Ezai 33:1-24

  • Bé dí be jɔlɛ yɛ sran kpa’m bé ɲán be ti (1-24)

    • Zoova ti Jɔlɛ Difuɛ, nin Mmla Kpɛfuɛ, nin Famiɛn (22)

    • Sran fi su seman kɛ: “N kpinndinman” (24)

33  Like sacifuɛ, wɔ mɔ be nin-a saciman wɔ’n, ɔ yako!+Sran bo waka kpɛfuɛ’n, wɔ mɔ be nin-a kpɛman ɔ bo waka’n, ɔ yako!Kɛ á wá wíe like sáci’n, bé wá sáci wɔ wie.+Kɛ á wá wíe ɔ wiengu’m be bo waka kpɛ’n, bé wá kpɛ́ ɔ bo waka wie.   Ee Zoova, si e aunnvɔɛ.+Ɔ su yɛ e fa e wla e gua-ɔ.Nglɛmun kwlaa’n, kaci e wunmiɛn,*+yɛ de e ɲrɛnnɛn blɛ’n nun.+   Kɛ lika’n keje yekee’n, sran’m be wanndi.Kɛ a jaso’n, nvlenvle’m be bo sanndi.+   Bé wá tían ɔ bo ninnge’m be nuan kɛ lalo mɔ be saci like’n mɔ be tian be nuan’n sa.Sran’m bé wá útu be su kɛ lalo mun yɛ b’a utu likesu sa-ɔ.   Bé wá mánmán Zoova,afin ɔ tran nglo mmuammua kpa lɔ.Ɔ́ wá yó maan sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n nin sa kpa yolɛ’n trú Siɔn lɔ.   I yɛ ɔ yo maan a tran fɔun nun-ɔn,delɛ dan’n,+ nin ngwlɛlɛ’n, nin sa silɛ’n, ɔ nin Zoova i srolɛ’n,+i like kpa’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.   Amun nian! Be defuɛ’m be kpan akpɔ’n su.Aunjɔɛ jasin bofuɛ’m be sun sunlɛ kpa.   Atin dandan’m be su w’a tɔ srolo,sran fi faman atin kɔman lika kun.W’a saci aenguɛ’n,*w’a yi klɔ’m be blo,ɔ buman klɔ sran’n i like fi.+   Nvle’n wo sɛ nun,* ɔ su glɔ.Ɲannzuɛn kun Liban,+w’a saci.Sarɔn w’a yo kɛ aawlɛ flɛnnɛn’n sa,yɛ Basan nin Kaamɛli be gua be nɲa’m be ase.+ 10  Zoova waan: “Siɛn’n, ń má jáso,siɛn’n, ń má yí min wun nglo,+siɛn’n, ń má klé kɛ n ti dan. 11  Amun wunnzɛli ijre kee, yɛ amún wá wú ijre kee.Amun bɔbɔ amun akunndan nga an bu’n, ɔ́ wá yrá amun kɛ sin sa.+ 12  Kpɛkun nvlefuɛ’m bé wá yó kɛ yɔbuɛ mɔ be fa trɔ sin’n sa.Bé wá fá sin wɔ́ be nun kɛ owieowie mɔ be kpɛ be bo’n sa.+ 13  Amun mɔ amun o mmua lɔ’n, maan amun tie like nga ń má yó’n!Yɛ amun mɔ amun o koko wa’n, maan amun wun i wlɛ kɛ n le tinmin! 14  Srɛ dan kpa kun sa tɛ yofuɛ mun Siɔn lɔ.+Be nga be nin Ɲanmiɛn b’a bu’n be su usu:‘?E nun onin yɛ ɔ kwla tran lika nga sin dan kun o lɛ’n nun-ɔn?+?E nun onin yɛ ɔ kwla tran sin taaman m’ɔ nuanman le’n i wun koko-ɔ?’ 15  Sran m’ɔ yo sa kpa titi’n,+m’ɔ kan ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n,+m’ɔ kpalo ndrunmun dilɛ’n nin lufle dilɛ’n,m’ɔ sɔman adi ninnge’m be nun, sanngɛ ɔ kpalo be’n,+m’ɔ siemɛn i su sran kunlɛ ndɛ bo’n,m’ɔ kɛtɛ i ɲinma mun naan w’a wunman sa tɛ’n, 16  ɔ́ wá trán lika nglonglo’m be su,i fiawlɛ kpa’n ɔ́ yó yɔbuɛyɔbuɛ lika’mbe nun,bé mɛ́n i aliɛ,yɛ bé mɛ́n i nzue titi.”+ 17  Ɔ ɲinma’n wún famiɛn kun m’ɔ yo ɲɛnmɛn’n,ɔ́ wún mɛn kun m’ɔ o mmua’n. 18  Ɔ awlɛn’n nun lɔ’n, ɔ wla wá kpɛ́n srɛ dan m’ɔ kunnin wɔ’n su, yɛ á sé ɔ wun kɛ:*“?Fluwa klɛfuɛ’n o nin??Sran ng’ɔ sunnzun lapo nga be su’n ɔ o nin?+?Sran ng’ɔ ka sua fleiin mun’n ɔ o nin?” 19  A su wunman nvlefuɛ mɔ be ɲin su ti kekle’n be kun,sran sɔ’m be aniɛn’n ti sukusuku dan,* be kwlá wunmɛn i wlɛ,be taaman’n tɔn bɛbɛli, a kwlá timan ndɛ nga be kan’n.+ 20  Nian Siɔn m’ɔ ti e cɛn’m be dilɛ klɔ’n!+Ɔ ɲinma’n wá wún Zerizalɛmun klɔ’n, ɔ ti tranwlɛ kun m’ɔ ti diin-ɔn,ɔ ti tannin sua kun mɔ be su tumɛn i bo-ɔ.+Be su tutumɛn i nun kpɛngbɛ mun le,yɛ be su kpɛkpɛmɛn i nun ɲanman wie fi nun. 21  Sanngɛ lɔ Sran Dan’n, mɔ yɛle Zoova’n,ɔ́ wá yó e ɲrun kɛ lika mɔ nzue dandan’m be o nun’n sa, ɔ́ yó kɛ lika kun mɔ nzue sama dandan’m be o nun’n sa,mmeli nga be fa tɛbua kan be’n be wie fi su kɔman lɔ,yɛ mmeli dandan wie fi su sinman lɔ. 22  Afin Zoova ti e Jɔlɛ Difuɛ,+Zoova ti e Mmla Kpɛfuɛ,+Zoova ti e Famiɛn,+i yɛ ɔ́ wá dé e-ɔ.+ 23  Ɔ ɲanman’m b’a glɔ,be su kwlá traman mmeli’n i blalɛ flolo’n i ase, yɛ be su kwlá trɛmɛn i tannin’n nun.Blɛ sɔ’n nun’n, bé wá cɛ́cɛ́ alɛ nun ninnge kpanngban nga be ɲɛnnin i’n nun,be nga be ja’n timan kpa bɔbɔ’n bé ɲán ninnge kpanngban.+ 24  Yɛ sran fi* su seman kɛ: “N kpinndinman.”+Bé wá yáci be nga be tran mɛn’n nun’n be sa tɛ’ncɛ́ be.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “kaci e sa.”
Like sacifuɛ’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Be kwla se ekun kɛ “Ɔ su wu kee.”
Annzɛ “á wá bú su akunndan.”
Ebr., “ɔ ti kploun.”
Annzɛ “be nga be tran lɔ’n be nun wie fi.”