weiin kpa e awlɛn’n nun

Rɔm 8:26 Ɲ.’n bɔbɔ srɛ man e

1Ko 2:15 Sran nga Ɲ.’n sie i’n, ɔ kunndɛ

Gal 5:16 yo like nga Ɲ.’n se kɛ amun yo’n

Gal 5:22 nzuɛn nga Ɲ.’n maan sran yi i nglo’n

Gal 6:8 ninnge nga Ɲ.’n klo be’n

Efɛ 4:30 nán an bo Ɲ.’n i wla

ƝANNDRA

, Mat 13:34 Zezi kannin ndɛ ɲ. nun

Mar 4:2 Ɔ kannin ndɛ ɲ. nun kleli

ƝANNGONDIN

, Bob 9:13 M’an fa min ɲ.’n m’an sie i

ƝANNJI

, Mat 18:18 like kwlaa nga amun ɲ.

ƝANNZUƐN

, Ɛsd 9:6 Ee, Ɲanmiɛn, ɲ. kun min dan

Ju 25:3 ɲ. su kunman be nun wie fi

Mar 8:38 sran nga ɲ. kun i min ti’n

Rɔm 1:16 Ɲ. kunman min jasin fɛ’n i bolɛ

Efɛ 4:19 Be siman ɲ. kun

2Ti 1:8 nán ɲ. kun wɔ i ndɛ kanlɛ nun

2Ti 2:15 junman difuɛ mɔ ɲ. kunmɛn i

Ebr 11:16 be kpan flɛ Ɲanmiɛn’n ɲ. kunmɛn i

1Pi 4:16 Klisifuɛ mɔ sran kun ti’n, nán ɲ. kun i

Ngl 18:7 yɛ i sɔ’n kunmɛn i ɲ.

ƝANNZUƐN SA

, Efɛ 5:3 Nán maan ɲ. tran amun afiɛn

Efɛ 5:4 nán an yo ɲ. fi

ƝAN ƝRUN

, Rɔm 8:19 blɛ nga Ɲanmiɛn i mma’m b.’n

1Ko 10:31 an yo naan Ɲanmiɛn ɲ.

ƝÁN LIKE

, Gal 3:29 amún ɲ. nga Ɲanmiɛn mán’n

ƝAN SU YE

, Ɲan 14:23 Junman nga be di’n, b.

ƝANTIAAN

, Ɲan 13:24 faman ɲ. kɛnmɛn i wa’n

ƝƐ́N I NUAN LIKE

, Gal 6:9 sɛ y’a fɛman’n, é ɲ.

ƝƐN I WUN

, Ɲan 10:22 i su mɔ Zoova yra’n yɛ maan ɔ ɲ.

ƝƐNMƐN

, Ju 139:14 wafa nga a yili min’n, ɔ yo ɲ.

ƝIN

, Ɲan 15:3 Zoova i ɲ. ta lika kwlaa

ƝIN BLO

, Tul 20:17 Nán ɔ ɲ. ɔ wiengu’n i yi’n su

ƝIN CILI

, Ju 106:16 be fali be ɲ. Moizi

ƝINFU

, Ebr 10:26 sɛ e ɲ. e yo sa tɛ’n

ƝIN GUAMAN ASE

, Rɔm 9:33 sran ng’ɔ lafi i su’n, i ɲ.

ƝIN KEKLE

, Mml 17:12 Sran ng’ɔ yo ɲ., maan be kun i

1Sa 15:23 Ɲ. yolɛ’n nin wunnzue yilɛ’n be sɛ

Yol 19:9 be yoli ɲ. be waan be lafiman su

ƝIN KEKLE AYELIƐ

, Gal 5:19 bla kunndɛlɛ sukusuku nin ɲ. mun

2Pi 2:7 Lɔtu mɔ be ɲ.’n kleli i yalɛ dan’n

ƝIN KEKLEFUƐ

, Kal 20:10 Ɲ. mun, amun sie be su!

Ɲan 24:21 nán a nin ɲ.’m be san nun

ƝINMA

, Ju 115:5 Be le ɲ., sanngɛ be wunman ase

Aba 1:13 Ɔ ɲ. mun be ti sanwun dan

Mat 5:38 maan be bo i ɲ. liɛ’n wie

Mat 6:22 sɛ ɔ ɲ. wo like kun su trele’n

1Ko 2:9 Sran ɲ. w’a wunmɛn i, sran su w’a timan

1Ko 12:21 E ɲ.’n kwlá seman e sa’n kɛ

1Ko 15:52 be ɲ. bulɛ kunngba sa kplɛ

2Ko 5:7 like nga sran ɲ. wun i’n i su yɛ

ƝINMA SU SRAN

, Ju 17:8 Sasa min kɛ ɔ ɲ. sa

Zkr 2:8 ɔ kan amun’n, nn w’a kan min ɲ.’n

ƝINMA YA AYRE

, Ngl 3:18 to be ɲ. naan w’a wun ase

ƝINMUƐN

, 2Fa 20:5 N tili ɔ srɛlɛ’n, n wunnin ɔ ɲ.’n

Ju 6:6 min ɲ. nzue’n lua min bɛ’n

Aku 4:1 n wunnin be nga be kle be yalɛ’n be ɲ.

Yol 20:19 min ɲ. guali, kpɛkun n wunnin ɲrɛnnɛn

Yol 20:31 Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn min ɲ. gúa

Ebr 5:7 nn ɔ́ kpán, nn i ɲ. nzue’n gúa

Ngl 21:4 ɔ́ núnnún be ɲ.’n kwlaa

ƝIN O I SIN

, Ɲan 13:12 nga be ɲ. m’ɔ baman ndɛndɛ’n

ƝIN TE O SU

, 1Te 4:15 e nga kɛ ɔ́ sɛ́ i sin’n nn e ɲ.’n

ƝIN TI BLOWA

, Lik 10:40 Maati liɛ’n, i ɲ.

