Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 4

?Biblu’n nun ndɛ’n nin siansifuɛ’m be ndɛ’n be kɔ likawlɛ?

“Ɔ trɛ nglo lɔ lika’n nun sie i lika m’ɔ o lɛ ngbɛn’n su, ɔ fa asiɛ’n sende i lika m’ɔ o lɛ ngbɛn’n nun.”

Zɔbu 26:7

“Nzue ba’m be kwlaa be sonji gua jenvie’n nun, sanngɛ jenvie’n yiman. Lika nga nzue ba’m be fin mɔ be sonji’n, be sa be sin lɔ naan bé sónji ekun.”

Akunndanfuɛ’n 1:7

“Ɲanmiɛn tran asiɛ m’ɔ ti kukluku’n i ti su nglo lɔ.”

Ezai 40:22