Ezai 60:1-22

  • Zoova i aɲrunɲan’n kpaja Siɔn su (1-22)

    • Kɛ auble mɔ be su kɔ be suaʼn nunʼn sa’n (8)

    • Sika ɔkwlɛ yɛ ń fá bá-ɔ, n su faman aaba (17)

    • Be mɔ b’a sɔnman’n bé wá trɛ́ bé jú akpi (22)

60  “Ee, mmo bla, jaso,+ yo maan lika’n kpaja, afin ɔ kannin’n w’a ba.Zoova i aɲrunɲan’nkpaja ɔ su.+   Afin nian! Aosin’n káta asiɛ’n su,aosin tuun’n káta nvlenvle’m be su.Sanngɛ Zoova wá kpája ɔ su,bé wá wún i aɲrunɲan’n ɔ su.   Nvlenvle’m bé kɔ́ ɔ kpajalɛ’n i wun lɔ,+yɛ famiɛn’m+ bé kɔ́ ɔ aɲrunɲan m’ɔ kpaja’n* i wun lɔ.+   Man ɔ ɲin su naan niannian ɔ wun lɛ!Be kwlaa be ti w’a yia, be su ba ɔ sin.Ɔ mma yasua’m be te fin mmua be te ba,+ɔ nin ɔ mma bla mɔ kɛ bé bá’n, be san sran’m be nvɛnwun’n.+   Blɛ sɔ’n nun’n, á wá wún sa sɔ’n, kpɛkun á dí aklunjɔɛ,+ɔ awlɛn’n ɔ́ sí kpukpukpu, yɛ ɔ aklunjɔɛ’n ɔ́ yó dan,afin jenvie’n i aɲanbeun’n ɔ́ wá káci ɔ su lɔ.Yɛ nvlenvle’m be ninnge kpakpa mun bé wá báɔ sin.+   Ɲɔnngɔnmin kpanngban bé wá yí ɔ mɛn’n piɛ,Madian nin Efa lɔ ɲɔnngɔnmin gbanflɛn mun+ bé wá yí i piɛ.Sabafuɛ mun be kwlaa bé bá.Bé fá sika ɔkwlɛ nin ansan ufue bé bá.Bé wá kán Zoova i aɲrunɲan’n i ndɛ.+   Kedaa+ lɔ nnɛn’m be kwlaa be ti wá yía ɔ wun lɛ.Nebaiɔtu+ lɔ bua ɲin mun bé wá káci ɔ liɛ,*bé wá bá min tɛ yiwlɛ’n su, yɛ min klun jɔ́ su,+kpɛkun ń má yó maan min sua dan’n yó klanman.+   ?Wan mun yɛ be tu kɔ kɛ ɲanmiɛn ble’n sa,mɔ be tu kɔ kɛ auble mɔ be su kɔ be sua’n nun’n sa’n niɔn?   Afin lika nga nzue bo sin yia be’n bé wá fá be wla gúa min su.+Taasisi lɔ mmeli mun b’a dun mmua,naan bé fá ɔ mma yasua mun mmua lɔ bé bá,+ɔ nin be sika’n nin be sika ɔkwlɛ’n,naan bé mánmán ɔ Ɲanmiɛn Zoova i dunman’n, Izraɛli Ɲanmiɛn m’ɔ ti Sanwun’n,afin ɔ́ wá yó maan á ɲán ɲrun.*+ 10  Aofuɛ’m bé wá kplán ɔ talɛ mun,yɛ be famiɛn’m bé sú wɔ,+afin ya mɔ n fali’n ti’n, n yoli ɔ like yaya,sanngɛ min klun ufue’n ti’n, ń má sí ɔ aunnvɔɛ.+ 11  Ɔ anuan mun bé lá su titi,+be su ɲinman be wia nun nin kɔnguɛ,bé fá nvlenvle’m be ninnge kpakpa mun bé blɛ́ wɔ,yɛ be famiɛn mun bé dún mmua be ɲrun.+ 12  Afin nvle kwlaa nin famiɛn diwlɛ kwlaa nga be su suman wɔ’n, bé núnnún,nvlenvle sɔ’m bé núnnún mlɔnmlɔnmlɔn.