ƝIN TRAN

, Mat 26:41 amun ɲ. su, amun srɛ Ɲanmiɛn

Lik 21:36 amun ɲ. su. Amun srɛ blɛ kwlaa nun

1Ko 16:13 amun ɲ. su, amun lafi Ɲanmiɛn su

1Pi 4:7 amun ɲ. Ɲanmiɛn srɛlɛ’n su

Ngl 16:15 sran nga i ɲ. su, i liɛ su ti ye

ƝIN YI

, Ju 51:12 maan min ɲ. wɔ min klunklo su

Yol 5:29 Ɲanmiɛn yɛ ɔ fata kɛ e ɲ. i-ɔ

Rɔm 13:1 Maan be ɲ. mɛn siefuɛ mun

Rɔm 16:26 be lafi i su naan be ɲ. i

Efɛ 5:33 maan bla’m be ɲ. be wun mun

Efɛ 6:5 Kanga mun, amun ɲ. amun min mun

1Te 5:12 amun ɲ. amun su kpɛn mun

1Ti 5:17 Maan be ɲ. asɔnun kpɛnngbɛn mun

Ebr 13:17 amun ɲ. be nga be kle amun atin’n

1Pi 2:13 Sɛ famiɛn-o, maan amun ɲ. i

ƝIN YÍ

, Tul 24:7 é nánti su yɛ e ɲ. i

ƝIN YIMAN LIKE

, 1Ko 6:10 be nga be ɲ.’n be su diman

ƝƆNNGƆNMIN

, Mat 19:24 ɲ. i dɔluwa buɛ nun sinlɛ

ƝRƐN

, Ju 84:11 Zoova ti kɛ ɲ. sa

Efɛ 6:16 i su mɔ an lafi’n, ɔ yo kɛ ɲ. dan wie sa

ƝRƐNNƐN

, Tul 11:1 Ń fá ɲ. kun ń yí i Faraɔn

2Sa 22:7 Kɛ ń wún ɲ.’n, n kpan flɛli Zoova

Ju 46:1 ɲ. blɛ’n nun’n, e ɲan ukalɛ

Ɲan 12:10 kɛ klunwifuɛ si aunnvɔɛ’n, ɔ ti ɲ.

Aku 7:7 ɲ.’n kwla yo maan ngwlɛlɛfuɛ’n kaci

Mat 24:21 ɲ.’n yó dan

Yol 14:22 Ɔ fata kɛ e wun ɲ. sunman

Rɔm 5:3 ɲ. sɔ’n yo maan e kaci sran

Rɔm 8:22 ninnge ng’ɔ yili be’n, be wun ɲ.

2Ko 4:9 Be kle e ɲ., sanngɛ ɔ yiman e ase

2Ko 4:17 ɲ. nga e wun i andɛ’n su cɛman

Fip 1:29 kusu amun wun ɲ. wie

2Te 1:4 ɲ. nga be su kle amun’n

2Te 1:6 kle be nga be kle amun ɲ.’n be ɲ.

2Ti 3:12 kunndɛ kɛ ɔ́ sú Ɲanmiɛn’n, bé klé i ɲ.

Ebr 2:10 Sran cinnjin kpafuɛ’n, ɔ wun ɲ.

1Pi 2:23 bé klé i ɲ.’n, w’a seman kɛ ɔ́ klé be wie

1Pi 5:9 amun si kɛ ɲ. kunngba ng’ɔ o amun su’n

Ngl 7:14 be nga be fin ɲ. dan’n nun’n

Ngl 18:4 naan ɲ. w’a tɔman amun su wie

ƝRƐNNƐN BLƐ

, Ju 119:50 min wla gua ase min ɲ.’n nun

ƝRƐNNƐNFUƐ

, Eza 57:15 e nin ɲ. mun e tran

1Ko 15:19 e ti ɲ. tra sran kwlaa

ƝRƐNNƐN WAKA

, Mat 10:38 sran ng’ɔ kplinman su kɛ ɔ́ súɛ i ɲ.’n

Lik 9:23 ɔ klɛn i wun yɛ maan ɔ fɛ i ɲ.’n

ƝRUN JRANFUƐ

, Mal 2:7 min ɲ.’n yɛ ɔ fata kɛ ɔ kle like-ɔ

Ngl 20:6 bé yó Ɲanmiɛn nin Klisi’n be ɲ.

ƝRUN TANNDANFUƐ

, Fip 1:28 nán ɲ.’m be wlanwlan amun

ƝRUN WAKA

, Gal 2:6 nán i ɲ. yɛ Ɲanmiɛn nian

O

OKA

, Bob 7:20 Nzue’n trali o. mun be su lele

Ju 24:3 ɔ kwla fu Zoova i o.’n su

Eza 2:3 maan e fu Zoova i o.’n su

Eza 11:9 yoman sa tɛ fi min o.’n su

Dan 2:35 kacili o. dan, yɛ ɔ dili asiɛ’n

OKE

, Ju 37:25 n ti gbanflɛn yɛ m’an yo o.

O LƐ

, Mat 24:3 ?Nzɔliɛ onin yɛ ɔ́ klé kɛ a o.-ɔ?

OLIVIE OKA

, Lik 22:39 ɔli O.’n su lɔ

Yol 1:12 O.’n mantan Zerizalɛmun klɔ’n

OLIVIE WAKA

, Ju 52:8o. wie m’ɔ le nɲa’n sa

Rɔm 11:17 blo o. sama’n

OLUI

, Lik 8:13 be sɔ nun, sanngɛ be leman o.

OSU

, Bob 22:17 ń má yó maan ɔ o.’n trɛ́ kpa

OSUFUƐ

, Yol 10:24 Kɔɔnɛyi flɛli i o. mun

OSU’N NUNFUƐ

, Bob 3:15 kpɔlɛ trán ɔ o.’n nin bla’n

Eza 65:23 Zoova yrali be o. mun be su

Gal 3:16 ɔ nin i o.’n, sran sɔ’n yɛle Klisi

Gal 3:29 amun ti Abraamun i o. sakpa

OSUOSU

, Efɛ 3:15 I ti yɛ o. kwlaa o lɛ-ɔ

OWIE

, Bob 2:23 Nga liɛ’n i o.’n fin min o. liɛ’n nun

2Fa 13:21 i fuɛn’n kannin Elize i o. mun

Ju 34:20 Ɔ sɛsɛ i o.’m be kwlaa

Ɲan 25:15 amanniɛn su’n, ɔ kwla bubu o. nun

Zer 20:9 kɛ sin dan wie sa min o.’n nun lɔ

Zan 19:36 Be su bumɛn i o. kunngba bɔbɔ

2Ko 12:7 be fali o. wlali min kplo’n nun

OWIEOWIE

, Mar 15:17 be fali o. wɔli famiɛn kle

Yol 7:30 Ɔ o susrɛ kun m’ɔ ti o. i nun

OZIASI

, 2Ɲo 26:21 Famiɛn O. kali kokowefuɛ

Ɔ

ƆKWLƐ BIOUN

, Eza 1:18 Sɛ amun sa tɛ’m be ti ɔ.

