Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

A1

Biblu’n i kacilɛ’n i su mmla mun

I klikli’n nun’n, be klɛli Biblu’n Ebre nun, nin Aramun nun ɔ nin Glɛki nun. Andɛ’n b’a yi Biblu’n i wunmuan’n annzɛ i bue aniɛn 3.000 tra su nun. Be nga be kanngan Biblu’n nun’n, be nun sunman be timan Ebre, nin Aramun nin Glɛki aniɛn’n. I sɔ’n ti’n, Biblu nga be kacili i aniɛn nga be ti’n nun’n, i nun yɛ be kanngan-ɔn. ?Sanngɛ mmla benin’m be su yɛ Biblu’n i kacilɛ’n taka-ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ be niannin mmla sɔ’m be su naan b’a yi Ɲanmiɛn Ndɛ’n—Mɛn Uflɛ Biblu’n niɔn?

Sran wie’m be kwla bu i kɛ sɛ Biblu kacifuɛ’m be nian ndɛ mma kunngunngun nga be klɛli i i klikli’n nun’n su be kaci i sɛsɛsɛ’n, be nga bé kánngan nun’n, bé sí ndɛ trele nga be klɛli i i klikli’n nun’n i kpa. Sanngɛ nán blɛ kwlaa nun yɛ be ndɛ sɔ’n ti su-ɔ. ?Ngue ti-ɔ?

 • Kɛ e fa aniɛn nɲɔn’n, wafa nga be kan ndɛ mun’n, nin wafa nga be klɛ ndɛ mun’n, ɔ nin wafa nga be siesie ndɛ mun ndɛ ɲanman kun nun’n, ɔ timan kun kaan sa. Be flɛ bian kun kɛ Samiɛli Drivɛɛ, ɔ kle Ebre aniɛn’n i su like. Bian sɔ’n klɛli i kɛ ‘wafa nga be kan ndɛ mun’n, nin wafa nga ndɛ mma’m be bo be bo aniɛn’m be nun’n, ɔ timan kun. Asa ekun’n, wafa nga ndɛ’m be sasa be wiengu su naan b’a kaci ndɛ ɲanman kun’n, ɔ timan kun wie.’ Wafa nga sran’m be bu akunndan aniɛn kun nun’n, ɔ nin aniɛn uflɛ nun liɛ’n timan kun. I sɔ’n ti’n, Drivɛɛ seli kɛ “ɔ le aniɛn kun nin wafa nga i nun ndɛ ɲanman’m be ti siesiewa-ɔ.”

 • Wafa nga be kan ndɛ mun’n ɔ nin wafa nga be klɛ ndɛ mun aniɛn nga e kan be andɛ’n be nun’n, ɔ timan kɛ Ebre, nin Aramun, ɔ nin Glɛki nun’n sa. Ɔ maan sɛ be nian ndɛ mma nga be klɛli be aniɛn sɔ’m be nun’n be su naan be kaci be kunngunngun be guɛ i lɔ’n, Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ wunlɛ kwla yo kekle. Yɛ i kpa bɔbɔ’n, be kwla di fɔ.

 • Kɛ ndɛ mma kun o sa’n, i bo’n kwla kacikaci. Ndɛ bɔbɔ nga be su kan’n yɛ maan be kwla wun ndɛ mma kun i bo’n niɔn.

Ndɛ wie’m be nun’n, Biblu kacifuɛ’n kwla nian ndɛ mma nga be klɛli be’n su kaci i kunngunngun i aniɛn’n nun. Sanngɛ i sɔ yolɛ nun’n, ɔ fata kɛ ɔ niɛn i wun kpa.

Ndɛ mma wie’m be o lɛ’n, sɛ Biblu kacifuɛ’m be nian su be kaci i kun­ngunngun’n, sran’m be su wunman ndɛ’n i wlɛ kɛ ɔ nin i fata’n sa. Ndɛ mma sɔ’m be nun wie mun yɛ:

 • Biblu’n nun’n, Ebre annzɛ Glɛki nun ndɛ mma nga be fa kan ‘lafilɛ’n’ i ndɛ’n, i kunngba’n be kwla fa kan sran kun i ‘wie’n’ m’ɔ ti kɛ lafilɛ yɛ ɔ su lafi sa’n, i ndɛ wie. (Matie 28:13; Zan 11:11) Sɛ sran kun i wie’n i ndɛ yɛ be su kan’n, Biblu kacifuɛ’m be kpɛ i kpo be se kɛ “ɔ wuli,” kɛ ɔ ko yo naan sran’m b’a wun ndɛ’n i wlɛ kɛ ɔ nin i fata’n sa’n ti.—1 Korɛntifuɛ Mun 7:39; 1 Tesalonikifuɛ Mun 4:13; 2 Piɛli 3:4.