+ 13  Liban lɔ aɲrunɲan’n ɔ́ báɔ sin,+zenevrie waka’n nin frɛnin waka’n, ɔ nin siprɛsi waka’n bé bá likawlɛ,+bé wá yó lika nga min sua’n o nun’n i klanman.Ń má yó maan lika nga n takataka min ja’m be lɛ’n ɔ́ ɲán ɲrun.+ 14  Be nga be kle ɔ yalɛ’n, be mma’m bé bá, yɛ bé kóto ɔ ɲrun lɛ.Be kwlaa nga be yoli ɲin kekle ɔ su’n, bé wá kóto ɔ ja’m be wun lɛ,yɛ bé wá flɛ́ wɔ kɛ Zoovai klɔ,bé flɛ́ wɔ kɛ Izraɛli Ɲanmiɛn m’ɔ ti Sanwun’n i Siɔn.+ 15  A tɔli srolo, be kpɔli wɔ, yɛ sran fi w’a sinman ɔ nun kun,+ sanngɛ ɔ su yoman sɔ kun.Ń má yó maan bé fá wɔ bé dí be nuan tititi,ń má yó maan ɔ dunman nun’n, sran’m bé dí aklunjɔɛ blɛ kwlaa nun.+ 16  Á wá nɔ́n nvlenvle’m be nɔnnɔn’n,+á wá nɔ́n famiɛn’m be wunflɛn’n.+Kpɛkun á wá wún i wlɛ weiin kɛ min Zoova n ti ɔ Defuɛ,Zakɔbu i Ɲanmiɛn m’ɔ le tinmin kpa’n, ɔ ti ɔ Ti Kpɔfuɛ.+ 17  Sika ɔkwlɛ yɛ ń fá bá-ɔ, n su faman aaba,sika yɛ ń fá bá-ɔ, n su faman blalɛ,aaba yɛ ń fá bá-ɔ, n su faman waka,blalɛ yɛ ń fá bá-ɔ, n su faman yɔbuɛ.Ń fá fɔundi’n ń yó ɔ sunianfuɛ,yɛ ń fá sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n ń yó ɔ junman sunianfuɛ.+ 18  Be su timan nzaje sa yolɛ ndɛ kun ɔ mɛn’n nun,be su timan like sacilɛ nin like nunnunlɛ ndɛ ɔ mɛn’n nun.+Á wá flɛ́ ɔ talɛ’m be kɛ Delɛ,+ yɛ á wá flɛ́ ɔ anuan’m be kɛ Manmanlɛ. 19  Afin wia nun’n, wia’n su yoman ɔ kannin kun,yɛ anglo’n su taman ɔ su kun,afin Zoova wá káci ɔ kannin kun m’ɔ́ ká lɛ tititi-ɔ,+yɛ ɔ Ɲanmiɛn’n ɔ́ wá yó ɔ aɲrunɲan.+ 20  Ɔ wia’n su tɔman kun,yɛ ɔ anglo’n su yaciman talɛ,afin Zoova wá káci ɔ kannin kun m’ɔ́ ká lɛ tititi-ɔ,+a su tranman sɛ nun kun.+ 21  Ɔ nvle’n nunfuɛ’m be kwlaa bé yó sa kpa,nvle’n yó be liɛ tititi.Be yɛ be ti like mɔ n tali mɔ w’a fɛfɛ’n niɔn,be ti min sa nuan like,+ kɛ ɔ ko yo naan b’a manman min’n ti.+ 22  Be mɔ b’a sɔnman’n bé wá trɛ́ bé jú akpi (1.000),yɛ be mɔ be leman ɲrun’n bé wá káci nvle kun m’ɔ le kwlalɛ-ɔ.Blɛ m’ɔ ti i su’n nun’n, n bɔbɔ min Zoova, ń má yó maan sa sɔ’m bé jú ndɛndɛ.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “ɔ lika’n i cɛnlɛ m’ɔ kpaja’n.”
Ebr., “bé sú wɔ.”
Annzɛ “á yó klanman.”