Ezai 41:1-29

  • Siefuɛ kun fin wia afiliɛ lɔ (1-7)

  • Ɲanmiɛn kpali Izraɛlifuɛ mun naan be su i (8-20)

    • “Min janvuɛ Abraamun” (8)

  • Amuin’m be timan like fi (21-29)

41  Lika mɔ nzue bo sin yia be’n, amun gua bliin be sie be su min nuan bo.*Maan nvlenvle’m be ɲan wunmiɛn ekun.Maan be mantan wa,yɛ be ijɔ.+Maan e yia likawlɛ naan e di jɔlɛ’n.   ?Wan yɛ ɔ fali sran kun wia afiliɛ lɔ bali-ɔ?+?Wan yɛ ɔ flɛli i i ja su* naan ɔ yo sa nuan su sɛsɛnaan ɔ́ fá nvlenvle mun wlɛ́ i sa nunnaan ɔ kwla famiɛn mun-ɔn?+?Wan yɛ ɔ yoli maan be yoli kɛ ndutre sa i tokofi’n i ɲrun-ɔn??Yɛ wan yɛ ɔ yoli maan be yoli kɛ ijre kee mɔ aunmuan’n fɛ i kɔ’n sa i ta’n i ɲrun-ɔn?   Ɔ su be su, like fi tɛnndɛnmɛn i ɲrun,ɔ sin atin kun mɔ ɔ nin-a sinman su le’n su.   ?Wan yɛ ɔ yoli sa sɔ’n niɔn, yɛ wan yɛ ɔ yoli maan ɔ kpɛnnin su-ɔ??Wan yɛ kɛ ɔ fɛ i i bo bolɛ nun’n ɔ yiali sran akpasuaakpasua mun-ɔn?Min Zoova, min yɛ n ti i Klikli’n niɔn,+yɛ sran akpasua kasiɛn’m be su’n n su kaciman.+   Lika mɔ nzue bo sin yia be’n be wunnin i, yɛ srɛ kunnin be.Asiɛ’n i tiwa’m be usuli,be su wunnge wa, be ba.   Be tinuntinun be uka be wiengu,yɛ be se be niaan’n kɛ: “Jran kekle.”   Ajuin difuɛ’n ɔ wla blalɛ bofuɛ’n i fanngan.+Sran ng’ɔ fa maato bo like’n,ɔ wla sran ng’ɔ su bo blalɛ, blalɛ bolɛ like’n su’n i fanngan.Ɔ kan blalɛ ng’ɔ fali be sasali su’n be ndɛ se kɛ: “Ɔ ti kpa.”I sin’n, be fa kpɛngbɛ be trɛ i ase naan ɔ jran cinnjin.   “Sanngɛ Izraɛli, ɔ liɛ’n a ti min sufuɛ.+Ee Zakɔbu, wɔ yɛ n fali wɔ-ɔ,+a ti min janvuɛ Abraamun+ i osu’n nunfuɛ.   Wɔ mɔ n fali wɔ asiɛ’n itiwa lɔ’n,+wɔ mɔ a o asiɛ’n i lika mɔ be o mmuammua kpa’n be nun lɔ mɔ n flɛli wɔ’n,n seli wɔ kɛ: ‘A ti min sufuɛ,+n fali wɔ, m’an yimanwɔ blo.+ 10  Nán srɛ kun wɔ, afin e nin wɔ e o nun,+nán koko, afin n ti ɔ Ɲanmiɛn.+Ń mán ɔ wunmiɛn, yɛ ńúka wɔ,+nanwlɛ, ń fá min sa fama mɔ n fa yo sa nuan su sɛsɛ’n ń súan ɔ bo.’ 11  Nian! Be kwlaa nga be fa ya ɔ wun’n, ɲannzuɛn kún be, yɛ be ɲin gúa ase,+be nga be nin wɔ be kun’n be liɛ wíe, bé núnnún be.+ 12  Á wá kúnndɛ sran nga be nin wɔ be kun’n, sanngɛ a su wunman be,be nga be nin wɔ be kun’n bé núnnún mlɔnmlɔnmlɔn, be su wunman be osu.+ 13  Afin min Zoova mɔ n ti ɔ Ɲanmiɛn’n, n tra ɔ sa fama’n nun,n se wɔ kɛ: ‘Nán srɛ kun wɔ. Ń úka wɔ.’+ 14  Zakɔbu, wɔ mɔ a ti kɛ srɛ ba sa’n,*+ nán srɛ kun wɔ,Izraɛli, ń úka wɔ.” Zoova m’ɔ ti ɔ Ti Kpɔfuɛ’n,+ Izraɛli Ɲanmiɛn m’ɔ ti Sanwun’n i ndɛ ng’ɔ kan’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 15  “N yoli maan a yoli kɛ waka paplapa nga be fa boble’n sa,+a yoli kɛ like mɔ be fa bo ble m’ɔ ti uflɛuflɛ, mɔ i je’m be la be ɲrun be la be sin’n sa.