 • Ndɛ kun mɔ akoto Pɔlu kannin m’ɔ o Efɛzifuɛ mun 4:14 nun’n, sɛ e waan é káci ndɛ mma’m be kunngunngun’n, é klɛ́ i kɛ “sisima nga sran’m be to’n.” Be blɛ su’n, ɲanndra kun-ɔn. Be fa kan sisima mɔ kɛ sran’m bé tó’n be di nun ndrunmun’n i ndɛ. Aniɛn sunman nun’n, sɛ be kaci ndɛ mma’m be kunngunngun’n, sran’m be su wunman ndɛ nga Pɔlu kannin’n i wlɛ. Kɛ ɔ ko yo naan ndɛ’n i ɲin w’a fite weiin’n, be kwla kaci i kɛ ‘gblɛfuɛ mɔ be laka sran mun’n.’

 • Rɔmunfuɛ Mun 12:11 nun’n, Glɛki nun ndɛ kun mɔ be klɛli’n, sɛ e waan é káci ndɛ mma’m be kunngunngun’n, é klɛ́ i kɛ “be akunndan m’ɔ tu kpuyɔkpuyɔ’n.” Sɛ e klɛ i sɔ kusu’n, nn y’a di fɔ. Afin nán ndɛ bɔbɔ nga be waan bé kán’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. I sɔ’n ti’n, e kacili Glɛki nun ndɛ sɔ’n Biblu nga nun kɛ “amun yo wakawakafuɛ.”

 • MATIE 5:3

  Angle nun ndɛ’n i kunngunngun kacilɛ: “be nga be akunndan’n di yalɛ’n”

  I bo’n: “be nga be wun i wlɛ kɛ be mian Ɲanmiɛn wun’n”

  Kɛ Zezi kán Ɲanmiɛn ndɛ’n Oka’n su lɔ’n, ndɛ kun m’ɔ kannin’n, Biblu kacifuɛ wie’m be kacili i kɛ “be nga be akunndan’n di yalɛ’n, be liɛ su ti ye.” (Matie 5:3, Nouvelle Bible Segond) Kɛ be kaci ndɛ’n i kɛ ngalɛ’n sa’n, i wlɛ wunlɛ ti kekle aniɛn sunman nun. Afin aniɛn wie’m be nun’n, kɛ be se kɛ sran kun “i akunndan’n di yalɛ’n” sran’m be kwla bu i kɛ i sɔ sran liɛ’n kpɛnman su kpa, annzɛ kusu ɔ kwlá faman ajalɛ. Sanngɛ ndɛ nga Zezi su kan’n, yɛle kɛ nán aliɛ nin tralɛ nin sua mɔ sran kun ɲan be’n, yɛ maan i liɛ su ti ye-ɔ. Sanngɛ maan sran sɔ’n wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ fata kɛ ɔ kle i atin-ɔn. (Liki 6:20) Ɔ maan sɛ be kaci Zezi i ndɛ’n kɛ “be nga be wun i wlɛ kɛ be mian Ɲanmiɛn wun’n,” ɔ ti su. Ndɛ bɔbɔ nga i waan ɔ́ kán’n i bo’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.—Matie 5:3; Segond 21.

