Jue Mun 83:1-18

  • Ɲanmiɛn i kpɔfuɛ’m be ti’n srɛlɛ ng’ɔ srɛli’n

    • “Ee Ɲanmiɛn, nán tran lɛ bliin” (1)

    • Ɲanmiɛn i kpɔfuɛ’m be ti kɛ ijre mɔ seke’n su fɛ i kɔ’n sa (13)

    • Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle Zoova (18)

Azafu i jue-ɔ.+ 83  Ee Ɲanmiɛn, nán tran lɛ bliin.+ Ee Ɲanmiɛn, nán muan ɔ nuan’n su, nán tran lɛ diin.   Afin nian! Ɔ kpɔfuɛ’m be kejeman aɔwi.+ Be nga be kpɔ wɔ’n be tu be wun.*   Be fa gblɛ be cici ɔ nvlefuɛ’m be wun ndɛ nvialiɛ nun. Be cici be nga be ndɛ ti ɔ cinnjin’n* be wun ndɛ.   Be se kɛ: “Amun bla maan e nunnun be nvle’n.+ I liɛ’n, sran’m be wla su kpɛnman Izraɛli dunman’n su kun.”   Be bo yo kun be bu like nga bé wá yó’n i akunndan. B’a ti be wun aniɛn* naan bé jáso ɔ wun:+   Edɔmun tannin sua mun, ɔ nin Ismaɛlifuɛ mun, Moabu+ nin Agaafuɛ mun,+   Gebali, nin Amɔn,+ nin Amalɛki,Filisti+ nin Tir lɔfuɛ mun.+   Asiri+ kusu fɛli i wun wlali be nun. Be suan Lɔtu i mma’m be bo.*+ (Sela)   Like nga a fa yoli Madian’n, fa yo be wie.+ Like nga a fa yoli Sizera nin Zabɛn Kisɔn nzue’n i nuan lɔ’n,+ fa yo be wie. 10  Be wuli An-Dɔɔ lɔ.+ Be kacili kɛ nnɛn wakasu sa asiɛ’n su. 11  Yo be sran dandan’m bekɛ a fa yoli Orɛbu nin Zeɛbu sa,+yɛ yo be wlengbi’m* bekɛ a fa yoli Zeba nin Zalmuna sa.+ 12  Afin be se kɛ: “Maan e fa mɛn nga Ɲanmiɛn tran nun’n e yo e liɛ.” 13  Ee, min Ɲanmiɛn, yo maan be yo kɛ ijre wie mɔ seke’n su fɛ i kɔ’n sa,+kɛ ijre kee wie mɔ aunmuan’n su fɛ i kɔ’n sa. 14  Kɛ sin m’ɔ yra bo’n sa’n,kɛ sin taaman m’ɔ yra oka’m be sa’n,+ 15  fa ɔ aunmuan dan’nfuan be,+fa ɔ aunmuan dan’n m’ɔ yo sro’n fa fuan be.+ 16  Ee Zoova, gua be ɲin ase. I liɛ’n, bé kúnndɛ ɔ dunman’n. 17  Maan ɲannzuɛn kun be tititi, yɛ maan srɛ kun be tititi. Maan be wun ɲannzuɛn, yɛ maan be nunnun. 18  Maan sran’m be si kɛ wɔ mɔ ɔ dunman’n yɛle Zoova’n,+ɔ kunngba cɛ yɛ a o Like Kwlaa Ti Su asiɛ wunmuan’n su-ɔ.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “be man be ti’n su.”
Ebr., “mɔ a fiali be’n.”
Annzɛ “tra aenguɛ kun.”
Ebr., “Be ti Lɔtu i mma’m be sa.”
Annzɛ “siefuɛ mun.”