Jue Mun 74:1-23

  • Srɛlɛ naan Ɲanmiɛn i wla kpɛn i sran’m be su

    • Delɛ mɔ Ɲanmiɛn de sran’n (12-17)

    • “Maan ɔ wla kpɛn nzowa nga ɔ kpɔfuɛ’n kpɛ’n su” (18)

Maskili* su. Azafu i jue-ɔ.+ 74  ?Ee Ɲanmiɛn, ngue ti yɛ a yili e blo mlɔnmlɔnmlɔn-ɔn?+ ?Ngue ti yɛ w’a fa ya dan nnɛn nga be o ɔ nnɛn didiwlɛ’n nun’n be wun-ɔn?+   Maan ɔ wla kpɛn nvle nga a fa yoli ɔ liɛ w’a cɛ’n i su,+maan ɔ wla kpɛn nvle nga a kpɔli i ti fa yoli ɔ aja like’n i su.+ Maan ɔ wla kpɛn Siɔn Oka’n mɔ a trannin su lɔ’n i su.+   Kɔ lika m’ɔ sacili mlɔnmlɔn’n nun lɔ.+ Ɔ kpɔfuɛ’n sacili lika m’ɔ ti ɔ liɛ klonglo’n i nun ninnge’m be kwlaa.+   Ɔ ɲrun tanndanfuɛ’m be kpannin kekle kpa ɔ aɲia lika’n nun lɔ.+ Be siesieli be nzɔliɛ ninnge mun lɔ.   Be ti kɛ yasua wie mɔ b’a fa kpɛliɛ b’a kpɛn bo ble nun’n sa.   Be fali kpɛliɛ nin blalɛ be sacili i nun desɛn’m be kwlaa.+   Be wɔli ɔ sua’n nun.+ Be yoli tannin sua mɔ ɔ dunman’n wo su’n i finfin, be bubuli i.   Be nin be mma mun be seli be klun lɔ kɛ: “Maan e wɔ Ɲanmiɛn i aɲia lika* nga be o nvle’n nun’n be kwlaa be nun.”   E wunman nzɔliɛ fi. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ wie fi nunman lɛ,yɛ e nun wie fi siman blɛ nga i sɔ sa’n wíe’n. 10  ?Ee Ɲanmiɛn, cɛn benin ko naan ɔ ɲrun tanndanfuɛ’n w’a yaci nzowa kpɛlɛ?+ ?Ɔ kpɔfuɛ’n yó ɔ dunman’n i finfin sa tititi?+ 11  ?Ngue ti yɛ ɔ sa’n yoman like fi-ɔ? ?Ngue ti yɛ ɔ sa fama’n yoman like fi-ɔ?+ Yi ɔ sa’n ɔ tralɛ’n i bo* naan nunnun be. 12  Kɛ ɔ fɛ i laa lele’n, Ɲanmiɛn ti min Famiɛn,i yɛ ɔ yo sa fa de sran asiɛ’n su-ɔ.+ 13  A fali ɔ wunmiɛn’n mannin jenvie’n su.+ A kpɔtɔli nnɛn sroesroe nga be o jenvie’n nun’n be ti mun nzue’n nun. 14  A kpɔtɔli Leviatan* i ti mun. A fɛ i mannin nvlefuɛ mun naan ɔ yo be aliɛ, a fɛ i mannin be nga be tran aawlɛ flɛnnɛn’m be nun’n. 15  A kpɛli nzue ti mun nin nzue ba’m be atin.+ A yoli maan nzue ba nga be wieman nun le’n be wieli nun.+ 16  Wia’n nun’n ti ɔ liɛ, yɛ kɔnguɛ’n ti ɔ liɛ wie. A yili lika m’ɔ kpaja’n* nin wia’n.+ 17  A jajali asiɛ’n i awɛ’m be kwlaa.+ A sieli munngun’n nin wawa’n.+ 18  Ee Zoova, maan ɔ wla kpɛn nzowa nga ɔ kpɔfuɛ’n kpɛ’n su,maan ɔ wla kpɛn su kɛ sinnglinfuɛ’n yo ɔ dunman’n i finfin.+ 19  Nán fa ɔ auble’n i nguan’n wla blo nnɛn’m be sa nun. Nán ɔ wla fi ɔ sran mɔ ɲrɛnnɛn o be su’n be nguan’n su sa titi. 20  Maan ɔ wla kpɛn aenguɛ’n su,afin nzaje sa yofuɛ’m be lika’m b’a yi asiɛ’n su lika tuun mun. 21  Nán maan sran nga be kle i ɲrɛnnɛn’n ɔ fɛ i ɲrun ɲannzuɛn’n sɛ i sin.+ Maan sran ng’ɔ leman wie’n nin yalɛfuɛ’n be manman ɔ dunman’n.+ 22  Ee Ɲanmiɛn, jaso naan kpli ɔ ti. Maan ɔ wla kpɛn su kɛ sinnglinfuɛ’n kpɛ ɔ nzowa aliɛ ba kwlaa nun.+ 23  Nán ɔ wla fi ndɛ nga ɔ ɲrun tanndanfuɛ’m be kan’n su. Be nga be yo ɲin kekle ɔ su’n be kpankpanlɛ’n, ɔ fu kɔ nglo titi.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “lika kwlaa nga be su Ɲanmiɛn lɛ’n.”
Ebr., “ɔ wue’n nun.”
Annzɛ “ninnge nga be o nglo lɔ mɔ be kpaja’n.”