 • Biblu’n nun ndɛ wie’m be nun’n, Ebre nun ndɛ mma nga be kacili i Wawle’n nun kɛ “kwla silɛ’n,” ɔ ti nzuɛn tɛ kun. Be fa kan sran kun mɔ i mantanfuɛ kpa kun w’a kpɛ i bo waka’n i ya ng’ɔ fa’n, annzɛ kusu be ɲin m’ɔ blo sran like su’n be ndɛ. (Ɲanndra Mun 6:34; Ezai 11:13) Sanngɛ be kwla fa Ebre nun ndɛ mma kunngba sɔ’n be kan nzuɛn kpa wie’m be ndɛ wie. I wie yɛle kɛ be fa kan Zoova i ‘klun m’ɔ tu’ yo like’n, annzɛ sasalɛ m’ɔ sɛsɛ i sufuɛ mun’n, annzɛ ‘sulɛ m’ɔ kunndɛ kɛ i kunngba cɛ yɛ be su i’n’ be ndɛ. (Ezipti Lɔ Tulɛ 34:14; 2 Famiɛn Mun 19:31; Ezekiɛli 5:13; Zakari 8:2) Asa ekun’n, be kwla fa kan ‘klolɛ’ dan mɔ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be klo i’n, ɔ nin be ɲin m’ɔ ci be nga be nin Ɲanmiɛn be “nantiman klanman’n,” be ndɛ.—Jue Mun 69:9; 119:139; Kalɛ 25:11.

 • Kɛ be se kɛ yadh Ebre nun’n, be kaci i Wawle’n nun kɛ be “sa.” Sanngɛ ndɛ wie’m be nun’n, be kwla kaci ndɛ mma sɔ’n kɛ “kwlalɛ,” annzɛ “klun ufue,” annzɛ “wunmiɛn” annzɛ ndɛ mma uflɛ.

  Ebre nun ndɛ mma nga be fa kan sran sa’n i ndɛ’n, i bo’n sɔnnin. Sanngɛ wie liɛʼn, be kwla kaci ndɛ mma sɔ’n kɛ ‘kwlalɛ,’ annzɛ “klun ufue,” annzɛ “wunmiɛn.” (2 Samiɛli 8:3; 1 Famiɛn Mun 10:13; Ezai 57:10) Ɲanmiɛn Ndɛ’n—Mɛn Uflɛ Biblu’n nun’n, ndɛ mma fanunfanun yɛ be fa kacili Ebre nun ndɛ mma kunngba sɔ’n niɔn.

I kwlaa sɔ’n ti’n, Biblu’n i kacilɛ’n, ɔ timan ndɛ mma kunngunngun nga be klɛli be Ebre nin Aramun nin Glɛki nun’n, be kacilɛ sa ngbɛn. Ɔ fata kɛ Biblu kacifuɛ’m be bu ndɛ’m be sin kpa, naan be nian nun be kunndɛ ndɛ mma nga sɛ be klɛ-ɔ, ndɛ nga be klɛli i lalafuɛ aniɛn sɔ’m be nun’n i ɲin fíte kpa’n. Asa ekun’n, ɔ fata kɛ be nian wafa nga be klɛ ndɛ mun be aniɛn nun’n i su naan b’a siesie ndɛ ɲanman mun. I liɛ’n, ndɛ’n i nun kannganlɛ yó pɔpɔ.

Ɔ maan ɔ fataman kɛ be kaci ndɛ mun kɛ nga be bɔbɔ be fa klo’n sa. Biblu kacifuɛ nga kɛ ɔ́ káci ndɛ’n, ɔ yiyi ndɛ’n nun kɛ nga i bɔbɔ fa wun i wlɛ’n sa’n, ɔ kwla di fɔ. Afin ɔ kwla kpɛ ndɛ wie mun gua ndɛ nga be klɛli i klikli nun’n i nun. Annzɛ kusu’n, ndɛ’n i ngbɛsungbɛsu nga be ti cinnjin’n, ɔ kwla kpɛ wie yi. Ɔ ti su kɛ Biblu nga kɛ bé káci i nun ndɛ’n be yiyi ndɛ’n nun dan’n, i nun kannganlɛ kwla yo pɔpɔ. Sanngɛ ɔ ju wie’n, sran ng’ɔ kanngan nun’n, ɔ wunman ndɛ bɔbɔ ba nga be waan bé kán’n i wlɛ.

