Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 7

?E blɛ liɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n dun mmua kannin-ɔn?

“Nvle kun wá jáso nvle uflɛ wun. Yɛ famiɛn kun wá jáso famiɛn uflɛ wun. […] I kwlaa sɔ’n ti ɲrɛnnɛn sroesroe’m be bo bolɛ.”

Matie 24:7, 8

“Sran kpanngban mɔ be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, bé wá jáso su, yɛ bé láka sran sunman. Yɛ mmla mɔ sran sunman be su diman su’n ti’n, sran kpanngban be su kloman be wiengu kɛ laa’n sa kun.”

Matie 24:11, 12

“Kɛ amún wá tí alɛ ngan, ɔ nin alɛ kunlɛ ndɛ mun’n, nán srɛ kun amun. Ɔ fata kɛ sa sɔ’m be ju. Sanngɛ mɛn’n i awieliɛ’n nin-a juman ka.”

Marki 13:7

“Asiɛ’n wá kéje dan kpa lika fanunfanun nun. Kɛ amún tí i kɛ awe’n nin tukpacɛ m’ɔ sa ndɛndɛ’n b’a tru lika kun nun’n, amún tí i ekun-ɔn, b’a ju lika uflɛ. Sran’m bé wá wún ninnge sroesroe mun, kpɛkun bé wún abonuan sa wie mun ɲanmiɛn su lɔ.”

Liki 21:11

“Mɛn’n i awieliɛ blɛ nun’n, lika’n wá yó kekle kpa. Afin sran’m bé bú be bɔbɔ be wun akunndan, bé yó sika klofuɛ, bé dí be nuan, bé tú be wun, bé sáci Ɲanmiɛn nin sran wun, be ɲin su yiman be si nin be nin mun, be su siman ye, be nin be wiengu’m be su nantiman klanman, be su kloman be wiengu, be su kunndɛman kɛ be nin be wiengu’m bé tí be wun aniɛn, bé sáci sran wun, be su siman be wun su nian, bé yó wlɛ, be su kloman like ng’ɔ ti kpa’n, bé kpɛ́ be wiengu’m be bo waka, bé yó ɲin kekle, bé dí tutre. Be su kloman Ɲanmiɛn, fɛ dilɛ’n yɛ bé kló i-ɔ. Bé yó be wun kɛ be ti Ɲanmiɛn sufuɛ sa, sanngɛ be ayeliɛ’n su kleman sɔ.”

2 Timote 3:1-5