Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 17

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka e awlobo’n niɔn?

YASUA MUN/SIƐ MUN

“I wafa kunngba’n, maan yasua’m be klo be yi mun kɛ be fa klo be bɔbɔ be wun’n sa. Yasua ng’ɔ klo i yi’n, ɔ klo i bɔbɔ i wun. Afin sran fi kpɔmɛn i bɔbɔ i wun. Sanngɛ ɔ tɛ i wun, kpɛkun ɔ niɛn i wunnɛn’n i lika kpa. [...] Maan sran kun klo i yi kɛ ɔ fa klo i bɔbɔ wun’n sa.”

Efɛzifuɛ Mun 5:28, 29, 33

“Siɛ mun, amun kusu nán amun fɔkɔ amun mma’m be awlɛn. Sanngɛ an nian Zoova i mmla’n nin i afɔtuɛ’m be su ta be.”

Efɛzifuɛ Mun 6:4

BLA MUN

“Maan bla’m be ɲin yi be wun’m be kpa.”

Efɛzifuɛ Mun 5:33

“Bla mun, maan amun lo amun wun man amun wun mun. Afin i sɔ’n ti kpa e Min’n i ɲrun.”

Kolɔsufuɛ Mun 3:18

BA MUN

“Ba mun, maan amun ɲin yi amun si mun nin amun nin mun kɛ e Min’n fa kunndɛ’n sa. Afin i sɔ yolɛ’n ti su. ‘Bu ɔ si nin ɔ nin be sran.’ Mmla klikli’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ, yɛ be tali su nda seli kɛ: ‘Sɛ a yo sɔ’n, ɔ liɛ yó ye, kpɛkun á cɛ́ asiɛ’n su.’”

Efɛzifuɛ Mun 6:1-3

“Ba mun, maan amun ɲin yi amun si mun nin amun nin mun sa’n kwlaa nun, afin i sɔ’n jɔ e Min’n i klun.”

Kolɔsufuɛ Mun 3:20