Ezai 7:1-25

  • Ndɛ nga Ɲanmiɛn kan kleli Famiɛn Akazi’n (1-9)

    • Sea-Zasibu (3)

  • Nzɔliɛ kun: Emaniɛli (10-17)

  • Kɛ be nin Ɲanmiɛn be nantiman klanman’n i sin sa’n (18-25)

7  Oziasi i wa Zotamun i wa liɛ Akazi+ m’ɔ ti Zida famiɛn’n i blɛ su’n, Famiɛn Rezɛn m’ɔ fin Siri’n, ɔ nin Remalia i wa Peka+ m’ɔ ti Izraɛli famiɛn’n, be bali kɛ be nin Zerizalɛmunfuɛ’m bé kún alɛ. Sanngɛ w’a kwlá faman klɔ’n.*+  Be wa seli Davidi i osu’n nunfuɛ’m be kɛ: “Sirifuɛ mun nin Efraimunfuɛ mun be bo w’a yo kun.” Ɔ maan srɛ kunnin Akazi nin i nvle’n nunfuɛ mun, yɛ be usuli kɛ bo’n nun lɔ waka mɔ aunmuan’n su fita be’n sa.  I sin’n, Zoova seli Ezai kɛ: “Yaci, fite. Fa ɔ wa Sea-Zasibu+ naan kɔ ko wun Akazi i wun nzue guawlɛ ng’ɔ o nglo lɔ’n+ i mmuɛ’n i tiwa lɔ. Ɔ o atin dan ng’ɔ kɔ ninnge kpufuɛ’n i fie’n su lɔ’n i wun lɛ.  Ɔ fata kɛ a se i kɛ: ‘Nian ɔ wun su, tran diin. Nán srɛ kun wɔ. Nán ɔ sa sin bubu wɔ, yiendre nɲɔn nga be su kpunngbun’n be ti. Nán ɔ sa sin bubu wɔ Rezɛn nin Siri be ya dan’n, ɔ nin Remalia+ i wa’n be dunman nun ti.  Afin Siri nin Efraimun ɔ nin Remalia i wa’n be cicili ɔ wun ndɛ kɛ bé yó wɔ like yaya, be seli kɛ:  “Maan e wɔ e ko tɔ Zida klɔ’n su, maan e titi i nun,* yɛ maan e fa klɔ’n.* Maan e sie Tabeɛli i wa’n i famiɛn.”+  “‘Ndɛ nga Miɛn Zoova m’ɔ Sie Like Kwlakwla’n kan’n yɛ:“Ɔ su yoman ye,yɛ sa sɔ’n su juman.   Afin Siri i klɔ cinnjin kpafuɛ’n yɛle Damasi,yɛ Damasi i su kpɛn’n yɛle Rezɛn.W’a ka afuɛ ablesiɛn-nin-nnun (65) cɛEfraimun búbú, yɛ ɔ su yoman nvle kun.+   Efraimun i klɔ cinnjin kpafuɛ’n yɛle Samari,+yɛ Samari i su kpɛn’n yɛle Remalia+ i wa’n.Sɛ amun a lafiman Ɲanmiɛn su kpa’n,amun su kwlá ɲanman jranwlɛ.”’” 10  Zoova seli Akazi ekun kɛ: 11  “Se ɔ Ɲanmiɛn Zoova+ kɛ ɔ kle wɔ nzɔliɛ kun. Nzɔliɛ sɔ’n kwla yo kploun kɛ Ndia’n* sa, annzɛ nglonglo kɛ ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n sa.” 12  Sanngɛ Akazi seli kɛ: “N su usaman, yɛ n su saman Zoova nianman.” 13  I sin’n Ezai seli kɛ: “Davidi i osu’n nunfuɛ mun, amun yaci, amun sie amun su be tie. ?Kɛ amun yo mɔ klɔ sran’m be tra be awlɛn lele be fɛ’n i sɔ’n juman amun? ?Amun kunndɛ kɛ amún yó naan Ɲanmiɛn trɛ i awlɛn lele naan ɔ fɛ wie?+ 14  I sɔ’n ti’n, Zoova bɔbɔ wá klé amun nzɔliɛ kun: An nian! Talua’n wá wúnnzɛ, kpɛkun ɔ́ wú ba yasua kun.+ Ɔ́ wá tɔ́n i dunman kɛ Emaniɛli.*+ 15  Kwlaa naan w’a si sa tɛ’n i kpalo’n, naan w’a si sa kpa’n i yo’n, ɔ́ wá dí bɛli nin awɛma nzue. 16  Kwlaa naan ba yasua’n w’a si sa tɛ’n i kpalo’n, naan w’a si sa kpa’n i yo’n, famiɛn nɲɔn nga be ti’n srɛ kun wɔ dan’n, be mɛn’n ɔ́ tɔ́ srolo.+ 17  Sa nga Zoova wá fá yí ɔ bɔbɔ nin ɔ nvle’n nunfuɛ mun, ɔ nin ɔ si i awlo’n su’n, kɛ ɔ fɛ i cɛn nga Efraimun kpɔcili Zida’n,+ i sɔ sa’n nin-a juman le, afin ɔ́ wá fá Asiri famiɛn’n+ bá. 18  “Cɛn sɔ’n nun’n, Zoova wá bó feliman ɔ́ flɛ́ ɔnsiɛn nga be o Nili m’ɔ o Ezipti lɔ’n i sama mɔ be o mmua kpa’n be su lɔ’n, ɔ nin Asiri mɛn’n nun lɔ awɛma mun. 19  Be kwlaa bé bá, yɛ bé trántrán kongo nin yɔbuɛ buɛ’m be nun, ɔ nin susrɛ mɔ be ti owieowie’n be su, ɔ nin nnɛn’m be nzue nɔnwlɛ’m be su. 20  “Cɛn sɔ’n nun’n, Zoova wá fá razuaa kun m’ɔ lueli i Nzue Ba’n* i lika’n nun lɔ’n, ɔ́ sín Asiri famiɛn’n+ i lika, kpɛkun ɔ́ yí be ti’n, nin be ja wun ndrɛ mun, ɔ nin be akanza’n. 21  “Cɛn sɔ’n nun’n, sran kun wá yáci nannin talua kun nin bua nɲɔn be lɛ. 22  Afin kɛ mɔ nɔnnɔn’n wá sɔ́n mɛn’n nun dan’n ti’n, ɔ́ dí bɛli, afin be nga bé ká mɛn’n nun’n bé dí bɛli nin awɛma nzue. 23  “Cɛn sɔ’n nun’n, lika nga laa’n be yo viɲin ja akpi kun (1.000) atɛ sika mma akpi kun’n (1.000), ɔ́ yó owieowie nin ijre tɛtɛ ngunmin. 24  Sran’m bé fá ta nin ta mma bé kɔ́ lɔ, afin nvle wunmuan’n yó owieowie nin ijre tɛtɛ ngunmin. 25  Yɛ okaoka lika mɔ laa’n be fa tokpo be tutu lɔ’n, lɔ kɔlɛ kún amun srɛ, owieowie nin ijre tɛtɛ mun ti. Ɔ́ káci nannin tola’m be didiwlɛ, yɛ bua’m bé tíatía su.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “b’a kwlá faman klɔ’n.”
Be kwla se ekun kɛ “e yo naan srɛ kun be.”
Annzɛ “maan e kpɛ klɔ’n i wun talɛ’m be nun toklo.” Ebr., “e kpɛ nun nɲɔn.”
Annzɛ “Seɔlu’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
I bo’n yɛ: “Ɲanmiɛn nin e o nun.”
Yɛle kɛ, Efrati.