Jue Mun 34:1-22

  • Zoova de i sufuɛ mun

    • “Maan e mɛnmɛn i dunman’n likawlɛ” (3)

    • Zoova i anzi’n sasa sran (7)

    • “Amun sa Zoova be nian naan amun wun kɛ ɔ ti kpa” (8)

    • ‘I owie ba kun sa w’a buman’ (20)

Davidi i jue-ɔ, blɛ sɔ’n nun’n, ɔ yoli i wun kɛ ɔ kpɛnman su sa+ Abimelɛki i ɲrun. Ɔ maan Abimelɛki fuɛnnin i,yɛ i kusu ɔli-ɔ. א [Alɛfu] 34  Ń mánmán Zoova blɛ kwlaa nun. Ń fá min nuan’n ń mɛ́nmɛ́n i tititi. ב [Bɛti]   Ń fá Zoova ń dí min nuan.+ Wun ase kanfuɛ’n tíe yɛ i klun jɔ́. ג [Gimɛli]   Maan amun uka min naan e manman Zoova.+ Maan e mɛnmɛn i dunman’n likawlɛ. ד [Dalɛti]   N srɛli Zoova, yɛ ɔ tɛli min su.+ Ɔ deli min ninnge kwlaa nga be kun min srɛ’n be nun.+ ה [E]   Be nga be kpɛli be ɲin i wun lɔ’n, be klun jɔli dan kpa,be ɲin kwlá guaman ase. ז [Zayin]   Sran ng’ɔ leman wie’n kpan flɛ Zoova, yɛ ɔ tie. Ɔ de i i ɲrɛnnɛn’n kwlaa nun.+ ח [Ɛti]   Zoova i anzi’n sasabe nga be sro i’n,+yɛ ɔ de be.+ ט [Teti]   Amun sa Zoova be nian naan amun wun kɛ ɔ ti kpa.+ Be nga be fiɛ i sin’n be liɛ su ti ye. י [Yɔdu]   Amun sro Zoova, amun mɔ amun ti i sran mun’n. Afin be nga be sro i’n, be mianman like fi wun.+ כ [Kafu] 10  Asɔmɔli gbanflɛn* mɔ be le wunmiɛn kpa bɔbɔ’n, awe kunnin be,sanngɛ be nga be kunndɛ Zoova’n, be su mianman like kpa fi wun.+ ל [Lamɛdi] 11  Min mma mun, amun bla, amun tie ndɛ nga n kan’n. Ń má klé amun Zoova i srolɛ.+ מ [Memun] 12  ?Amun nun onin yɛ ɔ klo nguan’n niɔn? ?Wan yɛ ɔ klo kɛ ɔ́ cɛ́ nguan nun naan ɔ́ dí aklunjɔɛ-ɔ?+ נ [Nunnun] 13  Sɛ ɔ ti sɔ’n, nian ɔ wun su naan w’a kanman ndɛ tɛ,+yɛ nán laka sran.+ ס [Samɛki] 14  Yaci sa tɛ’n i yolɛ, yɛ yosa kpa.+ Mian ɔ ɲin naan a nin ɔ wiengu mun amun di anuansɛ titi.+ ע [Ayin] 15  Zoova fɛ i ɲin sie i sran kpa’m be su.+ Yɛ kɛ be kpan flɛ i kɛ ɔ uka be’n, ɔ sie i su tie.+ פ [Pe] 16  Sanngɛ Zoova nin be nga be yo sa tɛ’n be le i,naan ɔ́ núnnún be dunman’n asiɛ’n su.+ צ [Sade] 17  Sran kpa’m be kpan, yɛ Zoova tie.+ Ɔ de be be ɲrɛnnɛn’nkwlaa nun.+ ק [Kɔfu] 18  Zoova mantan be nga be awlɛn w’a kpɔtɔ be klun’n,+ɔ de be nga be akunndan’n w’a sanngan’n.*+ ר [Rɛsi] 19  Sa kekle sunman be tɔ sran kpa’n i su,+sanngɛ Zoova de i sa kwlaa sɔ’m be nun.+ ש [Sinin] 20  Ɔ sɛsɛ i owie’m be kwlaa,ba kun sa w’a buman.+ ת [Tavu] 21  Sa kekle nga bé tɔ́ klunwifuɛ’n su’n bé kún i,be nga be kpɔ sran kpa mun’n, bé bú be fɔ. 22  Zoova kpɔ i sufuɛ’m be ti,be nga be fiɛ i sin’n, be su buman be nun wie fi i fɔ.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “asɔmɔli gbanflɛn mɔ be kɔmin nun ndrɛ’n ti vɔɔ’n.”
Annzɛ “be nga be sa sin w’a bubu be’n.”