Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Ninnge’m be nglo yilɛ

Kanngan Sasafuɛ Tranwlɛ’n nin An Tinnge! nga b’a fite uflɛuflɛ’n ɔ nin fluwa uflɛ nga be o ja ngua lɛ’n be nun, annzɛ fa wie. Tie fluwa nga be kannganin nun’n wie. Nian video mun aniɛn kpanngban nun annzɛ fa wie. Bobo’m be aniɛn o nun wie.

Tin kan aniɛn’m be o lɛ’n naan tin Kunndɛ su. I liɛ’n á wún fluwa’n i wafa kwlaa nga be yili i aniɛn sɔ’n nun.

 

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

?Cɛn wie lele’n, e liɛ’n yó sɛ?

Sran kpanngban be usa be wun kɛ: “?Cɛn wie lele ń ɲán min wun annzɛ ń dí yalɛ? ?E nin min osufuɛ mun e nuan sɛ́ annzɛ é búbú e wun nun? ?Ń cɛ́ naan m’an wu annzɛ n su cɛman? Atrɛkpa’n a usa ɔ wun sɔ wie.

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

?Cɛn wie lele’n, e liɛ’n yó sɛ?

Sran kpanngban be usa be wun kɛ: “?Cɛn wie lele ń ɲán min wun annzɛ ń dí yalɛ? ?E nin min osufuɛ mun e nuan sɛ́ annzɛ é búbú e wun nun? ?Ń cɛ́ naan m’an wu annzɛ n su cɛman? Atrɛkpa’n a usa ɔ wun sɔ wie.

Periodiki mun

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

AN TINNGE!

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

Fluwa nin fluwa pɛplɛɛplɛ mun

Ndɛ wie mɔ be kacili be fluwa nga be o ɛntɛnɛti su'n be nun'n, wie liɛ'n be nin a kaciman be fluwa bɔbɔ nga be yili'n be nun.

Ninnge uflɛ wie mun

Ɛntɛnɛti su fluwa siewlɛ (opens new window)

Amun jran Zoova i Lalofuɛ'm be fluwa'm be su ɛntɛnɛti su naan amun kunndɛ Biblu'n i nun ndɛ wie mun.