Kɔ i nun ndɛ'n su trele


BIBLU’N NUN LIKE SUANLƐ

A kwla di aklunjɔɛ tititi!

Sɛ a kplin Biblu’n nun like suanlɛ sɔ’n su’n, á sí kosan nga’m be su tɛlɛ’n:

  • ?Ń yó sɛ naan min liɛ w’a yo ye?

  • ?Cɛn wie lele’n, afɛ nin ɲrɛnnɛn’m bé wíe?

  • ?Ń kwlá wún min sran kpa nga be wuli mun ekun?

  • ?Min ndɛ lo Ɲanmiɛn li?

  • ?Ń srɛ́ Ɲanmiɛn wafa sɛ naan w’a tɛ min su?

Be tuaman sika

É klé wɔ like, a su tuɛmɛn i ti sika. Kpɛkun sɛ a klo’n, é mán wɔ fluwa A kwla di aklunjɔɛ tititi! nin Biblu kun. A su tuaman be ti sika wie.

Dɔ nga a klo’n su

Sran kun kó klé wɔ like dɔ nin lika nga a klo’n annzɛ ɔ ngunmin a kwla suɛn i ɛntɛnɛti su.

Ɔ ti kɛ ɔ bɔbɔ sa

A kwla jrɛn i blɛ kwlaa nga a klo’n.

?Wafa sɛ yɛ e kle sran’m be Biblu’n nun like-ɔ?

Ɔ like klefuɛ’n wá klé wɔ like nga Biblu’n kle’n blɛblɛblɛ. Kɛ á wá súan fluwa A kwla di aklunjɔɛ tititi! i nun like’n, blɛblɛblɛ á sí like nga Biblu’n kle’n ɔ nin wafa ng’ɔ kwla uka wɔ’n. Sɛ a kunndɛ kɛ á sí nun kpa ekun’n, nian video ng’ɔ o yɛ’n annzɛ nian Biblu’n nun like suanlɛ sɔ’n su kosan nga sran’m be ta be usa’n.

?A kunndɛ kɛ á sí like nga á wá súan’n i kan?

Nian like nga á dún mmua suan’n.

?A kunndɛ kɛ á yó kan nían?

Tin butɔn nga su naan w’a bo like suanlɛ’n i bo.