Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Ninnge’m be nglo yilɛ

Kanngan Sasafuɛ Tranwlɛ’n nin An Tinnge! nga b’a fite uflɛuflɛ’n ɔ nin fluwa uflɛ nga be o ja ngua lɛ’n be nun, annzɛ fa wie. Tie fluwa nga be kannganin nun’n wie. Nian video mun aniɛn kpanngban nun annzɛ fa wie. Bobo’m be aniɛn o nun wie.

Tin kan aniɛn’m be o lɛ’n naan tin Kunndɛ su. I liɛ’n á wún fluwa’n i wafa kwlaa nga be yili i aniɛn sɔ’n nun.

 

AN TINNGE!

?Sran kun yɛ ɔ yili ninnge mun annzɛ be boli nun sa ngbɛn? ?A bu i sɛ?

Fa ɔ ɲin sie i wafa nga mɛn boli i bo’n i su ndɛ nga sran wie’m be kan’n su.

AN TINNGE!

?Sran kun yɛ ɔ yili ninnge mun annzɛ be boli nun sa ngbɛn? ?A bu i sɛ?

Fa ɔ ɲin sie i wafa nga mɛn boli i bo’n i su ndɛ nga sran wie’m be kan’n su.

Periodiki mun

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

AN TINNGE!

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

Fluwa nin fluwa pɛplɛɛplɛ mun

Ndɛ wie mɔ be kacili be fluwa nga be o ɛntɛnɛti su'n be nun'n, wie liɛ'n be nin a kaciman be fluwa bɔbɔ nga be yili'n be nun.

Ninnge uflɛ wie mun

Ɛntɛnɛti su fluwa siewlɛ (opens new window)

Amun jran Zoova i Lalofuɛ'm be fluwa'm be su ɛntɛnɛti su naan amun kunndɛ Biblu'n i nun ndɛ wie mun.