Ezai 48:1-22

  • Izraɛli i fɔ tulɛ nin i sanwun yolɛ (1-11)

  • Zoova wá klé Babilɔninfuɛ’m be ɲrɛnnɛn (12-16a)

  • Like nga Ɲanmiɛn kle’n yo sran ye (16b-19)

  • “An fin Babilɔnin klɔ’n nun fite!” (20-22)

48  Ee, Zakɔbu i awlo’n nunfuɛ mun, amun tie ndɛ nga,amun mɔ Izraɛli+ i dunman’n o amun su’n,amun mɔ amun fin Zida nzue ba’m be nun’n,*amun mɔ amun fa Zoova i dunman’n ta nda’n,+amun mɔ amun kpan flɛ Izraɛli Ɲanmiɛn’n,mɔ sanngɛ amun yoman sɔ nanwlɛ su’n, yɛ amun yomɛn i kɛ ɔ nin i fata’n sa’n,+ amun sie amun su.   Klɔ m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n+ i dunman’n o be su,be kunndɛ kɛ Izraɛli Ɲanmiɛn’n,mɔ i dunman’n yɛle Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n ɔ suan be bo.+   “N kannin laa ninnge mun* be ndɛ w’a cɛ.Be fin min nuan fiteli,n yoli maan be sili be.+N kali lɛ n yoli be, kpɛkun be nuan yiali.+   N si kɛ amun ɲin su ti kekle,amun kɔmin’n ti kɛ blalɛ sa, yɛ amun ngban’n ti kɛ aaba sa.+   I sɔ’n ti’n, n kan kleli amun w’a cɛ.Ka naan w’a ju’n, n yoli maan amun tili nun,i liɛ’n amun su seman kɛ: ‘E amuin mun yɛ be yoli nga-ɔ.E amuin mɔ be sɛli be’n, ɔ nin e amuin mɔ be kloli like fa yoli be’n, be ti yɛ sa sɔ’n juli-ɔ.’   Amun tili, yɛ amun wunnin i kwlaa.?Amun su kɛnmɛn i ndɛ?+Kɛ ɔ fɛ i andɛ’n, ń má kán sa uflɛuflɛ wie mun be ndɛ ń klé amun,+be ti nvialiɛ nun ndɛ, amun siman be.   Andɛ bɔbɔ yɛ n yili be-ɔ, be o lɛ ɔ nin-a cɛman,sɛ w’a yoman kɛ andɛ sa’n, amun nin-a timan be su ndɛ le,amun kwlá seman kɛ: ‘Nian! E si be laa.’   Cɛcɛ, amun a timan,+ amun a siman nun,laa’n, amun su’n timan tikewa.Afin n si kɛ amun ti gblɛfuɛ kpa,+Kɛ be wuli amun cɛ’n be flɛli amun kɛ ɲin keklefuɛ.+   Sanngɛ min dunman’n ti’n, ń má yáci ya’n.+Min aɲrunɲan’n ti’n, ń má trá min awlɛn amun wun,yɛ n su nunnunman amun.+ 10  An nian! N yili amun nun fiɛn’n, sanngɛ m’an yomɛn i kɛ sika’n i liɛ’n sa.+N sali amun ɲrɛnnɛn fuu’n nun n niannin.*+ 11  Min bɔbɔ min liɛ ti’n, ɛɛn, min bɔbɔ min liɛ ti’n, ń má yó sa kun.+?Afin ngue ti yɛ ń kó yáci min wun lɛ naan be yo min finfin yɛ?+N faman min aɲrunɲan’n n manman sran fi.* 12  Ee Zakɔbu, sie ɔ su min nuan bo, ee Izraɛli, wɔ mɔ n flɛli wɔ’n.N kaciman.+ Min yɛ n ti klikli’n niɔn, yɛ kusu min yɛ n ti kasiɛn’n niɔn.+ 13  Min bɔbɔ min sa’n yɛ ɔ wlali asiɛ’n i bo ase-ɔ,+min sa fama’n yɛ ɔ trɛli ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n nun-ɔn.+Kɛ n flɛ be’n be jaso likawlɛ. 14  Amun kwlaa, maan amun ti yia naan amun tie.?Be nun onin yɛ ɔ kannin sa nga’m be ndɛ-ɔ?Sran nga n bɔbɔ min Zoova n kloli i’n,+ɔ́ wá yía like nga n klo kɛ ń fá yó Babilɔnin’n i nuan,+i sa wá kwlá Kaldefuɛ mun.+ 15  N bɔbɔ n kannin ndɛ, yɛ n flɛli i.+N fɛli i n bali, yɛ like kwlaa ng’ɔ yo’n ɔ́ yó ye.+ 16  Amun wunnge min wun wa naan amun tie ndɛ nga.Kɛ ɔ fɛ i i bo bolɛ nun’n, m’an kanman ndɛ nvialiɛ nun.+Kɛ sa sɔ’n jú’n, nn n wo lɛ.”E Min Zoova m’ɔ Sie Like Kwlakwla’n ɔ sunmannin min, ɔ nin i wawɛ’n. 17  Zoova m’ɔ ti amun Ti Kpɔfuɛ’n, Izraɛli Ɲanmiɛn m’ɔ ti Sanwun’n i ndɛ ng’ɔ kan’n yɛ:+“Min Zoova, n ti amun Ɲanmiɛn,n kle amun like amun bɔbɔ amun kpa yolɛ ti,+n kle amun atin ng’ɔ fata kɛ amun fa su’n.+ 18  Sɛ ɔ ti kɛ amun sie amun su min mmla’m be bo sa’n,+nn fɔundi nga amún dí’n, ɔ́ sónji kɛ nzue ba sa,+yɛ amun sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n ɔ́ yó kɛ jenvie’n i bolɛ’n sa.+ 19  Amun osu’n nunfuɛ’m bé sɔ́n kɛ aunɲan sa,yɛ amun mma’m bé sɔ́n kɛ aunɲan sa.+Be su yiman be dunman’n le, annzɛ be su nunnunmɛn i min ɲrun.” 20  An fin Babilɔnin klɔ’n nun fite!+An wanndi Kaldefuɛ’m be sa nun!An kpan aklunjɔɛ kpanlɛ be kɛn i ndɛ! An bo i jɔ!+An kan naan be nga be o asiɛ’n i tiwa lɔ’n be ti.+Amun se kɛ: “Zoova kpɔli i sufuɛ Zakɔbu i ti.+ 21  Kɛ ɔ́ fá be sín aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ’n, nzuewe w’a kunman be.+Ɔ yoli maan nzue fin yɔbuɛ’n nun fiteli, ɔ fa mannin be.Ɔ kpacili yɔbuɛ kun nun yɛ nzue fin nun fiteli.”+ 22  Zoova waan: “Klunwifuɛ’m be liɛ’n, be diman alaje.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “amun ti Zida osu’n nunfuɛ’n.”
Ebr., “ninnge klikli mun.”
Annzɛ “N nianniannin amun.” Be kwla se ekun kɛ “N fali amun.”
Annzɛ “E nin sran fi e cɛman min aɲrunɲan’n nun.”