Ɔ ƝAN LIKE

, 2Ti 3:17 naan ɔ. fa di junman kwlaa

Ɔ TO BE TO BE

, 1Ko 15:23 ɔ. Klisi yɛ ɔ ti

P

PIƐLI

, Mat 14:29 P. nantili nzue’n su

Lik 22:54 P. o siɛn lɔ, ɔ su be su

Zan 18:10 Tokofi kun o P. i sa nun.

Yol 12:5 P. kali bisua lɔ.

PILATI

, Zan 19:6 P.: m’an wunman sa tɛ i wun

PƆLU. Nian SƆLU wie

, 1Ko 1:12 N ti P. liɛ

PƆMUN

, Ɲan 25:11 ɔ ti kɛ sika ɔkwlɛ p. sa

PRISIYI

, Yol 18:26 P. nin Akila be fɛli i

R

RASƐLI

, Bob 29:18 dí junman afuɛ nso naan fa R.

Zer 31:15 R. su sun i mma mun

REBEKA

, Bob 26:7 R. ti klanman dan

REKABUFUƐ

, Zer 35:5 duvɛn jinjin R.’m be ɲrun

S

SA

, Ju 145:16 A trɛ ɔ s.’n nun

Ɲan 22:3 kɛ ɔ wun kɛ s. wie su ba’n

Eza 35:3 be nga be s. mun b’a glɔ’n

Eza 41:10 ń fá min s. fama’n ń súan ɔ bo

Zkr 14:13 sran kun trɛ́ i wiengu s.

Mat 6:3 ɔ s. bɛ’n si like nga ɔ s. fama’n

SA AMUN SIN

, Mal 3:7 Amun s. min wun

SA BE SIN

, Zoɛ 2:12 Amun s. min wun

SACI

, Ɲan 29:21 Sɛ a s. ɔ junman difuɛ’n i kaan nun’n

1Ko 4:13 Kɛ be s. e dunman’n, e tɛ su wɛtɛɛ su

2Ko 4:16 Kannzɛ bɔbɔ e wunnɛn’n s.’n

Ngl 11:18 á núnnún be nga be s. asiɛ’n

SACI AFIƐN

, Rɔm 16:17 be nga be s. sran’m be afiɛn’n

SACILƐ

, Eze 21:27 S., s., s. yɛ ń má saci i-ɔ

SACIMAN

, 1Ko 15:42 kɛ be ko cɛn i’n, ɔ kwlá s.

1Pi 1:4 Like sɔ’n s. le, fiɛn nunmɛn i wun

SACI SRAN

, 2Ko 7:1 wla ninnge nga be s.’n be ase

SAFUƝRƐN

, Zer 20:11 ɔ jin min sin kɛ s. kun sa

SAILI

, 1Sa 15:11 S. i famiɛn sielɛ’n yo min nsisɔ

SA I NUAN SU

, Ɲan 29:4 Kɛ famiɛn yo s., nvle’n nun ti fɔuun

Rɔm 9:14 ?É sé kɛ Ɲanmiɛn yoman s.?

SA I NUAN SU

, Bob 18:25 ?Ɔ su yoman s. sɛsɛsɛ?

Ɲan 24:16 ng’ɔ yo s.’n kwla fin ase kpɛ nso

Mis 6:8 yɛle kɛ a yo s. sɛsɛ

SA KAINKAIN

, Rɔm 1:24 yacili be lɛ naan be yo s.

Kol 3:5 ɔ nin s.’m be yolɛ’n

SA KEKLE

, Ju 34:19 S. sunman be tɔ sran kpa’n su

SA KEKLEEKLE

, Bob 6:11 s. yɛ sran’m be yo-ɔ

Ɲan 3:25 A su sroman s. nga be fu sran nun’n

SA KPA

, Bob 3:5 amún sí s.’n nin sa tɛ’n

Sof 2:3 an yo s. kle kɛ an ti wun ase kanfuɛ

Yol 24:15 b’a yoman s.’n, ɔ́ cɛ́n be

Rɔm 7:19 N yoman s. nga n klo kɛ ń yó’n

2Pi 3:13 nin asiɛ uflɛ kun, bé yó s.

SA KPAKPA

, Mat 6:1 S. nga amún yó’n, nán amun yo

SA KPA YOLƐ’N

, Eza 32:1 Famiɛn kun wá síe mɛn’n s. ti

SALOMƆN

, 1Fa 4:29 Ɲanmiɛn mannin S. i ngwlɛlɛ

Mat 6:29 S. bɔbɔ w’a kwlá wlɛwlɛmɛn i wun

SAMA

, Zan 15:4 Viɲin s. i ngunmin kwlá suman mma

SAMARI

, 2Fa 17:6 Asiri famiɛn’n fali S. klɔ’n

Zan 4:7 S. bla kun bali nzue salɛ

SAMARIFUƐ

, Lik 10:33 S. kun wunnin i

SAMIƐLI

, 1Sa 1:20 Anin tɔnnin i dunman kɛ S.

1Sa 2:18 S. su Zoova. Kusu nn ɔ ti bakan

SA MMA

, Tul 31:18 Ɲanmiɛn fɛli i s. klɛli be su

SA M’Ɔ TIMAN KPA’N

, Gal 6:1 sɛ sran kun yo s.

SAMSƆN

, Jɔl 13:24 ɔ tɔnnin i dunman kɛ S.

SA NGA E YOLI BE’N

, Rɔm 14:12 e tinuntinun é wá kán s. be su ndɛ

SA NGBƐN

, Mml 16:16 Nán be nun kun sa fɛ i s. bla

SA NGBƐNNGBƐN

, Ebr 9:14 e yoman s.

