Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 15

?É yó sɛ naan y’a kwla di aklunjɔɛ?

“Sɛ a ɲan like kan di naan klolɛ o lɛ’n, ɔ flunman tra kɛ w’a ɲan nannin nga w’a lo kpa’n mɔ sanngɛ kpɔlɛ o lɛ’n.”

Ɲanndra Mun 15:17

“Min Zoova, n ti amun Ɲanmiɛn, n kle amun like amun bɔbɔ amun kpa yolɛ ti, n kle amun atin ng’ɔ fata kɛ amun fa su’n.”

Ezai 48:17

“Be nga be wun i wlɛ kɛ be mian Ɲanmiɛn wun’n be liɛ su ti ye, afin ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n ti be liɛ.”

Matie 5:3

“Klo ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ bɔbɔ wun’n sa.”

Matie 22:39

“Like nga amun klo kɛ sran’m be yo be man amun’n, amun yo i kunngba’n man be.”

Liki 6:31

“Be nga be ti Ɲanmiɛn i ndɛ’n mɔ be fa su’n, be liɛ su ti ye!”

Liki 11:28

“Kannzɛ sran kun le aɲanbeun ninnge kpanngban’n, nán ninnge sɔ mun yɛ be mɛn i nguan-ɔn.”

Liki 12:15

“I sɔ’n ti’n, sɛ e ɲan like e di’n, yɛ sɛ e ɲan tralɛ e wla’n, maan ɔ ju e.”

1 Timote 6:8

“Sɛ a cɛ sran like’n, ɔ klun jɔ kpa tra kɛ be cɛ wɔ like’n.”

Sa Nga Be Yoli’n 20:35