Jue Mun 55:1-23

  • Sran mɔ i janvuɛ’n kpɛli i bo waka’n i srɛlɛ’n

    • Be janvuɛ kpa m’ɔ kpɛ be nzowa’n (12-14)

    • “To ɔ ti su trɔ’n yi i Zoova su” (22)

Ɔ ti jue tofuɛ’m be su kpɛn’n i liɛ. Kɛ bé tó’n, maan be bo miziki bolɛ ninnge nga be le ɲanman’n. Maskili* su. Davidi i jue-ɔ. 55  Ee Ɲanmiɛn, tie min srɛlɛ’n,+yɛ nán ɔ ɲin kpa srɛlɛ mɔ n srɛ ɔ kɛ a si min aunnvɔɛ’n su.*+   Sie ɔ su, yɛ tɛ min su.+ Sa ng’ɔ o min su’n ti’n, n ɲanman wunmiɛn lowlɛ,+yɛ min wla w’a tɔ blo,   ndɛ nga min kpɔfuɛ’n kan’n,ɔ nin yalɛ nga klunwifuɛ’n kle min’n ti. Afin be yo maan ɲrɛnnɛn tɔ min su,yɛ be fa min wun ya, yɛ be kpɔ min.+   Min klun titi min.+ Yɛ wie’n i wun srɛ w’a kun min kpo.+   Srɛ’n w’a kun min kpo, n usu sa tututu,yɛ ayrɛ w’a gua min wun.  N se titi kɛ: “Sɛ ɔ ti kɛ n le ndɛwa kɛ auble sa’n,nn ń tú ń kɔ́ mmua, yɛ ń kó trán lika kun mɔ sa su ɲanman min lɔ’n nun,   nn ń tú ń kɔ́ mmua kpa,+nn ń kó trán aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ,+ (Sela)   nn ń kɔ́ fiawlɛ kun nun ndɛndɛ,ń kɔ́ aunmuan m’ɔ fita kekle kpa’n ɔ nin nzue m’ɔ tu aunmuan’n, be wun mmua.”   Ee Zoova, sanngan be nun, yɛ yo maan like nga be sunnzun’n ɔ kpi ase,*+ afin n wunnin nzaje sa nin ndɛnngan klɔ’n nun. 10  Be wlanwlan klɔ’n i talɛ’m be su wia nun nin kɔnguɛ. Klɔ’n nun ti klunwi nin ɲrɛnnɛn ngunmin.+ 11  Ɲrɛnnɛn’n wo klɔ’n i lika kwlaa. Sran yalɛ klelɛ’n ɔ nin sran lakalɛ’n be jasoman klɔ’n i gua’n su.+ 12  Afin nán min kpɔfuɛ wie yɛ ɔ yo min finfin-ɔn,+sɛ ɔ ti sɔ’n, nn ń kwlá jrán kekle. Nán min ɲrun tanndanfuɛ wie yɛ ɔ jasoli min wun-ɔn,sɛ ɔ ti sɔ’n, nn ń kwlá fíɛ i ɲrun. 13  Sanngɛ ɔ bɔbɔ mɔ a ti kɛ min sa’n* niɔn,+ɔ bɔbɔ mɔ a ti min janvuɛ mɔ n si wɔ kpa’n niɔn.+ 14  E nin wɔ e ti janvuɛ kpa,e nin wɔ e nanti e kɔ Ɲanmiɛn i sua’n nun, e nin sran kpanngban yɛ e kɔ-ɔ. 15  Maan ɲrɛnnɛn tɔ be su,+blɛ mɔ be o nguan nun’n, maan be jra Ndia’n* nun lɔ,afin sa tɛ’n o be afiɛn yɛ ɔ o be nun. 16  Sanngɛ min liɛ’n, ń kpán flɛ́ Ɲanmiɛn,yɛ Zoova dé min.+ 17  Nnɔsua, nin nglɛmun, nin mindi su’n, min akunndan’n ti sannganwa yɛ n kplin,*+ kpɛkun ɔ ti min nɛn’n.+ 18  Ɔ́ wá dé min,* kpɛkun ɔ́ yó maan ń ɲán min ti be nga be nin min kun’n be sa nun,afin sran kpanngban be su ba min su tɔlɛ.+ 19  Ɲanmiɛn wá tí, yɛ ɔ nin be wá kán.+ Kɛ ɔ fɛ i laa lele’n, i yɛ ɔ ti famiɛn bia’n su-ɔ.+ (Sela) Be nga be sroman Ɲanmiɛn’n,+be su kplinman su kɛ bé káci. 20  Be nga be nin i tran fɔuun’n, ɔ* tɔli be su,+w’a dimɛn i aenguɛ’n su.+ 21  I nuan nun ndɛ’m be ti wɛtɛɛ tra bɛli,+sanngɛ ndɛnngan’n wo i awlɛn’n nun. I nuan nun ndɛ’m be ti mɔntɔɔn tra ngo,sanngɛ be ti kɛ tokofi mɔ b’a yi i floko’n nun’n sa.+ 22  To ɔ ti su trɔ’n yi iZoova su,+yɛ ɔ́ súan ɔ bo.+ Ɔ su kplinman su le kɛ sran kpa’n ɔ tɔ.*+ 23  Sanngɛ Ɲanmiɛn, á wá yó maan bé jrá kunman dan kpafuɛ’n nun.+ Sran kunfuɛ nin sran lakafuɛ’n, be su juman be nguan ɲanman’n i afiɛn bɔbɔ.+ Sanngɛ min liɛ’n, ń fá min wla ń gúa ɔ su.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “kɛ n srɛ wɔ kɛ a wa uka min’n, nán fia.”
Ebr., “sanngan be aniɛn’n.”
Annzɛ “e nin wɔ e ti kun’n.”
Annzɛ “Seɔlu’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “n kwlá tranman diin.”
Ebr., “Ɔ́ wá kpɔ́ min ti.”
I janvuɛ m’ɔ kɛnnin i ndɛ ndɛ mma 13 nin 14 nun’n niɔn.
Annzɛ “ɔ bo tanngan.”