SA NG’Ɔ NIN I FATAMAN’N

, Rɔm 1:27 Be yo s.

SA NG’Ɔ O I KLUN

, Amɔ 3:7 w’a kanman s. kɛ ɔ́ yó’n

SA NG’Ɔ TIMAN SU’N

, Mml 32:4 ɔ yoman s. le,

SA NG’Ɔ́ WÁ JÚ’N

, Eza 46:10 N dun mmua n bo s. su

SANKERIBU

, 2Fa 19:16 ndɛ nga S. kan fa klɔklɔli

SANMAN

, Rɔm 8:33 Wan yɛ ɔ kwla s. be

SANNGAN

, Ju 34:18 de be nga be akunndan’n w’a s.

SAN NUN

, 1Ko 5:9 nán amun nin be s.

1Ko 15:33 sran ng’ɔ nin sran tɛ s., i nzuɛn’n sáci

2Ko 6:14 be nga be lafiman e Min’n su’n, be s.

2Te 3:14 nán amun nin i s. kun

SANNZAN

, Kal 23:8 ?N bo be s., ɔ yo ye?

Zɔb 2:5 S. cɛ yɛ ɔ́ bó wɔ-ɔ

Zɔb 2:9 bo Ɲanmiɛn i s. naan wu!

Zan 7:49 be siman Mmla’n, Ɲanmiɛn boli be s.

Rɔm 12:14 Nán amun bo sran s.

SA NUAN LIKE

, Zɔb 14:15 Ɔ ɲin trán ɔ s.’n i sin kpa

SA NUAN NINNGE

, Ju 104:24 Ɔ s.’m b’a yi asiɛ’n piɛ

SA NUAN SU SƐSƐ YOLƐ

, Ju 37:28 Zoova klo s.

Ju 45:7 A kloli s.’n yɛ a kpɔli klunwi yolɛ’n

Eza 26:9 mɛn’n nunfuɛ’m be si s.’n

Eza 60:17 ń fá s.’n ń yó ɔ junman sunianfuɛ

SA NUN NINNGE

, 1Zn 2:16 sran’m be s. mɔ be fa tu be wun’n

SANWUN

, San 19:2 yo s. afin n ti s.

Ju 51:2 yo min s. naan min sa tɛ’n wie

Zer 1:5 n yoli ɔ s. naan b’a wu wɔ

Eze 36:23 Min dunman’n ti dan, ń yó i s.

Dan 12:10 Sran kpanngban bé yó be wun s.

Sof 3:9 bé kán aniɛn kun m’ɔ ti s.’n

Lik 11:2 E Si, maan ɔ dunman’n yo s.

Zan 15:3 amun a dun mmua b’a yo s.

Ebr 12:14 maan an yo s. titi

1Pi 1:15 sa’n kwlaa nun’n, maan an yo s.

Ngl 4:8 Ɲanmiɛn Zoova ti s., ɔ ti s., ɔ ti s.

SARA

, Bob 17:19 S. wá wú ba yasua kun

1Pi 3:6 S. i ɲin yili Abraamun

SARU

, Lik 9:62 tra s. nun naan ɔ niɛn i sin’n

SASA

, Ɲan 4:23 S. ɔ awlɛn’n, afin i nun yɛ

SASAFUƐ TRANWLƐ

, Eza 21:8 n jran s.’n su

SASA SU SƐSƐSƐ

, Efɛ 4:16 be kwlaa be s.

SA SIFUƐ

, Lik 10:21 fa fiali s.’m be wun kpa

SA SILƐ

, Ɲan 2:10s. ko yo ɔ fɛ’n

Dan 12:4 Kpɛkun s. i kpafuɛ’n trú

Oze 4:6 Kɛ mɔ a kpaloli s.’n ti’n

Lik 11:52 amun deli s.’n i lakle’n

1Ko 8:1 S.’n yo maan sran di tutre

SA SIN

, 1Te 3:3 i s. su bubumɛn i ɲrɛnnɛn sɔ’m be ti

SA SIN BUBU

, 2Ɲo 15:7 nán amun s. amun

Ɲan 24:10 sɛ ɔ s. wɔ’n a su ɲanman fanngan

Eza 44:8 nán maan srɛ ti’n amun s. amun

Gal 6:9 nán e s. e sa kpa yolɛ’n nun

SA SIN BUBUMAN

, Rɔm 5:5 e wla m’ɔ o su’n ti’n, e s.

2Ko 4:1 junman’n wlali e sa nun’n ti’n, e s.

2Ko 4:16 I sɔ’n ti’n, e s. e

SATAN

, Zɔb 1:6 S. fɛli i wun wlali be nun

Zkr 3:2 S., maan Zoova tu ɔ fɔ

Mat 4:10 S., jaso lɛ! Afin be klɛli i kɛ

Mat 16:23 Sin min sin lɔ, S.!

Mar 4:15 S. ba, ɔ yi ndɛ’n be awlɛn’n nun

Rɔm 16:20 Ɲanmiɛn wá kpɔ́tɔ S. amun ja bo

1Ko 5:5 an fa sran sɔ’n wla S. sa nun

2Ko 2:11 kɛ ɔ ko yo naan S. w’a ɲanman e’n

2Ko 11:14 S. yo i wun kɛ anzi kpa sa

2Te 2:9 S. ti’n sran m’ɔ diman mmla’n su’n

Ngl 12:9 be flɛ i Suɛn Tɔnfuɛ nin S.

Ngl 20:2 S., ɔ cili i lele afuɛ 1.000

SA TƐ

, Bob 3:5 amún sí sa kpa’n nin s.’n

Bob 4:7 s.’n sa anuan’n nun lɛ

Bob 39:9 s. naan n fɔn Ɲanmiɛn wun

1Fa 8:46 ɔ leman sran kun m’ɔ yoman s.

Ju 32:1 Sran nga be kɛtɛ i s.’n su’n

Ju 38:18 min s.’n ti’n, min akunndan’n sanngannin

Eza 1:18 Sɛ amun s.’m be ti ɔkwlɛ bioun’n

Eza 5:20 Be nga be se kɛ s. ti sa kpa’n

Eza 11:9 Be su yoman s. fi

Eza 38:17 toli min s. be kwlaa guali ɔ sin lɔ

Eza 53:12 ɔ suali sran kpanngban be s.’n

Eze 33:14 sɛ klunwifuɛ’n kaci i sin si i s.

