Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 12

?É kwlá wún be nga be wuli mun ekun?

“Nán ndɛ sɔ’n bo amun nuan. Afin blɛ wie wá jú’n, be kwlaa nga be o ndia’m be nun’n, bé tí i nɛn’n kpɛkun bé fín ndia’m be nun bé fíte.”

Zan 5:28, 29

“Be nga be yoli sa kpa-o, be nga b’a yoman sa kpa-o, Ɲanmiɛn wá cɛ́n be.”

Sa Nga Be Yoli’n 24:15

“N wunnin be nga be wuli’n. Be nga be le ɲrun-o, be nga be leman ɲrun-o, n wunnin be. Be jinjin famiɛn bia’n i ɲrun lɛ, kpɛkun be tikeli fluwa wie’m be su. Be tikeli fluwa kun ekun su, nguan fluwa’n niɔn. Ndɛ ng’ɔ o fluwa sɔ’m be nun’n nin be nga be wuli’n be ayeliɛ’n, be su yɛ be niannin be dili be jɔlɛ-ɔ. Be nga be wuli mɔ be o jenvie’n nun’n, jenvie’n yili be mannin. Be nga be wuli mɔ be o wie’n i sa nun’n, wie’n yili be mannin. Yɛ be nga be wuli mɔ be o Ndia’n nun’n, ɔ yili be mannin. Kpɛkun like nga sran kun yoli’n, i su yɛ be niannin be dili i jɔlɛ-ɔ.”

Sa Nglo Yilɛ 20:12, 13