Ezai 32:1-20

  • Famiɛn kun nin i sran dandan’m bé wá síe mɛn’n (1-8)

  • Bla nga be buman akunndan bɔ kaan sa’n (9-14)

  • Wawɛ’n jrá yɛ bé ɲán muae (15-20)

32  Nian! Famiɛn kun+ wá síe mɛn’n sa kpa yolɛ’n ti,+yɛ sran dandan’m bé wá síe mɛn’n sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n ti.   Yɛ be tinuntinun bé yó kɛ fiawlɛ lika kun mɔ kɛ aunmuan’n fíta’n be kwla fia lɔ’n sa,bé yó kɛ fiawlɛ lika kun mɔ kɛ nzue dan’n tɔ́’n be kwla fia lɔ’n sa,bé yó kɛ nzue kun m’ɔ sin mɛn kun mɔ nzue nunman lɔ’n i nun’n sa,+bé yó kɛ yɔbuɛ dan kun m’ɔ o asiɛ kee kun su’n i fɔnvɔ’n sa.   Ɔ maan be nga be wun ase’n, be ɲinma’n su kataman kun,yɛ be nga be ti sa’n, bé wá síe be su.   Be nga be awlɛn ti fufu’n bé gúa be wla ase, bé fá be ɲin síe i sa silɛ’n su.Yɛ be nga be tɔn bɛbɛli’n bé íjɔ weinwein, yɛ bé tí ndɛ nga be kan’n i kpa.+   Be su seman kɛ sinnglinfuɛ’n ti klun ufuefuɛ kun,yɛ be su seman kɛ sran ng’ɔ diman mmla’n su’n ti wlengbi.   Afin sinnglinfuɛ’n ɔ́ kán finfin ndɛ mun,yɛ ɔ́ bú sa tɛ yolɛ akunndan i awlɛn’n nun.+Ɔ́ yó sɔ naan sran’m be nin Ɲanmiɛn be bu,* naan be kan Zoova i wun ndɛ tɛtɛ,naan sran mɔ awe kun i’n ɔ fɛ i klun awe’n wɔ,naan sran mɔ nzuewe kun i’n, w’a ɲanman like fi w’a nɔnman.   Sran ng’ɔ diman mmla’n su’n, i ninnge ng’ɔ yo be’n be ti tɛ.+Kannzɛ bɔbɔ yalɛfuɛ’n kan ndɛ ng’ɔ ti su’n,sanngɛ sran ng’ɔ diman mmla’n su’n wlawla sran mun kɛ be yo ɲannzuɛn sa munnaan ɔ́ fá gblɛ fá láka ɲrɛnnɛnfuɛ’n naan i liɛ w’a yoman ye.+   Sanngɛ klun ufuefuɛ’n,* ɔ yo ninnge mun klunufue su,yɛ ɔ miɛn i ɲin yi klun ufue’n i nglo titi.   “Bla mɔ be buman like fi akunndan’n,+ maan an jaso yɛ amun tie min nɛn’n.Talua mɔ be buman like fi i ndɛ’n, an sie amun su be tie ndɛ nga n kan’n. 10  Ɔ ka afuɛ kun gua su kan’n, amun mɔ be kan ndɛ kle amun-ɔn amun timan’n, amún wá úsu,afin kɛ viɲin tilɛ blɛ’n ko sin’n, be su tianman like mma fi nuan.+ 11  Bla mɔ be buman like fi i ndɛ’n, maan amun usu.Amun mɔ be kan ndɛ kle amun-ɔn amun timan’n, maan amun usu,an yiyi amun wun,yɛ amun wla bajɛ tralɛ.+ 12  Amun finfin amunwue’n nun,Yɛ amun sun fie nglanman mun, ɔ nin viɲin mɔ be su kpa’n. 13  Afin min sran’m be asiɛ’n ɔ́ yó owieowie nin ijre tɛtɛ ngunmin,bé káta aklunjɔɛ sua’m be kwlaa be su.Nanwlɛ, bé káta aklunjɔɛ klɔ’n+ su. 14  Afin be yacili sua fleiin’n i lɛ,be yacili klɔ mɔ i nun ti woo’n i lɛ.+Be yacili Ofɛli+ nin sasafuɛ tranwlɛ’n be lɛ mlɔnmlɔnmlɔn,b’a kaci blo aflunmun mun be aklunjɔɛ dilɛ lika,b’a kaci nnɛn’m be didiwlɛ lika.+ 15  Ɔ́ yó sɔ lele saan wawɛ m’ɔ fin nglo lɔ’n, ɔ́ jrá e su,+yɛ aawlɛ flɛnnɛn’n ɔ́ káci waka mma fie,yɛ waka mma fie’n ɔ́ káci kɛ bo sa.+ 16  Ɔ maan sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n ɔ́ trán aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ,yɛ sa kpa yolɛ’n ɔ́ trán waka mma fie’n nun lɔ.+ 17  Sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n i kpafuɛ’n i bo m’ɔ́ gúa’n yɛle fɔundi dilɛ’n,+yɛ sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n i kpafuɛ’n i mma ng’ɔ́ wá sú’n, yɛle be wla m’ɔ gua ase titi’n, ɔ nin sa m’ɔ ɲanman be’n.+ 18  Min nvlefuɛ’m bé wá trán lika fɔun kun nun,bé trán sua kpa nun, yɛ bé trán wunmiɛn lolɛ lika mɔ be ti diin’n be nun.+ 19  Sanngɛ nzraama mɔ kɛ nzue tɔ́’n ɔ gua’n, ɔ́ sáci bo’n,yɛ klɔ’n búbú mlɔnmlɔnmlɔn. 20  Amun mɔ amun lua like nzue’m be kwlaa be nuan’n,mɔ amun sunman* nannin tola’n nin aflunmun’n, amun liɛ su ti ye.”+

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “be yo ɲin kekle Ɲanmiɛn su.”
Annzɛ “sran kpa’n.”
Annzɛ “amun ɲannji.”