Mat 18:15 sɛ ɔ niaan yo s., flɛ i

Mat 26:28 be yaci sran kpanngban be s. cɛ be

Mar 3:29 kan wawɛ’n i ndɛ tɛ’n, i s. kɛ́ i wun

Zan 1:29 Bua Ba m’ɔ́ wá yí s. ng’ɔ o mɛn’n nun’n

Yol 3:19 an kaci akunndan. Bé yáci amun s. mun

Rɔm 3:23 sran’m be kwlaa be yoli s.

Rɔm 3:25 yacili s. nga be yoli be laa’n cɛli

Rɔm 5:12 sran kun ti’n s. yolɛ’n bali

Rɔm 6:14 Ɔ fataman kɛ s.’n sie amun

Rɔm 6:23 s.’n i akatua’n yɛle wie’n

Rɔm 7:19 s. nga n kloman kɛ ń yó’n yɛ n yo-ɔ

1Ko 6:9 be nga be yo s. be su diman i aja’n wie

1Ti 5:24 S. nga sran wie yo’n, ɔ cɛ

Zak 4:17 ng’ɔ ti kpa’n naan ɔ yoman’n, w’a yo s.

Zak 5:15 sɛ ɔ yoli s., ɔ́ yáci cɛ́ i

1Zn 1:7 i mmoja’n w’a nunnun e s.’n kwlaa

1Zn 2:1 sɛ amun nun wie yo s.’n, e le ukafuɛ

1Zn 5:17 Sa ng’ɔ timan su’n, ɔ ti s.

SA TƐTƐ

, Zer 31:34 n wla su kpɛnman be s.’m be su

1Te 5:22 Nán an yo s. i wafa wie fi

SA TƐ YOFUƐ

, Ju 1:5 S. su jranman sran kpa’m be afiɛn

Lik 15:7s. kaci’n, be di aklunjɔɛ ɲanmiɛn su

Lik 18:13 Ɲanmiɛn, yo min ye, n ti s.

Lik 22:37 fɛli i wlali s.’m be nun wie

Zan 9:31 Ɲanmiɛn siemɛn i su s.’m be nuan bo

Rɔm 5:8 e ti s., e ti’n Klisi wuli

SA TƐ YOLƐ’N

, Mat 26:41 amun su tɔman s. nun

SA WLƐ WUNLƐ

, Ɲan 4:7 maan s.’n tran be nun

1Ko 14:20 s. nun’n, yo kɛ kpɛnngbɛn mun sa

SEDESIASI

, Zer 52:11 boboli S. i ɲinma mun

SEFASI

, 1Ko 15:5 yili i wun nglo kleli S.

Gal 2:11S. bali Antiɔsu’n, n ijɔli i

SEIIN

, 1Ɲo 29:17 Sran ng’ɔ nanti s.’n, i wun yo ɔ fɛ

Zɔb 1:8 Zɔbu nanti s.

Ju 26:11 min liɛ’n, ń nánti s.

Ju 101:2 ń nánti s. min sua’n nun lɔ

SEIIN NANTILƐ

, Zɔb 27:5 N su yaciman s. le

Ju 25:21 Maan s.’n sasa min

Mis 6:8 yɛle kɛ a klo s.’n

SEƆL

, U. Nian NDIA.

SERIBƐN

, Bob 3:24 ɔ fali s. mun nin tokofi kun

Eze 28:14 N kpali wɔ kɛ a yo s.

SEZAA

, Mat 22:17 sran kun tuɛ i ti lapo man S.

Mar 12:17 Be fa S. liɛ’n be man S.

Zan 19:12 a timan S. i janvuɛ

Zan 19:15 E leman famiɛn uflɛ fi saan S.

Yol 25:11 n kunndɛ kɛ S. di min jɔlɛ

, Tul 20:4 Nán s. like wie

Aku 7:2 Awlo nga s. o nun’n i nun kɔlɛ

Rɔm 9:21 ɔ́ wú s. kun mɔ be fa yo like kpa

SƐNMLƐN

, Rɔm 12:20 s. ɲannglaan yɛ a su fa tian

SƐSƐFUƐ’N

, Yol 28:4 S. w’a kplinman su

SƐSƐSƐ

, Gal 5:25 e fa atin ng’ɔ kle e’n su s.

SƐ WUFUƐ

, Rɔm 9:21 S.’n fa ufa’n yo like ng’ɔ klo’n

SI

, Bob 2:24 yasua’n yáci i s. nin i nin

Ju 2:7 Andɛ m’an kaci ɔ s.

Zer 31:34 su seman kɛ: ‘S. Zoova!’Bé s. min

Mat 6:9 E S. m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n

Mat 23:9 nán amun flɛ sran fi amun s.

Lik 2:49 min S. i sua’n nun yɛ ɔ fata kɛ n tran-ɔn

Lik 15:20 Kɛ ɔ́ bá mmua lɔ’n, i s. wunnin i

Gal 4:9 Ɲanmiɛn w’a s. amun

SÍ ABLE

, Jɔl 11:34 i wa bla’n bá’n nn ɔ́ s.

SÍ BE BO

, Aku 7:25 sa wie’m be ju’n be su naan ń s.

SI E

, 2Ko 6:9 Be waan be siman e, kusu nn b.

SIE

, Bob 1:28 Amun s. ninnge kwlaa

Ɲan 29:2 klunwifuɛ’n s. nvle’n, be fɛfɛ

Aku 8:9 blɛ mɔ sran s. i wiengu

Dan 4:17 Ɲanmiɛn s. sran’m be famiɛn diwlɛ’n

Zan 12:31 bé kán sran ng’ɔ s. mɛn’n i bo

Rɔm 6:12 nán man sa tɛ’n i atin naan ɔ s.

Rɔm 6:14 Ɔ fataman kɛ sa tɛ’n s. amun

1Ko 6:12 loman min wun manman like fi kɛ ɔ s. min

Gal 6:1 an mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n s. amun’n

SÍE

, Bob 3:16 ɔ wun’n s. wɔ

SIEFUƐ

, Ɲan 28:16 S. ng’ɔ mianmian sran’n

Zan 14:30 mɛn’n i s.’n su ba

Yol 4:26 s. mun be bo w’a yo kun Zoova wun

SIE I OSU

, Tul 21:36 maan ɔ fa s.

