Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ’m be su ndɛ

A wun kɛ e su bo jasin fɛ’n. Atrɛkpa’n a kanngannin e su ndɛ wie annzɛ sran uflɛ kannin e wun ndɛ kleli wɔ. ?Sanngɛ a si Zoova i Lalofuɛ mun sakpa?

Nian ndɛ nga wie: ?Ngue su yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be lafi-ɔ?

Like nga e lafi su’n nin e junman mun

Zoova i Lalofuɛ’m be su kosan nga sran’m be ta be usa’n

Nian kosan nga sran’m be ta be usa’n be su tɛlɛ kpe kan.

Zoova i Lalofuɛ wie’m be wun ndɛ

Zoova i lalofuɛ’m be akunndan bulɛ’n nun nin be ijɔlɛ’n nun nin be aeliɛ’n nun’n, be mian be ɲin be fa Biblu’n su. Nian i sɔ’n i su ndɛ wie mun.

Ninnge nga Zoova i Lalofuɛ’m be yo be’n

E o nvlenvle 230 tra su nun yɛ e kan aniɛn fanunfanun. Atrɛkpa a si kɛ e bo jasin fɛ sanngɛ e yo ninnge cinnjin uflɛ e uka e tranwlɛ nunfuɛ mun.

Zoova i Lalofuɛ nga be o asiɛ’n su’n

Nian wafa nga e tran aniaan tranlɛ asiɛ wunmuan’n su’n.

Biblu'n nun like suanlɛ mɔ be demɛn i ti sika'n

?Wafa sɛ yɛ e kle sran’m be Biblu’n nun like ɔ?

Asiɛ wunmuan’n su’n sran’m be si kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nin sran’m be suan Biblu’n nun like naan be demɛn i ti sika.Nian wafa be yo i sɔ’n.

Se e naan e wa nian ɔ osu

A nin Zoova i Lalofuɛ mun amun koko Biblu’n nun ndɛ kun su yalɛ, annzɛ kunndɛ kɛ á sí be su ndɛ kpa.

Aɲia nin sa uflɛ wie mun

?Ngue yɛ be yo i Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun lɔ ɔ?

Ɔ bɔbɔ ko nian lɔ naan w’a wun i.

Tran e aɲia’m be bo

Nian wafa nga e yo e aɲia mun. A kwla wun e aɲia yowlɛ kun ɔ tranwlɛ’n nun lɔ.

E wla kpɛn Zezi i wie’n su

Afuɛ 2025, Avrili i le 12 su’n, Zoova i Lalofuɛ’m bé yía be kle kɛ be wla kpɛn Zezi i wie’n su. Be klo kpa kɛ a trɛn i bo wie.

Biolo mun

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa andɛ ɔ?

Zoova i Lalofuɛ’m be o nvlenvle kwlaa nun, yɛ be finwlɛ’n ti fanunfanun. ?Yɛ ɔ yo sɛ ti yɛ be bo ti kun sɔ ɔ?

Asiɛ wunmuan’n su ndɛ wie mun

  • Nvle nga Zoova i Lalofuɛ’m be su Ɲanmiɛn nun’n: 239

  • Zoova i Lalofuɛ Mun: 8.816.562

  • Sran nga be kle be Biblu’n nun like’n: 7.281.212

  • Sran nga be trannin Klist i wie’n i su aɲia’n i bo’n: 20.461.767

  • Asɔnun bo mun: 118.177