Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Se e naan e wa nian ɔ osu

?A kunndɛ kɛ á sí Biblu’n nun ndɛ’n annzɛ Zoova i Lalofuɛ mun kpa ekun? Sɛ ɔ ti sɔ’n, klɛ lika ng’ɔ o ngua lɛ’n nun, i liɛ’n Zoova i Lalofuɛ nga be o ɔ asa liɛ’n su’n be nun kun wá nían ɔ osu.

Ɔ bɔbɔ ɔ su ndɛ nga á klɛ́’n ɔ osu nianlɛ ngunmin ti-ɔ. E su fa yoman like uflɛ. I sɔ’n nun’n e nian Sran’m be bɔbɔ be su ndɛ’n i su mmla nga e di su’n su.

É nían ɔ osu

Kɛ a ko klɛ ɔ su ndɛ’n Zoova i Lalofuɛ kun flɛ́ wɔ. Sɛ be waan w’a cɛ dan’n yɛle lemɔcuɛ kun annzɛ nɲɔn.

Suan Biblu’n nun like

Suan like kpanngban be su like nga Biblu’n kle’n, annzɛ kunndɛ kɛ e kle ɔ like. A su tuɛmɛn i ti sika.

Like nga a klo’n

Zoova i Lalofuɛ kun kwla ko nian ɔ osu annzɛ ɔ kwla flɛ ɔ blɛ nin dɔ nga a klo’n su.

Lika kpanngban nun’n, e bɔbɔ ba'n e ko nianman sran'm be osu kun. Ɔ maan kɛ á klɛ́klɛ́ ɔ su ndɛ mun'n, yaci klɛ ɔ telefɔnun nimielo'n. I liɛ'n amun lika liɛ'n nun lɔ Zoova i Lalofuɛ kun flɛ́ wɔ.