Á tíatía oka’m be su yɛ á fúfú be nun,á yó maan oka’m bé yó kɛ ble wla sa. 16  Á kpája be nun,yɛ aunmuan’n fá be kɔ́,aunmuan dan kun wá sánngan be nun.Á dí aklunjɔɛ Zoova dunman nun,+yɛ á fá Izraɛli Ɲanmiɛn m’ɔ ti Sanwun’n+ á dí ɔ nuan.” 17  “Sran m’ɔ leman wie’n, ɔ nin yalɛfuɛ’n be kunndɛ nzue sanngɛ be ɲanman wie,nzuewe m’ɔ kun be’n ti’n be taaman’n w’a wu kee.+N bɔbɔ min Zoova, ń má tɛ́ be su,+min mɔ n ti Izraɛli Ɲanmiɛn’n n su yimanbe ase.+ 18  Ń yó maan nzue ba’m bé sónji kpɔlɛ’m be su,+yɛ nzue ti’m bé sónji lika kpɛtɛkplɛɛ’m be nun.+Ń yó maan aawlɛ flɛnnɛn’n ɔ́ káci nzue lika mɔ ndɛma’m be o lɔ’n,yɛ asiɛ kee’n ɔ́ káci nzue ti lika.+ 19  Ń tá sɛdri, nin akasia,ɔ nin mirti, nin pɛn waka aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ.+Ń tá zenevrie waka, nin frɛnin waka,ɔ nin siprɛsi waka lika kpɛtɛkplɛɛ’n nun lɔ.+ 20  I liɛ’n, sran’m be kwlaa bé wún i, yɛ bé sí sɔ,bé fá be ɲin síe su, yɛ bé wún i wlɛ kɛZoova i sa’n yɛ ɔ yoli sasɔ’n niɔn,Izraɛli Ɲanmiɛn m’ɔ ti Sanwun’n yɛ ɔ yoli-ɔ.”+ 21  Zoova waan: “Amun kan amun ndɛ liɛ’n.”Zakɔbu Famiɛn’n waan: “Amun kpli amun ti.” 22  “Amun fa like yiyi nun, yɛ amun kan sa nga bé wá jú’n be ndɛ,amun kan sa nga be juli laa’n* be ndɛnaan e kwla bu be su akunndan* naan e wun i sin sa nga bé wá jú’n.Annzɛ kusu’n an kan sa nga bé wá jú’n be ndɛ kle e.+ 23  Amun kan sa nga bé wá jú e ɲrun lɔ’n be ndɛ.I liɛ’n, é sí kɛ amun ti ɲanmiɛn.+Amun yo sa kpa kun, annzɛ sa tɛ kunmɔ sɛ e wun i’n e nuan bó e wun’n.+ 24  Amun nian! Amun timan like fi mlɔnmlɔn,yɛ ninnge nga amun yo be’n be timan like fi,+be kwlaa nga be su amun su’n, n kpɔ be.+ 25  N fali sran kun nglo lɔ lika’n nun, ɔ́ wá bá,+sran kun m’ɔ fin wia afiliɛ lɔ+ m’ɔ́ wá bó min dunman’n,ɔ́ wá tíatía siefuɛ’m* be su kɛ fa sa,+ɔ́ tíatía be su kɛ sɛ wufuɛ’n ɔ fa tiatia fa mɔ be luɛluɛli i’n su’n sa. 26  ?Wan yɛ kɛ ɔ fɛ i i bo bolɛ nun’n, ɔ kannin sa sɔ’m be ndɛ naan e kwla si nun-ɔn??Wan yɛ kɛ ɔ fɛ i laa lele’n ɔ kannin sa sɔ’m be ndɛ naan e se kɛ: ‘I ndɛ yo fɛ-ɔ’?+Sran fi w’a boman su!Sran fi w’a kɛnmɛn i ndɛ!Sran fi w’a timan ndɛ amun nuan nun!”+ 27  Min yɛ n dun mmua n seli Siɔn kɛ: “Nian, be yɛbe o yɛ!”+Ń má súnman jasin bofuɛ kun Zerizalɛmun lɔ.+ 28  Sanngɛ n niannin lele m’an wunman sran,m’an wunman be nun sran kun m’ɔ kwla man afɔtuɛ-ɔ,n jrannin be wun titi kɛ be tɛ su. 29  An nian, be kwlaa be timan like fi mlɔnmlɔn.Ninnge nga be yo be’n be timan like fi.Be amuin mɔ be kloli blalɛ be yoli be’n, be ti kɛ aunmuan’n sa, be timan like fi.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “amun gua bliin min ɲrun.”
Yɛle kɛ, naan ɔ su i.
Yɛle kɛ, ɔ leman sran naan w’a kpli i ti, yɛ ɔ leman wunmiɛn.
Annzɛ “sa klikli mun.”
Annzɛ “naan e fa e awlɛn e sie su.”
Annzɛ “famiɛn’n i janunfuɛ mun.”