SIELƐ

, Eza 9:7 i s.’n ɔ́ trɛ́ kɔ́ i ɲrun titi

Dan 2:44 Ɲanmiɛn m’ɔ o nglo lɔ’n táka s. kun

Mat 6:10 Maan ɔ S.’n i blɛ’n ju

Ngl 11:15 Mɛn’n i s.’n w’a kaci e Min’n

SIE LIKE KWLAKWLA’N

, Ju 73:28 fali Zoova m’ɔ S. n yoli min fiawlɛ

Yol 4:24 wɔ mɔ a S., a yili nglo nin asiɛ’n

SIESIE AFIƐN

, Mat 5:24 amun ko s. amun afiɛn ka

1Ko 7:11 i ngunmin trán’n, maan be s. be afiɛn

2Ko 5:19 s. i bɔbɔ nin mɛn nunfuɛ’m be afiɛn

SIƐ

, Ju 103:13s. kun si i mma’m be aunnvɔɛ’n

Eza 9:6 bé flɛ́ i kɛ S. m’ɔ o lɛ Titi’n

Zan 5:20 S.’n klo Ba’n

Zan 10:30 Min nin S.’n e ti kun

Zan 14:6 ɔ kwlá kɔman S.’n i wun lɔ

Zan 14:9 Sran ng’ɔ wun min’n, nn w’a wun S.’n

Zan 14:28 S. ti dan tra min

Zan 14:28 kɔlɛ mɔ n su kɔ S.’n i wun lɔ’n

SIƐN

, Aba 2:3 ɔ su kaman s.

SI JRƐIIN KƐ N TI ZOOVA

, Tul 7:5 Eziptifuɛ’m bé wá s.

Eze 39:7 nvlenvle’m bé wá s.

SIKA

, Ɲan 2:4 kɛ be fa kunndɛ s. sa’n

Aku 5:10 Sran ng’ɔ klo s.’n i ɲin yiman s.

Aku 7:12 s. sasa sran

Aku 10:19 s.’n yo maan be ɲan like kwlaa

Eze 7:19 gúa be s. i blo akpɔ’m be su

Sof 1:18 s. nin sika ɔkwlɛ’n su deman be

2Ko 2:17 be fa Ɲanmiɛn i ndɛ’n be kunndɛ s.

1Ti 6:10 s. klolɛ’n ti sa nga be saci sran’n

Ebr 13:5 Nán amun klo s.

SIKAFUƐ

, San 19:15 sran kun ti s. ti’n amún jrɛ́n i sin

Lik 14:12 á yía sran kɛ ɔ di like’n, nán yia s.

SIKA ƆKWLƐ

, Eze 7:19 sika nin be s.’n su deman be

Dan 2:32 i ti lika’n ti s. jrɛiin

SIKA ƆKWLƐ SRAN

, Dan 3:1 Nebikadnezaa yoli s. kun

Dan 3:18 e su sɔman s. nga a takali’n

SILƐ’N

, Eza 11:9 saan Zoova i s. ɔ́ yí asiɛ’n

SI LIKE KLE

, 2Ti 4:2 yo i kɛ sran m’ɔ s.’n ɔ fa yo’n sa

SILO

, Bob 49:10 lele saan S. w’a ba

SIMAN SA

, Ju 19:7 sran ng’ɔ s. ɔ yo ngwlɛlɛfuɛ

Ɲan 22:3 be nga be s.’n, be wun be ɲrun

SIMAN YE

, Ɲan 29:21 a saci ɔ junman difuɛ’n, ɔ su s.

SIMƆN

, Yol 8:18 S. mannin be sika

SIN

, Zer 20:9s. dan wie sa min owie’m be nun

Mat 25:41 s. m’ɔ nuanman le’n

1Ko 3:13 s.’n wá yó maan bé wún i wlɛ weiin

1Te 5:19 Ɲanmiɛn wawɛ’n m’ɔ ti kɛ s. sa’n

2Ti 1:6 yo naan ɔ jue kɛ s. sa

2Pi 3:7 be sieli asiɛ’n kɛ s. di

SINAI

, Tul 19:20 Zoova jrali S. Oka’n su

SINSIN

, Mat 14:20 i s. ng’ɔ kali’n, ɔ yili gbogbo 12

SIN DAN

, Ngl 19:20 be to be yili i s. nun

SI NIN I NIN

, Lik 18:29 sran nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n ti’n, ɔ yacili i s.

SINNGLINFUƐ

, Ju 14:1 S. se kɛ Zoova nunman lɛ

Lik 12:20 S., kɔnguɛ nga bɔbɔ’n

SINNZIN

, Ɲan 19:3 Sran’n i s.’n ti ɔ fa atin tɛ su

Ɲan 22:15 S.’n o gbanflɛn’n i awlɛn’n nun

Lik 24:11 be waan ɔ ti s. ndɛ

Rɔm 13:13 cɛn mɔ be di i s. su’n

1Ko 3:19 mɛn’n nun ngwlɛlɛ’n ti s. Ɲanmiɛn ɲrun

SIƆN

, Ju 2:6 m’an sie min famiɛn’n S. oka’n su

Ju 48:2 S. Oka, Famiɛn Dan’n i klɔ

Eza 37:32 S. Oka’n sufuɛ wie’m bé fín nun fíte

Eza 66:8 S. wuli i mma yasua mun

Ngl 14:1 Bua Ba’n jin S. Oka’n su

SIRISI

, Ɛsd 6:3 S.: Maan be kplan sua’n i uflɛ

Eza 45:1 sran m’ɔ kpɛli i’n, S.

SI YE

, Kol 3:15 maan amun kle kɛ amun s.

SODƆMUN

, Bob 19:24 sufru nin sin be guali S. su

2Pi 2:6 buli S. nin Gomɔru klɔ’n be fɔ

Zid 7 S. nin Gomɔru. E fa e tu e wun fɔ

SOKPAMAN

, Ɲan 5:9 sran wie su s. wɔ

SOMAN

, 1Fa 11:3 I yi’m be ti 700, yɛ i s.’m be ti 300

SONJA

, Ju 68:11 bla nga be bo jasin fɛ’n be ti s.