Like kun m’ɔ kwla yo maan Biblu kacifuɛ’n di fɔ’n, yɛle like nga Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be kle m’ɔ lafi su’n. I wie yɛle ndɛ ng’ɔ o Matie 7:13 nun’n. Ɔ se kɛ: ‘Akpɔ ng’ɔ ti dan’n i agualiɛ’n yɛle wie’n.’ Biblu kacifuɛ wie’m be klɛli “sin fɛtɛ.” Kusu nn Glɛki nun ndɛ mma’n i bo’n yɛle kɛ “wie’n.” Atrɛkpa’n, like nga Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be kle’n ti yɛ be yoli sɔ-ɔ.

Asa ekun’n, maan Biblu kacifuɛ’n i wla kpɛn sa kun su. Yɛle kɛ, kɛ bé klɛ́ Biblu’n i klikli’n nun’n, wafa nga sran wafawafa kwlaa, i fie difuɛ-o, i bua sunianfuɛ-o, i jue trafuɛ-o, be ijɔ titi’n i su yɛ be niannin naan b’a klɛ-ɔ. (Neemin 8:8, 12; Sa Nga Be Yoli’n 4:13) I sɔ’n ti’n, sɛ andɛ’n sran wafawafa kwlaa be wun Biblu kun i nun ndɛ’n i wlɛ’n, i lɛ nun yɛ be kwla se kɛ be kacili ndɛ’n i kpa-ɔ. Biblu kɛ ngalɛ sa’n i nun ndɛ’n ti weiin, kpɛkun i wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ. Yɛ ndɛ nga kɛ sran’m bé íjɔ’n be tɛmɛn i kan’n, ɔ nunman nun.

Ɲanmiɛn i dunman mɔ yɛle Zoova’n, ɔ o lalafuɛ fluwa nga be klɛli Ɲanmiɛn ndɛ’n su’n, be nun. Sanngɛ Biblu kacifuɛ wie’m be ɲinfu be yili dunman sɔ’n be Biblu’m be nun. Nanwlɛ, i sɔ’n ti tɛ dan. (Nian Ndɛ uflɛ wie mun A4 nun.) Biblu kacifuɛ kpanngban kpa be klɛli manmanlɛ dunman kɛ “Min” sa’n be sieli i Ɲanmiɛn i dunman’n i osu’n nun. Yɛ wie’m be liɛ’n, be yoli naan nán sran’m be si kɛ Ɲanmiɛn le dunman kun. I wie yɛle kɛ, Biblu wie’m be nun’n, wafa nga be kacili srɛlɛ nga Zezi srɛli m’ɔ o Zan 17:26 nun’n yɛ: “N yoli maan be sili wɔ.” Yɛ Zan 17:6 nun’n, be klɛli i kɛ: “Be nga a fa be […] mannin min’n, n yoli maan be sili wɔ.” Sanngɛ wafa ng’ɔ fata kɛ be kaci srɛlɛ nga Zezi srɛli’n yɛ: “N yoli maan be sili ɔ dunman’n,” yɛ “N yoli maan sran nga a fali be […] mannin min’n, be sili ɔ dunman’n.”

Mɛn Uflɛ Biblu’n Angle nun liɛ’n i su fitilɛ ndɛ’n se kɛ: “Y’a yiyiman Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun. Sɛ e wun kɛ e kwla nian wafa nga be klɛli ndɛ’n su e kaci ndɛ mma’m be kunngunngun Angle nga sran’m be kɛn i andɛ’n nun, naan ndɛ’n i ɲin su fiaman’n, e mian e ɲin e yo sɔ.” Ɔ maan Mɛn Uflɛ Biblu’n i Kacifuɛ’m be yoli ninnge mun sɛsɛsɛ. Ndɛ mma annzɛ ndɛ’n i kanlɛ wafa ng’ɔ kwla uka sran mun naan b’a wun Ebre nin Aramun nin Glɛki nun ndɛ’m be bo’n yɛ be klɛli-ɔ. I sɔ yolɛ’n nun kusu’n, be niannin be wun su naan ndɛ’m b’a yoman sukusuku, annzɛ be wlɛ wunlɛ w’a yoman kekle. I sɔ mɔ be yoli’n ti’n, Biblu’n nun kannganlɛ ti pɔpɔ. Yɛ be nga be kanngan nun’n be kwla lafi su kpa kɛ Ɲanmiɛn i nuan ndɛ’n cɛ yɛ ɔ o nun-ɔn.—1 Tesalonikifuɛ Mun 2:13.