Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 6

?Mesi’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n dun mmua kannin-ɔn?

ƝANMIƐN NUAN NDƐ’N

“Wɔ, Bɛtleɛmun Efrata, […] ɔ nun yɛ min sran ng’ɔ́ síe Izraɛli’n ɔ́ fín-ɔn.”

Mise 5:2

I SU KPƐNLƐ’N

“Be wuli Zezi Zide asa’n su lɔ klɔ nga be flɛ i Bɛtleɛmun’n su. Blɛ sɔ’n nun’n, nn Erɔdu yɛ ɔ ti famiɛn’n niɔn. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, nzraama kannganfuɛ’m be fin wia afiliɛ lɔ be bali Zerizalɛmun lɛ.”

Matie 2:1

ƝANMIƐN NUAN NDƐ’N

“Be cɛcɛ min tralɛ’m be nun, yɛ be tu min tralɛ’m be wun fɔtɔ.”

Jue Mun 22:18

I SU KPƐNLƐ’N

“Kɛ sonja’m be boboli Zezi waka’n su’n, be fɛli i tralɛ dan’n naan b’a kpacikpaci nun nnan […]. Sanngɛ tralɛ kaan’n, kɛ ɔ fɛ i nglo m’ɔ́ fá jú ngua’n, ɔ leman ngbaliɛ. Be wuli i kwlaa kunngle. Yɛ be seli be wiengu kɛ: ‘Nán maan e titi nun. Sanngɛ maan e tu i wun fɔtɔ naan e wun sran nga tralɛ’n ɔ́ wá yó i liɛ’n.’”

Zan 19:23, 24

ƝANMIƐN NUAN NDƐ’N

“Ɔ sɛsɛ i owie’m be kwlaa, ba kun sa w’a buman.”

Jue Mun 34:20

I SU KPƐNLƐ’N

“Kɛ be juli Zezi su’n, be wunnin kɛ w’a wu. I sɔ’n ti’n, b’a bubumɛn i ja mun.”

Zan 19:33

ƝANMIƐN NUAN NDƐ’N

“E sa tɛ’n ti’n be fitifitili i.”

Ezai 53:5

I SU KPƐNLƐ’N

“Sonja’m be nun kun fali cua wɔli i nvɛnwun, kpɛkun mmoja nin nzue be ka lɛ fiteli.”

Zan 19:34

ƝANMIƐN NUAN NDƐ’N

“Yɛ be fali min akatua’n be mannin min-ɔn, be mannin min sika mma ablasan (30).”

Zakari 11:12, 13

I SU KPƐNLƐ’N

“I sin’n, akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun mɔ be flɛ i Zida Iskariɔti’n, ɔ ɔli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be wun lɔ. Kpɛkun ɔ usali be kɛ: ‘?Sɛ n fɛ i n man amun’n, ngue yɛ amún fá mán min-ɔn?’ Be seli i kɛ bé mɛ́n i sika mma ablasan (30).”

Matie 26:14, 15; 27:5