Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

B9

Mɛn siefuɛ nga Daniɛli kannin be ndɛ’n

Babilɔnin

Daniɛli 2:32, 36-38; 7:4

607 K.N.K. Famiɛn Nebikadnezaa sacili Zerizalɛmun

Medi nin Pɛɛsi

Daniɛli 2:32, 39; 7:5

539 K.N.K. Be fali Babilɔnin klɔ’n

537 K.N.K. Sirisi kpɛli mmla naan Zifu’m be sa be sin Zerizalɛmun lɔ

Glɛki mɛn’n

Daniɛli 2:32, 39; 7:6

331 K.N.K. Alɛzandri Legran fali Pɛɛsi mɛn’n

Rɔmun

Daniɛli 2:33, 40; 7:7

63 K.N.K. Be sieli Izraɛlifuɛ mun

70 K.B. Be sacili Zerizalɛmun

Angle nin Amlɛnkɛn mun

Daniɛli 2:33, 41-43

1914-1918 Alɛ Dan Klikli nun’n, Angle nin Amlɛnkɛn’m be ɲannin kwlalɛ mɛn’n su