Zkr 4:6 Nán s. mun-ɔn, sanngɛ min wawɛ’n

2Ti 2:4 di s. junman’n fɛmɛn i wun wlɛmɛn

SƆ AMUN WIENGU NUN

, 1Pi 4:9 amun s.

SƆ BE NUN

, 3Zn 8 I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ e s.

SƆLU

, Yol 7:58 gbanflɛn kun mɔ be flɛ i kɛ S.

Yol 8:3 S. kleli be ɲrɛnnɛn

Yol 9:1 S. wla be srɛ kɛ ɔ́ kún be

Yol 9:4 ?S., S., ngue ti yɛ a kle min yalɛ-ɔ?

SƆN AMUN NUN

, Efɛ 4:2 ɔ s. klolɛ mɔ amun klo i’n ti

SƆN I NUN

, 2Ti 2:24 sa nga be yo i’n, maan ɔ s.

SƆNNZƆNFUƐ

, Mat 28:19 nvlenvle’m be kaci min s.

Zan 8:31 nn amun ti min s. sakpa

Zan 13:35 amun ti min s.

SƆ SRAN NUN

, Tit 1:​7, 8 asɔnun sunianfuɛ’n s. klanman

Ebr 13:2 Maan amun s. titi

SƆ SU

, Ɲan 18:13 tieman ndɛ’n naan w’a s.

SRAN

, Eze 18:4 S. ng’ɔ yo sa tɛ’n yɛ ɔ́ wú-ɔ

SRAN CINNJIN KPAFUƐ

, Yol 3:15 S. ng’ɔ man nguan’n

Ebr 12:2 S. m’ɔ kle e atin

SRAN DAN

, Yol 4:13 b’a diman suklu, be timan s.

Gal 2:9 mɔ be bu be s. asɔnun’n nun’n

SRAN DANDAN MUN

, Eza 32:1 s. bé wá síe mɛn’n

SRAN KLOLƐ

, Ju 13:5 n fa min wla n gua ɔ s. su

Ju 136:​1-26 i s. dan’n wieman le

Zan 15:13 i s. i dan tra sran kwlaa liɛ’n

1Ko 8:1 Sa silɛ’n yo maan sran di tutre, s. yo maan

SRAN KPA

, Bob 15:6 ɔ buli Abramun i s.

Ju 34:19 Sa kekle sunman be tɔ s.’n su

Ju 37:25 n nin-a wunman kɛ b’a yi s.’n i ase

Ju 72:7 I blɛ su’n, s.’m bé bó nɲrɛ

Ju 141:5s. bo min’n, ɔ klo min dan

Mat 5:48 maan amun yo s. kɛ amun Si sa

1Pi 3:12 Zoova fɛ i ɲin sie s.’m be su

SRAN KPANNGBAN

, Tul 23:2 Nán nian kɛ s. yo sa tɛ’n

Ngl 7:9 n wunnin s. kpa

SRAN KUNFUƐ

, Zan 8:44 Kɛ ɔ́ bó i bo’n, ɔ ti s.

SRAN’M BE WUN NDƐ

, 1Ti 5:13 be kan s. be sin

SRAN M’Ɔ DIMAN MMLA’N SU

, 2Te 2:3 s.’n yí i wun nglo

SRAN M’Ɔ KPƐLI I’N

, Ju 2:2 famiɛn’m be bo w’a yo kun i s. i wun

SRAN MƆ N KPALI BE’N

, Ju 105:15 Nán amun sa kan min s.

SRAN NGA NÁN ANDƐ SA YƐ Ɔ O LƐ’N

, Dan 7:9 S. ɔ wa trannin ase

SRAN NG’Ɔ KLO SRAN’N

, 1Ko 13:4 S., ɔ trɛ i awlɛn

SRAN NG’Ɔ KUN SRAN’N

, Kal 35:6 s., ɔ kwla ko fia lɔ

SRAN NG’Ɔ LEMAN WIE’N

, Ju 41:1 Sran ng’ɔ bu s. i akunndan’n

SRAN NG’Ɔ NIN ƝANMIƐN B’A BU’N

, Ɲan 11:9 S. ɔ mlin i wiengu

SRAN NG’Ɔ SƐSƐ I WUN’N

, Ɲan 22:3 S., kɛ sa wie su ba’n, ɔ fia

SRAN NUN SƆLƐ

, Rɔm 12:13 Maan s.’n yo amun nzuɛn

SRAN ƝRUN

, Mat 22:16 a nianman s. naan w’a yo sa

SRAN UFLƐUFLƐ

, 2Ko 5:17 nin Klisi be o nun’n, nn w’a yo s.

SRAN WA

, Mat 10:23 naan s.’n w’a ba

Lik 21:27 wún kɛ s.’n wo ɲanmiɛn ble’n su

SRAN WAFA

, 2Pi 3:11 bu s. ng’ɔ fata kɛ an yo’n i akunndan

SRAN WAKA

, 1Sa 16:7 Nán fa ɔ ɲin sie i i s.’n su

SRAN WUN NDƐ KANLƐ

, Ɲan 20:19 Nán a nin sran ng’ɔ klo s.’n be san nun

SRAN YO KPA

, 1Ko 8:1 sran klolɛ’n yo maan s.

