Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 5

?Ndɛ benin yɛ ɔ o Biblu’n nun-ɔn?

“Ń yó maan kpɔlɛ trán a nin bla’n be afiɛn. Yɛ kpɔlɛ trán ɔ osu’n nunfuɛ’n nin bla’n i osu’n nunfuɛ’n be afiɛn. Ɔ́ kpɔ́tɔ ɔ ti’n, yɛ ɔ kusu á kɛ́ i ja sin.”

Bo Bolɛ 3:15

“Ɔ osu’n ti’n, nvlenvle kwlaa nga be o asiɛ’n su’n, bé ɲán ye. Afin a fali ndɛ nga n kannin’n su.”

Bo Bolɛ 22:18

“Maan ɔ Sielɛ’n i blɛ’n ju. Maan ɔ klun sa’n kpɛn su asiɛ’n su wa kɛ ɲanmiɛn su lɔ’n sa.”

Matie 6:10

“Ɔ ka kan’n, Ɲanmiɛn m’ɔ man fɔundi’n ɔ́ wá kpɔ́tɔ Satan amun ja bo.”

Rɔmunfuɛ Mun 16:20

“Kɛ Ɲanmiɛn ko fɛ i Wa’n ko sie i like kwlaa su’n, Ba’n bɔbɔ wá ló i wun mán Ɲanmiɛn m’ɔ fɛli i sieli i like kwlaa su’n, naan Ɲanmiɛn sie like kwlaa.”

1 Korɛntifuɛ Mun 15:28

“Abraamun nin i osu’n nunfuɛ’n yɛ Ɲanmiɛn tali be nda-ɔ. […] Yɛ [osu’n nunfuɛ] sɔ’n yɛle Klisi. Asa ekun’n, sɛ amun ti Klisi i liɛ’n, nn amun ti Abraamun i osu’n nunfuɛ sakpa.”

Galasifuɛ Mun 3:16, 29

“Mɛn’n i sielɛ’n w’a kaci e Min’n nin i Klisi’n be liɛ. Yɛ ɔ́ dí famiɛn tititi.”

Sa Nglo Yilɛ 11:15

“Be kannin dragɔn dan’n i bo. Dragɔn sɔ’n yɛle wuo lalaa mɔ be flɛ i Suɛn Tɔnfuɛ nin Satan’n. I yɛ ɔ laka asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa mɔ be mlin’n niɔn. Be kɛnnin i nin i anzi’m be bo guali be asiɛ’n su.”

Sa Nglo Yilɛ 12:9

“Ɔ trali dragɔn mɔ yɛle wuo lalaa’n, mɔ yɛle Suɛn Tɔnfuɛ’n nin Satan’n. Ɔ cili i naan ɔ ka sɔ lele afuɛ akpi.”

Sa Nglo Yilɛ 20:2