SRƐ́

, 2Ko 5:20 Klisi dunman nun’n, é s. amun kpa

SRƐ

, 2Ɲo 20:15 Nán s. kun amun sran ngalɛ’m be ti

Ju 2:8 Sɛ a s. min’n, ń fá nvle mun mán wɔ

Ju 20:5 Maan Zoova yo nga a s. i’n man wɔ

Ju 23:4 s. kunman min, a jin min sin

Ju 56:4 min wla o i su, s. kunman min

Ju 118:6 Zoova o min sin, s. kunman min

Ɲan 15:8 be nanti seiin’n be s. i’n, ɔ yo i fɛ

Eza 41:10 Nán s. kun wɔ, e nin wɔ e o nun

Eza 44:8 nán maan s. ti’n an sa sin bubu amun

Dan 6:13 aliɛ ba kun nun’n, ɔ s. kpɛ nsan

Mat 6:8 Ka naan amun a s. i bɔbɔ’n, ɔ si i

Mat 7:7 amun s. like titi, bé fá mán amun

Lik 21:26 s. kún sran mun dan kpa

Zan 14:13 like kwlaa nga amun s., ń yó

Rɔm 8:26 like ng’ɔ fata kɛ e s. i Ɲanmiɛn sa nun’n,

Efɛ 3:20 like kwlaa nga e s. i’n

2Te 3:1 amun s. man e

2Ti 1:7 w’a manman e kɛ s. kun e

1Zn 4:18 Sran ng’ɔ yi klolɛ’n i nglo’n, s. kunmɛn i

1Zn 5:14 nga e s. i m’ɔ ti i klun su’n

Ngl 2:10 Nán maan ɲrɛnnɛn ti’n, s. kun amun

SRƐLƐ

, Ju 65:2 wɔ mɔ a tie s.’n

Ju 141:2 Maan min s.’n yo kɛ ansan sa

Ɲan 28:9 i s.’n bɔbɔ’n, ɔ yo Ɲanmiɛn i tɛ

1Pi 3:7 Ɲanmiɛn su siemɛn i su tieman amun s.’n

Ngl 8:4 Ansan nin s. nga Ɲanmiɛn i sran mun

SRƐLI

, Mar 1:35 ɔli lika diin kun nun ko s. Ɲanmiɛn

Ebr 5:7 Klisi tuli i klun s.

SRƐ ƝANMIƐN

, Mat 5:44 amun s. man be

Mat 6:9 wafa ng’ɔ fata kɛ amun s.’n yɛ

Mar 11:24 like kwlaa nga amun s. kɛ

Lik 5:16 ɔ kɔ aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ ko s.

Yol 12:5 asɔnun’n i nunfuɛ’m be s. tankaan

1Te 5:17 An s. titi

1Ti 2:1 amun tu amun klun be s.

SRÍ

, Ju 2:4 Sran ng’ɔ ti famiɛn bia’n su ɔ́ s.

SRI

, Zer 20:7 Aliɛ ba kwlaa nun’n be s. min

SRILƐ

, Ɲan 14:13 Kannzɛ s. o sran kun nuan’n

SRILI

, Bob 18:13 ?Ngue ti yɛ Sara s.-ɔ?

SRO

, Mml 10:12 S. Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n

Ɲan 19:15 s. junman dilɛ’n, awe’n kún i

Mat 10:28 nán an s. be nga be kwla kun

Lik 12:4 nán an s. be nga be kwla kun

SROLƐ

, Ju 19:9 Zoova i s.’n ti kpa

SRONGBLE’N

, Ɲan 29:25 S. ti kɛ aya sa

SU

, 1Ɲo 28:9 Fa ɔ awlɛn’n kwlaa s. i

Ju 100:2 amun s. Zoova aklunjɔɛ su

Mat 4:10 Zoova yɛ ɔ fata kɛ a s. i-ɔ

Zan 4:24 be s. i nanwlɛ nun

, Zoz 24:15 amun kle like nga amún s. i’n

SUA

, Tul 25:8 Maan be yo s. kun man min

2Sa 7:13 wá kplán s. kun naan min dunman’n

Ju 27:4 ń trán Zoova i s.’n nun

Ju 101:2 ń nánti seiin min s.’n nun

Ju 127:1 Sɛ Zoova w’a kplanman s.’n

Eza 56:7 bé flɛ́ min s.’n kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ s.

Eza 65:21 Bé kplán s. yɛ bé trán

Zer 7:4 Zoova i s.’n, Zoova i s.’n

Lik 2:49 min Si i s. nun yɛ ɔ fata kɛ n tran-ɔn

Lik 14:28 ɔ́ kplán s., ɔ bumɛn i sika’n

Zan 2:16 an fa min Si i s.’n kaci aata diwlɛ

Yol 7:48 tranman s. mɔ klɔ sran kplan’n nun

Yol 17:24 ɔ tranman s. mɔ sran kplan’n nun

1Ko 3:11 s. nga b’a wlɛ i bo ase yɛle Klisi

2Ko 5:1 Ɲanmiɛn mán e s. uflɛ ɲanmiɛn su

Ebr 3:4 sran yɛ ɔ kplan s. kwlaa-ɔ

SUA BA

, Eza 26:20 an wlu s.’m be nun

SUA FLEIIN

, Bob 11:4 e kplan klɔ dan kun nin s. kun

Ɲan 18:10 Zoova i dunman’n ti kɛ s. sa

Lik 13:4 sran 18 nga s. tɔli be su’n

SUAN

, 2Ti 3:7 be s. like cɛn kwlaa

SUANMAN BE BO

, Lik 23:51 w’a s. wie

SUANNIN

, Fip 4:9 Ninnge nga amun s. be’n an yo

SUƐN

, San 19:16 Nán tɔn sran s. sin

Ngl 12:10 sran ng’ɔ tɔn e niaan’m be s.

SUƐN TƆNFUƐ

, Ɲan 16:28 s.’n saci janvuɛ’m be afiɛn

Mat 25:41 sin mɔ be fa sieli S.’n nin i

Lik 4:6 S.’n seli i kɛ, be fa wlali min sa nun

Lik 8:12 S.’n yi ndɛ’n be awlɛn’n nun

Zan 8:44 amun si mɔ yɛle S.’n

Efɛ 4:27 Nán amun man S.’n i wluwlɛ

Efɛ 6:11 ninnge nga S.’n yo be gblɛ nun

Zak 4:7 an jran S.’n i ɲrun kekle

1Pi 5:8 S. ti kɛ asɔmɔli m’ɔ wlanwlan

1Zn 3:8 sa nga S.’n yo’n be nunnunlɛ

Ngl 12:12 yako afin S.’n w’a to amun lɔ

Ngl 20:10 Be toli S.’n be yili i sin dan

SUFUƐ

, Eza 42:1 Min s. nga n suɛn i bo’n

Eza 65:13 Min s. mun bé ɲán like dí

Mar 10:43 kunndɛ yó sran dan’n, ɔ yo amun s.

SUFUƐ KPA

, Ju 16:10 kplinman su kɛ ɔ s.’n ɔ wun kunman